16 MEI 1851. NO. 77. r J AARG. NO. 25. VRIJDAG Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIE*. Voor een jaar, niel boven de 5 regels - - - S,QO. Boven 8 tot 16 regeU, voor do eerste plaatsing 1,00. Voor 8 regels of minder, dito ------ SI 0,50. Voor elke volgende plaatsing ------ 3 0^25. Blieven en ingezonden stukken franco. J. QUINTUS, Uitgever Redacteur. ABONNEMENTS-PRIJS. Voor IJ jaar5,00. Voor een jaar ---------- r 1,50, Voor zes maanden 1,00. Voor drie maanden - - - - - - - - - 0,50. Alles volstrekt in vooruitbetaling. Êcnig orgaan bcr Xcbcrlanbcra in Xoorb Amerika, aan Ijct nicntuo, ben tocstanb en be belangen can ljet ©nbe en Xicntoe bobetlanb geroijb. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE, The only Dutcfc (or Holland) paper in the United States is pcblisued every fkiday, at the rate of $1,50 por annum or §1,00 for six months. Payable in advance. Office: Nearly opposite the New-York Store. terms of advertising: Sixteen lines or less make a square.) Square, for 1 week $1,00 Square, 6 mouths §5,00 2 weeks 1,25 one year 8,00 Business Cards, oi'5 Every subsequent sq. 4,00 lines or less, per an. 5,00 I One column.t> mo'tbs 20,00. Square, 3 months 3,00 1 year 30,00 All casual advertisements must be paid for in advance. Postmasters throughout the Union are politely re quested to act as agents lor this paper. Letters aud Communications to be prepaid. J. QUINTUS. Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor. SUDUffiS-UXAUESX. H0LLANDSCH LOGEMENT- WISCONSIN HUIS. 8ste straat Sheboygan. Vriendelijke bediening en billijke prijzen, verzekeren mij de gunst mijner geeerde bezoekers. n i JOSEPH SCHRAGE. I. TESTWTJED beveelt zijuett vrienden, als ook het geeerde Holland- sche publiek, zijn hieuw on wel ingorigt logement: HET KOSSUTH Hl'IS. Center Siraat, Sheboygan. Wisconsin. n 30 HARRISON C. HOBART. Advokaat en Rogts-Raadgever. Sheboygan, Wis, n 2 W- R GORSLINE. Advokaat en Regis-Raadgevcr. Office 8sto straat. Sheboygan, iVin.n B. WILLIAMS. Advokaat en Regis-Randgêver, en SoUiciteur in Kan- selary. Kantoor aan Pennsylvania Avenue, oene deur tea oosten vau Hai vev McKillip's winkel. n 32 D. U. HARRINGTON. Advokaat en Vrederögter. Kantoor digt bij de Tele graaf Office, Sheboygan, IVis. n 35. L V. VANDERPOEL. Advokaat en Regts-Raadgever, Qjfica over het l'osüumtoor. Buffalo, New-York. W. SEAMAN. Zadel-, Gareel-, «fe Kofformaker, Rijtuig Bekloeder enz. Winkel aun Pennsylvania Avenue, bijna regt over het Merchant's Hotel, Sheboygaa, (Wis.)n 3 A. P. LYMAN. Heeft juist ontvangen een' grooten voorraad Nieuwe Goederen, wolkc hij goedkoop te koop aanbiedt voor Contant gek!. Granen of Huiden. Dc attentie van Hol landers en Dflltschare wordt met achting verzocht, door de ondergetcokende. G. ARE NS- Handelaar in Wijnen en alle soorten van Sterke Dranken, onder welke Echte Hollandsche Jenover, Ge zuiverde Ohio Whisky bij de Barrel. Winkel tegen over het Postkantoor, Sheboygan,. \V is. n 35. HOPKINSON CURTIS. Haudélaars in >t groot on klein in' Kruidenieiawaren en Provisies, Schoenen en Laarzen, Wijnen, Sterke Dranken, enz. Winkel in do Empire blok, hook van l'e'niiayluairia Avenne en 8ste straat. n. 38. FRANCIS RAITH- Horlogikmakkr Juwelier, Repareeit alle soorten van horlogies en wit voor zijn werk iustaan; ook maakt hij gouden ringen en alle ande re artikelen, die steeds bij hein te koop zijn,tegenover hot Wisconsin Huis. 36 JAY DEAN. Handelaar "ut alle 'soorten van Keuken-, Kamer- en Plaat Kagchels; alsook de zelf regelorende Kamer Kag- chels» Manufacturior van alle soorten van Blikken, Pan- doeken en Koperen waren, door hèm: zèlven vervaar digde Koebellen, Nagels, enz.