fjéöijfiait 2d° JAARG. NO. 23. VRIJDAG 2 MEI 1851. NO. 75. J, öuumtuS, Uitgever Redacteur. ABONNEMENTS-PRIJS. Voor IJ janr -2,00. Voor con jaar1,50, Voor zes maanden - -1,00. Voor drio maanden 0,50. Alles volstrekt in Tooruitbetalin». mmkbu Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIEN. Voor een jaar, niet bovou de 5 regels - - - 5,00. Boven 8 tot 16 regels, voor de eereto plaatsing 1,00. Voor 8 regels of nunder, dito - -----§ 0,50. Voor elke volgende plaatsing - 0,25. Brieven en ingezonden stukken franco. ©enig orgaan bcr Jfcberlunbcrtj in Noorö ümcrika, aan l|ct nicnros, ben locstanb cn bc belangen »an ijct ©nbc cn Nicnroc tlabcrlanb gcroijb. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE, The only Dutch (or Holland) paper in the United States is published every friday', at the rate of §1,50 per annum or §1,00 for six months, Payable in advance. .(33 Office: near the Sheboygan Foundry. terms or advertising: (Sixteen Ivies or less make a square.) Square, for 1 week $1,00 2 weeks 1,25 Business Cards, of 5 Jines or less, per au. 5,00 Square, 3 months 3,00 Square, 6 months $5,00 one year 8,06 Every subsequent sq. 4,00 One columu.6 mo'ths 20,00 1 year 30,00 All casual advertisements must be paid for in advance. £5?° Postmasters throughout the Union are politely re quested to act as agents for this paper. ^-Letiers and Communications to be prepaid. 3. QULNTUS. Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor. HOLLANDSCH LOGEMENT- WISCONSIN HUIS. 8ste straat Sheboygan. Vriendelijke bediening en billijke prijzen, verzekeren mij de gunst mijner gccerde bezoekers, n 1 JOSEPH SCHRAGE. L. TESTWUTD beyeelt zijpen vrienden, als ook het geeerde Holland- £che publick, zijn nieuw en wel ingerigt logement: HET KOSSUTH HUIS, Center Straat, Sheboygan, Wisconsin. n 30 HARRISON C- HOBART. Advokaa$ en Regts-Ruadgpver. Shoboygan, Wis. n£ W- R. G0RSLINE. Advokant cn Regts-Raadgcver. Office 8ste straat. Sheboygan, Wis. n 2 3. WILLIAMS. Advokaat en Regts-P.aadgovcr, en Solliciteur in Kan- eclary. Kantoor aan Pennsylvania Avenue, eene deur ten oosten van Harvey McKilIip's winkel. n 32 D. HARRINGTON. Advokaat en Vrcdercgter. Kantoor digi bij de Tele - graaf Office, Sheboygan, Wis.n 35. I. V. VANDERPOEL. Advokaat en Rogts-Raadgever, Office over het Postkantoor. Buffalo, New-York. W. SEAMAN. Zadel-, Gareel-, Koffermaker, Rijtuig Bekleedcr enz. Winkel aan Pennsylvania Avenue, bijna regt over het Merchant's Hotel, Sheboygan. Wis.d 3 A. P. LYMAN. Heeft juist ontvangen een' grooten voorraad Nieuwe Goederen, welke hij goedkoop te koop aanbiedt voor Contapt geld. Granen of Huiden. De attentie van Hol landers en Dnitschers wordt met achting verzacht, door de ondergotcekcnrie. Cr. fiKEKSi Handelaar in Wijnen cn alle soorten van Sterko Dranken, onder welke Echte Hollandsche Jenever, Ge zuiverde Ohio Whisky hij do Barrel. Winkel, tegen over het Postkantoor, Sheboygan, Wis.. n 35. HOPKINSON CURTIS. Handelaars in 't groot on klein in Kruidenierswaren en Provisies, Schoenen en Laarzen, Wijuen, Sterke Dranken, enz. Winkel in do Empire blok, hoek van Pennsylvania Avenue on 8sto straat.n. 38. FRANCISRAITH- iiorlogiemakeu jüwelir.r, Repareert alle soorten van horlogies en wil voor zijn werk instaan; pok maakt hij goudpn ringen en allo ando re artikelen, die steeds bij hem te koop zijn, tegenover hot Wisconsin Huis, 9R JAY DEAN. Handelaar in allo soorten van Keuken-, Kamer- en Plaat Kagchob; alsook de zelf regelerende Kamer Kag- chels, Manufacturier van alle soorten van Blikken, raa- doeken en Koperen waren, door hem zeiven vervaar digde Koebellen, Nagels, cuz.