r JAARG. NO. 31VRI.TDAG 4 JULIJ 1851. NO. 83. J. QUINTUS, Uitgever Redacteur. ABONNEMENTS-PRUS. Voor IJ jaar ------ Voor con jaar Voor zes maanden - - - - Voor drio maanden - - - - - 2.00. - S 1,50, - J.UU. - 0,50. Alles volstrekt in vooruitbetaling. Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIE». Voor ecu jaar. niet ltovcn do 5 regels - - - 5,00. Boven S tot lü regels, voor do eerste plaatsing ,s 1,00. Voor 8 regels ol' minder, dito ------ 0,50. Voor elke vuigeudo plaatsing 0,25. Brieven en ingezonden stukken franco. Ccnig orgaan bet- Xcbcrlanbcrs in Noorö Amerika, aan Ijct nieuws, ben tocstanb en be belangen uan I)ct ®nbc en Nieuwe babcrlanb gewijb. THE SHEBOYGAN NIEUWSE0DE, The only Dutch (or Holland) paper in the United States is rcnusuKD Kvr.r.v rmiMY, at the rate of $1.50 per annum or $1,00 for six months g§f Payable in advance. Office: Nearly opposite the New-York Store. terms or advkrtisevg: (Sixteen lines or less mule a square.) Square, 6 months $5.00 one vcar 8,00 Square, for 1 week $1,00 2 weeks 1,25 Business Cards, ol'5 jines or less, per an. 5,00 Square, 3months 3,00 All casual advertisements Every subsequentsq. 1.00 One column,ti mo'tlis 20.00 1 year 30,00 rst lie paid tor in advance. Postmasters throughout the Union are politely re quested to act as agents for this paper. Letters and Communications to he prepaid. KYi Of every description, in tho English, Dutch, French and German languages, neatly and promptly done at the office of the NIEUWSBODE. J. QUINTUS. Sheboygan, Wisconsin. Publisher «fo Editor. Poor tax lijst en advcrtcnticn zie liet bij deze Courant behoorende BIJVOEGSEL. VERKLARING DER ONAFHANKELIJKHEID van dertien Vereenigde Staten in Noord-Amerika- lx CoxGRES,den 4 Julij lïYG. Wanneer het in den loop der menschelijke lot gevallen voor een volk noodwendig wordt om de staatkundige banden, welke liet met een ander- volk verbonden heeft, te verbreken, eu onder de laagten der aarde de op zich zelf staande en ge lijke stelling aan te nemen, waartoe de wetten der natuur eu de schepper der natuur lien ge- regtigen, dan vereischt eene betamelijke achting vour de mceningen der menseken, dat zij de oor zaken zouden verklaren, welke hen iet de schei ding uituoodigen. Wij houden deze waarheden voor ouloochen baardat alle menschen gelijk geschapen zijn, dat zij van hunnen Schepper met onvervreemd bare regten begiftigd zijn gewordenen dat deze rogten leven, vrijheid on liet streven naar ge luk omvatten. Dat om deze regten te verzekeren, regeringsvormen onder de menschen zijn inge steld,welke liuuuegeregtigde magtvan de toestem ming- der geregeerden afleidendat, wanneer im mer een regeringsvorm deze oogmerken niet ver vult, het het regt des volks is, datzelve te veran deren of afteschafien, en eene nieuwe regering in te stellen, leggende tleszelfs grondslagen op zulke grondbeginselen, en regelende deszeli's mugten op eene wijze, als voor hen meest mogelijk zal schij nen, om hunne veiligheid eu geluk uit, te werken. Voorzigtigheid, inderdaad, slirijft voor, dat laug bestaande regeringsvormen, niet om ligte en voorafgaande oorzaken veranderd moeten worden en overeenkomstiglijk heeft de ondervinding ge leerd, dat de mcnscliheid moer genegen is om tc dulden, wanneer mishandelingen verdrag-olijk zijn, dan zicli zelve, door afecliaffing van de vor men waaraan zij gewoon zijn, regt te verschaffen. Doch als eene lange reeks van misbruiken eii overweldigingen,onveranderlijk op hetzelfde voor werp gerigt, de bedoeling aanwijst, om hen onder volstrekt despotisme te brengen, is liet hun regt, is het lnm pügt, om zulk eene regering omver te stooten en voor nieuwe waarborgen hunner toe komstige veiligheid te zorgen. Zoodanig heeft het geduldig lijden dezer koloniën geweest; en dus is nu de noodzakelijkheid, welke hen dwingt, om hun vorigen regeringsvorm tc veranderen. De geschiedenis van den tegemvoordigeu koning van Groot-Brittannie,is eene geschiedenis van herhaal de beleedigingen en overweldigingen, welke alle vestiging eener volstrekte tijrannie over deze Sta ten ten doel hebben. Om dit te bewijzen, willen