JAARG. NO. 34. VRIJDAG 25 JULIJ 1851. NO. 86. II J. QUINTUS, Uitgever Eedacteur. ABONNEMENTS-PRIJS. Voor Ijl jaar Voor zes maanden Voor drie maanden - - - - 2,00. - - - - is 1.50, - - - - 1,00. - - - - 0,50. Alles volstrekt in vooruitbetaling. Voor een jaar, niet boven de 5 regels -• - 5,00. Boven 8 tot 16 regels, voor de eersto plaatsing 1,110. Voor 8 regels of minder, ilito ------ -ft 0.50. Voor elke volgende plaatsing - -----$ 0,25. Brieven cn ingezonden slukkcn franco. «Eenig orgaan bcr Jfcbcrlanbcvs in Xonb Amerika, aan bet ntcnsw, ben toestand cn bc belangen nan Ijct tPubc cn Xicnmc tlaberlanb gcraijb. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE, The only Dutch (or Holland) paper in the United States IS PUBLISHED KVKKY FRIDAY, ie rate of $1,50 per annum or §1,00 for six months Payable in advance. Office: Nearly opposite the New-York Store. terms of advertising: (Sixteen lines or less make a sqwire.) Square, G months $5.00 one year 8.00 Even* subsequent sn. 4.00 One coIunin.fi mo'ths 211.00 1 vear 30,00 Square, tbr 1 week $1,00 2 weeks 1,25 Business Cards, of 5 jues or less, per an. 5,00 Square, 3months 3,00 All casual advertisements must be paid for in advance. •5p Postmasters throughout the Union arc politely re quested to act as agents tor this paper. —Letters and Communications to be prepaid. .Ill kinds of blanks for sale AND Of every description, in the English, Dutch, French ami German languages, neatly and promptly done at the office of tho NIEUWSBODE. J. QUINTUS. Sjieboygan, Wisconsin. Publisher Editor. Voor tax lijst en advertentien zie het bij deze Courant behoorende BIJVOEGSEL. 13 c r i g t c n n 11 u r o p n. NEDERLAND, 's Gravexiiage, 23 Junij. In deze residentie is aangekomen en ten huize van zijn' zwager baron von Maltitz, afgestapt de Heer Leebe ambte aan deii board of topographical engineers •Ier Vereenigde Staten. De lieer Lee is door gouvernement belast, nasporingen in liet werk te stellen ten ópzigte van de waterbou w - kundige werken in Nederland, in verband met den toestand van den waterstaat in Amerika. Wij vernemen, dat de grootsche onder neming tot het graven van ecu kanaal door Zuid- Heveland, het bedijken van een deel der afge stane schorren en het afdammen der Ooster- Schelde aan eeue naamlooze maatschappij zal worden afgestaan, dat de statuten dier maatschap- tij zijn vastgesteld en aan het hoofd daarvan zul- en staan de hh mr. D. Donker Curlius, oud- Tainister van justitie in Nederland; Dec/tatnps, •ifgevaardigde, oud-minister van openbare wer ken en buitenl. zaken in BelgiëRolin, oud-mi- ri-tor van openbare werken in België, van Beech Vollenhoven, lid van de Eerste Kamer der Sta ten Generaal eu bankier te Amsterdam; en Del ias, oud-secretaris-generaal bij het ministerie bin binnenl. zaken in Frankrijk, welke allen zijn doorgegaan met het nemen van aanzienlijke in- ^hrijvingen. \\"ij kunnen hier nog bijvoegen, 'lat onze landgenooten (de HH. Air. 1). Don ker Curlius eu van Beech Vollenhovenzich veel moeite hebben gegeven, met het geheele ont werp en de waarschijnlijke uitkomsten grondig te onderzoeken, en dat het gevolg van dat on derzoek moet zijn, dat zij de overtuiging hebben verkregen, dat deze zaak even voordeelig voor de deelnemers zal zijn, als ook voor den staat, i cone groote aanwinst van grond doet Amsterdam, 20 Junij. Maandag den lGden ford in de Hanover-Square Rooms