piöijgmt ^ïu-nnislmV. (s 2" JAARG. NO. 28. VRIJDAG 13 JUNIJ 1851. NO. 80. »"jf gu°" '"iintr eee<"de "Joseph schrage. J. QUINTUS, Uitgever Eedacteur. ABONNEMENTS-PRIJS. Voor 15 jaar - Voor een jair - - Voor zes in&anden Voor drie maanden - - - 2,00. - - - 1,50, - - - 1,00. - - - 0,50. Alles volstrekt in vooruitbetaling. Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIEN. Voor eon jaar, niet boven de 5 rogcis - - - 5,00. Boven 8 tot 16 regels, voor de eerste plaatsing 1,00. Voor 8 regels of minder, dito ------ ."jt 0,50. Voor elke volgende plaatsing ------ 0,25. Brieven en ingezonden stukken franco. (Eeltig orgaan iter JTcfccrlanbcra in Sfoori) 'Amerika, non Ijct iticttras, ben loestitttb en bc belangen mm Ijet ©nbc cn bTienroc Onbeclanb gcroijb. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE, The only Dutch (or Holland) paper in the United States is published every friday, at the rate of $1,50 per anuum or $1,00 for six months Payable in advance. Office: Nearly opposite the New-York Store. terms of advertising: Sixteen lines or less make a square.) Square, for 1 week $1,00 Square, 0 months $5,00 2 weeks 1,25 one year 8,00 Business Cards, of 5 Every subsequent sq. 4,00 lines or less, per an. 5,00 Olio column,Umo'ths 20,00 Square, "months ™,00 1 year 30,00 All casual advertisements must bc paid for in advance. Postmasters throughout the Union are politely re quested to act as agents for this paper. —Letters and Communications to be prepaid. J. QUINTUS. Sheboygan, "Wisconsin. Publisher Editor. HOLLANDSCH LOGEMENT- WISCONSIN HUIS. 8ste straat Sheboygan. Vriendelijke bediening en billijke prijzen, verzekeren HOPKINSON CURTIS, (Opvolgers van C. T. Moore Co.) Handelaars in 't groot en klein m alle soorten van KRUIDENIERS-WAREN PROVISIES, Laarzen Schoenen, Kagchkls, Wijnen Stf.rkf Dranken, enz. enz. De ondergeteckenden hebben den ganschcn voorraad van C. T. Moore 6c Co. overgenomen en veel meer wa ren daarbij gevoegd. Ouzo voorraad is reeds de grootste van ccnige in on ze lijn tor dezer plaats, en zal op nieuw worden aango- vuld.als het gevraag van negotie dit mogt voreischen. Wij verzoeken met achting de gunst vaii die Hollanders,wel ke mogten willen koopen, en wij beloven hun Goedkoo- pe Prijzen. Wij zeggen ten minste. Gelieve tf, komen zien. Agenten tot het vorkoopen van Socrates' Kruid. n49 HOPKINSON CURTIS. L. TE3TWUID beveelt zijnen vrienden, als ook liet geeerde Holland- sche publiek, zijn nieuw en wel ingerigt logement: HET KOSSUTH HUIS. Center Straat, Sheboygan, Wiscons.n. n ™Q J- PAYNE £oar)cu- Schoenmaker, Heeft do eer aan de inwoners van Sheboygan en om streken te berigten, dat hij blijde wezen zal oni zijne oude begunstigers in zijnen nieuwen winkel nan Pennsylvania Avenue te ontmoeten en mol zoo veel nieuwe begunsti gers wenscht kennis te maken, als genegen mogten zijn te komen. Mijn work is van die hoedanigheid, dot hetzelve voor zulke lage prijzen nergens beter kan gevonden worden, terwijl ik borg spreek voor eene goede bediening. J. PAYNE. Sheboygan 10 December 1850. j2u56. HARRISON C- H0BART. Advokaat en Rcgts-Raadgover. Sheboygan, Wis. »2 W R- G0RSLINE. •Advokaat en Regts-Raadgever. Office 8sto straat. Shebovgan, Wis. B. WILLIAMS. Advokaat en Regts-Raadgever, eu Solliciteur in Kan- sclarv. Kantoor aan Pennsylvania Avenue, eene deur teu oosten van Harvoy 6c MeKillip's winkel.n D U. HARRINGTON. Advokaat en Vrederegter. Kantoor digt