2"° JAARG. NO. 27. VRIJDAG 6 JUNIJ 1851. NO. 79. Voor IJ jaar ------ Voor een jaar ------ Voor zes maanden - - - - Voor drie maanden Alles volstrekt in vooruitbetaling. Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIEN. Voor een jaar, niet boven dc 5 regels - - - 5,00'. Roven 8 tot 16 regels, voor de eerste plaatsing 1,00. Voor 8 regels of minder, dito 0,50. Voor elke volgende plaatsing ------§ 0,25. Brieven cn ingezonden stokken franco. (Eenig orgaan öcr Ncberlanitcrs ill Noori) Amerika, aan l)ct nicuros, ben tocotimö cn bc belangen oan l|ct (Dnbe en Jvicnme Üabetlanb gemijb. the sheboygan nieuwsbode, The only Dutch (or Holland) paper in the United States is i'ulllishd every friday, at tlio rate of $1,50 per annum or $1,00 for six months Payable in advance; Office: Nearly opposite the New-York Store. terms ok advertising: Sixteen lines or less make a square.) Square, 6 mouths $5,00 one year 8,00 Every subsequent sq. 4,00 One column,(i mo'ths 20,00 1 year 30,00 Square, for 1 week §1.00 2 weeks 1,25 Business Cards, of 5 lines or less, per an. 5,00 Square, 3 months 3,00 All casual advertisements must he paid for in advance. Postmasters throughout tlio Union arc politely re quested to act as agents for this paper. Letters and Communications to bc prepaid. J. QUI NT US. Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor. •AaRgS-llAAUggy. holland 8cii logement- WISCONSIN HUIS. 8ste straat Sheboygan. Vriendelijke bediening en bïllijko prijzen, verzekeren „,ij 'te e.n.« ,„ijner ü^crao gcH!iAGF„ l. testwuïd beveelt zijnen vrienden, als ook het geoorde Holland- sche publiek, zijn nieuw en wel ingerigt logement: HET KOSSUTH HUIS. Center Straat, Sheboygan, Wisconsin. n 30 harrison c- hobart. Advokaat cn Rcgts-Rnadgcver. Sheboygan. is. n 2 w- r- g0rsline. Advokaat en Begts-Raadgever. Offico Sslo straat. Sheboygan, W' b. williams. Advokaat cn Regts-Raadgcver, en Solliciteur in Kan- selary. Kantoor aan Pennsylvania Avenue, eone deur ten oosten van Harvey «fc McKillip's winkel.3 dTü. harrington. Advokaat cn Vrcderegter. Kantoor digt bij do Tele graaf Office, Sheboygan. Wis. n .15. i v. vanderpoel. Advokaat en Regts-Raadgovcr. Office over het Postkantoor. Buffalo, New-York. w. seaman. Zadel-, Gareel-, Koffennnker, Rijtuig Bcklecder enz. Winkel aan Pennsylvania Avenue, bijna regt oyer het Merchant's Hotel. Sheboygan, (Wis.)n a. P. lyman. Heeft juist ontvangen een' grooten voorraad Nicuwo Goederen, welke hij goedkoop ie koop aanbiedt voor Contant geld, Granen of Huiden. De attentie van Hol landers en Duitschors wordt mot achting verzocht, door do onderireieekcuilc. g. arens- Handelaar in Wijnen en allo soorten van Sterke Dranken, onder welke Echte Hollandscbe Jenever, Ge zuiverde Ohio Whisky bij do Barrel. Winkel tegen over hot Postkantoor, Sheboygan, Wis. n 35. h0pkins0n curtis. Handelaars in 't groot eu klein in Kruidenierswaren en Provisies, Schoenen cn Laarzen, Wijnen, Sterke Dranken, enz. Winkel in de Empire blok, hoek van Pennsylvania Avenue en 8ste straat. n. 38. erancis kaith- IIorlogiemakkr Juwelier, Repareert alle soorten van horlogies on wil voor zijn werk instaan: ook maakt hij gouden ringen en alle ande re artikelen, die steeds bij hein te koop zijn, tegenover hot Temperance Huis. n 36 jay dean. Handelaar in alle soorleu van Koukon-, Kamer- en Plaat Kagchels; alsook de zelf rcgelerendc Kamer Kag- chels, Manufacturior