—NB. Eenig agent voor Down Co's Patent draaijende Spuit-, Regenbak- ei Welpompen. Pennsylvania Avenue, Sheboygan, n 9 JOHN GRIFFITH. Buffalo Contante Kruideniers-en Provisie Winkel. Naast W. Seaman's -Zadelmakerij. HeeR.beslendig voorhanden. Hamburger Zoetemelk- eche Kaas,Spek, Zout, Reuzel, Stroop, Boter, Aardap pels, Rijst, Thee, kbffij, Suiker, en alle andere Levens- middelen voor familie gebruik. Sheboygan, 18Julijl850, n36 J. F. K.ULHM8TAEDT. Hau lslajorê in 't groot en klein in Manufacturen, Krni- d3nierswaren. Goud 4- Zilver, •♦Yankee Noties," Ge maakte kleederen oh Heerensloffen. Winkel west van het pos kantoor. Sbeb.ygan, 22 November 1850. j2n2. DOCTOH AZBÉRTj Get MA—, HeelVerloskundige en Tandmeester. Naafct hét Wiscooiin-Hnie, Sheboygan, Wie. »55 EEN VERHAAL Bewerkt- voor den Sheboygan Nieuwsbode, door N. W. A. van Catz Smalle xbckg, te Buffalo. Broeder en Zuster Liefde. Vervolg von No. 76.) Wanhopig wrong Fedor zijne handen, bad, jammerde, weende-^—alles vergeefs. De mensch kwam en ging, en wierp niet eens eenen blik op de gevangenen, welker ellende een hart van ijs en steen zoude geroerd hebben. Fedor deed alles wat hij vermogtom het lijden zijner arme zuster te verminderen. Des nachts wanneer zij op het koude stroo sluimerde, be dekte hij haar met zijne eigene kleederen, en achtte het niet, wanneer bij zelve geen oog slui ten konde, daar de koude zijne jonge ledematen deed beven, die zoo weinig aan den ruwen in vloed des weders gewoon waren. Bij dag sloot hij de konde handen zijner zuster in de zijne en zocht ze mét den adem zijns raonds te verwar men; bij nam het sidderende meisje op zijnen schoot, drukte ze vast aan zich, bedekte haar met zijn kleed, en legde haar bleek gezigt aan zijn hart,dat zoo koortsachtig en angstvol sloeg hij droeg haar op zijne armen, omdat hare teede re voeten, niet van het water doornat zouden worden, dat door den aanhoudenden regen al te dikwijls duimen hoog den grond bedektehij zocht haar voor iederen togt des indringenden winds te beschutten, en offerde zich zelve, om slec.hts haar, haur, de arme teedere zuster niet te zien lijden;maar helaas! al zijne opofferin gen konden het ongeluk niet afwenden,dat lang zaam, doch gewis nader en nader kwara, en zijn hart met alle schrik der vreesselijkste angst ver vulde. Olga werd ziek. Haar teeder ligohaam was niet bestand tegen den kwijnenden invloed der armoedige voeding, de vochtigheid en de koude. Koortsachtig rilde zij, dikwijls was zij ijlhoofdig, en niet langer meer beloonde haar matte, doch teedere blik, haar zacht dankbaar lachje, de grootmoedige opoffering baars trou wen broeders, den armen, nu zoo ongelukkigen Fedor. Zijne met zoo veel moeite onderboudene krachten tegenwoordigheid van geest brak te za- men. Hij zonk aan het ellendige,doornatte stroo- leger waarop de bevende gestalte Olga's rustte op de knien neder en weende, weende zoo bitter lijk, alsof hem het hart in den boezem breken zoude. O God erbarm u onzer, dit waren de eenige woorden die over zijne bevende lippen gleden. Zoo ver, dit was de wil des vorsten Iwanow, zoo