2de JAARG. NO. 30. VRIJDAG 27 JUNIJ 1851. NO. 82. Voor IJ ja«r - - Voor een jaar - - Voor zes ïuuaudou Voor drie ïuaaudeu Alles volstrekt in vooruitbetaling. Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIE», Voor een jaar. niet boven do 5 rogcis - - - 5.00. Roven 8 tot 16 regel-, voor de eerste plaatsing 3 1.00. Voor regels o:" tuinder, dito - - - - - - 6,50. Voor elke volgende plaatsing ------ 0,2ó. Brieven en ingezonden stukken franco. (ücnig orgaan ber Ncbcrlnnbcrs in bToorb Amerika, aan Ijct niennjs, ben toesianb en be belangen eau bet (£>nï>e en Nicnroe baberlanït gemijti. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE. The only Dntch (or Holland) paper in the United States IS PUBLISHED EVERY FRIDAY, at the rate of §1,51) per annum or §1,00 for six months £3f° Payable in advance. Office: Nearly opposite the New-York Store. TERMS OF ADVERTISING: Sixteen lines or less make a square.) Square, for I week §1,00 I Square, 6 months §5.00 2 weeks 1,25 J one year H.U0 Business Cards, of 5 Even" subsequent sq. 4,00 lines or less, per an. 5,00 I One column,6 mo'ths 20,00 Square, Jmonths 3,00 „1 year 30,00 All casual advertisements must be paid for in advance. schilderijen en andere kunstwerken van levende meesters, sedert den 19den dezer alhier geopend, de aandacht vau het publiek tot zich, en wekt de belangstelling meer en meer op. Een groot aan tal kunstenaren uit verschillende steden en plaat sen van het rijk hebben stukken ingezonden. Daarouder telt men uit }s Gravenhage 88 kun stenaren, uit Amsterdam 57, uit Rotterdam 13, uit Dordrecht 7, uit Leiden en Hilversum 5, uit Gouda 4.Ook de buitenlanders hebben mede gewerkt tot opluistering dezer tentoonstelling. Men vindt er stukken uit Frankrijk, Beigie, Duitscliland en een uit Noorwegenachttien Pa- Postmasters throughout the Union are politely re-^jsche kunstenaren, een uit Versailles en tn nnt nirPllls lor this Diiner. r r-. quested to act as agents lor this paper. Letters and Communications to be prepaid. Of every description, in the English, Dutch, French and German languages, neatly and promptly done at tfic office of the NIEUWSBODE. J. QUINTUS. Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor. Voor tax lijst en advertent ten zie hel bij deze Courant behoorende BIJVOEGSEL. 33 c r i g t c u hu ti r o p a. NEDERLAND. 's Gravenhage, 23 Mei. Bij besluit van den 9dcn Mei 1.1. heeft Z. M. de Koning, in aan merking nemende, dat door het vcreenigd ko ningrijk van Groot-Brittannie voldaan wordt aan de voorwaarden, in ark 1 der wet van Au gustus 1850 tot regeling der belangen der Neder- huidsche scheepvaart gesteld, bepaald, dat aan de schepen van het vercenigd koningrijk van Groot-Brittannie enlerland dezelfde vrijdom wordt verleend, welke bij art. 3 1 van de wet van den lSden Junij 1845 aan de Nederlandsclie schepen is toegekenddat deze schepen in de koloniën en de bezittingen van dit rijk in anderewerelddee- len met Nederlandsclie schepen gelijk worden gesteld; doch dat deze gelijkstelling zich niet uit strekt tot de kustvaart in Nederlandsclie Oost- lndie. Men verneemt dat binnen weinige dagen de boeren hofsteden en landerijen van wijlen Z.M. Willem II, in de omstreken van Tilburg, in publieke veiling zullen komen. Den 20sten dezer, te 11 uur, is te 's Gra venhage, in het lokaal van het departement voor de zaken der Hervormde eeredienst, de geadjou- ncerde vergadering ter reorganisatie van het Is raëlitische kerkgenootschap in Nederland door den voorzitter met eene toespraak geopend. De secretaris-generaal van genoemd departement was er bij tegenwoordig. Nadat de heer J. J. Posno als lid der vergadering was toegelaten en zitting had genomen, deelde de voorzitter mede, wat se dert den 21sten November 1.1. door het bureau en de respective commission was verrigt. De lieer rar. A. de Pinto bragt daarop het ontwerp uit namens de commissie tot het zamenstellen van een reglement van orde, welk reglement in deze zitting en in.de avond-zitting, alsmede in die van gisteren voormiddag werd behandeld, en na, ecni- ge discussion aangenomen. Daarna werden de beraadslagingen geopend over bet ontwerp van een algemeen reglement voor het kerkgenoot schap. De Zeeuwsche Courant berigt, dat Z. Exc. de minister van binnenlandscbe zaken het land- huishoudkundig congres te Goes bijwonen, en dat er weldra een wets-ontwerp bij de Tweede Kamer zal inkomen, tot invoering der telegrafie over de geheele uitgestrektheid van ons land. 