te Londen ene vergadering gehouden van eenige aanzien- ijkc Nederlanders, welke de tentoonstelling hadden bezocht Doordrongen van het nut der '^toonstelling, en overtuigd, dat er nooit beter herschool vcorjden practischen mau kan geopend 5wden, wanneer hij zijn eigen belang en den bloei van het vaderland wenscht te bevorderen, deze vergadering zich ten doel gesteld, middelen te beramen, ten einde den Nederland sen uitoefenaar van eenig bedrijf in kunsten, landwerken of land, hetzij hij meester of werk en zij, den weg, het verblijf en het bezoek der jroote tentoonstelling gemakkelijk te maken. (RB.) Vlaardixgen, 15 Junij. Van 27 Meijl. tot leden, is een groot aantal schepen ter haring angst uitgezeild. Ook onderscheidene haring ^vs zijn vertrokken. Er liggen nu nog 10 '12 die morgen zullen uitzeilen, behalve een :e eerst den 19 dezer moet vertrekken. Er is alhier berigt ontvangen van Hitland, dat de haringvangst tot den lGden dezer nog belet was door het koude en stormachtig weder] maar dat het weder dien dag een gunstiger keer had genomen, zoodat men dacht, dat de vangst den volgenden nacht zou kunnen beginnen. Leeuwarden, 25 Junij. Den 2Ssten Julij aanstaande zal een der belangrijkste dagen van dit jaar, ja, van deze eeuw zijn, want op dien dag zullen wij eene totale zonsverduistering i hebben. Behalve in de jaren 1054, 1606 eu 1788, heeft men er hier geene zoo gezien. Tot de verschijn selen, waarvan de nu ephandene verduistering zal vergezeld gaan, behoort, dat de maan, omgeven van een zilverklourigen ring. en de starren zigtbaar zullen worden aan bet uitspansel. De eclips vangt aan ten 3 ure den namiddag. (Erics. Cl.) Wij lezen in de Groninger Courant het volgende In de Groninger en andere Couranten wordt gemeld, dat, volgens een gedrukten brief va Gutsin ff,deze zich aan het zendingswerk heeft onttrokken. Wat woordelijk in dien gedrukten brief staat, weet ik nietmaar wel wat de zaak is. Zij is deze. Gutzlaff heeft vroeger te Hongkong de Christelijke Vereent'ging (the Christian Union voorde verbreiding van het Christendom in China opgerigt, en nu het bestuur dier vcreeniging opgedragen aan drie andere zendelingen, niet t.-n einde zich zeiven aan het zendingswerk te onttrekken, maar ten einde dit werk te krachti ger te kunnen doorzetten. Dit doet liij dan ook door Chinezen tot zendelingen op te leiden, zelf te prediken en zeer veel te schrijven, en elk met raad en daad te hulp te staan. Ik verwacht van de onpartijdigheid der dag bladen, dat zij deze opheldering even gaarne zullen overnemen, als liet onjuiste, Gutzlaff krenkende, berigt, 't welk hierdoor aanmerkelijk wordt gewijzigd. G. 22 Junij. G. Men berigt uit Gif hoont, in Hanover, dat op do Moore, een dorp aldaar, eene talrijke en gevaarlijke dievenbende is ontdekt, die reed; sinds langen tijd de omstreken onveilig maak te en herhaaldelijk inbraak pleegde. Daaren boven hoorde men er bijna ieder oogenblik van diefstallen, op klaarlichten dag, op den publie- ken weg, met ongehoorde stoutmoedigheid uit gevoerd. Alle nasporing bleef daarbij vruchte loos, en de dingen werden met eiken dag erger. Nu veertien dagen geleden,echter, vond er weder eene brutale diefstal plaats, waarbij een huis letterlijk werd leeg gestolen, en ziet, een tooval bragt nu de daders aan het licht. Men had ver moeden gekregen, dat de gestolen goederen naar Moore waren vervoerd; de justitie