a- 2 J A AUG. NO. .32. VRIJDAG II JULÏJ 1851. NO. 84. (Dcnig org nun iter Ncïterlanïters in Noorfr Amerika, nan Ijct nicntos, ï>cn tocstanï* en öc belangen unit Ijct (Duite en 3Cicnwc toaöcrlanö gcroijfc. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE. Thoonly Dutch (or Holland) paper in the United Slates IS I'dM.ISHKD KVi:ilY FRIDAY, ul tlio rate of 1,5U jier annum or $1,00 for six months Payable in advance. „^-s3 Oflicc: Nearly opposite the New-York Store. terms or ADVKItTlSIXC: Sixteen lines or less make n square.) Square, I» months $5.00 one year t%00 Every subsequent sq. 4,00 One column,(j mo'tiis 3(1,00 1 year 50,00 Square, for 1 week $1,01) „2 weeks 1,25 Business Curds, ol"5 iues or loss, per an, 5,00 Square, 3inon tlis 3,00 AH casual advertisements must be paid for in advance. Postmasters throughout the Union arc politely re quested to act as agents lor this paper. Letters and Communications to be prepaid. 111 hinds of blanks for sale AND Of every description, in the English, Dutch, French and German languages, neatly and promptly done at tlio ollico of tlio N1EU VVSJ30DE. J. QUINTUS. Sheboygan, Wisconsin- Publisher «fc Editor. Voor tax lijst en advcrlcnticn zie hel bij deze Courant behoorende LIJ VOEGSEL. AKROSTYCHON- QÜ groene loot der grijze constitutie Sdijpt vast voor 't beeld der anti-revolutie Oinweul'ling-zucht, U 't schrikbeeld van hot lieden, feJilievc, was do slotsom van 't Verleden, fc^unr 't welk Go U rustloos wondt en keert, Kaar dat in guidon schrift oen' waarheid leert, }>an wie zich vatbaar toont haar '/in te gronden, Oharaden spel voor wie zo nooit verstonden, Wan 't v.ijn, o jnogton allen haar verkonden geen bepaalden vorm (een menscholijk gewrocht) Mu »i Staatsbestuur, zij ooit het Christendom verknocht. [Uit de Frieschc Courant.'] Bs. SHEBOYGAN COUNTY Landbouwkundige Maatschappij. Dit genootschap vergaderde, overeenkomstig verdagings-bcslüit, te Sheboygan Falls óp den 4 dozer. J. F. Seely voorzitter, liet volgende reglement werd met algemeene stemmen aange nomen REGLEMENT. Dit genootschap zal den naam voeren van Sheboygan County Landbouwkundige Maat schappij, en de bevordering van den staat van landbouw, tuinbouw, handwerks-en huishoudelij ke kunsten haar doel uitmaken. Art. 1. Dit genootschap zal uit zoodanige in woners der County bestaan, als welke hun ver langen zullen te kennen geven om leden te wor- deiT, en die bij het onderteckcucn van tilt regle ment aan den Penningmeester niet minder dan een dollar en jaarlijks daarna een dollar zullen betalen, benevens uit honoraire en corresponde rende leden. De betaling van tien dollars of meer zal iemand lid maken gedurende zijn leven en hem van jaarlijksche contributie ontslaan. Art. 2. liet bestuur van dit genootschap zal bestaan in een President, een Vice-President uit elk assembly district dus 2 in 't geheel een Secretaris, een Penningmeester, een uitvoerend committee bestaande uit voornoemde bestuurders cn vijf toegevoegde leden welks meerderheid een quorum zal uitmaken, en een algemeen commit tee bestaande uit een lid van elke town. Art 3. De Secretaris zal de notulen van de verhandelingen des genootscliaps houden, cn correspondentie voeren met andere genootschap pen, met bijzondero personen en met liet alge meene committee, in overeenkomst met het duel tier maatschappij. De Penningmeester zal de gelden des genoot- schaps in bewaring hebben, en dezelve op order van den President of ecnen Vice-President, mede ouderteekend door den Secretaris, storten of uit betalen. IIij zal op de jaarlijksche vergadering- in Maart een verslag doen van de ontvangsten eu uitgaven, eu borg stellen, goed te keuren dooi den President cn Secretaris, voor de getrouwe nakoming van gezegde verpligtingen. Het uitvoerend committee zal zorgdragen over alle zaden, planten, boeken, modellen, enz., wel ke aan het genootschap mogen geschonken wor den, dezelve uitdeden en bewaren, en zal ook be last wezen met alle