's Gravenhage 25 Mei. Men verneemt, dat onze stadgenooten, de Heeren L. J. Enthoven en C'omp., de vervaardiging hebben aangenomen van het gedenkteeken, dat ter nagedachtenis van den bij Bali roemrijk gesneuvelden generaal A. V. Michiels, te Batavia, zal worden opgerigt, en waartoe de noodige gelden door de vrijwillige bijdragen van de Nedevlandsche legermagt en onderscheidene particulieren op Java zijn bijeen- gebragt Zoo men verneemt, zal het kolossale monument voor Rembrandt ook in hunne fabrijk, en wel in den loop der maand Junij eerstkomen de, gegoten worden. Bij voortduring trekt dc tentoonstelling van Monipellier; 16 uit Brussel, 17 uit Antwerpen, 8 uit Dusseldorp, 3 uit Kleef en een uit Wezel heb ben stukken geleverd. Nimmer waren er op ee ne Haagscbe tentoonstelling zoo vele kunstwer ken van Duitschen oorsprong. Amsterdam, 24 Mei. Het dichtstuk van den heer II. Tollens C.z.Goeden nacht van de armen aan de rijken, heeft in nederl. Indie opgebragt de som van 635, en alzoo, met dc opbrengst hier te lande, te zamen 2500. Wij zouden ons verheugen zoo iemand de goedheid hebben wilde ons dat dichtstuk toe te zenden, indien het zijn kon. Amsterdam, 24 Mei. Men verneemt, dat Z. M. de Koning de arbitrage heeft aangenomen, waartoe II. D. vau wege Frankrijk en Spanje was aangezocht, over een geschil onstaan in het jaar 1823, ten gevolge van het vragen van schadever goeding voor aangehouden schepen. Van den 2 Gsfen. De Iiollandsche maat- sc happij van wetenschappen te Haarlem heeft aan jhr. mr. J. dc Bosch Kemper alhier de gouden medaille toegekend voor zijne beantwoording der prijsvraag: Over de heerschende armoede in ons vaderland, in weerwil van den staat van vrede, waarin wij verkeerenwelke daarvan de oorzaken zijn en de geschikte en uitvoerbare middelen, om die armoede te doen verminderen?" Tevens is de bekroonde benoemd tot lid dezer maatschap- pij. Door de Ncd. Handel-maatschappij zijn wederom bevracht 31 schepen, als: voor Amster dam 15voor Rotterdam 13voor Middelburg 2 voor Schiedam 1. Zwolle, 22 Mei. De kanalisatie gaat niet zoo vlug, als men wel wenschte. Er komen zoo als gewoonlijk bij zulke zaken, nog al moeijelijkbeden in den weg. De onteigeningen gaan echter gere geld voort en het 1ste pand tot aan Dalmsholte is bijna geheel in handen. Nieuwe Diep, 22 Mei. De telegraaf tusschen deze plaats en Amsterdam is in werking en voor het publiek opengesteld. Reeds openbaart zich hier het nut dier mrigting voor zeevaart han del. Naar wij vernemen, had men in 18 minuten tijds een berigt naar Amsterdam en het ant woord terug. Leeuwarden, 22 Mei. In Friesland is op nieuw last gegeven tot het dooden van 51 run doren, makende met de laastgedane opgaaf een totaal van 2066 runderen. Ook in Groningen vertoont zich deze ziekte. Men schrijft uit WUdervank, van den 23sten Mei: Met genoegen kunnen wij berigten, dat du staat der veld en tuingewassen ter dezer plaatse en in dezen omtrek allezins gewensckt is. Gelijk overal, zoo heeft ook hier de zachte winter cenen weldadigen invloed uitgeoefend, en stond het winterkoren in het vroege voorjaar buitengewoon gezond en voordeelig. Werkte een aanhoudende regen, vergezeld van koud en schraal weer, voor eenen geruimen tijd niet zoo gunstig thans, nn de warmte zich openbaart, is do ontwikkeling ook des te gunstiger. De rogge staat buitengewoon goed. Winterzaad is hier dit jaar meer dan ge woonlijk gezaaid en staat overal in vollen bloei. De aardappelen laten zich mede goed aazien. Mogt het God behagen ook dit zoo heilzaam ge was voor verderf te bewarenAangaande de vrucktbooraen kunnen wij berigten, dat dezelvo in de laatste jaren niet zoo algemeen en menigvul dig hebben gebloeid als thans; boomen waaraan andere jaren weinig of geen bloei was staan nu wit, en 'klein en groot, alles belooft zonder nadeel van nachtvorst of rups, een bijzonder goeden uitslag." (Gron. Ct.) 