deed er naauw- keurig onderzoek, en vond niets. Reeds wil de men zich verwijderen, toen een der gendar men, die zoo zonder bepaald doel in den stal rondliep, eensklaps in den grond zakte, verdween en teregt kwam in een hol, waar zich vijf leden der bende en een geheel magazijn van ontvreemde voorwerpen bevonden. Gevat en verhoord, heeft men door die vijf thans reeds vijftien andere schelmen kunnen magtig worden, allen behoorende tot eene behoorlijk georganiseer de bende, die zelfs tot in het Pruisische ver- bindtenissen had aangeknoopt. P. G. C. Coevorden, 14 Junij.Eene ongehuwde vrouw, die reeds vroeger door sommige verdacht was van een kind uit de voeten te hebben gemaakt, was onlangs weder in omstandigheden, die haat ten dezen aanzien op de proef zouden stellen. Gisteren geraakte bovengenoemde vrouw met hare tante (zij bewoonden zamen een huis) in twist en de laatste verweet haar, dat zij ge- passeerden Hemelvaartsdag op den wal beval len was, het kind daar omgebragt en begraven had. De nicht', dit als laster aanmerkende, be klaagde zich deswege bij de policie. Men liet de tante roepen en deze, na den toestand ba rer nicht beschreven tc hebben, verhaalde ver der, dat zij op den middag van Hemelvaarts dag, willende gaan eten, het kind harer nicht, ongeveer 8 jaren oud, gelast had zijne moeder te gaan opzoeken, en dat dit kind, die moeder had gevonden op den wal, bezig zijnde met een klein schreijend kind te begraven; terwijl zij (de tante) in het bezit was van nog andere be wijzen omtrent de bevalling harer nicht. Of hier van kennis aan de justitie is gegeven, dan of dit ijsselijk voorval zonder gevolg zoude zijn, Ia- ten wij in het midden. Zoo veel is echter ze ker, dat het publiek zich met de opsporing van het lijkje heeft belast, en ook heden middag de overblijfselen daarvan,in eene laagte in den wal, in het gras heeft gevonden. De vergevorderde staat van ontbinding, en de verwoesting, door de dieren aan het lijkje te weeg gebragt. had den echter een handje, waaraan do nageltjes zigtbaar waren, cn de schedel als onmiskenbare bewijzen eener misdaad, gespaard, en deze over blijfselen zijn thans in handen dor justitie. prjimerende, 22 Junij. Gisteren avond ver toonde zich eene onweersbui in het zuiden. Kwartier voor zeven ure trok het westelijk gedeel te er van over onze stad en ontlastte zich in zwaren hagel. Er vielen hagelsteenon grooter dan duiveneijeren. De oudsto bewoners getuig den, die nooit zoo groot gezien te hebben. Of schoon er weinig wind was, werden nogtans de glazen aan de zuidzijde der huizen voor het mec- rcndeel vernield. reen huis, dat geene gebro ken glazen telde. Tele, meer dan dertig of veer tig, sommige omstreeks honderd en meer Spreeu wen en zwaluwen vond men dood op den grond. Ten zuiden van de stad was eene menigte vee. door den hagel in do slooten gedreven. Een jon gen vond in liet veld eene ineeuw met eene ge broken vlerk; enz. De hagelbui schijnt zich niet ver uitgestrekt te hebbenalthans een goed half uur ten zuiden, zoowel als een kwartier ten noorden der stad, heeft men geen hagel gehad. Assex, 24 Junij. Jongstleden Vrijdag is voor het hof alhier behandeld de zaak van het open baar ministerie tegen Jacob Bisschop, oud 28 ja ren, arbeider te Smikle, beschuldigd van op 15 April jl. zijn zeventig-jarigen vader Jan Bisschop, landbouwer en oud schoolonderwijzer aldaar, moedwillig en herhaaldelijk