2"* J AAIiG. NO. 24. VRIJDAG 9 MEI 1851. NO. 76. Voor IJ jaar Voor con jaar Voor zes maaudon Voor drie maanden AHes volstrek: in vooruitbetaling. Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIES. Voor een jaar, niet boven de 5 regels - - - 5,00. Doven 8 tot 16 regels, voor do ocrete plaatsing 1,00. Voor 8 regels of minder,, dito- 0,50. Voor elke volgendo plaatsing0,25. Brieven en ingezonden stukkon franco. Ccnig orgaan bcr Ncbtrlaniicrs in Koarb Amsrilia, aan l)tt tiicuros, ben locstnnb cn bc belangen tmn l)et ffittbc cn Xitnroe baberlanb getoijb. TUE SHEBOYGAN NIEUWSBODE, .Tho only Dutch (or Holland) paper in tho United States i- i-o'nr.ishkd kvery friday, at the rate of $1,50 per annum or $1,00 for six months, ZW Payable in advance, Office: near the Sheboygan Foundry. terms of advertising Sixteen lines or less make cr square.) Square, for I week $1,00 v 2 weeks 1,25 Business Cards, of 5 jffiies or loss, per an. 5,00 Square, 3 mouths 3,00 Square, 6 months 05,00 one year 8,00 Every subsequent sq. 4,00 Onp column.ti ino'ths 20,00 1 year 30,00 All casual advertisements must be paid for in advance. Postmasters throughout the Uyiou are politely re quested 10 act as agents for this paper. Letters and Communications to bc prepaid. J. QllNTUS. Sbcboyiran, Wisconsin. Publisher Editor. AiDU(ES-liSVAU£<EX. EOLLAKDSCH LOGEKEKT- WISCONSIN HUIS. 8ste straat Sheboygan. Vriendelijke bediening en billijke prijzen, verzekeren mij de guns: mijner gecerde bezoekers. n 1 JOSEPH SCURAGE. L. TESTWUID beveelt zijnen vrienden, nis ook het geeerde Holland- sche publiek, zijn nieuw en wel ingcrigt logement: IJ ET KOSSUTH HUIS. Center Straat, Sheboygan, Wisconsin. a 30 HARRISON C- K0BART. Advqkaat en Regts-R tadgever. Sheboygan. Wis, n 2 V/- R-GORSLINE. Advokaat en Rcgts-Raadgever. Office Ssty straat Sheüoygan, Wis. n 2 B. WILLIAMS. Advckaat en Regts-Raadgcver, cn Sollicitour iu Kan- aelary. Kantoor aan Pennsylvania Avcnuo, oauo deur ,teu óósten van Harvey McKillip's winkel. n 32 D. U. HARRINGTON. Aqvokaat en Vrederogter. Kantoor digt bij de Tele graaf' Office, Sheboygan, Wis. 11 35. I. V. VANDERPOEL. Advokaat cn Regts-Raadgever, Ojfice prer het Postkantoor. Buffalo, NewYork. W. SEAMAN. Zadel-, Gareel, Kog'erinaker, Rijtuig Bekleeder enz. VYiukel aan Pennsylvania Avenue, bijna regt over Jiei Merchant's Hytel, Sheboygan, (Wis.)n 3 A. P. LYMAN. Heeft juist ontyangen ceij' grooten voorraad Nieuwe Goédereu, welke" hij goedkoop te koop aanbiedt voor Contant gold, Granen of Huiden. De attentie van Hol landers en Duitschers wordt met achting verzacht, door do ondcrge:ec|ccn((e. G. ARENS- Handelaar in Wijnen en allo soorten vcyi Sterke Dranken, ouder welke Echte Hollandschc Jenever, Ge zuiverde Ohio Whisky bij do Barrel. Wikkel' tegen over het Postkantoor, Sheboygan, Wis! n 35. HOPKINSON CTJUTIS. Handelaars in 't groot eii klein in Kruidenierswaren en Provisies. Schoenen en Laarzen, Wijnon, Sterke Draiiken, onz. Winkel in fle Empire blok, boek van Pennsylvania Avenue en 8ste straat. y.. 38. FRANCIS RAITII HoRi.ocriE.'it.vKEiv JUWELIER, Repareert alle soorten van horlogies en wil voor zijn