's Hertogenbosch, 21 Mei. De N.- Braband. meldt, dat bij gedeputeerde Staten van Noord- Brabant is ontvangen een schrijven van liet depar- tement van binnenlandsche zaken, waarin de vraag gesteld wordt, of de provincie genegen zou zijn. uit de provinciale kas eene som van 500.000 bij te dragen voor de daarstelling van een kanaal van uitwatering. 's Hertogknboscli, 23 Mei. Eergisteren avond hebben dc boeren der landerijen, liggende bo ven den Schutlakensehen-dam, welke het land van Megen van de lagere Maas-polders afsluit, eenen aanval op dien dam gedaan, de aldaar geplaatste dijkwaebt met geweld onder weder zijds geweervuur verjaagd en den dam doorge stoken. Spoedig opgedaagde hulp heeft eehter het kwaad gestuit, en het gat is wederom ge lukkig gedigL De zoogenoemde groene dijk wordt nog bij voortduring door militaire magt bezet. Niemand mag denzelven passeren zonder schriftelijke toestemming van den dijkgraaf, en dan nog vergezeld vau een militair geleide. Edam, 23 Mei. Naar men algemeen verneemt, zijn thans de kinderpokken in het Herv. Wees huis alhier uitgebroken. Sedert ruim 6 weken, dat deze ziekte zich hier vertoonde, bleef dit ge sticht gelukkig gevrijwaardwenschelijk is het, dat het van geen verder gevolg zijn moge! Men berekent, dat er heden 150 mensohcu ter dezer stede aan de kinderpokken liggen. Deventer, 22 klei. Er zijn brieven alhier ontvangen van den beroemden gouverneur-gene raal van Nederlands Indie en van oenige leden van zijn gevolg uit Aden, alwaar ZExu met ge volg den loden April was aangekomen. Het reisgezelschap bevond zich in den besten wel stand. Te Suez had de Heer van Nes, benoemd vice-president van den hoogen raad vau Indie, de reis medegemaakt. Leeuwarden, 28 Mei. Z. M. dc Koning der beide Sicilien heeft de gelukkige bevalling zijner gemalin, door eene belangrijke en zoo zeer ge- wcnschte amnestie, voor velen tot een heugelijk feest gemaakt. Twintig ter dood veroordeelden ontvingen gratie. Vijftien individuen, om poli tieke misdaden, tot zware straffen verwezen, er langden aanzienlijk ligtcre straf ti, n anderen, geheele vrijspraak en nog zeventien anderen za gen hun straftijd op de helft verminderd. Daarenboven werd aan nog 68 personen, om gewone misdrijven in den kerker,"verligtmg van straf geschonken. In het geheel aldus honderd en dertig veroordeelden. Eindelijk heeft Z. M. allen, die tot minder dan een jaar gevangenis straf waren veroordeeld, ontslagen en alle panden in de bank van leening, beneden de waarde van twee ducaten, voor de eigenaars geiost. Friesche Courant.) Groningen, 29 Mei. Wij zijn onderrigt, dat de besmettelijke longziekte zich heeft» geopen baard onder het rundvee van den landbouwer E. H Buma te Surhuisterveen, en daar de weide landen van dien landbouwer onmiddellijk aan do gemeente Grootegast zijn gelegen,zoo is door het bestuur van die gemeente op de afbakening van den omtrek van 300 ellen, die. ais besmet wordt beschouwd, de noodige order gesteld. Ook is ons nog berigt dat bij een gedaan on derzoek van den veearts J. C. Billroth, te Noord- horn, van het vee van A". J. Beukema, te Knu- matil onder Zuidhorn, is bevonden, dat dat vee zich nagenoeg in denzelven toestand bevind als vroeger, en dat van het vee van T. W. ter Veer, te Enumatilonder de Leek; drie rundoren dooi de longziekte kennelijk zijn aangetast; dat die runderen echter nog niet erg zijn aangedaan, doch dat het toch is gebleken, dat de ziekte bij die runderen zich steeds verergert Gron. Ct) In de eerste vier maanden van dit jaar zijn hier te lande met den post verzonden 2,357,725 ongefrankeerde en 347,334 gefrankeerde brieven, te zamen 2,705,059dat is 215,352 meer dan in de voorgaande 4 maanden, en 1,280,202 meer dan in de maanden Mei Augustus 1S50, dat is in de vier laatste maandenvoor de invoering der nieuwe post-wet. Onder de in Jan, April jl. verzonden brieven