te hebben gestoten, Uit de instructie bleek dat do vader een paar hem toebehoorende bijenladders van zijn' zoon had teruggevraagd, en deze daarover zoo ver stoord werd,dat hij zijn' vader aangreep, hem een eind voortsleurdo en in eene sloot stootte, zoodat de vader bewusteloos in huis werd gedragen cn daarna eenig bloed opgaf. Er waren vijf getuigen gedagvaard, waaronder ook de mishandelde va der; toen deze de bank voorbijging, waarop de beschuldigde zat, reikte hij zijnen zoon de hand toe, deze nam die. gretig aan, en zoowel vader als zoon barstten in tranen uit, zoodat dc zoon, al moet hij misschien ook zijne daad jegens de maatschap pij boeten, zich in de vergiffenis van zijnen vader mag verheugen. Op dc vraag dan ook, door den heer President aan den vader gedaan, of hij zich ook wilde ver- schoonen van het geven van getuigenis of van in lichtingen, op grond van te naauwe bloedver wantschap, verklaarde hij gaarne hiervan ver schoond te willen worden, waarop hum verlof gegeven werd zich te verwijderen, hetgeen hij deed. Daarop zijn de vier andere getuigen ge hoord. De Advocaat-Gen. concludeerde tot schuldigverklaring en tot veroordeeling van den beschuldigde tot tuchthuisstraf voor niet meer dan tien jaren. De uitspraak is bepaald op dings- dag aanstaande. D. C.) Van den 21 sten. Het hof alhier heeft j.I. Dingsdag Jacob Bisschop veroordeeld tot een jaar en zes maanden correctionele gevangenis straf en in de kosten.Het hof heeft aanneme lijk aangenomen, dat de vader in deze zaak, zoo als meermalen, in drift vervoerd, to verre is ge gaan en aanleiding heeft gegeven tot hetgebcurde. Amsterdam, 28 Junij. Heden morgen is al hier de eerste nieywe haring aangekomen. De vangst is den 21 sten Junij begonnen en den 24 sten heeft de stoomboot Cgeloop met 22 tonnen de visscherij verlaten. Men hoopt op ruimere vangst met hot warme weder, en ziet met be langstelling de tweede bezending, die in het laatst van de volgende week verwacht wordt, tegemoet. De voorraad is tot S00 per ton opgeruimd, de prijs per stuk is thans 2. - De brik Belgique staat op het vertrok van Antwerpen naar Rio-Janeiro, geheel geladen met onderscheidene handels-artikelen. Zij neemt ook 25 pasagiers, alle Luikscke industriëlen, me de,die in Zuid-Amerika fortuin willen zoeken. In Zwitserland worden door ultramontaan- sche dagbladen en vlugschriften de profetien van eene vrome boerin ijverig verspreid. Deze voor- zeggingen komen voornamelijk daarop neder, dat op het einde van Julij van dit jaar een ontzagge lijk leger uit Zwitserland in Duitschland zal vallen en alles te vuur en te zwaard zal vernie len do goddeloozcn zullen niet lang de over hand behouden, maar door een godvruchtigen held verslagen worden, waarna alsdan het rijk Gods op aarde zal komen. Den 11 den J unij had te London het jaar- lijksclie gedachtenisfwstmaal plaats van de be stuurders en leden van eene der meest belang rijke weldadige inrigtingen, to weten van dc Jfaalsehaj'pij d> r Vrienden rail behoeftige ]r rremdelingen. Deze maatschappij, welke niet .slechts de Koningin van Engeland en Prins Al- bert, maar ook een negental gekroonde hoofden, en daaronder ook den Koning der Nederlanden, tot hare bescherming heeft, en een aantal vorste lijke patronen tolt, waaronder prins Hendrik tier Nederlanden, staat onder het voorzitterschap van den hertog van Wellington. Deze maat schappij. in 1806 