wij eener onpartijdige wereld daadzaken voorlcr gca: Hij heeft geweigerd zijne toestemming aan wet ten te geven, die voorliet algemeen welzijn hoogst voordeelig en noodzakelijk waren. Hij heeft zijnen gouverneurs verboden, wetten Van onmiddelijk en dringend gewigt te passeren, tenzij buiten kracht blijvende, totdat zijne toe stemming zou verkregen zijnen wanneer zoo opgeschort, heeft hij geheel en al verzuimd om acht op dezelve te slaan. Ilij heeft geweigerd, andere weiten voor hel remak van groote volksdistricten tc passeren, ten zij dit volk liet regt wilde opgeven van vertegen woordiging in de wetgevende kamer; oen reut, onschatbaar voor hen, en alleen gevaarlijk vuur tirannen. Hij heeft wetgevende ligchamcn op ongewo ne plaatsen te zamen geroepen, ongeschikt <-n af gelegen van du bewaarplaats hunner openbare akten, met liet eenige doel, om hen te vermoei- jen met zijne maatregelen in te stemmen. Hij heeft herhaaldelijk vertegenwoordigende huizen ontbonden,omdat zij met mannenmoed zij ne aanrandingen op de regten des volks tegen gingen. lfij heeft na zulke ontbindingen voor oenen langen lijd geweigerd, zorg te dragen, dat andere verkozen werden; waardoor do wetgevende mag-' ten, welke niet vernietigd kunnen worden, tot hot volk in het algemeen, met opzigfc hunner uitoefe ning, zijn teruggekeerd, waardoor de stunt intus- sclien, aan alle gevaren van invallen van buiten en oproeren van binnen, was blootgesteld. Hij heeft getracht om de bevolking dezer sta ten te verhinderen; om die reden de wetten te genhoudende tot het naturaliseren van vreemde lingen weigerende andere te passeven om hunne verhuizing herwaarts aan te moedigen, on veilioo- gende de voorwaarden van verkoop van nieuwe landerijen. Hij heeft de uitoefening desrogts tegen gehou den, door zijne toestemming te weigeren aan wetten, tot daavsteliing van regterlijke mngten. I I ij heeft de regters alleen van zijn' wil afhan kelijk gemaakt, tot het behouden hunner posten, en het bedrag en de betaling hunner traetamcntcn. llij heeft eene menigte van nieuwe posten inge- steld en zwermen van beambten herwaarts ge zonden, om ons volk to onderdrukken en hunnen leeftogt op te eten. Ilij heeft in vredestijd staande legers onder ons gehouden, zonder de toestemming onzer wetge vende kamers. Ilij heeft getracht om het militair onafhanke lijk te maken van, en staande boven de burger lijke magt Hij heeft zich met anderen verbonden om ons aan een regtsgebicd te onderwerpen, vreemd aan onze grondwetten, onbekend in onze wetten; zijne toestemming gevende aan hunne acten van voor gewende wetgeving: Om groote gewapende legers bij ons in tc kwar tieren. Om hen door een spot-onderzoek te beseher men van straf voor ceuigen moord, welke zij aan de inwoners dezer Staten zouden begaan. Om onzen handel af te snijden met alle wereld- deden. Om ons te belasten zonder onze toestemming. Om ons in vele gevallen tc berooven vau de voordeden van onderzoek bij gezworens. Om ons over zee te voeren tot onderzoek voor voorgewende misdaden. Om het vrije beginsel der ongdschc wetten in eene naburige provincie af te schaffen, eene wil lekeurige regering daarin invoerende, en dcszelfs grenzen uitbreidende, ten einde tegelijk een voor beeld en juist middel aan te geven, om dezelfde heerschappij in deze koloniën in te voeren. Om onze charters [oorkonden] weg te nemen, onze beste wetten af te schaften en de vormen van ons gouvernement in den grond te veranderen. Om onze eigene wetgevende kamers op te schorten, en zich zelve met het regt tc beklec- den, om voor ons in alle mogelijke gevallen wet ten te maken. Hij heeft zijne regering hier nederlegd, door ons buiten zi jne bescherming te verklaren en oor- leg tegen ons te beginnen. Hij heeft onze zeeen geplunderd, onze kus ten verwoest, onze steden verbrand en het le ven van ons volk nitgebluscht Hij transporteert thans groote legers van vreemde soldaten om de werken van dood, ver woesting en tyrannic to voltöoijen, welke alrcede met tooneeleu van wreedheid en trouweloosheid begonnen, zoo als zij naauwclijks in de bar- baarschste tijden