2"JAARG. NO. 29. VRIJDAG 20 JUNIJ 1851. NO. 81. J. QDINTUS, Uitgever Eedacteur. ABONNEMENTS-PRIJS. Voor IJ jaar2,00. Voor een jaar1.50, Voor zes maanden1,00. Voor drie maanden0,50. Alles volstrekt in vooruitbetaling. CX3 immkbu Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIE». Voor ccn jaar, niet boven do 5 regels - - - 5,00. Boven 8 tot 16 regels, voor do cersto plaatsing 1,00. Voor 8 regels of minder, dito ------$ 0,50. Voor elke volgende plaatsing 0,25. Brieven cn ingezonden stukken franco. gemg orgaan tier Nchctlaniicia in Xoori) amerika. aan l)ci nienms, ben loestan» cn i>e belangen nan l,et fflnbe cn Sicumt babcrlanb gemijb. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE, The only Dutch (or Holland) paper in the United States IS PUBLISHED EVERV FRIDAY, at the rate of $1,50 per annum or $1,00 for six months Payable in advance. ^££2 Office: Nearly opposite the New-York Store. TERMS OF ADVERTISING! (Sixteen.lines or less make a square.) Square, for 1 week §1,00 2 weeks 1,25 Business Cards, of 5 lines or loss, per an. 5,00 Square, 3months 3,00 Square, 6 months $5,00 one year 8,00 Every subsequent sq. 4.00 Onecoiumn.b' mo'ths 20,00 1 year 30,00 All casual advertisements must be paid for in advance. Postmasters throughout the Union are politely re quested to act as agents for this paper. Letters and Communications to be prepaid. Of every description, in the English, Dutch, French and German languages, neatly and promptly done at the office of the NIEUWSBODE. J. QUINTUS. Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor. lroor tax lijst en, advertentie», zie het lij dez Courant behoorende BIJVOEGSEL. jöcrigtcn non (Suropo. NEDERLAND. Amsterdam, 1G Mei. De haringvloot zal in dit jaar zijn zamengesteld als volgt: van Vlaar dingen 60 schepen, Maassluis 11, Zwarte waal 6, Middelharnis 4, Deltshaven 1, Enkhuizen 7, Am sterdam 4, de Rijp 4 en Wormerveer 1tc za nten 98 schepen. Zes haringjagers, waaronder weder een rijk: stoomschip de dienst van eersten jager zal ver- rigten, zullen den eerst gevangen wordenden ha ring aauvoeren, van welke er vijf naar Vlaardin- geu en een naar Maassluis zijn bestemd. Men meldt uit het Nieuwe-diep, dat de proeven met den electro magnetischen telegraaf van daar naar Amsterdam goed hebben voldaan, en dat men eerlang de openstelling van dit mid del van gemeenschap kan te gemoet zien. Wij vernemen, dat de heer mr. U. J. Koe nen, aan het zoo verdienstelijk Historisch Gezel schap te Utrecht ten geschenke heeft aangebo den, een thans zeer zeldzaam geworden exem plaar der Keulsche Kronijk, die als overoude oir- konde hoogst belangrijk is tot staving van Cos- ter '3 eer, als uitvinder der Boekdrukkunst, onder voorwaarde: "dat het genootschap een zijner le den, binnen Utrecht woonachtig, zoude benoe men, ten e:nde het ge wig tig vraagstuk van de uitvinding der boekdrukkuust bestendig bij te houden, en hetgeen daaromtrent binnen-en bui tenlands verschijnt, openbaar te maken. Het Historisch Gezelschap heeft met bijzondere dank betuiging aan den heer Koenen, en voor diens be langstelling in >onzen Vaderlandschen roem, en voor het vertrouwen in het Historisch Gezelschap gesteld, dat geschenk gaarne aangenomen, en den heer mr. H. Hooft Graafland de bewuste taak opgedragen, die door dezen met de meeste be reidwilligheid is aanvaard. Van den 19 den. Het groote pleisterbeeld, hetwelk als model tot het gieten van het beeld in metaal ter eere van Laurens Janszoon Coster trekken moet, is door den heer Royer, aan wien de vervaardiging daarvan was opgedragen, afge- gewerkt, en geplaatst in eene der zalen van de Koninklijke Akaderaie van Beeldende Kunsten alhier, daartoe welwillend door den Raad dier in- Naar het oordeel van deskundigen, moet dit gewrocht, dat door Z. M. den Koning, tijdens hoogstdeszelfs verblijf in de hoofs tad, bezigtigd is, een meesterstuk van genoemden kuustcnaar zijn. Blijkens ontvangen berigten, moet reeds eene riet onaanzienlijke som zijn bijeengebragt om de onkosten tot verwezenlijking van het plan te be strijden, en ondervindt de hoofdcommissie met de oprigiing belast, steeds bewijzen van bijzondere deelneming van onderscheiden zijden. Almelo, 15 Mei. Heden is hier een