Jjffiotjjjnn 2 JAARG. NO. 33. VRIJDAG 18 JULIJ 1851. NO. 85. <3$ J. QUINTUS, Uitgever Redacteur. ABONN EMENTS-PRIJ S. Voor 1| jaar - - Voor een jaar - - Voor zes inaaiidon Voor drie maanden - 2,00. - 1,50, - 1,00. Alles volstrekt in vooruitbetaling. mmhbu Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIEN. Voor een jaar, niet boven de 5 regels - - - 5,00. Boven 8 tot 1G regels, voor do ccrsto plaatsing 1,00. Voor 8 regels ot' minder, dito 0,50. Voor elke volgende plaatsing - -----$ 0,25. Brieven en ingezonden stukken franco. ©enig orgaan i)ct Ncberlnitiicrs in Noori Amerika, aan f)ct nicnms, ben locstanb cn bc belangen san Ijei ©nbc cn JCienmc tiaberlanb gemijb. THE SHEB0YGAJT UIEiJWSBODE, The only Dutch (or Holland) paper in the United States IS PUBLISHED KVKKÏ KlilDAV, at the rate of §1,50 per annum or $1,00 for six mouths Payable in advance. Office: Nearly opposite the New-York Store. terms of advertising: Sixteen lines or less make a square.) Square, G months $5.00 one year 8,00 Every subsequent sq. 4,00 One column,G mo'ths 20,00 1 year 30,00 Square, for 1 week $1,00 2 weeks 1,25 Business Cards, of 5 ines or loss, per au. 5.00 'dqitare, 3months 3,00 All casual advertisements must bo paid for in advance. ^'W Postmasters throughout the Union are politely re quested to act as agents for this paper. Lettors and Communications to bc prepaid. Ml kinds of blanks for sale AND Of every description, in the English, Dutch, French and German languages, neatly and promptly done at the office of the NIEUWSBODE. J. QUINTUS. Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor. Voor tax lijst en advertenties zie het bij deze Courant behoor ende BIJ V O JE GSF L. B e r i 9 t c n oau (Europa. NEDERLAND. 's Gravenhage, 14 Junij. Z. M. heeft tijdens Hd. verblijf te Goes, benoemd tot kommandeurs der orde van de Eikenkroon de hoogleeraren van der Boon Jlesch en Acker sdijk, en den heer C. Vis, alsmede tot ridders dier orde, de lieeren mr. van der Meer Mohr, burgemeester van Goes, en I. G. J van den Bosch, burgemeester van Kattendijke. Uit de memorie van beantwoording der Regering aan de Tweede Kamer der Stateu-Ge- neraal, nopens het ontwerp, tot regeling en beper king der uitoefening van het regt van verecniging en vergadering, blijkt, dat de Regering met het grootste genoegeu heeft ontwaard, dat tusschen haar eu de overgroote meerderheid der Tweede Kamer volkomen overeenstemming bestaat om trent het repressief beginsel, waarop do wet, die uitvoering aan art. 10 der Grondwet zal geven, behoort te rusten. De Regering is wijders ge treden in eene wederlegging van vele der door dc afdeelingen gemaakte bedenkingen, waarvan zij echter eenige beaamd heeft. Uit het gewijzigd ontwerp, bij dc memorie ge voegd, blijkt, dat iedere vereeniging, waarvan het oogmerk met de openbare orde bestaanbaar is, is geoorloofd, zoo lang de middelen, die zij be zigt, niet met die orde in strijd zij»; dat tot de oprigting cener vereeniging de magtiging der overheid niet wordt gevorderddat tot alle vergaderingen, op openbare vereenigingsplaatsen of in de open lucht te zamen komende, de ambt- tenaren van algemecne of plaatselijke policie den vrijen toegang hebben-dat tot vergaderingen in besloten gebouwen, op gezag en onder mede werking van den kantonregter, de toegang kan worden verleend, wanneer het hoofd van de ge meente, of de policie dit in het belang der open bare orde noodzakelijk achtendat de oproe pingen tot zoodanige vergaderingen ten minste drie dagen te voren aan het gemeente-bestuur zullen moeten worden medegedeelddat het dragen van wapenen is verboden bij alle verga deringen, op openbare vereenigingsplaatsen of in de open lucht te zamen komende, enz. Amsterdam, 18 Junij. Met leedwezen verne men wij, dat de hooggeleerde heer J. Bosscka dezer dagen zijn ontslag als hoogleeraar aan het atheneum illustre alhier aangevraagd heeft. De geachte leeraar moet tot dit besluit gekomen zijn wegens den Voortdurend ongunstigen toestand 2ijner gezondheid. Utrecht, 16 Junij. Onder dagteekening van den 2den Mei schrijft men uit do KaapstadMen is bezig eene vereeniging tot stand te brengen, om werklieden uit Holland te ontbieden. Wan neer die eenmaal aan den gang is en in Nederland ondersteund wordt door eene