-r-NB. Eenig agent voor Down Co's Patent dranijcude Spuit-, Regenbak- en Welpompen. Pennsylvania Avenue, Shoboygan. n 9 JOHN GRIFFITH. w. Buffalo Contante Kruideniers-en Provisie vv mkel. Naast W. Skai;an's Zadelmakerij. Heeft bestendig voorhanden. Hamburger Zoetemelk- ache Kaas,Spek, Zout, Reuzel, Stroop, Boter, Aardap pels, Rijst, Thee, koffij, Suikor, en allo andere Levens middelen voqr familie gebruik. Sheboygan, IS Julij 1850. n3B J. F. KUEHMSTAEDR Handelaars in 't groot on klein in Manufacturen, Krui denierswaren, Goud Zilver, "Yankee Noties," Ge maakte Moederen en IIcorenstofFen. Winkel west van het postkantoor. Sbebcvgan, 22 Novembor 1850. DOCTOR ALBERTI, Ger.ce»-, Heel-, Verloskundige en Tandmeester. Naast het Wiséo*«in-Hq», Sheboygan, Wi«. u 53 VERDRAAGZAAMHEID. Mattheus V: 3. W«1 hem, die U, verdraagzaamheid Aan reinen Godsdieustzin wil paren. Hom hebt gij zielerust bereid, Hem doet gij Godsdienst vreugd erTaren, Ja, zalig hem, die in uw gloed Zich koestert, en met u zich voedt: Hij kent het doel vau Jezus leoro; Hoe ook da mensch zijn God dan dien. Hij wil in hem zijn; broeder zien, Op dat men meer mot u verkeere. Maar weg met hem, die u ontvliedt, In Godsdienst 't twistvuur doet ontbranden. Hij kent haar ware vreugde niet. Hij legt haar ziel aan helsche banden. Gelijk het boschdior loert op buit. Zoo ziet hij steeds op tweedragt uit. Om zijn geprangde ziel to voeden. Hij meant te pleiten voor zijn God, Maar rooft zijp dienst het reiü9t genot En doet het twistvuur feller woeden. Verdraagzaamheid I O, waart gij naoit Der reine Godsdienst leer ontvloden; Hoe schoon was zij dan nog getooid, Hoe dringend zou zij ons nog nooden. Dan had geen martelaren bloed Depz' aardo oQmenschelijk gevoed. Dan zou dio leer meer vruchten dragen, Dan zou 't ons zijn, of in dit oord. Ook 's Hcilands stemme werd gehoord. En wij hem zelve voor ons zagen. Welaan dan, stille Hemeldeugd Door Godes Zoon zelv' aangeprezen. Schenk 't Christendom steeds meer uw vreugd Toon het uw Godgevallig wezen, Outneem, door uwe Liefdekracht,, Elk twistziek hart zijn sterke magt. En woon bostondig in ons midden. Dat niemand zijnen naasten doem, Maait hein in liefde Broeder noem. Zij zamen eenen God aanbidden. Dan nad'reu wij zoo meer en meer. Die lang verwachte zaal'go stonden. Waarin men dau maar ééne Leer, Maar één Gcloqve zal verkonden. Waarin dan ook. Verdraagzaamheid Do kroon dor eere u verbeidt, De mensch alleen op u zal staren; En, zacht voreend in liefde en deugd; Medegedeeld door H. v. n. K'. EEN GEZANG VOOR ALLE NATIËN. De volgende regelen van den beroemden En gelseh en "dichter M. F. Titpper moeten in on derscheidene talen, het Grieksch en Turksch niet uitgezonderd, vertaald worden, om op de groote Londenscho tentoonstelling in Mei te worden ge zongen (glorious God! on Thee we call. Father, Friend, and Judge of all: Holy Savior, heavenly King. Homage to Thy throno wo bring! In the wonders all around. Ever is thy Spirit found. And of each good tiling we see. All tho good is born of Thee! Thine tho beauteous skill that lurks Everywhere in Nature's works Thine is art with all its worth, Thine each masterpiece on earth! Yon,—and foremost in tho van. Springs from Thee tho Mind of Man; On its light, for this is Thine, Shed abroad the love divine! Lo, our God! thy children here From oil realms are gathered near. Wisely gathered, gathering still, For 'poace on earth, tow'rds men good will," May we, with fraternal mind, Bless our Brothers of Mankind! May we, through redeoming love. Ba the blest ttf God above jöerigteu can (Enropa. NEDERLAND. 's Gravenhage, 23 Maart Bij den minister vra financien is, van een onbekende, onder het postmerk Rotterdam van 18 dezer, een bankbil jet vair 10Ó ten behoeve van 's Rijks schatkist ontvangen. 