van alle soorten van Blikken, Pan- dooken on Koperen waren, door hem zeiven vervaar digde Koebellen, Nagels, enz.NB. Eenig agent voor Down Co's Patent draaijendo Spuit-, Regenbak- en Welpompen. Pennsylvania 'Avenue, Sheboygan, n 9 john griffith. Buffalo Contante Kruidoniors-en Provisie Winkel. Naast W. Seaman's Zadelmakerij. Heelt bestendig voorhanden, Hamburger Zoetemolk- sclie Kaas,Spek, Zout, Reuzel, Stroop, Boter, Aardap pels, Rijst, Thee, Koffij, Suiker, en alle andore Levens middelen voor familie gebruik. Sheboygan, 18 Julij 1850. n36 j. f. kuehmstaedt. Handelaars in 't groot en klein in Mnnnfucturen, Krui denierswaren, Goud 4' Zilver, "Yankee Noties," Ge maakte kleederen en Hoercnstoffen. Winkel west vau hot postkantoor. Sheboygan, 22 November 1850. j2n2. doctor alberti, Ganecs-, Heel-, Verloskundige en Tandmeester. Naast het Wiscohsin-Huie, Shebogan, Wie. n53 milwaukee. Door G. van Steenwi.jk. Vervol ff van JVo. 78.) Onbeperkte lofis ingeoogst door bet bestuur en de kunstenaars van het Hoogduitschc Concert, hetwelk over de 300 leden telt; de maandelijk- j sche contributie voor de leden is bijna een Gul den 's maands, waaruit alle kosten bestreden wor-1 den,en waarvoor die leden de concerten, die zeer fashionable zijn, met twee dames kunnen bijwo nen. Het Duitsclie bestuur zou wel doen,zich wat meer naar den Amerikaanschen smaak te confor meren eu vooral door in plaats van Duitsclie wat meer Engelsche zang- te laten voordragen, want j de onwil der Yankees begint wakker tc worden en hun muziekale smaak is niet genoeg gevormd, om het uitmuntende der Duitsclie compositie» naar waarde te schatten. De symphoniecn en ouverturen zijn meestal van Handel, Ilaydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Bartholdy of andere hoogc celobritciten en de stukken worden met smaak en juistheid uitgevoerd. Thans wordt "Hayd's schepping" bestudeerd en niemand twijfelt aan het welslagen van deze groote proef. Onder de Solo virtuoson van dezen winter was zekere heer Schirmaeker, die thans naar Cincin nati vertrokken is en wien ik onderscheidene be roemde composition voor do viool, waar onder Ole Buli's variatie op liet Nederlandsche Volks lied, meesterlijk hebben hooren uitvoeren. Hoe lieflijk die toonen mij hier in liet verre Westen in de ooren klonken Het Theater saisoen is met 1. January geëin digd geweest, maar was reeds in het begin van Augustus geopend en er werden iederen avond, uitgezonderd des Zondags, voorstellingen gege ven waarin de groote Shakespeare soms droevig mishandeld werd, doch ook hier is groote verbe tering spoedig te wachten. Politieke meetingen waren dezen winter schaarsch, cn cr werden er volstrekt gecnc ver wacht, toen het ter kwader uur een onzer verte genwoordigers in de Assembly ("de kamer,) ze keren Scliotschen Demagoog Wilsonin de her sens kwam, dat liet niet goed was, dat iemand meer dan 320 akkers land en 4 stads- o'f dorps- boüwlolten bezate. De kortzigtigen schonken bij val aan Wilson's opinie; handwerkers cn kleine farmers bewierookten den man, die de landspecu- lanten, de rijken, de woekeraars ecnsslags wilde vernietigen, den Hercules, die den Augias-stal wilde reinigen. De Lex Liania Ayraria,x\i\ 2000 jaren te zijn begraven geweest, werd door Wil son, den nieuwen Volkstribune, den opvolger van Tiberius en Cajus Gracchus opgedolven eu veel hatelijker,dan hot ooit