commissie gods dienstvrienden, zal zulks eenen weldadigen in vloed voor land en kerk bier zijn. Is zoodanig eene commissie alhier eenmaal tot stand gebragt, zoo is er hoegenaamd geen twijfel aan, of zij zal wel worden ondersteund, daar het gebrek aan handenarbeiders groot is en geen gemeene neger- arbeider gehuurd kau worden voor minder dan 0,90 per dag. (JVedcrl Groningen-, 19 Junij. De viering van het halve-eeuwfcest der schoolverbetering of de her denking van do vijftigjarige staatszorg voor het lager onderwijs, waarvan die schoolhervorming een uitvloeisel was, heeft Dingsdag 1.1. in #onze stad op eene plegtige wijze plaats gehad, en het hare toegebragt om de feestvreugde te vergrooten en te veredelen, die de verjaring van Neerland: geliefde Koningin aan Gruno's ingezetenen ople verde. Van 10 tot 12 uur werden in de Martinikerk verschillende doelmatige zangstukken uitgevoerd, deels door een mannenkoor, deels door de leer lingen der volkszangschool, ten deele ook door de leerlingen der verschillende scholen, die zoo veel mogelijk met hunne onderwijzers tot de pleg tige viering van het feest waren opgekomen en net gekleed en met blijde feestvreugde op het gelaat eeu treffend gezigt opleverden, en een groot gedeelte der kerk vulden, die overigens ook met toehoorders van verschillenden rang en stand geheel bezet was. De hoogleeraar Huur ling schetste op eene korte, maar regt indrukma kende wijze het groote voorregt dat Nederland aan de bemocijingen van bet staatsbestuur om trent het lager onderwijs had te danken, kort el ijk stilstaande bij de geschiedenis van de invoering dier staatszorg, en de verdiensten voor den geest roepende van velen dier mannen, die met of na mens het bestuur, voor de verbetering van het onderwijs en de bevordering van de opvoeding- der jeugd hadden medegewerkt In 't bijzonder ook wees hij hier op den man, dien allen zoo gaar ne ook op dit feest hadden aanschouwdop den edelen van Swinderen, aan wiens heldere inzig- ten en onvermoeide werkzaamheid het schoolwe zen, vooral in deze provincie, zoo groote verplig- ting heeft, maar die, door den dood aan ons ont nomen, nu tot hoogeren werkking was overgegaan. Krachtig en welsprekend was het slot, toen de spreker, zinspelende op dc spreuk van Neerlands leeuw: Ik zal handhavenuitsprak, welke gevoelens de kern van Neerlands volk bezielde, om het dierbaar kleinood, ons door de vaderen geschonken en door de wet gewaarborgd, steeds op prijs te blijven stellen, maar ook om zijne reg- ten er op te handhaven, opdat, onder de zorg van een wijs staatsbestuur, het onderwijs en de op voeding van Neerlands jeugd nog steeds meer in volmaking toeneme, zijn christelijk godsdienstig element bchoudc, en een dankbaar nageslacht met nog schitterender uitkomsten het eeuwfeest dier zorg plegtig moge herdenken en de beginse len blijven huldigen, die nu voor vijftig jaren tot zulk een groot werk hebben geleid. En toen de spreker ook gedacht aan het verjaringsfeest van Neerlands Koningin en aan den Koning, wiens verjaring op dezen dag tevens gevierd zoude worden, toen werden door de talrijke schare van aanwezenden een paar verzen van liet geliefkoos de volkslied van Tollens, voor het doel eenigzins gewijzigd, onder begeleiding van een heerlijk or gelspel van den heer Hauff uit volle borst aange heven, en uit aller mond rees de bede omhoog voor liet heil van Vaderlaud en Vorst, van Neer lands Koningin, haar kroost en huis. Gron. Ct.) - Er heeft zich te Tiel eene afdeeliug geves tigd van de vereeniging: JVcderlandsch Meltray, van welke tot leden van het bestuur zijn benoemd, Jhr. P. A. Rcuchlin, C. J. Hasselman en O. C. A. van Bidt de Jeude. (T. IK) Terwijl geheel Europa nog met gespannen aandacht den loop volgt van het proces Bocarme te Bergen in Henegouwen, doet zich reeds weder van eene andere zijde een ander proces op, ook wegens vergiftiging en eveneens gepleegd door iemand van aanzienlijke geboorte, en almede om zich meester te maken van het vermogen eens schoonbroeders. In de Kolnische Zeitung leest men dienaangaande het volgende: In Koningsbergen baart eene criminele regtszaak groot opzien, eene vergiftiging, zooals wij er sinds langgeene beleefd hebben. Eenige weken geleden stierf in de nabijheid dier stad een