waren 2,602,607 met enkelen 102,452 met dubbel port. Prins Schwarzenberg heeft der rögering van Bremen aangezegd, dat, indien de dagelijk- sche pers daar niet onmiddellijk binnen behoor lijke grenzen werd gehouden, hij een korps van 1000 man zou zenden, ten einde de stad te bezetten M E N G E L W E R I Dc totale Zons-vcrduistering van den 23sten Juli} 1851. Den 2Ssteu Julij 1851 zal er in Nederland eeue totale zon-eolips zigtbaar zijn. Het begin is 's middags te 12 uur 34 minuten, het midden te 2 uur 1U minuten en het einde tc 5 uur 10 mi nuten. Deze verduistering behoort tot de merkwaar- on zeldzaamste, die daar gezien worden zuilemie, voor hen bijna 9-10 gedeelte van de middellijn der zon, door de haar alsdan voorbij gaande maan, worden bedekt. Voor sommige plaatsen, zooals, de noordelijke punt van IJsland, Bergen in Noorwegen, Chris- tiaanstad ca Gotoburg in Zweden, Dantzig cn Ko ningsberg in Penissen, Warschau in Polen en onderscheidene plaatsen in Rusland zal de ver duistering volkomen zijn cn gedurende eenige mi nuten de dag in nacht veranderen, zoodat, bij hel dor weder, de groote sterren zigtbaar worden. De plaats aan den hemel, waar de zon voor het oog verdwenen zal zijn, zal zich aanduiden door eene zwarte schijf, met een llaauw zonderling licht omgeven. Daar te lande zal dc zon, als de verduistering des namiddags te 2 uur 40 minuten het grootst is. zich vertooncn als een smalle sikkelvormige boog, even gelijk de maan, wanneer wij haar,mot heldere lucht, het eerst zien, nadat zij nieuw is weest. De bedekking der zon zal voor hen het eerst zigtbaar zijn aan haren westelijken rand, en het inde derzeive aan den bovenrand, iets naar de oostzijde. Wij zeiden, dat deze eclips tot de zeldzaamste en merkwaardigste verduisteringen behoort, die daar gezien worden. Dit moge daaruit blijken, lat er in den verderen loop dezer eeuw nog slechts drie totale zón-eclipsen in Europa gezien kunnen worden, die in grootte eenigzins aan deze nabijkomen, te weten: een, den lSden Julij 1860, die alleen voor een klein gedeelte van Spanje to taal zal zijn, ec-n, den 22sten December 1870, die zulks voor enkele zuidelijke punten van Euro pa, en een, den 19den Augustus 1887, die voor Noordelijk DuitscMand cn Pruissen totaal zal wezen. In de Vereeuigde Staten zal de verduistering slechts weinig zigtbaar zijn, behalve in Californie en Oregon, waar ongeveer vijf-zesde der zon aan de zuid zijde zal verduisterd wezen. Het begin dor eclips is 's morgens te 6 ure 30 min.het midden te 7 ure 21 min.; het einde te 8 ure 14 minuten. Uitnoouigmg aan mijne Geloofsgenooten. "Ken jood" schrijft onder dit opschrift aan de Buffalo Democrat: Do constitutie schrijft voor, dat in den Staat New-York geene godsdienst den voorrang heb ben zal; zoo staat er met duidelijke woorden. Waarom wordt dan den Christelijken Zondag den voorrang boven den Joodschen sabbat gegeven? Waarom wordt op Zaturdag elke stoornis der .Joodsehe godsdienst door drukken arbeid eu der- g'üjkc toegestaan, terwijl elke stoornis der Chris telijke ('zelfs door het balspelen van onschuldige kinderen) strcngelijk verboden is? Daar geene religie partij, (zij mag groot of klein zijn) mag bevoorregt worden, zoo noodigen wij al onze ge loofsgenooten uit, ook eene petitie op te maken en te verzoeken, dat op onzen Sabbat (Zaturdag) eveneens geene winkels geopend en eenigen ar beid verrigt wordedat ook de kinderen op de straten geen bal mogen spelen, opdat onze sab bat even zoo heilig en ongestoord zij als die der Christenen en geene godsdienst eenigen voorrang hebbe, zooals de constitutie voorschrijft Onze stad-vaders hebben gezworen de constitutie ge trouw te zullen zijn en moeten ons verzoek inwil ligen. 4 JCST Het is beter door vijanden benijd' dan door vrienden beklaagd te worden. Uit Mexico is de treurige tijding ontvangen, dar iu den Staat Zacatecas gedurende eenen langen tijd groote droogte heerscht. Er is geen regen gevallen sedert Augustus en men vreesde voor hongersnood. Koren kostte §9 per bushel

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1