een' dezer groote Ro meinen was in de gedachten gekomen, als voor stel van wet aan de wetgevende vergadering van Wisconsin voorgelegd. Na eenige opschudding in den geheelen Staat en drie meetingen te Mil waukee, waarin gezond versland, talent en ken nis van zaken aan de eene en politieke nonsens aan de andere zijde helder uitblonk, werd de Bill te Madison als strijdig met de Constitutie der Unie. en van onzen Staat, en als een dood steek voor alien waren vooruitgang in kunst, we tenschap en industrie, met groote meerderheid verworpen, waarvan een gevolg zal zijn, dat liet aan gezegden Wilson voor het vervolg zal wor den overgelaten, om garéelen voor paarden, (de man is zadelmaker) maar nimmer meer om ga- reelen voor het bestuur van vrije burgers iu den Staat te maken. Ik schaam mij, te moeten melden dat de Apostel der nieuwe leer een afstammeling der Hollandsclie kolonisten van Pennsylvania is cn van Amringe heet. Men weet, dat liet schoolwezen in de Ver. Staten over het algemeen voortreffelijk is en er verbazende sommen aan worden ten koste ge legd. De 16de Sectie van ieder township, (be staande uit 36 sectien,elke sectie bevattende 640 acres of bijna 280 bunders) in den Staat Wis consin cn dus liet 3üste gedeelte van het geheele land behoort aan het schoolfonds en wordt eerst verkocht, wanneer door de kolonisatie het land aanmerkelijk in waarde gestegen is. Ik heb ver leden zomer Milwaukee schoolland voor 60 a 100 dollars per acre zien verkoopen. Daar en boven worden er ter aanbouwing van schoolhuizen en bezoldiging van onderwijzers algemeene belastin gen geheven. Het bovenstaande heeft betrek king op publieke scholen, maar er zijn hier ter stede een aantal privaatscholen, waar de lakken van onderwijs min of meer uitgebreid zijn. In goede scholen wordt in den regel, behalve het geen men bij ons leert en zoo wel aan meisjes als jongens, Algebra, Meetkunst,Natuurkunde, Che mie en Anatomie, ja zelfs Logica en Philosophic onderwezen. Menig meisje van 16 jaar kan in onderscheidene dezer vakken studenten aan on ze Academiën beschamen.De geboren Amerikaan staat verbaasd wanneer hij verneemt, dat aan on derscheidene dezer vakken in Europcschc landen tot voltöoijing eener goede opvoeding vooral voor meisjes volstrekt niet gedacht wordt. liet zoude mij te veel tijd en plaats kosten, wanneer ik hier trachten wilde eenig volledig overzigt van den handel dezer plaats tc geven. De volgende statistieke opgaven mogen er een denkbeeld van geven. Het aantal zeilvaartuigen in de haven van Milwaukee te huis behoorende bedraagt 39, metende te zamen 5542 ton, ieder ton a 2000 Araer. ponden. Onderscheidene koop lieden zijn deelhebbers in gewone en scbroef- stoombooteu tot een gezamenlijk bedrag van 3000 ton, zoodat de hier thuis behoorende scheepsruim te 8542 ton bedraagt; 16 der ge noemde zeilvaartuigen worden uitsluitend voor den houthandel gebezigd, de overige voor aller lei soort van ladingen. In het jaar 1848 zijn in onze haven binuongeloopen 1376 vaartuigen, waaronder 49S stoombooten, 248 schroef dito, 119 Barken en Brikken en 511 Schoeners ;\velk getal in 1850 stellig tot bij of over de 2000 is aan gegroeid. liet getal der hier aangekomen pas sagiers per Stoomboot bedroeg gedurende het schecpsvaartsaisocn van het afgeluopen jaar 54, 774. De in de bossclien uitgehakte wegen rondom de stad en in den geheelen Staat zijn gedurende