werk instuaq; ook maakt hij gouden ringen en Ale ande re artikelen, die steeds bij hom te koop zijn, tegenover.kot Wisconsin Iluis. n 36 JAY DEAN7 Handelaar in alle soorten van Keuken-, Kamer- en Plaat Kagcheb; alsook de zelfregulerende Kamer Kag- cbcls, Mnnufacturier van alle soorten van Blikken, (kin doeken cn Koperen waren, door hem zolvon vervaar digde Koebellen, Nagels, enz.NB. Eenig agent voor Down Co's Patent draaijendo Spuit-, Regenbak- en Welpompen, Pennsylvania Avenue, Sheboygan, 11 9 JOHNGRIEFITH Bult'alo Contante Kruideniers-en Provisie Winkel. Naast W. Seaman's Zadelmakerij. Heel 1 bestendig voorhandon. Hamburger Zoetemelk- echo Kaas,Spek, Zout, Reuzel, Stroop, Boter, Aardap- pols, Rijst, Thee; koffij, Suiker, en alle andere Levens middelen voor familie gebruik. Sheboygan, 18 Julij 1850, n36 J. F. KUEHMSTAEDÖ\ Han lelaars in 't groot en kloiq jn Manufacturen, Krui denierswaren, Goud 4* Zilvoi', "Yankee Noties,'V (io- niaakto kloedoren en Hoorenstpffeu. Winkel west van bot postkantoor. Shèb'.ygnn, 22 November 1850. j2n2. DOCTOR ALBÈKÏÏ, Gei ces-. Heel-, Verlosku ndige en Tandmeestef. Naast het WiscouHiiv-Huis, Sheboygan, Wis. n 53 Uitstorting des Gevoels bij het wederzien der Lente. Eca jeugdig bloed biuischt doormijn borst. Nu ons de grijze wintervorst Met zijn trawanten heeft begeven. Nu wij natuur met nieuwe kracht. En oog betoverende pracht. Als uit den doodslaap, zien herloven 1 O Liove Lente! weesgegroet'. Gij vvorkt op mijn verrukt gemoed; Gij voert mijn Geest naar hoogor focrcn;— Gij doet mij juichen in mijn lot. Mij jub'len in mijn Heer cn God, Dieu ik als Vader mag vereeren! Jr., wat mijn zangstor immer trof, Gij biedt haar steeds de schoonste stof. Als zij u ziet op nieuw ontwaken, Eu ik de liefde en trouw bedenk. Van Hein op wiens besluit en wenk, Gij woer mot nieuwen gloed,moogt blaken. O Mcnschdio lijden nederdrukt, E11 vaak geen enkel bloempje plukt, En zwerft in nare wildernissen. O, schouw natuur aaubiddencl.aan, Eu leest gij God in bloem eu b aan. Wil ijan zijn Liefde u vergewissoa! Wat klaagt gij over ramp en tijd? Zie hoe natuurzich thans verblijdt. Schoon onlangs nog in nacl.it begraven; Hij wil uw diep geschokt gemoed, Mu( onwaardeerbaar, zalig gped, luieren hiernamaals eeuwig laven. Maar hooger stijgt mijn zwakke zang. Maar hooger klimt uw waardj» cn raug, O Lente! als ik uw beeld aanschouw; J.11 daarin 'tsprekend ouderpaud Besef, van dien verheven stand Dien mij verspreekt Gods vadertrouw. Als eens 't gebouvy der wereld kraakt. En Jezus d' ijz'ren banden slankt. Waarin de Dood ons hield gesloten; Dm wordt do Lente, die oen "joos Ons oog hier treft door menig .roos, Voor eeuwig ongestoord genoten Gedachte die mij hevig schokt En toch mijn zangstor minzaam lokt. Zal ik ook in die Lento doelen? Zal inij haar balsemende lucht. Haar groen, dat geen vcrslenzing ducht. Mij ia uw zaalgo dreven streden? O Jezus! dat uw .Goede Geest, Mijn ziel, die vaak voor 't sterven vreest. Met nieuwen moed en lu3t omgorde; Leef ik voor u in 'twaar geloof, Al valt mijn hussel 'tgraf ten roof, 'k Zal dau eens regt gelukkig worden. O Leute! die