herbergier, Friedman. Daar zijne vrouw een kwaad vermoeden had, werd hij weder opgegra ven, en het bleek, dat hij met rattenkruid was vergiftigd. Veertien dagen later werd plotseling ook de weduwe ziek, die echter door geneeskun dige hulp weder genas. Kort daarop, en terwijl zij zich te Koningsbergen bevond bij een zwager, den herbergier Manstein, waar de Groene Boom uithangt, werd zij op nieuw ziek, en was toen in weinige uren een lijk. Bij onderzoek bleek, dat ook zij vergiftigd was met rattenkruid. De zaak werd ruchtbaar, en men verhaalde dat de weduwe, uit wroeging daarover dat zij haar man vergiftigd had, zich zelve door vergift had gedood. ïnniid. dels geraakten in handen der justitie te Konings bergen twee mannen, zekere Stockfisch en de reeds genoemde herbergier Manstein. Gene had in het huis van Friedman op vriendschappelijken voet verkeerd. Anders staat het met Manstein. Deze is vroeger officier bij de kurussiers geweest, beeft wegens kwade praktijken dien rang en bo vendien zijn' adeldom verloren, geraakte vervol- gens'als paardendief en wegens herhaalde brand stichting in het tuchthuis, en werd vervolgens knecht bij den man van zijne tegenwoordige vrouw, welke hij huwde, toen haar man, voor nu ongeveer acht jaren, plotseling overleed. Deze vrouw is de zuster van den vergiftigden Friedman. Als zwager van laatstgenoemde, bezorgde Man stein gedurende verscheidene jaren diens geldza ken, waarin bij zeer bedreven was. Friedman wilde hem daarvoor beloonen, en beloofde hem den aankoop van eene grootere herberg en nog andere dingen. Eensklaps echter stierven de goede zwager en zijne vrouw door vergif. Op een brief je, in het zeer gebrekkig nagemaakte handschrift van Friedman, is in eene apotheek te Koningsbergen acht oneen rattenkruid gehaald. Manstein is reeds 70 jaren oud. Het lijdt geen twijfel of hij is de giftmenger. Ten aanzien van de betrekkingen met Frankrijk, zijn de kabinetten van St. Petersburg, Weenen en Berlijn het genoegzaam eens, 2ich in geenerlei opzigt te verzetten tegen do verlenging van het bestuur van Lodewijk Napoleon. Inge val echter Frankrijk zich hier tegen mogt verkla ren, zijn deze mogendheden bereid dc behulpza me hand te bieden tot de herstelling van het ko ningschap, mits zij hiertoe door Frankrijk zelf uit- genoodigd worden. Met opzigt tot Duitsckland verlangt men, dat alles op den vorigeu voet wor de hersteld. De toelating van Oostenrijk met al zijne staten tot den Duitschen bond, wordt van de zijde van Rusland niet beguustigd, uithoofde de Oostenrijksehe regering hierdoor geheel onaf hankelijk van Rusland zoude worden, hetgeen niet strookt met de plannen van het Petersbur ger kabinet. Uit Zwitserland meldt men, dat aan de zij de van Bazel en Geneve onlangs vele kostbaar heden uit Frankrijk aangekomen zijn, en" dat ook •ele welgestelde Franschen woningen in Zwitser land trachten tp verkrijgen. Men schrijft dit toe aan de vrees voor eene nieuwe omwenteling in Frankrijk nog voor 1852. DRUKPERSEN. Een Londen correspondent geeft de volgende merkwaardige schildering van werkzaamheden in de drukkerij van de Times: "Voorzien van een toegangbiljet, door een der hoofdredacteuren van de Times afgegeven, bezocht ik heden voor de eerste maal de lokalen, waar dit grootste dag blad der wereld gedrukt wordt, en werd aldaar met die uitnemeude voorkomendheid met allo bij zonderheden bekend gemaakt, welke de vreemde ling verzekerd is overal in dc hoofdstad van En geland te zullen ontmoeten, als hij zich de be hoorlijke aanbeveling weet te verschaffen. Het verrassendste in het geheele etablissement is de verbazingwekkende orde en regelmatigheid, waarmede alle functien van dit ontzaggelijk me chanisme worden uitgevoerd. Er is geene over haasting, geen halfwerk, geene nalatigheid moge lijk. leder ding heeft er zijne bepaalde plaats,en iedere verrigting de op de minuut bepaalde tijd, waarvan op streng volgehouden straf der beamb ten en werklieden, nimmer wordt afgeweken. Wanneer men bedenkt dat in de Times dagelijks zooveel gedrukt wordt, dat men daarmede twee matige octavo deelen zou kunnen vullen, en wan neer men nog bovendien in aanmerking neemt, dat in het naar evenredigheid uitermate kort tijds bestek van vijf uren gewoonlijk 34,000, sinds den eersten Mei echter