r J'AARG. NO. 2Ö~ VRIJDAG 30 MEI 1851. NO. 78. J. QUINT US, Uitgever Redacteur. ABONNEMENTS-PRIJS. Voor lè jaarS 2,00. Voor een jaar1,50, Voor zes maanden1,00. Voor drie maanden0,50. Alles volstrekt in vooruitbetaling. Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIES. Voor een jaar, niet boven de 5 regels - - 5.00. Boven 8 tot 16 regels, voor de eerste plaatsing 8 1,00. Voor 8 regels of ruinder, dito 0,50. Voor elke volgende plaatsing 0,25. Brieven en ingezonden stukken franco. Ccnig orgaan brr JCcbcrlanhers in JCoorb Amerika, aan l)ct means, ben tocstanb en bc belangen aan l)et (Dube en Xiettrae tlaberlanb getnijb. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE, The ouly Dutch (or Holland) paper in the United States is ptblishd every friday, at the rate of §1,50 por annum or §1,00 for syc months. Payable in advance. Office: Nearly opposite the New-York Store. terms of advertising: Sixteen lines or less make a square.) Square, 6 uiontlls $5,00 one year Every subsequent sq. 4,00 One column,mó'tlis 20,00 lvear 30,00 Square, for I week $1,00 2 weeks 1,25 Business Cards, of 5 lines or less, per an: 5,00 Square, 3 months 3,00 AR casual advertisements must be paid for in advance. Postmasters throughout the Union are politely re quested to act as agents for this paper. Letters and Communications to bc prepaid. J. HLlAlbS. Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor^ H0LLANDSCH LOGEMENT- WISCONSIN HUIS. 8ste straat Sheboygan. Vriendelijke bediening en billijke prijzon, verzekeren guusl mijner geeenic gCHRACE. L. TE3TWUID beveelt zijnen vrienden, uls ook het geccrdo Holland- schc publiek, zijn nieuw wel iugermt logement: HET KOSSUTH llOib. Center Straat. Shebovgnn, Wisconsin. n 30 HARRISON C- HOBART. Advokantenllegts-Raadgever. Shebovgnn, Wis, n- W- R- G0RSLINE. Advokaat en Regts-llaadgever. Office Sste straat Sheboygan, Wis. b? williamsT Advokaat on Regts-Raadgever, en Sollicitcur in Kan- aclarv. Kantoor aan Pennsylvania Avenue, ceue dour ten oosten van Harvoy «fc McKiüip's winkel. n 32 D. U. HASEINGT0N. Advokaat cn Vrcdercgter. Kantoor digt bij de Tele graaf Ollice, Sheboygan. Wis. n 35" I. V. VANDERP0EL. Advokaat en Regts-Raadgevcr, Office occr het Postkantoor. Buffalo. New-York. W. SEAMAN. Zadel-, Gareel-, Koffermakor, Rijtuig Bekleeder enz. Winkel aan Pennsylvania Avenue, bijna regi over het Merchant's Hold. Sheboygan. (Wis.)n A. P. LYMAN. Heeft juist ontvangen een' grooten voorraad Nienwo Goederen, welke hij goedkoop te kpop aanbiedt voor Contant geld, Granen of Huiden. De attentie van Hol landers ca Duitschcrs word» met achting verzocht, door de ondergeteckende. G. A RE NS- Handelaar in Wijnen en alle soorten van Sterke Dranken, onder welke Echte üollandsche Jenever, Ge zuiverde Ohio Whisky bij do Barrel. Winkel tegen over het Postkantoor, Sheboygan, Wis. n 35. HOPKINSON CURTIS. Handelaars in 't groot en klein in Kruidenierswaren en Provisies, Schoenen en Laarzen, Wijnen, Sterke Dranken, enz. Winkel in de Empire blok, hoek van Pennsylvania Avenue en 8ste straat. n. 33. FRANCIS RAITH- HoRLOC.tem.VKER A" JtWELlER, Repareert alle soorten van horlogies en wil voor zijn werk instaan; ook maakt hij gouden ringen en alle ande re artikelen, die steeds bij hom te koop zijn, tegenover het Teinperanco Huis. n 36 JAY DEAN. Handelaar in alle soorten van Keuken-, Kamer- en Plaat Kagchela; alsook de zelf regclereude Kamer