mijn-zangster boeit, Mijn hart iu heil'ge drift ontgloeit. Al megtik u voor ,t laatst begroeten; Ik vierde 't llonielsch Lentefeest, Met eou onthoeiden, reinen Geest, Geknield voor mijns verlossers voeten Mijn zangstor! staak uw zwakke zrjig. Dien eenmaal beter Lied vervang. Als Jezus tot ons weer zal komen Kern. dierb're Jezus! kom,nu kom! Vergaar ons in uw heiligdom! Lu lesch ons uit de levensstroouien! W. HILKER. c r i 9 t c 11 nan (0 r o p a. schappij op te rigten, waarvan de statuten inge volge de wet aan de goedkeuring van Z. M. den Koning zullen worden onderworpen. Het kapitaal zal beslaan in zes.millioenen gul den, verdeeld in 25,000 aandeelen, ieder van 240, welk kapitaal echter hoogst waarschijn lijk op'verre na niet ten volle benoodigd zal zijn, en dus niet verder dan tot het benoodigde van de deelnemers zal worden opgevraagd. De uitvoering der werkzaamheden zal, hij het tot stand komen der maatschappij, worden op gedragen aan den beroemden civiel" ingenieur Ja mes Simpson, hoofd ingenieur van de chelsea- en lambeth- en bristolsche waterleiding-maat schappijen. Fan Jen Oden. De prijs van 100,000 is hier ter stede gevallen op een geheel lot, dat gespeeld werd door eene vereeniging van 21 handwerkslieden. Daal' het noodzakelijk kwaad (de loterij) ten behoeve der schatkist toch voort durend schijnt, te moeten blijven bestaan, is het altijd verblijdend, wanneer de fortuin, zoo als nu weder, haar raad ten voordeele van 'minder door haar begunstigden keert Mogen de geluk kige winners alfen doordrongen zijn van het be sef, dat hun aandeel, met beleid aangewend, eene bron van voorspoed en verhoogd geluk kan worden, maar dat het ook, in in een tegenover gesteld geval, daarhenen vliedt gelijk een stroom, en niet zelden in deszells teugellooze vaart, vlijt, tevredenheid en huissplijk heil met zich mede- voert. In het Binnen-Gasthuis alhier is de vorige week een kind van 14 jaren moeder geworden, de vader telt 15 jaren en verdient 30 cents per week; de bestrijders van het pauperisme wor den bij zulke ^oorbeelden moedeloos!. Middelburg, 1 April. Heden avond had al hier plaats de algemeene vergadering van het Zeeutvsch genootschap der wetenschappen. Er bleek,dat van al de bij het programma van 1S43 uitgesehrevene prijsvragen, er slechts op eene een antwoord was ingekomen, cn wel op de vraag Welke zijnde oorzaken,waaruit het verschijn sel mqct verklaard worden, dat de mannelijke geboorten de vrouwelijke in eene bijna vasts ver houding overtreffen Bij de opening van het verzegeld biljet bleek de schrijver te zijn de heer L. Janssen, lector in de natuurkunde alhier. Assen, 5 April. Ten aanzien der schijndoo- de vrouw te Gasselte, die men reeds bezig was te ontlcleeden, toen zij weder bijkwam, berigt men ons nog, dat dezelve reeds gedurende 9 ja- 8sten December LI. het door hem aangenomen werk aanvaardde. "Degenen die met. blijmoedigheid iets kunnen en willen bijdragen tot de verkondiging der zui vere waarheid, in eene zoo volkrijke streek, waar zulk eene dringende behoefte daaraan bestaat," worden door de Nederlander uitgenoodigd deze Vereeniging te ondersteunen, zullende