aan- vang gemaakt met de opmeting der perceelen om en in de lijn van het kanaal van hier naar Zwolle, Deventer enz. "Wij hooren, dat er sterk gewerkt wordt om de kanalisatie in de rigting van hier j langs Denekamp naar de Eems bij Lingen te vervolgen, en dat de Hannovcrsche autoriteiten op deze uitbreiding zeer aandringen, terwijl reeds op het Hanoversch grondgebied, door eenen Hollandschen waterbouwkundige opmetingen moeten gedaan zijn, die zeer gunstige resultaten zouden hebben opgeleverd Groningen, 19 Mei. Het tegenwoordige schoone weder, berigt men ons uit Grijpskerk, heeft de hoop des landbouwers eenigzints verle vendigd, doch de sterke droogte maakt vele stuk ken land zeer hard en korstig, zoodat men zeer naar eenen milden regen verlangt, aangezien men vreest, dat anders vele uitgezaaide zomervruch ten weinig zullen geven. De landbouwers zijn met het bebouwen hunner gronden zeer achter lijk door de menigte regen, die er gevallen isde hoop op eenen vruchtbaren zomer blijft thans nog overig, andere zullen voorzeker vele gewassen ge heel misslagen. Gron. Ct.) Volgons bijzondere berigten uit Hanover, luiden de berigten over den stand der winter granen van alle kanten gunstig. Men vreesde de gevolgen van eene te vroegtijdige ontwikkelling, maar gelukkig is die vrees, tot nu toe, niet be waarheid.Ook uit Keulen schrijft men, dat alle graansoorten een' oogst beloven, hoedanig eenen men sedert jaren niet gehad Leeft. Verder staan aan den Weichsel de tarwe, rogge en het kool zaad in vollen bloei. De ontwikkeling der plan ten is bijzonder gunstig, vooral bij de rogge, die, op ligteren grond, meer dan 4 weken bij andere jaren vooruit is. Coevorden, 14 Mei. Het water begint hier sterk te vallen, ten gevolge vooral van een op de Scheere doorgestoken dijk, waardoor echter de daar woonachtige landlieden last lijden. Dit door steken is met opzet geschied en hebben hierbij de omstreken van deze stad en 'tdorp Laar bij zonderlijk voordeel. De winterrogge vertoont hier reeds airen en belooft een goed verbouw. De meeste aardappelen zijn gepoot en vele vertooncn zich reeds boven den grond. De vruchtboomen beginnen rijk te bloeijen en kunnen dus een goe den oogst geven. Voor eenige dagen is Verona, Italië, de schouwplaats geweest van eene zeldzame krijgs kundige operatie in eene vreedzame stad. De oude kerk San bpirito met haren twintig vadem hoogen toren werd, uit hoofde van het gevaar der afbre king, door middel van mijnen vernield, ten einde op hare plaats een nieuw hospitaal op te rigten.De verwoestende kracht van het buskruid werd dit maal tot een menschlicvend oogmerk aangewend. Ten 2 ure des namiddags deed men, in tegenwoor digheid van den maarschalk en al de aanwezige hoofd-officicren,eerst den toren inde lucht springen De zeer doelmatig aangelegde mijnen, die noch te sterk, noch te zwak waren geladen, ontploften en oogenblikkelijk zag men het gedeelte van den to ren na het andere langzaam en zonder vcelge- druisch nederploffeiL In minder dan eene minuut telde Verona een kerktoren minder. Ten G ure des avonds deed men het kerkgebouw springen voor dit gesticht schenen echter de mijnen te zwak gevuld te zijn, want een gedeelte der muren bleef staan. Terwijl de mineurs op behoorlijken afstand van het punt der losbarsting de mijnen ontstaken, verstoutten zich eenige artilleristen om het gebouw tot op 30 schreden te naderen, ten einde de instor ting te beter te kunnen aanschouwen. De losbar sting volgde en het kan schier als een wonder aangemerkt worden, dat niet allen verpletterd werden. Slechts een ontving eene belangrijke hoo fdwonde, welke door de geneesheeren als hoogst gevaarlijk werd verklaard. Met uitzonde ring van dit door eigen schuld berokkend, onge val, trof noch de omliggende huizen, noch de tal rijk vereenigde toeschouwers eenige beschadiging hoegenaamd. De mineurs hadden hunne operatie met de meeste juistheid en zekerheid berekend en de bezorgdheid der ingezetenen bleek alzoo ongegrond geweest te zijn. Fries. Ct.) Te St Anne bij Nijmegen, is op den 14 de zer in 60jarigen ouderdom overleden, C. P. E. Bolide van der Aa, regter in de arr.