Kag- chols, Manufacturier van alle soorten van Blikkon, Pan- doekeu en Koperen waren, door hem zeiven vervaar digde Koebellen, Nagels, enz.NB. Eenig agent voor Dow* Co's Patent draaijende Spuit-, Regenbak- en Welpompen. Pennsylvania Avenue, Sheboygan, n 9 JOHN GRIFFITH. Buffalo Contante Kruideniers-en Provisie Winkel. Naast W. Seaman's Zadelmakerij. Heeft'bestoudig voorhanden, Hamburger Zoetemelk - echo Kaas,Spek, Zout, Reuzel. Stroop, Boter, Aardap pels, Rijst, Thee, Koffij, Suiker, en alle andere Levens middelen voor familie gebruik. Sheboygan, 18 Julij 1850, n36 J. F. KUEHMSTAEDT. Handelaars in 't groot en kleiu in Manufacturen, Krui denierswaren, Goud S' Zilver, "Yankee Noties," Ge maakte kleederen en HeferenstofFen. Winkel west van het postkantoor. Sheboygan, 22 November 1850. j2n2. MILWAUKEE. Door G. van Steenwijk. De stad,die dezen naam draagr, verdient alge- meener bekend te wordenzij telt nu reeds ha re inwoners bij duizenden en gaat ongetwijfeld eene groote toekomst te gemoet. Het woord is volgens sommigen aan de rivier ontleend en be- teekent in het Indiaansehe dialekt, weleer in de ze streken gesproken, zacht vloeijende; volgens anderen is de oorsprong te zoeken in de schoone ligging aan het Michigan meer en beduidt Buena Vista, Belvedere, Sc/ioonzigt. Beide vertolkin gen hebben den schijn der waarheid voor zich; welke de juiste is, kan moeijelijk worden beslist Het zal den lezer niet onwelkom zijn door een sprekend voorbeeld op den snellen vooruitgang in het westen onzer groote Amerikaansche Re publiek te worden opmerkzaam gemaakt; terwijl Milwaukee meer bijzonder de aandacht van den Nederlander verdient, dewijl de stad en het dis triet van dien naam eene Neder landsche bevol king telt tussehen 7 en 800 zielen sterk met eige ne Hervormde Kerk, Pastorie en Predikant. De Hervormde gemeente heeft zich aangesloten aan de Hollandsche. Gereformeerde kerk in New- York, die have Synode jaarlijks te Albany houdt, hetgeen in vele opzigten goed werken zalnog- thans wordt de gehcele eeredienst op vaderlnnd- sche wijze en in de moedertaal verrigt. De on langs uit Graafschap, in Michigan, overgekomen predikant H. G. Klijn, voorziet thans in de be hoefte aan geestelijk onderwijs en leiding,en staat aanvankelijk bij de gemeente in hooge achting. Het uiterlijke der stad neemt dagelijks toe in welvaart en bloei; de houten buizen, waarvan vele met smaak gebouwd zijn, maken meer en meer plaats voor soliede en fraaije gebouwen, van gele klinkers opgetrokken, waartoe de aarde in onuitputtelijken overvloed in de onmiddelijke na bijheid der stad gevonden wordt; de stad krijgt meer en meer een Europeesch aanzien en ver dient in alle opzigten den toegekenden eeretilel Koningin van het Meer. Den 14den September 1818 voeren Jacques Vieaü en zijn schoonzoon Salomon Juneau, twee Franscke Canadicrs in eene zoogenaamde Maekinac-boot de Milwaukee rivier op en vestig den bier eene handelspost Het land was rondom met bosch bedekt, alken met Indiaansehe pa den en sporen van groot en klein wild doorsne den; de Indiaan voerde het onbestreden gebied; jagt en vischvangst verzorgden hem in overvloed met de noodige levensbehoeftenin den zomer was zijn wigwam f woonhuisj met boomschors, in den winter ter afwering der strenge koude van binnen daarenboven met dierenhuiden gedekt De Potowattomies leefden in eenvoud en vrede, en zelden werd hunne oorlogskreet gehoord of liet scalpeermes