geëvenaard en het hoofd eener beschaafde natie geheel onwaardig zijn. Hij heeft onze medeburgers, welke hij op de zeeen genomen lieelt, gedwongen, de wapenen tegen hun vaderland te voeren, om de moorde naars te worden hunner vrienden en broeders, of zelve door hunne handen te vallen. Hij heeft binnenlaudsehe oproeren onder ons verwekt, en heeft getracht om de onbarmhartige wilde Indianen onder de bewoners onzer grenzen te brengen, wier welbekende krijgsivgol eene ver nietiging der blanken is, zonder onderscheid van ouderdom, geslacht of stand. Gedurende al deze verdrukkingen hebben wij op de nederigste wijze om verlossing gebeden, on-'* herhaalde smeokingen zijn alleen door her haalde beleedigingen beantwoord geworden. Een vorst, wiens karakter zoo door elke handeling, die hem als tyran onderscheidt, bezoedeld is,"is onbekwaam,de hcerscher over een vrij volkte zijn Ook hebben wij het aan opmerkzaamheid je gens onze Brittische broederen niet laten ont breken. Wij hebben hen van tijd tot tijd gewaarschuwd, voor de pogingen lumuer wetgevende kamers, om eene onverantwoordelijke heerschappij over ons te brengen. "Wij hebben hou opmerkzaam ge maakt op de omstandigheden onzer landverhui zing eu volkplanting. Wij hebben ons beroepen op hunne iugeboreno regtvaardigheid en edel moedigheid en wij hebben hen bij de banden onzer gemeenschappelijke afkomst 'bezworen, om deze overweldigingen, die onze verbindtenissen en gemeenschap onvermijdelijk verbroken zou den, op te geven. Doch zij waren doof voor de- stem der gercgligheid en dus bloedverwantsehnps. Wij moeien derhalve in du noodzakelijkheid, welke onze afscheiding vereischt, berusten, en hen houden, zoo als wij de rest der meuschheid houden, vijanden in oorlog, en vrienden in vrede. Wij, de vertegenwoordigers der VEREE NIGDE STATEN VAN AMERIKA in AL GEMEEN CONGRES verzameld, verklaren daarom opentlijk eu plegtig, waartoe wij den Hoogsten Keg ter der wereld tot geinige onzer regtvnardige zaak roepen,in naam eu op last vau het goede volk dezer koloniën, dat deze Veree nigde Koloniën zijn en van regtswege moeten zijn. Vrije cu onafhankelijke Stalen: dat zij van alle onderdanigheid jegens de Iirittische kroon onthe ven zijn, en dat alle staatkundige vorbindteuis tusscheu hen en de staat van Groot-Ihittaunie is, cn geheel en al moet verbroken zijnen dat zij als VRIJE EE ONAFHANKELIJKE STATEN het volle regt hebben, om oorlog te verklaren, vrede te sluiten, verdragen aan te gaan, handel te drijven, en alle andere akten en za ken uit te voeren, welke ONAFHANKELIJKE STATEN van regtswege toekomen. En tot on derschraging dezer Verklaring, verbinden wij, mot e«-u vast vertrouwen op de bescherming der Goddelijke Voorzienigheid, gezamentlijk ons le ven, onze eigendommen en onze heilige eer. (Deze verklaring werd onderteekend door alle leden van het Congres, wier namen, benevens die der Staten tot welke zij behoorden, hier volgen;) JOHN HANCOCK. New Hampshire. Massachusetts Bay. Josiah Harriett, Samuel Adams, William Whipple, John Adams, Matthew Thornton. Robert Treat Paine, bilbridge Gerry. Rhode Island. Delaware. Stephen Hopkins, Cajsur Rodney, William Ellery. George Read, Connecticut. Thomas M'Kcan. Roger Sherman, Maryland. Samuel Huntington, Samuel Chase, William Williams, William Paea, Oliver Wolcott Thomas Stone, New- York. Charles Carroll, of Oarrolltou. William Floyd, Virginia. Philip Livingston, George Wythe, Francis Lewis, Richard Henry Lee, Lewis Morris. Thomas Jefferson, New-Jersey. Benjamin Harrison, Richard Stockton, Thomas Nelson, Jr. John WiÜierspoon, Francis Lightfoot Lee, Francis llopkmson, Carter Braxton. John Hart, North Carolina. Abraham Clark. William Hooper, Pennsylvania. Joseph Ilewes, Robert Morris, John Penn. Benjamin Rush, South Carolina. Benjamin Franklin, Edward Rutledgo, John Morton, Thomas Hey ward, Jr. George Clymer, Thomas Lvnch, Jr. James Smith, Arthur Middlcton. George Taylor, Georgia. James Wilson, Button Gwinnett, George Ross. Lvman Hall, George Walton. TJittTeksel uit een stuk, getiteld Longziekte," in <le Pro v. Friesche Courant van ljunij. Er zijn