communication overhandigd of bestemd voor bekendmaking, en voor zoo ver re zij dit doelmatig mogtcn oordcelcn, dezelve verzamelen, in orde schikken cn op zoodanige wij ze en vorm doen drukken, als zij liet best geschikt zullen achten om het duel der maatschappij te bereiken. Het algemeen committee is belast met de be langen dor maatschappij iu do towns in welke zij respectievelijk wonen, eu zullen een middel van communicatie uitmaken tusschen liet uitvoerend committee en de ver-at' wonende leden der maat schappij. Art. 4. Er zal cene jaarlijksche vergadering der maatschappij gehouden worden in het Court Huis te Sheboygan, op den \Y oensdag volgende op den tweeden maandag van Maart, des namid dags om 2 ure, ten welken tijde eu plaats al de bestuurders bij meerderheid van stemmen en door ballottercn'zullcn gekozen worden, met uitzonde ring van het algemeen committee voor de towns, hetwelk door het uitvoerend committee mag be noemd worden, vijftien leden zullen een quorum uitmaken ter afdoening van zaken. Art 5. De maatschappij zal ecne jaarlijksche tentoonstelling cn beestenmarkt houden, op zoo- danigen tijd en plaats als door het uitvoerend committee zal bepaald worden, als wanneer de bestuurders zullen vcrpligt wezen tegenwoordig- te zijn. Art. 6. Dit reglement mag veranderd worden door cene stem van twee-derde dor leden die ecne jaarlijksche vergadering bijwonen, onder voorwaarde, dat zoodanige verandering zal voor gesteld en aangenomen geworden zijn op de vori ge jaarlijksche vergadering. Hierna ging het genootschap over tot het bal lotteren voor directeuren met den volgenden uit slag: President, J. F. Seely, van Sheboygan. Vice Presid. 1 (lis. A. Ct. Dye, Lima. 2 II. Smith, Sheb. Falls. Secretaris, H. S.Anablo Sheboygan. Penningmeester, L. W. Davis, II. Lyman, Sheboygan j li. C. Brazleton, Scott S. Lombard, Grccnbusli Kc Uitvoerend com. B. L. Gibbs, Lima j N. C. Hamou, London J De volgende personen werden als een commit tee benoemd om bijzondere bepalingen te maken voorliet bestier des genootscliaps legen de eerst volgende vergadering: J. F. Seely, L Davis en H. Lyraan. De volgende resolutie werd met algemeene stemmen aangenomenLeslolcndat eene ten toonstelling en beestenmarkt te Sheboygan Falls gehouden worde, op den Woensdag volgende op den vierden maandag van September c. k. fden 24sten>), en dat liet uitvoerend committee gemng- ti»d zij om regelen voor liet bestier dorzelvo aan- te nemen. Hierna ging het genootschap uiteen. Het uitvoerend bewind benoemde do volgende personen als liet algemeen committee voor de towns Greenbnsh Milo Hard. Plymouth James Cleveland. Sheboygan Falls Doet. F. Boud. Sheboygan E. J. Smallcy. Lima li. Martin. Lindon J. D. Wigans. Wilson G.W.W hoeden. Holland Pietor Souffrouw. Scott II. N. Chase, Abbott Eliada Baldwin. Hermann G. Sehleiehting. Mitcliel W. Austin. Het uitvoerend committee verdaagde om te vergaderen ten kantore van den Secretaris te Sheboygan op aanstaanden woensdag 's namid dags om twee ure. H. S. ANABLE, Secretaris. c r i g t c n u a 11 (Europa. NEDERLAND. Dalen, 2 Junij. Het kan als eene bijzonder heid aangemerkt worden, dat de buitengewone opziener der jagt J. Annen liier in den tijd van ongeveer vijf weken 43 vossen heeft gevangen, behalve nog ander schadelijk klein wild. liet zoude nuttig zijn, zoo men ook de wilde ganzen als schadelijk mogt beschouwen, daar de uitge breide korenakkers in de groenlanden dos winters door deze vogels bijna totaal verwoest worden. Zwolle, 5 Junij. De zuid oostewind, die van gisteren avond te S uur tot iu den vroegen mor gen woei, heeft veel schade tocgobragt aan de te veld staande vruchten, vooral aan de boekweit en aardappelen. Beide op de ligle gronden zijn be vroren sommige akkers der eerste moeten weder worden iugezaaiddie, welke laat gezaaid was en dus even boven den grond uitkwam, heeft niets geleden. Het aardappelloof is op sommige akkers tot op den grond bevroren en zal de knol