bij de graaf Office, Sheboygan, Wis. n-5- L V. VANDERPOEL. Advokaat en Regts-Raadgever, Office over het Postkantoor. Buffalo, New-York. W. SEAMAN. Zadel-, Gareel-, Koffermoker, Rijtuig Bokleeder enz. Winkel aau Pennsylvania Avenue, bijna regt over het Merchant's Hotel, Sheboygan, (Wis.) A. P. LYMAN. Heeft juist ontvangen een' grooten voorraad Nieuwe Goederen, welke hij goedkoop te koop aanbiedt voor Contant geld. Granen of Huiden. De attentie van Hol landers en Duitschcrs wordt met achting verzocht, door de ondergeteekende. G. ARENS- Handelaar in Wijnen en alle soorten van Sterke Dranken, onder welke Echte Hollaudscue Jenever, Ge zuiverde Ohio Whisky bij de Barrel. Winkel «gen over het Postkantoor, Sheboygan, Wis. n™- HOPKINSON CURTIS. Handelaars in 't groot en klein in Kruidenierswaren eu Provisies, Schoenen en Laarzen. Wijnen, Sterke Dranken, enz. Winkel in de Empire blok, hoek van Pennsylvania Avenue en 8ste straat.n.y. FRANCIS RAITH- Horlogiemaker Juwelier, Repareert alle soorten van horlogies en wil voor zijn werk instaan; ook maakt bij gouden ringen en alle ande re artikelen, die steeds bij hem te koop zijn, tegenover het Temperance Hnis. O* JAY DEAN. Handelaar in alle soortou van kcukon-, Kamer- en Plaat Kagchels; alsook do zelf rogelerendo Kamer Kag- cliels, Manufacturer van alle soorten van Blikken, Pon- doeken en Koperen waren, door hem zeiven vervaar digde Koebelion, Nagels, enz.NIi. Eonig ugent vooi Down 6c Co's Putcut draaijendo Spuit-, Regenbak- en Welpompen. Pennsylvania Avenue, Sheboygan, n 9 JOHN GRIFFITH. Buffalo Contante Kruideniers-en Provisie Winkel. Naast W. Seaman's Zadelmakerij. Heelt bestendig voorhanden. Hamburger Zoetemelk- •che Kaas,Spek, Zont, Reuzel, Siroop, Boter, Aardap pels, Hijst, Thee, Koffij, Suiker, en alle andere Levens middelen voor familie gebruik. Sheboygan, 18 Julij 1850, i'JJf J. F. KUEHMSTAEDT. Handelaars in 't groot en klein in Manufacturen, Krui- danierswaren, Goud dj» Zilver, "Yankee Noties," Ge maakte kleederon en Heerenstoffen. Winkel west vai het postkantoor. Sheboygan, 22 November 1850. j2n2. DOCTOR ALBERTL Genees-, Heel-, Verloskundige en Tandmeester. Naast het Wisconsiu-Huis, Shebogan, Wis. n5JJ NOTARIS AMBT. De ondergeteekende door den gouverneur dezes Staats tot het ambt van OPENBAAR NOTARIS, residerende to Sheboygan, benoemd zijnde, heeft de eer aan het publick bekend te maken, dat hij gemagtigd tot het schrijven eu legaliseren van Eigendomsbewijzen, (deeds en mortgages,) Contracten, Testamenten, i alle andere stukken van Notariële» aawl. Ook belast hij zich met het opmaken in wettigen vorm, en het verzenden van allerhande stokken, wel ke men door tusschenkomst eens Nederlandschen Con suls of regtstreeks naar de Nederlanden wil zenden, ter verrigliug van familie zaken, enz. in het oude Va derland. Sheboygan, 8 Maart 1851. J. QUINTUS. Godey 's Dames Boek voor 1851! Mcjufvr. S. J. IIale L. A. GouEY.Redactcnrs. Amerikaansclie schrijvers, Amerikaansche Meesters en Amerikaansclie Mode platen maken "Het Dames Boek eene Kunst Vereenigiiig in zich zelve." De nlge- meeue stern der Pers heeft deze uitgave boven de Ame rikaansclie magazijnen gesteld. Do uitgever, aan deze publieke stem gehoor gevende, meent het daar te hou den; hij licefl de bekwaamheid en is genegen 0111 zulks te «loon.Naardien lange advertentien zelden gelezen worden, gelooft de uitgever des hoeks zoo kort mogelijk te moeten wezen. Bij