voor den kruin eens vijands ge slepen. Deze twee blanke mannen waren niet alleen de eerste beschaafde bewoners van deze landstreek maar van geheel Wisconsin, met uit zondering van Green Bay,waar de pelterijen han del gedreven werd en hetgeen thans 2000 inwo ners telt, en van Prairie du Chien in het Lood- mijnen distriet, hoewel deze streek vroeger door Vieau en andere op hunne handels-expeditie reeds nu en dan bezocht was. Juneau bauwde thans eenige blokhuizen, eensdeels tot huisves ting zijner familie, anderdeels tot bergplaatsen zijner goederen en eerst 16 jaren later, in 1S34, bouwde hij te dezer plaatse de eerste planken woning. De kenze zijner nederzetting nabij de monding ec-ner bevaarbare rivier en aan eeue der schoonste baaijen van het Michigan Meer, in een gematigd en gezond klimaat, was zeer gelukkig en zoodra de stroom der landverhuizing zich ver- Ier westwaarts bewoog rolde zij in steeds bree der golven herwaarts. In 1835 werden erdoor nieuwe settlers vijf blokhuizen gebouwd en door hen en hunne familien bewoond, maar spoe dig tevens overvuld door andere avonturiers naar deze nieuwen eindpaal van het verre westen. Ju neau dreef uitgebreiden handel met de Indianen en voorzag hen met proviand, dekens en snuiste rijen, waarvoor zij hem in ruil huiden, pelterijen en ahorn suiker (j) afstonden. Er woonden om streeks 200 Pottowatomie Indianen tussehen de rivier en het meer, thans het schoonste gedeelte der stad. De roode mannen leefden in vrede en vriendschap met hunne blanke broeders, en wa ren vriendelijke gn goedhartige burendoch de rusten eendragt werd in 1836 gestoord. Twee blanke mannen met zwarte zielen vermoor Jen in dronkenschap een Indiaan. De nederzitting tcl- D0CT0R ALBERTI, Genees^, Heel-, Verloskundige en Tandmeester. Naast het Wiscencia-Huia, She8ogm, Wir. Wisconsin in 1830 een getal van 3,245 zielen, in 1S36 van 11,636, in 1338 van 18,149, in 1840 van 30,945, in 1S42 van 46,678, in 1845 van 117,000 en thans in 1851 van over de 350,000. Het Stedelijk bestuur berust in handen van een Burgemeester en 15 raadsleden (Mayor <fc AlrlormM.\ Pr io aan Pnl!,!» n:...,.... /O.K.. de toen 200 inwoners, de misdadigers werden Aldermen). Er is een Policie-Directeur (Police gevat en gevangen gezet, maar wisten uit het justice), Maarschalk (annex aan de Poücie), een oude blokhuis te ontsnappen. Men had in den I Stadsadvoknat, Thesaurier en Secretaris. De reg- be<'inne de woede der indianen aan het beda- terlijke magt voor het district,waarvan Milwaukee ren gebragt en hen doen begrijpen, dat zij geen j een gedeelte uitmaakt, bestaat uit een United onsehuldigen letsel mogten aandoen, om een vermoorde broeder te wreken, en hen beloofd, dat de schuldigen -.de gcregte straf niet zouden ontgaan. Na de ontvlugdng geloofden de India- j nen dat zij bedrogen waren, hunne woede en bedreigingen namen met het uur toe; zij wilden bloed met bloed wreken en hadden buks en to mahawk gereed ter voltrekking van het ver- geldingswerk. Eindelijk gelukte het aan Juue- au's bekwaamheid en beleid hen te bezadigen en de vrede werd gekocht voor eene zekere hoe veelheid dekens benevens anderen proviand. Sedert heeft de rust en vrede in.de kolonie on afgebroken voortgeduurd en de Indianen zijn noord- en westwaarts geweken^ het wordt dage lijks zeldzamer een Indiaan ie ontmoeten; maan de^ gaan er om, zonder dat men een roodhuid ziet. Bij onderscheidene traktaten