alzoo op nieuw moeten uitloopen. Gelukkig dat het nog vroeg genoeg is om de boekweit weer in te zaaijen. De rogge bloeit reeds op veie plaatsenmogt deze van die nachtvorsten bevrijd blijven, zoo als zulks thans nog het geval is. Alios staat overigens uitmuntend te velde. De weiderijen houden zich goed cn de zuivel der kocijen geeft veel boter. De hooilanden staan beter dan men aanvanke lijk dacht. De verpachting der graslanden gaat alle beschrijving te boven. Dat de verpachter 10 a 15 pCt. maakt is in den regel, maar dat een van dezer een vroeger domaniaal eigendom, dat 6000 in koop heeft gekost, dezer dagen voor ƒ4500 publiek heeft verpacht, is een feit dat met processen verbaal kan bewezen worden. Dat intusscken dergelijke gunstige omstandigheden voor den verpachter even zoo veel nadeel berok kenen aan de pachters, kan evenzeer uit de statis- iekder midden-landbouwerskkisse deugdelijk be wezen wordencn hoezeer het niet tc ontkennen valt, dat de cultuur der woeste gronden buitenge wone vorderingen maakt, is er evenwel nog gecne verhouding tusschen het steeds vermeerderend getal huisgenooten en de aanwinst van nieuwe gronden. Men is op liet Kamper-eiland reeds met de eerste snede van den hooibouw begonnenvan het hooi is reeds verkocht voor 16 de 500 Ned. p.dat in gewone jaren 6 a 7 is. Deventer, 6 Junij. Op Zaturdag den 31sten Mei 1.1. hebbcu commissarissen van Nederlands Mettray te Gorssel aanbesteed het bouwen van het hoofdgebouw, school en vier familiewoningen elk voor twaalf knapen, hetwelk is aangenomen door A. Krclzermr. timmerman te Deventer, voor de som van 10,770. De vier familiewo- ningen zijn geschenken van Z. Maj. den Koning en andere leden van liet vorstelijk lmis, ter ver- eering der nagedachtenis van dierbare afgestor venen, wier naam zij zullen dragen. Deze stich ting, op Rijssclt, onder Gorssel, te vestigen, ter op voeding en verzorging van hulpbehoevende en verwaarloosde knapen van de Protesiantsclie godsdienst, is bestemd om niet alleen, zoo als vele andere instellingen, armoede te lenigen, maar vooral om armoede tc voorkomen. Verwaarloosde knapen, die andere met hun toekomstig gezin de armenbcvolkiug zouden vermeerderen, zullen toch in deze landbouw-kolonie tot werkzame en brave burgers opgevoed en daardoor waarschijnlijk aan de armeubevolking onttrokken worden. Het be ginsel, waarop deze vereen iging steunt, is liefda dig en kan goed en nuttig werken, zoo als de on dervinding, met gelijk soortige inrigtingen, in an dere landen heeft bewezen. Assen, 6 Junij. Gisteren naclit heeft het alhier en in de omgelegen gemeenten vrij hevig gevroren en opvcle akkers is 't loof der aardappels geheel weg; ook hebbende boonenYeel geleden; in vroegere jaren zou dc ramp, ten aanzien dei- aardappelen, niet zoo groot zijn geweest, daar deze hoewel er door achteruit gezet wordende, wel weder bijkwamenmaar sedert de aardappel ziekte is beginnen te licerecken, is liet gebleken, dat do aardappelen, welke hun vollen wasdom hebben verkregen, voordat de ziekte verschijnt, i weinig last daarvan lijden, terwijl de aardappelen, waarbij zulks het geval niet is, in hun verderen i groei worden gestuit; het, is daarom to vreezen, dat de thans bevrorene aardappelen hun vollen groei niet zullen bekomen. (Dr. Ct.) 's Giiavkmtage, 5 Junij, Z. M. heeft aan den vice-admiraal E. Lucas, voormalig minister van marine, pensioen verleend van f5000 'sjaars. Z. M. lieeft benoemd tot leden der Hoofd commissie tot de zaken der Israeliten, in plaats van wijlen den Heer J. II. de Castro, den Heer Mr. A.de Pinto, Advocaat to 's Gravenhage, cn in stede van wijlen den Heer Dr. S. E. Stein, den Heer Mr. M. J. van Giyh, Advocaat te 's Gra venhage. Hel slot van de rede van den minister van binnenlandsche zaken, waarmede liij in de zitting van den 30sten Mei zijne schoone verdediging vau liet ontwerp der gemeentewet besloot, luidt als volgt: Mijne hccren, ik ben ten einde, althans voor het oogenblik. Men