gesticht, gaat sedert dien tijd, onder uitbreiding van haren werkkring en ver meerderde middelen, onafgebroken voort met ondersteunen van een aantal personen, wier be drag haar dc deelneming der maatschappij waar dig maken, zonder dat daarbij godsdienstige belijdenis of landaard in aanmerking wordt geno men. Du hulp bestaat niet alleen in wekelijk- sche of tijdelijke ondersteuning in geld, maar ook in liet verstrekken van geneeskundige hulp, bovendien worden weduwen en weezen gehuis vest, maar de laatstcn ook onderwezen, zoodat zij ligcbamelijk cn verstandelijk worden gevoed en bewaard voor honger en misstappen uit ge- brok aan kennis, en langs dien weg tot nuttige leden in de maatschappij worden gevormd. De hulp der maatschappij heeft zich tqi dit jaar reeds mogen uitstrekken over tachtig duizend drie honderd negentig personen. De personen, die van do hulp der maatschappij blijven uitge sloten, zijn zij, die reeds door andere ligchamen worden ondersteund, die behalve in geval van schipbreuk geen jaar in Engeland heb- ben gewoond, die geene voldoende reden voor hunne komst in Groot-Brittannie konden opgeven, zij, die zicii aan wangedrag en onzedelijkheid hadden schuldig gemaakt of bedelaars van be roep zijn. Langs dien weg neemt de maatschap pij alle mogelijke voorzorgen om hare weldaden niet aan onwaardigen te "verkwisten. De reke- ovcr het afgeloopen jaar sluitende 1 Maart 1851 door deu thesaurier Mr. Molm Labouchere opgeraaak t bedraagt 3021-11- 9 p. st. (f ib,252) en sluit met een batig saldo van 450 2—10 p. st. J 5400. J Onder de perso nen, door de maatschappij ondersteunddaar onder hunne vrouwen en kinderen niet gerekend, telt men 1S7 Nederlanders, terwijl de overige tot alle landen behoorenvan China tot IJsland en Persic tot Chili of, gelijk een Fransch schrij ver zegt, vau Peru tut Parijs eu van Japan tot Rome. Met de Avon zijn berigten uit Westindie, loopende lot den oden Junij, te Southampton aangebragt. Met deze gelegenheid zijn berig ten uit Suriname van den 23sten Mei ontvan gen, en daaronder belangrijke voorschriften aan gaande de uitvoering van een kouinklijk besluit van den Oden February betreffende de slaven. De Times geeft dienaangaande het volgende op Deze verordeningen, welke* eene gehéél nieuwe wetgeving omtrent de slaven uitmaken, schijnen weder een grooten stap van het Ncderlandsche gouvernement te zijn tot eene geheele emancipa tie, en, hoe zij dan ook door de planters mogen opgenomen worden, leveren zij het bewijs op van eeue sterke zucht, ora den toestand der slaven te verbeteren. Bij de bepaling der hoeveelheid werks, die de slaven op de plantagien zullen moeten verrigten, is in deze verordeningen het beginsel aangenomen, om niet het getal der uren vast te stellen, gedurende welke de slaven ver- pligt zijn dagelijks te arbeiden; maar de hoeveel heid van het werk, hetwelk iedere gezonde en tot arbeid geschikte slaaf dagelijks voor zijn meester zal moeten doen. Het beginsel derhal ve, waarop de slavernij thans in de Ncderland sche A\ cstindische koloniën geacht kan worden te berusten, is dat vau verpligten taak-arbeid." Men verzekert, dat Lola Monies weder op het schouwtooneel zal verschijnen. De heer Bar- ntm moet haar zeer aannemelijke voorslagen heb ben gedaan. Zij oefent zich thans in de danskunst bij den balietmeester der Italiaansche opera.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1