's Hertogenbosch, 24 Maart Het water heeft vrij onverwacht een' nieuwen aanval op onze om streken gedaan. Wij vernemen, dat buiten gee- ne banden genoeg te vinden zijn, om door buiten gewone werken het vernielend element, zoo mo gelijk van de reeds omgeploegde en veelal bezaai de qf beplante relden af te houden. Indien de was echter nog twee dagen aldus voortgaat, zul len alle pogingen vergeefs zijn, en honderde ar beiders voor eenigeu tijd van hun bestaan beroofd worden. Meppbi., 2-3 Maart. Op den laatstelijk ge- vierden Drentschen en Overijselschen biddag voor 't gewas, had er te Rouveen,Gemeente Stap horst een bedroevend ongeluk plaats. In den avond van dien dag, wendde een jongeling pogin gen aan, om een mede aldaar wonend meisje, te mogen spreken zoo als dit bij jongelieden dikwijls plaats vindt, en riep haar tot dat einde van buiten het huis, om bij hem te komen. Doch in plaats van zij, kwam haar stiefvader, gewapend met een mestvork, snelde den op het loopen zettende jon geling na, en stak hem met zijn wapen in het hoofd, aan de gevolgen waarvan die jongeling in het laatst der nu verloopene week is overleden. Leeuwarden, 29 Maart Men verneemt, dat 'olgens de bekomene berigten, zich sedert onze laatste opgave, weder in deze provincie gevallen van de besmettelijke longziekte onder liet rundvee hebben voorgedaan, en is, naar aanleiding daar van, overeenkomstig de reglementaire bepalingen tot wering der verspreiding van gedachte ziekte, last gegeven tot dooding van 59 runderen, ma kende met de vorige opgaven een totaal van 1,032. Naar men verneemt, zijn door liet departe ment van oorlog de nooxlige bevelen uitgevaardigd om de miliciens der iigting van IS50, den 15den Mei aanst.Jn dienst te doen treden bij de korpsen, waarbij zij zijn ingedeeld geworden. Het te Hong-Kong- uitgegeven Engelseh dagblad deelt de volgende bijzonderheden medo over den in ChinaonFdekten merkwaardigen volk stam, welke de Israëlitische godsdienst belijdt, en zich ophoudt 350 mijlen ten westen van Peking. Deze stam werd reeds voor meer dan eene eeuw svnagoge of tempel vonden. ''De Jesuit Paulo Gozani heeft dien beschreven.) Men vond dien thans zeer vervallen, met kapellen ter eere der aartsvaders, die de arme Joden thans tot wonin gen gebruikten. Het heilige der heiligen was nog ongeschonden en bevatte twaalf rollen van scha pen perkament, ter lengte van 30 en ter breedte van 2 a 3 Engeïsche voeten (van drie palmen Neder!.) Sedert 50 jaren is er geen rabbi meer en geen Jood in de provincie Jyhi-Foeng-Toe, die kan lezen. De besnijdenis is in onbruik 'geraakt en wélligt zal er binnen eenige jaren weinig spoor van de Israëlitische godsdienst meer te vinden zijn. De reizigers hebben de Hebreeuwsche op schriften opgeteekend, die zij aan de wanden von den, en eene teekening van den tempel medege- braft, alsmede acht Hebreeuwsche handschriften mcf gedeelten van het Oude Testament, en twee met "kerkelijke gebeden, die nog verscheidene hoofdstukken van de boeken van Sfozes bevatten. Het schrift is oud Hebreeuwsch met punten. Twee voorname ïsraeliten, die zij te Slianghae zagen, zeiden, dat zij zulke boeken ook te Aden hadden gezien, en de hier en daar in aanteeke- nino-en voorkomende Persische woorden met He breeuwsche letters schijnen hunnen oorsprong uit West-Azie aan te wijzen. Wanneer zij ge schreven zijn, is moeijelijk te bepalen. Deze tem pel is gesticht in 1190, doch de Joden zeggen.dat zij hier zijn gekomen onder de vijfde dynastie van Han-Cahn, die van 206 tot 220 na Christus geboorto aan de regering was. Het voornemen bestaat om spoedig facsimile 's dier handschriften en afbeeldingen van den tempel in de tijdschrif ten van reizigers in het Chineesch en Engelseh uit te geven. Men had vijf en vijftig dagen tot de reis van Shangbae tot Kbi-Foeng-Tce besteed, waarvan vijf aldaar waren doorgobragt. Van den 2 den April. Tot de negotiatie ten laste der provincie Friesland, groot ƒ123,000 a vier pCt. ia