tusschen de 38 en 39,000 exemplaren getrokken moeten worden, dan kan men zich ter naanwemood een denkbeeld Vormen van dat reusachtigwerk, zonder dat bewonderings- waardig organisme van deze zegepraal der boek drukkunst met eigen oogen aanschouwd te heb ben. Onder al de merkwaardigheden, die dit ge bouw, dat een onaanzienlijk uiterlijk heeft cn ia de nabijheid van Black-friars-brug gelegen is, voor deskundigen bevat, maakt ongetwijfeld lïet groote, doorstoom gedreven wordende drukwerktuig, dat even als een lionderdarmige Briareu<. óh reuzen werk dagelijks verrigt, den diepsten indruk, liet is in eene zaal opgerigt, waar het met een tweede volkomen gelijk werktuig, dat tegenwoor dig niet in werking gebragt wordt.de geheele op pervlakte van den grond inneemt Langs kleiuo trappen van gegoten ijzer komt men op een plat, vanwaar men rustig en gemakkelijk deze trotscho constructie van nabij kan beschouwen. De af zonderlijke reeds met een rood zegel voorziene bladen verdwijnen met eene ontzaggelijke snel heid in dien ijzeren krater, die hen op eene voor leeken ten eenen male onbegrijpelijke wijze, op acht verschillende plaatsen weder uitspuwt, waar na zij door 8 met dat werk vertrouwde personen in ontvang genomen en op stapels ter hoogte van een vadem geplaatst worden. Het oorverdovend geraas, dat het raderwerk van deze drukmachine maakt terwijl het in vollen gang is, is niet ongelijk aan het ruischen van eenen waterval en kan met dat, zelfs van de grootste persen op het vasteland niet vergeleken worden. Deze twee werktuigen, welke do eigenaars van de Times zich hebben aangeschaft, wier naauwkeurige technische be schrijving voor eenige weken bijua in alle grootera Engclsche tijdschriften werd aangetroffen, zijn tot nu 10e de eenige van dat soort en het nieuwe be- ginsol, «lat daarbij in toepassing is gebragt belooft der boekdrukkunst in de eerstvolgende tientallen van jaren eene ontwikkeling, die men vroeger niet had durven vermoeden." De New-York Tribune zegt ten dezen opzigte bet volgende, en waaruit men al dadelijk zal ont waren,"dat Londen niet alleen op het aan de vol komenheid grenzende mechanisme barer druk persen bogen kan: Er is waarschijnlijk geen tak van nijverheid in welke sedert de laatste"twintig jaren zulke snelle verbetering gemaakt is, als in dien van Drukken. Slechts weinige jaren geleden was het Iettergieten een langzaam, vervelend werk elke letter ver- eisckte drie of vier bewegingen melde hand;on- zc persen konden slechts twee honderd en vijftig afdrukken per uur leveren, en het in gebruik ziju- de papier werd in enkele vellen met de liand ge maakt. Nu verrigt de stoommachine alles. Pa pier wordt in eindelooze rollen door middel van stoom vervaardigd letters worden gegoten met stoom, opgezet met stoom en onze stoompersen vermenigvuldigen afdrukken met ectie snolheid van vijftien of twintig duizend exemplaren per uur. Ter dezer stede moesten vroeger do cou ranten met de hand gevouwen worden, en een dagblad vereischte den arbeid van vele werklie den. In de drukkerij van de heeren C'hilds Platt, 16 Spruce straat, zagen wij gisteren eene machine die groote vellen aau de eene zijde opnam en dezelve netjes opgevouwen aan de andere zij de op elkaar stapelde. Met slechts een jongen om haar te voeden, leverde zij tachtig gevouwen© couranten per minuut, en wij veronderstellen dat zij er meer zou kunnen doen want wij zien geene bepaling aan de snelheid met welke zij kan gebruikt worcïen. Ilier is eene andere schrede voorwaarts, en eertsdaags verwachten wij uitge- noodigd tc worden om eene machine te zien, dia ruw katoen op het eene einde inneemt en gevou- wene couranten aan het andere einde uitspuwt FIT Uit de volgende officiële opgave blijkt, hoe weinig het misbruik van sterken drank in Ierland, niettegenstaande de pogingen der matig heidsgenootschappen en het groote aantal land verhuizers, dié Ierland verlaten, afneemt. Er zijn verbruikt: 6,485,443 gallons in 1S4I5,290, 650 in 1842; 5,546,4S3 in 1843; 6,451,137 in 1S44; 7,605,196 in 1845; 7,952,076 in 1846; 6.037,3S3 in 1S47; 7,072,933 in 1S4S; 6,973, 333 in 1849 cn 7,40S,0S6 gallons in 1850. Het verhaal is ditmaal door plaatsge brek moeten achterwege blijven.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1