hebben zij hun land in Wisconsin aan het Gouvernement der Ver. Staten verkocht en afgestaan met uil zondering van een strook lands tussehen het westelijk deel van Lake Superior en den Opper Mississippi, het eenige wat hen. van geheel Wis consin,' eenfi oppervlakte van 88,065 Engelsche mijlen beslaande, omstreeks 7 maal het Koning rijk der Nederlanden, is overgebleven. De In diaan en zijne Squaw[vrouw,]de pony[Ind.paard] en de cano zijn zeldzame verschijnselen en dui zenden van landverhuizers hebben nimmer een wigwam, nimmer een tomuhawk, veel minder een scalpecmus[f] gezien. Milwaukee werd als "dorp opgemeten en uitge legd in het jaar 1835; weldra was de speculatie geest wakker en in den herfst van 1836 werd het voorkoopsregt op sommige stukken lands duur der betaald, dan men 8'a 10 jaar later voor den volkomen eigendom kunde bedingen. De reactie bleef niet uit en ruineerde onderscheidene specu lanten doch de schoone en voordeelige ligging deed weldra het vertrouwen herleven en sedert 1840 is liet dorp gestadig in bevolking, welvaart en bloei verwonderlijk toegenomen. Het Territo riaal bestuur van Wisconsin heeft dan ouk in 1848 aan Milwaukee stadsregten toegekend, de be volking was toen reeds tot 9,666 gestegen, in Ju- nij 1350 bedroeg zij '20,035 en overschrijdt thans de 21,000; waarvan de meerderheid uit Europe- sche landverhuizers en omstreeks I uit Duitsehers bestaat. De intellectuele meerderheid en grootste rijkdom is, gelijk natuurlijk is, bij de Amerikaan sche minderheid. De geringste soort van acqui sitie is die der Ieren. Men vindt hier tevens Ên- gelschen, Schotten,Franschen, veelal uit Canada, Zweden, Denen en Noorwegen, Polen, Hongaren, ja! om kort te gaan, vertegenwoordigers van bij na alle Europische natiën. De Hollandsche be volking, hoewel arm en in sommige opzigten ach terlijk, wordt ook hier om hare eerlijkheid en goe de trouw geroemd, en niet onverdiend, geloof ik; uitzonderingen, als men zegt, bevestigen den re- gel. Geene stad in de Unie heeft sneller vlugt genomen. De aanbouw van kerken, huizen, en straten gaat verbazend snel voort. Rochester in westelijk New-York is dikwijls aangehaald, als de plaats, die boven alle andere, in bevolking en rijkdom is toegenomen, maar zij ten minste moet de palm der overwinning aan Milwaukee afstaan. Rochester werd in IS 12 uitgelegd en had na 8 jareu 1500 inwoners jMilwaukee had dit cijfer na 4 jaren bereikt, terwijl het na 8 jaren d. i in 1848 het getal van 6000 overschreed. Wij stellen ons 3t Louis ten voorbeeld, waar de bevolking van 18401850 van 16,000 tot over de 80,000 stegen is. Gelijk de stad Milwaukee, zoo ueemt de staat in bevolking toezij bedroeg voor gansch Koloni-ten.van Settlezetelen, zich nederzetten. (I) De Suiker ahornboom [Sugar maple, Erable Sucre, Acer SacchariaumJ is ccu dc: ecko&iste boa- mes in de Nccrd-Amerifcilscche hossihes. Strijdbijl, Deze dekens, blankets, gewone lichtkleurige van wol gewevon, worden door de Indianen om de schou ders geslagen en gedragen als mantels. [i] Scalp noemen zij de huid van de kruin des hoofüa mot het hoer or op; dtza öcilpsa xj als I oorlog trophséa te huis? States Court, een Circuit Court en een Court of Probate, en voor het stadsgebied in liet bijzon der uit 5 Courts van Justices of the Peacifkan- tongeregten.J Er worden vijf Engelscha dagbladen uitgege ven ;'t kleinste is grooter en beter dan vele bladen bij ons in steden van