-regtb. te Arnhem, enz. Te 's Hertogenbosch is den 20 Mei in den ouderdom van 31 jaren overleden Jhr. A. J. E. van Bevervoorde, gewezen redacteur van den Courrier Batava en den Burger. De overledene j was voor eenige dagen ernstig ongesteld uit! 's Gravenhage aldaar aangekomen. Ncderlaudsch Kerknieuws Tot leeraar bij de gemeente der Afgescheide nen te Kiezijl is benoemd ds. Mekkes, thans lee raar bij de Afgescheidenen Ezinge. De woning voor den leeraar is voor eenen gcruimen tijd ook reeds aangekocht, staande voor de kerk. Naar men verneemt, Heeft de beroepen leeraar die be trekking aangenomen. Door de Christelijk Afgescheidene gemeen te te Grootegast is Dingsdag 1.1., door eene groo te meerderheid van stemmen beroepen de wel- eorvv. heer ds. B. de Beij,leeraar bij de Afgeschei dene gemeente te Middelstum. Door /fijne Majesteit zijn, bij besluit van den 5den Meij.l., goedgekeurd do uitgebragte be roepingen van predikanten door de kerkeraden der Hervormde gemeenten: van Monnikendam, klassis Edam, op J. van der Ven, Pz., predikant te Bedijkte Schermer; van Odijk, klassis van Wijk, op J. M. Koljf, kandidaat bij het prov. kerkbe stuur van Overijssel; van Vccnendaal, klassis van Wijk, op J. A. Ruijs, predikant te Balk. Oldenbrokk (class. Harderwijk), 4 Mei. Na 19 maanden van een eigen herder en leeraar ver stoken te zijn geweest, mogt zich onze gemeente verblijden, in het groote voorregt, die behoefte vervuld te zien. Heden had alhier de plegtige bevestiging plaats van den tot ons overgekomen predikant van Losdorp, ds. .1. P. A. du Cloux, door den consulent dezer gemeente ds. G. van der Flies, Az.t predikant te Oosterwolde, die tot tekst liacl Joh. XXI: 15-17. De bevestigde aan vaard Je des namiddags zijn dienstwerk onderons, met eene indrukwekkende leerrede, over 2 Cor. XII: 9a. Te Eist, klassis Wijk, is, met eenparigheid van stemmen beroepen ds. Gildemecsler, pred. to Ophemert en Zcnncwijnen. Onlangs is te Parijs, het groote anker go- bragt, dat 3000 pond weegt en 305 jaren in het kanaal op den bodem der zee heeft gelegen. Zoo als men denken kan is dit anker geheel en al ge- roesten met eene laag schelpen omgeven. Volgens oudheidkundigen van Havre, zoude dit anker ver loren zijn door de Engelsche vloot, die Havre in 1545 en onder de regering van Hendrik VIII, kwam belegeren. De tentoonstelling geeft natuurlijk aanlei ding tot allerlei speculation van bijzondere perso nen. Zoo is dezer dagen eene kosmopolitische volksbymme verschenen in dertig verschillende ta len. Ten gevolge van vele twisten en beleedigin- gen, die nog op onderscheiden punten tusschen Deensch-en Sleeswijk-holsteinsch gezinden plaats vinden, is omler anderen te Eckernforde bevolen, dat ieder burger voor Deensche officieren en on der-officieren den hoed op de hoogte der lendenen moet afnemenden tegenkomenden soldaten zal men vriendelijk moeten toeknikken; wanneer een burgermet ongedekt hoofd gaat, moet hij voorden militair front maken, enz. OzotheidZulke slaafschc onderscheiding ge niet hier noch President, noch Gouverneurs. De ze nemen den hoed voor het volk af maar het volk nimmer voor door hetzelve hoog geplaatste perso nen en veel minder voor aristocraten. (Red. N.B.) De maatschappij voor den overzeeschen tele graaf tusschen Dover en Calais heeft de koninkl. rnagtiging verkregen voor hare vestiging; het ka pitaal zal 30,000 balragen, verdeeld in actiën van 1 De Londensche Tentoonstelling. Onder al de beschrijvingen van de indruk wekkende opening der tentoonstelling, door de dagbladen medegedeeld, munt die van het geach te Fransche dagblad le Journal des Bclats in sier lijkheid van taal en stijl boven allen uit Geen paard, geen Stoomwolk, geene golf des oceaans" aldus lezen wij er 0. a. in, of zij zetten zich in de beweging, om het groote nieuws te gaan ver kondigen de tentoonstelling is geopend. Ziedaar een oproer, dat de belangstelling der ge- heele wereldeene revolutie, die onze deelneming en achting tevens waardig is. Men vecht er met de meest gracieuse wapenenmen rigt er barricades tegen elkander op van de edelste kuustwerken. Uit de verstverwijderde#oorden zijn alle wegen en alle wateren bedekt met legers van werklieden, altijd onvermoeid bezig om de wereld te voeden, te ver sierende beschermen,te verdedigen de wereld, zoo lang