verwijzing naar eene advertentie op den omslag des hoeks geplaatst, (van hetwelk eene proef aan iedereen, die zulks met franco brief mogt vra gen, zal gezonden worden) zal men zien wat in 1851 zal gedaan worden. Hetzelve zal mot Lijn-Stip-e» Mezzo tinto Gravuren en Gekleurde Platen gevuld worden. lu elk nommcr zal eene onfeilbaar Amerikaansche Mode plaat voorkomen. Geene dame kan een kleed maken meer overeenkomstig onze schoone smaak en iu de mode zijn. als alleen naar "Godev 's echte Modon". De Hut Schetsen zullen worden voortgezet en in elk nommer zal iets nieuws voor de Dame 's Werktafel voor komen, zoo als: breijen, haken, neisjes, chenille en kant werk; kindorkleedjes, mutsjes, kapjes, chemisetten en in derdaad alles wat dames behagen zal; onfeilbare recepten en muzijk zullen ook geregeld gegeven worden. Amerikaansche schrijvers, zoo mannen als vrouwen zullen het werk met hunne bijdragen begunstigen. Dus en niet beloven is eigenlijk het bijzondere talen', van den Uitgever van het cenige in Amerika uitgegeven worden de Dames Boek. De eigenaar van het boek hetzelve voor bijna 21 Jaren bestuurd hebbcnde.acht zijnen eigen' smaak verre verheven hoven eenig persoon in dat vak, als een leverancier van amusement en informaties aan de dames van zijn eigen land. Termen:Geld vooruit Drier en franco. Enkele Nommers 25 Cents. Een copie, een jaar - - - -$ u.Ü0 Een vijfjaren 10.60 Twee copies een jaar - 5,60 Vijf 10.60 Tien en eene extra copie aau den persoon die eene club van 10 zendt 20,60 Van deze termen zal niet afgegaan worden dooreenigc der Philadelphia Drie Dollar Magazijnen. Adres L. A. GODEY. 11™ Chestnut Street Philadelphia. Alle menschen zijn gelijk geschapen zegt de Verklaring der Onafhankelijkheid, en zoo zeggen F. STONE Co. IN DE NEW-YORK STORE. Daarom hebben zij bij het openen hunner eerste Goederen in deze plaats, liet Een Prijs sijstema aangenomenen do ondervinding heeft lmn geleerd, dat dit bet besto is Nimmer van den eerst gevraagde prijs af te gaan, stellende daardoor den onervarene gelijk meiden bes ten heoordeelaar van Goederen en voorkomende de ou de gewoonte om af te dingen, terwijl zij willen voort gaan slechts een prijs te vragen.Wilt gij dit begin sel helpen ondersteunen Sheboygan. (Wis) 6 November 1849. E. M. THQRP, Geneesheer Tandmeester, Van de stad Syracuse, in den staat New-York, en laatst van Spring Lake, Ottowa County, Michigau, maakt met achtiug aan de bevolking van Sheboygan en ommestreken bekend, dat hij zich zeiven heeft ge vestigd aau de Achtste Straat, tegenover het Demo crat Office, waar hij op elk nar kan gevonden wor den en blijde wezen zal, om al diegenen te helpen die zijne dienst mogten verlangen, zoo in de praktijk van Medicijnen als in het Tandmeesterschnp. Voor allo ope ratien in den mond wordt ingestaan eu prijzen gematigd. Sheboygan, 8 Oct. 1850. E. M. THORP, H 48. 1W. I). 6' Dentist. NEEM DE KANS WAAR. Hij die TACHTIG ACRES BOSCH LAND, eer ste kwaliteit, voor contant geld wenscht te koopen, neiuo uu de kans waar, als hij goedkoop wil bediend zijn. Het land ligt in Sheboygan County, town Hol land, zijnde de Oostelijke helft van de zuid oost kwar- ter. Sectie 19, Rnugc 22 oosi. Nadere information in persoon of per franco brief bij den Uitgeve: dezes. SHEBOYGAN DROGISTERIJ BOEKWINKEL, en Algemeen Depot van PATENT MEDIC IJ NE N. Noordzytle van Pennsylvania Avenue, een weinig tvest van het Merchant 's Hotel. De