zoowel giften van Bijbels, boekjes, als van geld, met er kentelijkheid worden ontvangen. De heeren dr. A. Capadose cn mr. Groen van Prinsterer^c 's Hage, onder anderen, hebben zich bereid ver klaard tot het ontvangen van liefdegiften voor de zen werkkring. Leeuwarden, 5 April. Uit's Hertogenbosch, wordt, onder dagteekening van den 2den April gemeld, dat niet alleen de Die-ze is bezweken, waardoor eene groote uitgestrektheid land onder water is gezet, maar dat in den nacht van 1 op 2 April ook nog de polders het Ertveld, de Muu tel en de Vliert zijn ondergeloopen. Bij Maastricht was het water mede zeer hooc gerezen en de omstreken van de voorstad Wijck waren gedeeltelijk overstroomd. De wegen naar Meersen en naar Scharn stonden onder water, en de inwoners, welke uit die gemeenten zich naar Maastricht wilden begeven, waren genoodzaakt om een grooten omweg te maken. De Maas, tusschen Maastricht en Lipk. was buitengewoon gezwollen, en de lage gedjeelten in de laatstge noemde stad waren geheel onder water gezet. Nadere berigten melden, dat de algemeene om- kading ook bij de gemeente Vlijmen doorgebro ken en het water met een zoodauig geweld op den provincialen Klinkerweg nedergestort.dat de zelve aldaar geheel is weggespoelu, een gat ver oorzakende, dat, met het herstel van den weg, op 10,000 wordt begroot. Men schrijft uit Surhuisterveen Als eene bijzonderheid mag van hier gemeld worden, dat in deze gemeente, ongeveer 1500 zielen tellende, gedurende ruim vijftien weken niemand is gestorven, terwijl er twintig grijsaards zijn lusschcit SO cn 90, eu vijf tusschen 90 en 100 jaren oud. Ouder deze laatsten is eene vrouw, wier kleindochter sinds lang grootmoeder is, wel ke personen ook allen in leven zijnzijnde de ou de moeder nog in het bezit van al hare vermo gens, behalve geldelijke, die alie ontbreken. (p.ac.) Men berigt, dat de coilegien van gc4ep. staten in de onderscheidene provinciën zijn turn ge schreven, om, indien daartoe termen aanwezig zijn, zich onledig te houden met het werk der vereeniging van kleine gemeenten tot grootere. - w Naar men gist, zou die maatregel in verband ren zw;u en ziekelijk is geweest, en dat zij weders*;iau met de eerlang tot stand te komen gemeen- het eerste teeken vandeven gaf, door roet de eene j tewet. hand behulpzaam tot het afstroopen der kleede-1 fn de Staats- Courant van heden komt voor ren van den andren arm [Dr. Ct.) 1 }\ei programma Tan hel zesde landhuishoudkundig Groningen, 3 April. Heden namiddag over-1 congres, hetwelk gehouden zal worden te Qoes, leed alhier Mr. P. G. Sevensiern, Staatsraad, I van Diugsdng den JQden tot en met £aturdag Procureur Generaal bij het provinciaal Geregts-1 den 14 den Junij aanslaande. hof van Groningen. De zoon van den gewezen tooneeldiroctour Hij was een ntau van een helder cn vlug ver-j te Hamburg, Julius Cornet, is in Duitschkmd stand; hij bezat een getrouw geheugen, werken j een tweede Mezzovanti. Hij biedt zich aan het was zijn lust en leven. Daardoor hacï hij zich een publiek aan als óver zetter, in de volgende achten- kostbareu schat van kundigheden van velerlei j dertig talen 1 Fransch, 2 Italiaansch in alle dia- aard verworven. De bijna veertigjarige diensten, 1 leeten, 3 Spaansch, 4 Portugeesch. 