ten prooi aan twist, aan lage hartstogten en dwaze theoricn, aan de prediking van Iedigloopers en verwoesters, aan ellendigcn, die de werktuigen willen versmeden tot dolken, de arbeiders trachten te herscheppen in muiters. „Die daaraan denkt, voelt zich opgeruimd en verkwikt in dit paleis, in dien bazar, in dien tuin, in die labrijk, in die smederij. Vroeg in den morgen van den dag voor de opening der tentoonstelling was ik reeds ontwaakt en deed eene wandeling in de nog slapende stad. Zij rustte, vermoeid van ambitie en werk, be dwelmd van haren rook cn haren roemzij sliep, als eene dier gelukkige natiën, welke zeker zijn, dat zij, ontwakende, hare wetten en zeden, haar geloot', de gewoonten en fortuin barer vaderen, zullen terugvinden. De Voorzienigheid en eenige politie-man nen bewaken de slapende stad,en mid delerwijl komt van alle kanten hetgeen zij noodig heeft voor het stoffelijk leven opdagen. Nog een oogenblik, en de geheele bevolking zal opstaan en zich als een cenig man in beweging zetten. Hier staat niemand stil, eu elk zegt tot zich zeiven, het geen eens de Heer Arnaud aan den lieer HicoUe, op diens raad, dat hij voor zijn dood een weinig rust 'zou nemen, antwoorddeWij rusten Waar denkt gij aan, mijn lieer! Wij hebben de eeuwigheid om tc rusten Over het gebouw der tentoonstelling zegt de geestige Frauscho schrijver (Jules Janinhet volgende Wie heeft dat paleis daar in elkander gezet Het was de tuinman van den hertog van Devon shire, de lieer Paxton. Het is geen huis zeide deze tot zichzelfdat hier wordt vereischt, maar eene kast. Men brengc mij eene zoodanige in Hyde Park, en ik zal zelfs de eiken, daar staan de, als bloemen in eene broeikas plaatsen. Alles moet van ijzer of glas zijnhet ijzer zal er geheel gesmeed, het glas van pas gesneden worden aan- gebragt; en alzoo zal mijn werk, in elkander gezet, prachtig, licht, luchtig en uit en inwendig heerlijk zijn." En men zegt, dat de Heer Paxton, op den dag, dat hij zijn Amerika ontdekte, te twee uur des namiddags met rappe hand zijn ontwerp op het papier trok, en daags daarna, op den 14 Junij 1S50, daarmede in het openbaar optrad. Ook toen vertoonde zich de kracht van het waarlijk de gelijke en grootsche. Naauwclijks gezien, erlangde het ontwerp v.Paxton de goedkeuring der kalme geestdrift, eigen aan groote natiën, die in staat zijn groote dingen te begrijpen en te waarderen. „"lloc de beweging te schetsen, indezen bazar gezien en gehoordOok bij den torenbouw van Babel hoorde men zoo vele steramen, maar het was er verre af, dat men elkander zoo goed ver stond. Geen onderlinge twist, maar wederkeerigo bijstand. Den geheelen dag was het gebouw open, en wandelden de nieuwsgierigen tusschen do werklieden, maar zij liinderden deze niet. Morgen komt de Koningin, omringd en dit is een ander wonder door al de glorie van den troon, en al de majesteit eener eeuwenheu gende kroon. Zij zal komen, en wij zullen de hym- men hooren, door gelukkige natiën aan de kin deren der goden," zoo als de la Bruyere ze noem de, toegezongen." Dalvc-ccmvfcest der Schoolver betering. Het zal, zegt de Groninger Courant van 20 Mei, in den loop van dit jaar vijftig jaren zijn,dat do Staat voor het eerst zich de belangen van het lager onderwijs op eene krachtige wijze aantrok eu daardoor aanleiding gaf tot eene hervorming in ons schoolwezen, die zoo noodig als nuttig was. In 1826 heeft men in ons gewest het vijfentwintig jarig bestaan dier staatszorg plegtig gevierd, en ook nu, nu de ondervinding van eene halve eeuw het heilzame van die zorg overtuigend heeft ge staafd, en ingevolge de grondwet, de staats zorg ook bij voortduring zich over dat onder wijs zal uitstrekken en eene nieuwe organi satie zoo wij hopen in de nog bestaande leemten zal voorzien, ook nu zal voorzeker ieder het ge past oordeelen om door eene feestelijke herden king eeno dankbare hulde te brengen aan den Staat door wiens zorg reeds zoo veel goeds is tot stand gebragt, en van wiens bemoeijingen de toe nemende bloei van ons vaderlandsch schoolwezen zoo zeer afhangt. De hoofdvereeniging van het Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap heeft eene oproeping

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1