heeft gesproken van de po pulariteit van .deze wetmen heeft, en volkomen te regt, aan deze wet veel gehecht: ik zeg niet aan dit ontwerp, maar aan eene gemeentewet Men heeft dit ontwerp genoemd een goed ontwerp; men heeft het genoemd een populair ontwerp; men heeft gewenscht en in ecne zeer loyale, edele rede heeft in zonderheid de, vertegenwoor diger uit de hoofdstad (de heer GodefroiJ dit doen uitkomen, men heeft gewenscht, zeg ik,* dat de populariteit, welke deze wet kon hebben, op geenerlei wijze wierd doorkruist door het im populaire, aan dit gedeelte, de belastingen be treffende, verbonden. Mijn geweten zegt mij, mijne lieeren, dat ik nooit een woord gesproken, nooit een regel heb geschreven, nimmer een stap heb gedaan, om de gunst te bejagen hetzij van het volk, hetzij van een vorst. Verdienen desniettemin mijne woor den, verdient mijne daad populair te zijn, ik zal er mij over verblijden ;maar ik kan aan populari teit niets opofferen van hetgeen ik meen te behoo- ren tot naleving van de grondwet, niets opofferen van hetgeen ik in het algemeen belang noodzake lijk reken. Voor de werking van dergelijken groo- ten maatregel als de gemeentewet is, is populari teit een gunstig element ;maar zoo er dan popula riteit moet wezen,dan vraagiknietde populariteit van het oogenblik, maar ik vraag duurzame popu lariteit. Ën wanneer voor het oogenblik al in dat stolsel van belastingen bezwaren mogten worden gevonden, en men zal, na eenige jaren getuigen, dat de invoering daarvan eene weldaad is geweest voor ons land, dan zal de ware, de echte popula riteit zijn verkregen. De populariteit van den minister heeft misschien voor het oogenblik scha de geleden, maar het zal zijn de duurzame populariteit van de zaak, cn die roep ik in, aan die hecht ik waarde Van den 11 Junij. Eergisteren avond werd do minister van justitie, de Heer Neder- meijer van Rosenthal, door het onverwachte plot seling overlijden zijner echtgenoote, in diepen rouw gedompeld. Terwijl hij zich met zijne kin deren van huis bevond, trof hem die droevige slag, welke des te treffender was, daar een ander smartelijk verlies nog naauwelijks geheeld was. Zijne overledene echtgenoote was sedert eenigen tijd wel in een ziekelijken toestand, doch scheen iu de laatste dagen, genoegzaam hersteld, zoodat men dien treurigen afloop niet kon voorzien. (H. B.) Rotterdam, 11 Junij. In den jongstverloo- pen nacht greep hier weder een treurig voorval plaats, dat, vooral om de omstandigheden, waar mede het vergezeld giug, op de weinige omstan ders een akeügen indruk te weeg bragt Aan den Goudscken Singel, nabij de voormalige Goud- sche Poort, zag men, omstreeks 2 uren, eensklap een meisje van pl. m. 20 jaren in den Singels gracht springen, terwijl haar vader en twee kin deren, die allen geheel ontkleed, haar op de straat gevolgd waren, om hulp riep. Terwijl de toegeschoten naehtwachts bezig waren de drenkeling te zoeken, kwamen nog an dere personen, vermoedelijk tot hetzelfde gezin behoorende, meest allen schier naakt en barre voets,- op het gesehrei aan. Met veel moeit moest men den wankopigen vader beletten niet herhaal delijk te water te gaan. Nadat het ligcliaam urns iu het water gelegen had, werd het gevon den eu uit de gracht opgeha.üd. Men slaagde er in om geneeskundige hulp toe te dienen, en de drenkeling' is nog tot bewustheid gebragt, maar weinige uren later (ten ure in den morgen) aan J. QUINTUS, Uitgever Redacteur. AEONNE AI ENTS-PRIJ S. Voor li, jaar - -- -- -- -- -- 2,00. Voor cou jaar ---------- - jsj 1,50, Voor -/.os maanden 1,00. Voor drio maanden - 0,50. Alles volstrekt in vooruitbetaling. Verschijnt eenmaal per week. TRIJS DER ADVERTEN'TIEN. Voor oon jaar, niet boven dc 5 regels - - - 5,00. Hoven CS lot 16 regels, voor dc eerste plaatsing 1,00. Voor 8 regels of minder, dito - 0,50. Voor cikc volgoudo plaatsing ------ ij 0,25. Brieven cn ingezonden stukken franco.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1