een gedeelte des jaarsin hun primitieven toestand slechts, maar worden van dag tot dag beter. Ge lijk meniu Nederland Straat-,Mac-Adam en Zand wegen aanlegt, zoo maakt men hier plankonwe- gen, die in het gebruik alle andere overtreffen, met weinig reparatie 10,12 of meer jaren kunnen liggen en uitmuntende renten, tusschen de 25 en 50 pc., afwerpen. Zij zijn gewonclijk enkel spoor cn acht voet breed. In vijf verschillende rigtingen zijn zoo danige wegen van hier uit aangelegd en alle min of meer bloeijende gemeenten haasten zich om in derzelver voordeden ie doelen, zoodat in weinige jaren het geheele land er mede zal doorkruist zijn. Dc kolossaalste onderneming ter verbetering der landconummicatie is die van den Milwaukee en Mississippi Spoorweg, gaande over Whitewater en Madison naar de Mississippi, voor eene lengte van 200 Engelsche mijlen van het Oosten naar het Westen, waardoor geheel Westelijk Wisconsin, Iowa en Minesota hier zijne behoeften zal komen koopen en zijne voortbrengselen ter markt bren gen,terwijl de vloed van reizigers naar en van het verre Westen van deze route gebruik zal maken. De eerste nfdeeling van den weg gaat van hier tot Whitewater, een afstand van 50 Eng. mijlen en zal dit jaar voltooid wordenzijnde de kleinste helft, namelijk van hier tot Waukesha, zoo ver a!s van Utrecht naar Amsterdam, drie maanden geleden voor het publiek geopend, zoodat meu thans hier, even als te Amsterdam, Rotterdam en Utrecht dagelijks eenige malen het gebrit-seh en gehinnik van het ijzeren paard hoort. Men wandelt noglhans zoo druk niet naar het Stations gebouw als in Nederlandhet publiek heeft er geen tijd voor. Bezigheden beletten mij dit artikel met meer zorg te bewerken of thans verder uittebreiden. Wanneer ik door eene onopgesmukte voorstel ling van feiten eenig denkbeeld heb gegeven van den snellen vooruitgang in het Amerikaansche Westen cn van de toestand der stad mijner inwo ning, zal mijn doel bereikt zijn. Vele belangrij ke onderwerpen heb ik onaangeroerd moeten la ten ik heb niet gesproken van de takken van volkswelvaart, die hier bloeijen, van het maat schappelijke leven, van de Hotels (waarvan som mige met de grootste en beste in Nederland wed ijveren) en Boarding-huizen, van de prjzen der levensbehoeften, van liet uitnnmteude Brandwe ren, van de vrije Muzijkkorpsen en van de vrij willige burgerwacht te paard en te voet,van de iu- rigtingen van liefdadigheid, als de Ladies Benev olent Society, het Orphans Asylum, het Poor- house, de Sisters of Charity het Ziekenhuis en menig ander onderwerp der vermelding waardig ik hoop nogthans, dat de hoofdtrekken aangege ven zijn, om te toonen, wat moed, vlijt, doorzigt en volharding in 15 a 16 jaren kan tot stand brengen en hoe zich in dat korte tijdsbestek uit eene wildernis eene beschaafde maatschappij ont wikkeld heeft, welke die van de welvarendste ste den der Oude Wereld in vele opzigten evenaart, in sommige overtreft Milwaukee, Mei 1851. N B. Wij wenschen duidelijk verstaan te heb ben. dat wij in politieke gevoelens met den ge- achten schrijver van bovenstaande verschillen voor hen die zulks niet mogen weten, strekke dit tot earigfc. J)e Redactie. li c r i g t c n t)«n (Eurooa. NEDERLAND. Groxingex, 23 April. De uit onderscheidene oorden dezer provincie ontvangen berigten om trent de te velde staande gewassen, luiden als volgt: De koolzaadplant, die in