ver zoude het komen. Het arme jonge hart van Fedor zoude gansch verbroken, gansch vermeesierd worden, en dan was hij zijn, dat wist hij, dan zoude Fedor niet langer zijnen wil wederstreven. Hij trad in dc treurige, ledige schrikverwek kende gevangenis, en zag met Uoudenblik op de arme kinderen, die hij zoo grenzeloos ellendig en ongelukkig gemaakt had. Fedor slaakte eenen kreet der woede en der verschrikking uit, toen hij zijnen erbnrming- loozeri pijöiger zag, en gewis, in dezen oogen- blik zoude hij hem zijne wraak opgeofferd heb ben, wanneer hij niet tc zwak, te onmagtig ge weest was. Doch God bewaarde hem voor de bloedige daad, welker wil uit zijne diep liggen de, koortsachtig glanzende oogen schitterde, en de reeds opgehevene arm des knaaps zonk slap en krachteloos weder aan zijne zijde neder. Fe dor! hoor mij aan, zcide de vorst, nadat hij eenige oogenblikken met niet verborgen triumf aan de vertwijfeling zijns offers gewijd had. Ik wil niets hooren,niets van den moordenaar mijner zuster, mijner arme onschuldige Olga, zeide Fe- dor en drukte de tanden te zamen, om de tranen des toorns en dér wanhoop terug te dringen die héét en brandénd in zijne oogen opwelden. Ziehier, moordenaar! en sidder! want weet dat de vergelding Gods u treffen ende vloek mijns vaders u verpletteren zal. O mijn vader mijn vader! waarom hebt gij uwe kinderen ver laten? De vórst fronste het voorhoofd én zeidë spij tig: Gij ajt nog een knaap die zotte woorden spreekt Niét ik, gij; gij alleen zijt de moorde naar uwer zuster, uwe eigenzinnigheid 'hééft haar hier héén gebragt; zij zoude gezond ea ge lukkig zijn, wanneer gij mijne bevelen gevólgd had. Hoor mij aan. Nog is het tijd haar te redden. Ga naar Mos kon, en van den oogenblik af wil.ik voor Olga zorgen, als voor den appel mijner oogen. Gij hebt de keus, van u hangt het af, of zij sterven zal, of leven in glans, pracht, vergenoegen en vreugde. Fedor beefde, beefde terug voor dezen man, wiens gansche, volle, vloekwaardige slecht heid hij nu op eenmaal ontdekte. Hij zag in,dat Ijet op zijn verderf toegelegd was, hij voelde met schrikkelijke zekerheid dat hij Olga, 2ijne boven alles geliefde zuster slechts dan redden konde, wanneer hij zich zelve, zijn geluk, zijne toekomst, aan dezen mensch opofferde. Fedor was nog jong, doch hij was edel, en een grootmoedig hart sloeg in zijnen boezem. Hij herinnerde zich de laatste woorden zijns vaders, en zijn besluit was geno men. Langzaam naderde hij den vorst en zeide met doffe, bevende stem; neem mij weg, on- mensch Ik wil sterven, opdat zij moge gered worden. Eeue straal der vreugde schitterde in des vorsten oog. Zijn doél was bereikt, en toch nog huichelde bij, om Fedor te zekerder in het verderf te storten. Gij bedriegt u, mijn lieve Fe dor, zeide hij met valsche vriendelijkheid. Ik wil uw verderf niet, slechts uw geluk en dat uwer zuster. Nu, daar uwe halstarrigheid gebroken is, hoop ik dat gij het geluk bereiken zult Fedor beantwoordde slechts met eenen verachtelijken blik, want nu, dat hij eenen diepen blik in des vorsten hart geworpen had, liet hij zich niet lan ger van hem bedriegen. Hot ongeluk, het zwa re drukkende leed, dat hij geleden had, had voor den tijd zijnen Geest gescherpt en hem wijs ge maakt De vergunuing dat Olga in zijne gevangenis bij hem wezen konde, dat hij tot heden voor eene gunst van den vorst aangezien