ondergeteekende roept met achting do attentie in van diegenen, welke Drogisterijen, Medicijnen, Patem Medicijnen, Boeken, enz. behoeven. Zijn assortement is groot, en al de verschillende artikelen zyn met bijzon dere zorg uitgezocht, voor de behoeften dezer plaats. Hij heeft een groot assortement Patent Medicijnen aan dc hand, en vele van de meest in gebruik zynde, zyn te koop in het groot en klein. Sheboygan, 19 Nov. 1849. S. LAING. W. W. KING. Handolaar in het groot en klein in Ijzerwerk eu IJzer, Glas, Spijkers, Sniid's-, Tiinmermnn's-, Kuiper's-, [Metselaar's-, Wagenmaker's- en an dere Gereedschappen,—Zulk een goed Assortement nis in het WestelijkeLand gevonden wordt. Shebovgau, Mei 1850. n-0 fjollani)ecl)i- HUnbi-1 tDinkcl. De ondergeteekende heeft de eer hiermede nan het Hollandscho eu Hoogduitsche publiek bekend te maken, dnt hij oenen grooten voorraad van Bureaux, Stoelen. Tafels, Bodstellingen, enz. aan do hand heeft, die hij tegen contant geld goedkoop wil vorkoopen. Mijn werk is van de beste hoedanigheid en mijn prijzen zijn do lang ste in doze plaats. Komt mijne goederen bezien. Ik spreek do Hollandsche en Hoogduitscho talen, en beloof u eene goede bediening. Winkel aan de Acbtste Straat Sheboys», Wh. 15 Aug,. 1850. p NE W-Y O RK ST OR E. rtoedkoope WINKEL a CONTANT. Nieuwe Zomer Goederen. Ontvangen den 14 Mei 1351. bij J\ 5t£<02C<£ HANDELAARS IN HET GROOT EN KLEIN, New-York Blok, 8»te straat, Sheboygan Wisconsin. BRAND VERZEKERING. De Washington County Onderlinge Ver- zekerings-Compagnie van den Staat New-York wil Huizen, Schuren, Hooi. Granen, Meubels, onz. verzekeren tegen verlies of schade door brand voor zeer Inge prijzen. Do kosten roor 1000 in 5 j ar zijn 6,50 con tant en eeuo premie noot ran 10 dollars; dito coor 560 dollars in 5 jaren 4 dollars contant eu eene premie noot ran 5 dollars; op deze noten wordt echter niets gecollecteerd, dan in gcral ran zeer groote verliezen. Vervoeg u bij E. GILMAN. Sheboygan, 28 Maart 1851. u. 70. F- STONE COS NE W-F O RK CON T A N T W I N K E L. F. STONE Co. ter jrermcerdering van hun groot assortement van GOEDEREN, bestemd voor den han del in 't klein, outviugen met de laatsto stoombooton eu bieden te koop aan Zware Bruine Lakens bij de baal Fijne Bruine Hemdstoffen dito. Bruine Voering-Linnens dito. Blaauwe do do. dito- Gestreepte Hemdstoffen dito. Gebleekte dito bij de kist Blaauwe en Blanmv kV Oranje Fraai Gedrukte Katoenen. Satinets Zware Wollen Goederen. Flanel enz. Country handelaars worden verzocht om te komen zien eu hunnen voorraad op te doen met kleine ver konding van New-York's prijzen. Wij zijn voornemens om Goederen te houden bij do baal en pak voor den handel in het groot. Sheboygan, 15 Jauuarij 1850. n. 61. SHEBOYGAN Hoeden-, Petten-, Laarzen- <Ss Schoenen Winkel. Inde Empire Block, eene deur west ran het Postkantoor R. M. LONG heeft pas bovengonoemden winkel geo pend eu is nu gereed,om het publiek van alles in zijne lijn te voorzien. Zijn voorraad bestaat gedeeltelijk uit de vol gende artikels: Mols haren-. Bever- en Zijden-, Unie-, Hongnarsche- en Califomic Hoeden; Lakeusche—Verlakte-, Zijden-en Linnen Petten; Jongens-en Kinders-Hoeden eu petten. Koffers, paniplnics, Rollingen cn tUisinkkcn. Vet-en Kalfslederen Manslaarzen en Schoenen in allo soorten; dito voor Jongens. Allerhande soorten voor Dames, zoo als:Stoffen Laars jes, Verlakte cn Waslederen Schoenen, Polkas, enz. be