Maart zeer voor spoedig stond, heeft van de veelvuldige regens gevoelig geledengerst en vooral rogge zijn sterk opgeschoten, maar beginnen door te groote voch tigheid geel eu voor te worden, zoodat ze veel droogte zullen behoeven, om zich te kunnen her stellen. De bouwlanden voor zomergewassen kunnen nog in lange niet worden toebereid, en vooral op de kleilanden, waar de grond zeer ge sloten is en moeijelijk de vochten laat doorzakken, zal men eencn goruimen tijd droogte behoeven, eer men tot eene bearbeiding van den bodem kan overgaan. De landman ziet in alle oorden ver langend naar eene veranderde weersgesteldheid uit, die alleen zijne hoop op een redelijk gewas kan verlevendigen. (Gron. Cl.) Idem hier. De gravin d' Oultremont, weduwe van den graaf van JVassan, laat op den Hartheberg, bij het door haar geerftl landgoed Nculaud, niet ver van Aken, een uitgebreid armen-on ziekenhuis stichten. Het Engelsche gouvernement heeft dezer dagen een besluit genomen, dat onder do demo cratische partij groote opgewondenheid veroor zaakt. Het gevaar inziende, dat in eene al te groote opeenhooping vau vlugtelingen op zijn ge bied gelegen is. heeft het Engelsche kabinet aan zijn' gezant in Zwitserland last gegeven, om aan de politieke vlugtelingen gecne verdere passen naar Engeland af te geven. Deze omstandigheid is op dit oogenblik dubbel gewigtig, omdat ecu groot aantal vlugtelingen, die genoodzaakt wer den Zwitserland te verlaten, het plan hadden op gevat, om zich naar Engeland te begeven, Het eenige, wat hun thans nog overblijft, zijn de Ver- eenigde Staten. Al do schildwachthuisjes te Parijs zijn thans voorzien van den knop eener schel; de schel zelve bevindt zich in de wachtkamer van den post,waar toe de. schildwachten behooren, en dit onverschil lig hoe ver die post verwijderd is. Zoodra nu de schildwacht onraad bespeurt, trekt hij aan de schel en men snelt hem onraiddelijk ter hulp. Vervolgens bevindt zich iu bovenbedoelde wacht kamer een electro magnetische toestel, die met dc kazerne in verband staat, terwijl een tweede toestal in de kazerne, met het gebouw correspon deert, waar de algemeene staf gevestigd is. Kan dus de de post, die zijnen uitgezetten schildwacht ter hulp snelt, de vereisehte krachten niet ont wikkelen, dan is daarvau in eene seconde het be- rigt in de kazerne ontvangen, waaruit troepen tot bijstand afgezonden worden en van waar men,zoo uoodig, in eene tweede seconde orders van hooger baud ontvangt. Uit Konstantinopel wordt de ontdekking gemeld van eene aanzienlijke en hoogst belangrij ke verzameling van Grieksche handschriften uit de grijze oudheid, die door een Grieksch geleer de in eene grot aan den voet van den berg Athos gevonden zijn. liet gewigt van deze ontdekking is onberekenbaar, daar zij een aantal beroemde werken, door oude schrijvers aangehaald, doch sedert verloren geraakt, weder aan het licht breu- gen. Zij bevatten vele eigennamen en aauteeke- ningen, die veel licht kunnen verspreiden over die tijdperken der geschiedenis, die tot nog toe met een ondoordringbaren sluijer zijn bedekt. Onder de wedergevonden werken wordt genoemd eene volledige verklaring, van het hieroglyphen-schrift, en den persoon, die deze ontdekking gedaan heeft, is het reeds gelukt, de opschriften te ontcijferen, die op een obelisk te Konstantinopel voorkomen.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1