had, was niets ge weest als sluw berekende gruwzaamheid. O, zuchtte hij, waarom beu ik geen man, om mij te wreken? De vorst sloeg geen acht meer op hem. Hij riep zijne slaven. Olga werd in haar haar eigen schoon kamertje gedragen, en van alles omgeven, wat haar vroeger lief en dierbaar geweest was. Doctors werden geroepen, de ou de trouwe dienaar Wafil moest de arme kranke verzorgen en verplegen, en zelfs de ongelukkige Fedor verhinderde men niet, in de nabijheid zij ner zuster te vertoeven. Hij week niet van hare zijde. Hij verkoelde haar brandend voorhoofd iesehte de dorstige lippen. Olga genas. Hare jeugd en de tróuwe zorgvuldige verpleging bra ken het geweld der koorts. Doch Fedor bleef treurig en zijn mat oog rustte met onuitsprekelij ke teederheid uren lang op Olga's bleek doch zoo lieflijk aangezicht De arme knaap Spoedig zoude hij zijn zuster verlaten, die hij te heftiger, te vuriger liefhad, nu hij uit belangstelling voor haar, zijn eigen geluk had moeten opofferen. Zoo veel het in zijn raagt stond, zocht Fedor de smart, die aan zijn hart knaagde, te verbergen. Doch het oog der liefde ziet scherp en het ont ging Olga niet, dat de broeder eenen grooton en zware.ii. last in zijn hart droog. Zij vraagde, zij vorschte, zij bad, dat Fedor zijn lijden met haar deelen mogt,even als zij zoo getrouw zijne gevan genis gedeeld had;doch Fedor ontweek hare vra gen of troostte haar met de toekomst, wanneer zij alles vernemen zoudeof zeide, en dan sprak bij geen onwaarheid, dat zijn hart door den dood zijns vaders nog immer diep ter neder gebogen, nog immer van heete brandende smart vervuld was. Alle leed toch, alle ongeluk dat hen trof, was toch alleen door den dood huns vaders over hen gekomen. Zob gelukte het hem, Olga tevreden te stellen, tot dat zij zoo verre genezen en hij hare krachten zoó verre versterkt zoude zien, dat hij kon hopen, dat zij de smarten der scheiding met een vast gemoed zoude kunnen dragen. Wel- ligt hoopte Fedor ook wel, dat de Vorst die zijn gelukkig te zamen wonen met zijne zuster niet stoorde, de gedachte aan zijn vertrek opgege ven had. En wanneer dit het geval was, waarom zoude hij dan voor den tijd de rust van Olga storen,haar naauwelijks weder een weinig bemoedigend hart, op nieuw met zorg en angst vervullen. Doch he laas! de arme Fedor bedroog zich in deze zwak ke eD toch zoó gelukkige hoop. De vorst vergat zijne plannen met, doch hij wilde ook de uitvoe ring van dezelve-niet bespoedigen, daar hij wist dat hem zijn óffer piet ontloopen konde. Daardoor, dat hp tde geliefden, een kort, rustig te zamen zijn vergunde, bewaarde bij voor de oogen der wereld den schijn, alsof het hein wer kelijk daarom te doen was, voor het ware wel zijn des jongen vorst te zorgen, die zoo als hij overal vertelde, een hoogst eigenzinnige, kwa- Iijk opgevoede, halstarrige knaap was. Men ge loofde hem, want hij was nu weder rijk en mag- tig. en de arme Fedor had geene gelegenheid dc voorstellingen zijns valschen, gruwzamen voogds te logenstraffen. Zoo naderde de winter. Olga, bloeide weder als eene roos, en ook Fedor lacht- te nu en dan, dewijl hij meer en meer de hoop voedde, dat de vorst hem vergeten had. Op eeneu morgen echter werd Fedor bij den vorst ontboden, en deze verpletterde met een woord, het wankelende gebouw der blijde hope, dat Fedor in de lucht gebouwd had. De roep des vorsten trof hem