nevens eon uitgezocht artikel voor Kinderen. Al deze Goederen wil hij weder door nieuwe doen ver vangen, zoodra dezelve uitverkocht zijn, en ten einde dit te kunnen doen. is hij verpligt zijne zaak uitsluitend tot het contnnt-gcld-systema te bepalen. S heboygau, 27 Augs. 1850. n 42 Agenten uoov ton Nicntosboto. De volgende hoeren zijn zoo vriendelijk liet agentschap op zich te nemen, inteekeuings-geldeu voor dit blad to ontvangen en met de namen op te zenden: Den Heer I. R. Muller, town Lima. P. Souffrouw, town Holland. J. Stokdijk, dito. A. van Ingen, Shebovgau Falls. W. Plocker, Fainvater. J. Q. C. van den Bosch, Green Bay. J. J. van de Plassche. Afilwankie H. van der Kolk, Chicago. G. J. Beckers, Albany. N. W. A. v. C. Smallenburg, Buffalo. I. C. Brinkman, Cincinnati. J. van den Hoek. Zeeland, iUich. L. Dooge, Ravenna, dito. H. J. Hasobrook, Bella, Iowa. J. den Hnrtog, St. Louis. V. B. Palmer, voor de steden New-York, Boston en Philadelphia. Deakonnemonts-prijsop den Sheboygan Nieuws bode is slechts ken dollar es vijftig cksts por jaar, of nog geen drie cents per week! Zij die wenschon in te teekenen, hebben slechts hel geld in een briefte sluiten [franco] aan J. QUINTUS. Shebovgan, Wis. SHEBOYGAN FALLS ADVERTENTIEN. Speciale Bekendmaking- Al degenen die goedkoope waren willen koopen.kunnen dit doen door zich aan te melden bij J. SULLY CO. tc Sljcbongcm Fulls i n den Slee n e n W i n kei. Zij kunnen hunne Boter, Eijeren, Koren, Spek pn Boenen tegen dc hoogste marktprijzen verkoopen en al- lorhaudc waren goedkooper krijgen dan in eenige Winkel iu Shebovgau County. Indien gij wilt, komt eu ziet! Wij zullen u overtuigen dat het zoo is. j2»2 J. SULLY Co. LEES DIT NIET. De Oude Winkel en Nieuw Goed. J. SULLY «V Co., te Shebovgau Falls, willen alle soorten van Manufacturen, Kruidenierswaren en Pro vision zeer goedkoop verkoopen voor coniaut geld. liet zal lmn aangenaam zijn om hunne kalanten on der do Hollanders, met alles wat zij mogten noodig bobben te voorzien, tegen zeer lage prijzen. Zij zullen zeer dankbaar voor hunne gunst lot dusverre en zullen zich beijveren oiu hunne gunst en vertrouwen verder te verzekeren, door eerlijk met lien to handelen. Jig?" Voor KALPS- en KOEHUIDEN wordt con tant geld betaald; allo soorten van County producten worden gekocht en do hoogste prijs voor dezelve betaald. Shebovoran Fa!!«, J- SULLY Co. 16 Mei 1850. n. 26. NIEUWE GOEDEREN. Do ondergeteekende heeft eon' grooten voorraad van GOEDEREN nan de hand, uitsluitend voorden handel met Hollanders en Duitschers. Sheboygan Falls.6 Nov. 18 G. N. LYMAN. T. PARKER te Sheboygan Falls. beveelt zijnen wel voorzienen Laarzen-, Schoenen-, Hoeden-en Petten Winkel tot een bezoek van de Hol landsche bevolking dezer county aan. De buitengewoon loge prijzen mijuer goederen verzekeren mij de gunst mij ner geëerde bezoekers en behalve geld worden Huiden of Buffalo Vellen in betuling voor dezelve aangenomen. Voor deze laatste wordt ook de hoogste prijs door mij be taald, terwijl Lkdf.r en allerhande Schoenmakers Materi alen zeer goedkoop bij mij te verkrijgen zijn. 2j u57T. PARA-ER. W. H- PAINE, Deputy County Landmeter voor Shebovgan County, heeft Kaarten eu Lamlschttscu van ge/egdo eounty en is daardoor in staat om naauwkenrig te meten. Kau gevonden worden in Cole's Kantoor te Shebov gau Falls, Wis.Een ieders gunst wordt verzocht, n 76.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1