5 Romanisch, die hij, eerst in zijne betrekking van officier van 6 Engelsch, 7 Zweedsch, 8 Noorweegsch, 9 justitie bij de rcglbank te Appingcdam,^ on later j Deenscb, 10 Hollandsch, II Ylaamsch, 12 Rus van procureur-gene raai, aan deu Staat bewezen sisch, 13 Poofech, 14 Boheemsch, 15 Wcudisch, N E D E R L A N D. Amsterdam, 4 April. In den jarc 1845 werd aan de heeren mr. J P Taunay e. s.door Z. M. den Koning concessie verleend tot het daarstel- li-n van eene waterleiding van zuiver versch drinkwater, van Breukelen of van de Lek naar en binnen de stad Amsterdam. Dit plan bleef, bij gebrek aan genoegzame geldelijke deelneming, tot dusverre onuitgevoerd.Thans hebben zich ee- nige personen, zoo te Londen als te Amsterdam, vereenigd, met liet doel om de gelden bijeen te brengen, ten einde gevolg aan gezegd plan te geven en een werk te vojtooijen, hetwelk sedert jaren als een behoefte voor Amsterdam is gevoeld. Zij zijn voorucmcns daartoe, esne nasmlooze maat- heeft, hebben hem als een uitstekend regtsgeleer de en als een zelfstandig en onpartijdig handha ver van waarheid en regt doen kennen en hoog schatten. llij was een steun voor zijne naaste be- trekldngen, een opregt vriend, een raadgever, voor velen. Hij was bemind door velen; door allen, die hem keuden, geeerd. Langen tijd zal zijn dood betreurd worden, zijn leven in gezegend aandenken blijven. Drie. dagen na dit verscheiden, verwisselde ook de lieer Joiunnes Hermannus Sevensiern, broeder van bovengenoemde, d^t aardsche leven met het eeuwige. Zijn weleerw. was Maapdag den 31sten j.l. herwaarts overgekomen, en had zijn' broeder in diens laatste levensdagen bijge staan. Te Vroviwen-Parochie, in Friesland, is on langs eene vereeniging opgerigt "ter bevordering van ware Evangelie"kennis en christelijk leven." Tot Evangelist dier Vereeniging is beroepen de heer J. H. Maatjes, te dier tijd onderwijzer in de Gereformeerde Godsdienst te Groningen, die den 16 lllyrisch, 17 Serbiscfa, 18 Slavonisch, 19 Let- tisch, 20 Eslhniseli, 21 Filmisch, 22 Hongnarsch, 23 Nieuw-Grïeksch, 24 Walachijsch, 25 Turksch, 26 Persisoh, 27 Arabisch, 28 Avmenisch, 29 Chi- neesch, 30 Japansch, 31 Latijn, 32 Griekseh, 33 Hebreeuwsch, 34 Koptisch, 85 Middel-Hoog- duitsch (dialektvnn het Nibelungen-lied,J 36 An gel-Saksisch, 87 Gothisch, 3-S Sanskrit. Do heer Cornet vertaalt in al deze talen, beveelt zich tot overzettingen van allerlei soort aan, bijzonder van geregtelijke stukken, documenten, hand brie ven, en beroept zich onder anderen op zijne veeljari ge werkzaamheid als corrector en vertaler van Ro- manische, Slawische, Scandinavische cn Oostur- sche werken voor de aanzienlijkste boekhande laars van Leipzig. Nederlandseh Kerknieuws. Meppel, 3 April. Ds. J. Poelofs, pred. der Nederd. Herv. gemeente te Param tribo, do hoof- stad onzer NedovL Vv est Indische bezittingen, heeft na eenen diensttijd van 23 jaren z jn pensi oen aangevraagd teg»n der. Ir.ten Mei e.!»., 'fveii

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1