als eene bliksemstraal bij helderen hemel, en met een zwaar hart verscheen hij voor zijnen voogd. Een bang droevig voor gevoel overviel hem, en hij zeide tot zich zeiven: Nu is de lijdensbeker gevuld en gij moet hem ledigen. Later zag hij dat zijn voorgevoel hem niet bedrogen had. Met eeii koel, duister ge zigt ontving hem Iwanow en zeide Fedor de tijd is gekomen welke u tot een nieuw, werkdadig leven roept Ik kan het niet langer dulden, dat gij uwe dagen in trage ledi- gaug verdroomt. Houd u bereid, na verloop van een uur aftereizen. Dit uur zij u ter afscheid van uwe zuster vergundgij ziet, ik ben goedig,wan neer gij mijne bevelen gehoorzaamt, die alleen slechts uw waar welzijn ten doel hebben. Ga en wees dankbaar voor mijne genade, die gij zoo als gij zelve zeggen zult, niet verdient Fedor draalde. Hij stond daar bleek en bevend. Plot seling wierp hij zich den vorst voor de voeten, omvatte zijne knieen,blikte met oogen vol tranen tot hem op, en riep met eene stem, die zelfe het ijskoude het gierige hart dés Vorsts ontstelde: Genade, genade, o schei mij niet van mijne zus ter yk wiljuw dienaar,uw slaaf,een weerloos werk tuig in uwe handen zijn, ik wil u gehoorzamen de minste trek uws oogs, zal mij een bevel zijn, ruk mij slechts niet van Olga, die de eenigste troost, de eenigste vreugde mijns levens is. Het kan niet zijn, antwoordde de vorst, en maakte zich van de hem omvattende armen van Fedor los. Sta op en ga. Mijn besluit is genomen, gij moet naar Moskou. En wanneer ik liever sterven als gaan wil,zei de Fedor. Zoo sterf en verderf en Olga met u, zeide Iwanow. Nog zijn de glasruiten uws ker kers verbroken, en zendt de winter er zijuen ijs- kouden adem in. Gij hebt de keus tusschen uw oud vertrek en Moskou. Fedor zag dat niets meer voor hem te hopen was. Zonder nog eene poging te wagen, het ijskoude hart van de» vorst te roeren, wendde hij hem den rug too, en mur melde met bevende lippen: Welaan dan, zoo wil ik alleen sterven. Toen hij in Olga's vertrek trad, was hij doods bleek. Ontroerd zag zijne zuster hem aan, en omhelsde hem. Broeder! wat is u overkomen, vraagde zij angstvol Niets Olga antwoordde Fedor. Mij drukt slechts eene smartwij moeten schei den. Scheiden, wij, vraagde het meisje en werd even bleek als haren broeder. Gij Fedor, gij wilt mij verlaten Neen, neen, dat kunt gij met, zoo smartelijk wilt gij uwe zuster niet bedroeven. Olga,zeide Fedor en dwong zich tot lagchen, ter wijl zijn hart bloedde. Olga! ik ben geen knaap meer en daarom betaamt het mij niet, werkeloos en stil te huis te zitten. Wordt vervolgd.) Keizer Joseph te Broek. Deze Vorst bezocht, op zijne reis door de Ne derlanden, ook dit dorp, dat een' Europeschen naam van zindelijkheid hééft Zich gelaarsd aan een der huizen vertöonènde, wilde men hem zij ne laarzfen doeü uittrekken, waaróp hij zeide: ik ben de Keizer." "En al waart gij de burge meester van Amsterdam," gaf hém hierop de lieer van' het huis ten antwoord, met laarzen komt gij hier niét biBnen." De goedwillige kei zer trók ze uit eh ging op pantoffels naar binnen. Het Amerikaansche stoomschip Pacific, dat verleden Zaturdag in New-York aankwam, heeft de voorspoedigste reis tussohen Europa en Ame rika gemaakt, namelijk in 9 dagen en 20 uren. Er zullen in deze eeuw nóg drie en twiktig ran eclipsen plaats hebben.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1