den 2den en 3den rang;drie dorzeUe verschijnen dagelijks, drie maal 's weeks en wekelijks, fdaily, triweekly weeklyJ het vierde dagelijks en wekelijks, he^ vijfde wekelijks. De Duitschers hebben drie bladen,waarvan twee dagelijks, driemaal 's weeks en wekelijks, het der de eenmaal 's weeks wordt uitgegeven. Het grootste dezer dagbladen is het Whig orgaan, in formaat zoo groot als de Nienwe Rotterdammer. Van de overige bladen zijn er twee Democratisch, het derde is een Freesoil en het vierde een Tem perance orgaan. Twee der Hoogduitsche bladen noemen zich Democratisch en progressief,het der de schijnt zich op een onpartijdig standpunt te zullen handhaven. De reden waarom hier zoo vele dagbladen naast elkander bestaan en prospereren kunnen,is, wijl hot Amerikaansche volk leest en zich gaarne onderrigt en men in deze streken naauwelijks een geboren Amerikaan vindt die niet lezen en schrij ven kan, terwijl het niemand in de gedachten komt, om een blad voor een of twee uren ter le zing te nemen, maar ieder zijn blad koopt De meeste kantoren houden er 3 of 4 op na. De eeredienst der verschillende Godsdienstige genootschappen wordt verrigt in 25 kerken,waar van 21 Protestantsche en 4 R. K. wier getal ia de Ver. Staten verbazend toeneemt Milwaukee is thans de zetel van een Bisdom ;men ziet uiterst zeldzaam proeessien en het volk in het algemeen slaat er evenveel aandacht op, als op eene Vrij metselaars of Odd Fellow's [uit de vrijmetse laars voortgesproten en in zeer goed aanzien] optogt Al zulke optogten zijn geoorloofd, mits zij voor de zeden niet aanstootelijk zijn en geene aanleiding geven tot verstoring der openbare rust of veiligheid. De Protestantsche Genootschappen zijn ver deeld in Presbvteriaansche.Episcopale.Hollandsch Gereformeerde, Luthersche, Schotsche, Metho disten, Doopsgezinde, Congregationele en Univer- salisten. Het talrijkst zijn <3e Presbyterianen, Episcopalen en Methodisten. Door het Ameri kaansche volk wordt de Zondag even stipt als door het Engelsche gevierd. Er bestaat eene Bibliotheek, opgerigt door de Young Men's Association uit donatien en con tribution, waar uit ieder lid boeken ter lezing mag nemen, doch niet meer dan 3 te gelijk en ieder boek voor niet langer dan 3 weken. Behalve de tijdschriften en dagbladen, waaronder onderschei dene Europesche, telt de Bibliotheek thans over de 1300 nieuwe, gekozene boekdeelen, allen zon der uitzondering in de Engelsche taal. De bibli otheek is iederen avond open voor leden en geïn troduceerde vreemdelingen. Deze letterkundige inrigtiog heeft een belangrijken invloed op de ver spreiding van kennis en bevorderiug van goeden smaak en bes-having; gednrende den afgcloo- pen winter hebben op uitnoodiging der Di rectie de bekwaamste mannen van Stad en Staat wekelijks voorlezingen gehouden over onderwer pen uit het gebied van Geschied-,Staat-en Let terkunde,Natuurlijke en Theoretische wijsbegeer te, die ten einde toe druk bezocht zijn. Tevens zijn onder toezigt der Directie door de bekwaam ste jongere leden wekelijks publieke disputen ge houden, meestalvan Staat-, soms van letterkundi gen aard. Ook de kunsten worden hier niet vergeten; in navolging van New-York, is men ijverig bezig ter oprigting van eene Art-Union voor Schilder-,Tee- ken-,Graveur- en Beeldhouwkunst. De Muziek vindt talrijke en uitmuntende beoefenaars. Wordt vervolgd.)

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1