twee stelsels in ons land, ter beteuge ling der longziekte in werking gebragt. in Friesland, het afmaken van kennelijk ziek vee, benevens nu onlangs, het aanwenden van middelen, op eene kleine schaal;in Zeeland en Groningerland het afmaken van ziek cu verdacht voo, al zo o liet geheele beslag. In de andere pro vinciën laat men de ziekte haren vrijen loop, maakt daardoor, dat alles behoorlijk besmet en aange tast wordt, de boeren tegen zworen interest gul den mouten opnemen, om de huur te betalen en weer vee aan te koopen, zoodat cr reeds eene me nigte van boer, knecht zijngewortlen.Dc voorbeel den hiervan zijn talrijk. Het eerste voldoet bij ons, uit een pliilnnthro- pisch oogpunt, goed; de menschen krijgen behoor lijke schadevergoeding, en varen er in dit opzigt nogal wol bij. Dit blijkt uit rekwesten, die nu weder bij de .Staten zijn ingediend, om de regle menten te houden... Men begint te begrijpen, of schoon wel wat laat dat de ziekte niet met zich Iaat spotten. Het blijkt intusschcn, wat liet te keer gaan dor ziekte betreft, slechts ecu halve maatregel tc zijncn dit is natuurlijkwant de smetstoffen heb ben het eigenaardig karakter, om langen cn oube- paalden tijd in die stoften aanwezig te blijven,wel ke door het zieke dier worden uitgeworpen, of in voorwerpen, die er mede in aanraking zijn ge weest, waardoor zij, bij gunstige gelegenheid ge vende en voorbeschikkende oorzaken, ten "al- len tijde, nieuwe individus kunnen besmetten, cn do longziekte weder voortbrengen. Om dit over brengen van smetstoffen met een voorbeeld te staven, herinnere men zich, dat voor een 00 tal jaren de pest in Marseille is uitgebroken, alleen door bet overvoeren A an tapijten uit Smirna, waar dezelve toen heerschte. Juist d'ior die overbrenging verspreidt zich de ziekte in deze provincie boe langer hoe meer. Bij voorbeeld de longziekte breekt iu oenen stal uit van 20 beestenvan die twintig worden er, als kennelijk aangetast, de helft afgemaakt; de boer krijgt een bordje voor de deur waarop staat: be smet telijke longziekte; is er nu aan het. overgeble ven vee, na verloop van eene week of zes, iets langer of korter, niets meer tc bespeuren, dan wordt de stal gezond verklaard, cn is do handel ook vrijmaar wie kan nu voor de gezondheid in- staan, daar juist deze schijnbaar gezonde runde ren, veeltijds du kiem des verderfs met zich rond dragen, en alzoo de besmetting wijd en zijd ver breiden. Afzonderings-maatrcgelen werken juist om bo vengenoemde redenen hoogst ongunstig; zijn daarenboven kostbaar en mocijclijk in praktijk to brengen, en de herstelden door do natuur, zijn daarom nog geenszins genezenbij de minst aau- leidendc oorzaken storten zij weder in; behouden, meorondeel nog lang, liet vermogen van to be smetten, en wat het ergste is, zij brengen do kiem ook nog tot du vrucht over, die uit hen ge boren wordt. Dit was hetgeen vax IIeiitdw, rijks veearts in Zeeland, ter goeder ure, voor deze provincie inzag. Ondersteund dooreen energiek bestuur, over won liij de vooroordèeleir tegen het nemen vau krachtdadige maatregelen, hij stuitte de kwaal in zijne beginselenziek en verdacht vee, werd to gou billijke schadeloosstelling onder zijn opzigt afgemaakt, en Zeeland, dat aan hora het behoud van den veestapel is verschuldigd, herinnerde zich zijner dankbaar, door aan hem eene gouden medaille toe te kennen. Yax Hertüm is sedert overleden, zijne schim waakt nog ten goede, en de gezamentlijkc land bouwers hebben uit erkentenis zijue weduwe een pensioen levenslang toegezegd. Ten slotte voeg ik hier nog bij, 't uittreksel uit ecnon brief, mij een paar dagen goedgunstig ter lectuur afgestaan, door iemand, die over dit on derwerp tut najaar, aan deu lieer v.d. Bosch, landeigenaar te \Vilhelminadorp, had geschreven Met de volledige overtuiging moet ik UEd. op grond der hier verkregen ondervinding toeroe pen, geeue halve maatregelen te nemen. Het is ons telkens gelukt, de ziekte te weren, door ziek en verdacht vee af te maken. Hier heeft do zaak aanvankelijk tegenstand ontmoet, waar bij het

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1