het jaar, van af den I dezer maand bij den Heer betaalmeester alhier opengesteld, heb ben zich een voldoend aantal inschrijvingen tot het gesteld bedrag voorgedaan en is dezelve he den alzoo gesloten. Frieschc Cl.) Amsterdam, 28 Maart. Gisteren is, voor de correctionele kamer der Arrondissements-Rogt- bank alhier, behandeld de zaak van den redac teur van den Courrier Batave, aangeklaagd we gens smaad en hoon, die boosaardiglijk en open baar zouden zijn gepleegd geworden tegen den persoon des Konings en leden van het Koninklijk geslacht, in twee artikelen, voorkomende in de No. 49 en 52 van den Courrier. Na het getui genverhoor nam de Heer substituut-officier van justitie, na kortelijk te hebben toegelicht zijnen eisch, voornamelijk strekkende ten betooge, dat het boosaardige doel, in de vervolgde artikelen kennelijk doorstraalde, een requisitoir tot schul digverklaring van den beklaagde, en met toepas sing van artikel 1 en 2 der wet van 1 January IS30, tot zijne gevangenzetting voor den tijd van twee tot vijf jaren. Daarop liceft de beklaagde zijne verdediging voorgedragen. Nadat het O. M. gerepliceerd en de bek!, nog dupliek had gegeven, is de uitspraak bepaald op den 9 April. Vlissingen, 29 Maart Overmorgen wordt hot alhier in's rijks dokhaven liggende oorlogs fregat de Rijnkomm. de kapt. ter zee Joh-,bui ten dienst gesteld, zullende de equipage, voor zoo verre haar diensttijd uit is, worden gepasporteerd. Men verneemt, dat die eeu getal van 220 koppen bedraagt, die gezamentiijk voor hunne afrekening eene som van 75,000 te goed hebben gemaakt, welke som aan het ministerie in "s Hage zelf wordt uitbetaald. Utrecht, 28 Maart. Gisteren avond,tusschen 9 en 10 ure, is de Heer G. v. Byle vehl Jr.van hier naar Monttbort willende terugkeeren, tus schen den Hommel en den stadsdam, ten gevol ge van het schrikken van zijn paard, met het rij tuig in het water gestort en, in weerwil van de tot zijne redding in het werk gestelde pogingen, erdronken. (H. B.) Groningen, 31 Maart. Bij de vele bewijzen, welke Zijne Majesteit de Koning i-eeds gegeven heeft van belangstelling in instellingen van We tenschap en ter bevordering der Nijverheid, kan men met genoegen van hier bijvoegen, dat het Zijne Majesteit dezer dagen behaagd heeft, den titel van Beschermheer der Landhuishoudkundige SchoolJ&JffufgeJfunev? art u n. -uuuuer- dag avond eenige buurvrouwen te Gasselte bezig, om eene,. zoo het scheen, overledene, die lang ziek geweest was, te ontkleeden. Men verbeelde zich de ontsteltenis der vrouwen, toen het gewaan - de lijk zich plotseling begon te bewegen en haar in het ontkleeden scheen te willen helpen. Van den schrik bekomen, begon men een uaauwkeu- rig onderzoek en bevond men weldra dat de vrouw nog wel leefde, maar zich niet bewegen of spre ken konde. Door geneeskundige hulp verder, in liet loven teruggeroepen, koude zij den.volgenden dag de aan haar gerigto vragen beantwoorden. Zij verklaarde, dat zij alles gehoord bad, wat men haar voorviel,maar geheel bowegeloos was en geen geluid kon geven; met vele inspanning had. zij zich eindelijk bewogen, dat door haro buurvrou wen gelukkig werd opgemerkt- Zij heeft nu ha re volle kennis en spraak terug. Men ijst op de gedachte, dat de vrouw, indien de dwaling niet nog even bij tijds ontdekt ware. levend begraveu ware geworden.Ook dit voorbeeld leert, hoe voorzigtig men met het begraven van dooden to werk moet gaan en hoe noodzakelijk het is, om maatregelen te nemen tegen het ter aarde bren gen van scbijndooden,want er is niets verschrikke lljkerste bedenken en het geschiedt zeker veel meer, dan men vermoedt. (Fries. Ct.) Men schrijft uit 's Gravenhage, dat de blij de verwachting waarin de Koninklijke familie en de natie, ten aanzien van den toestand van H. M. de Koningin verkeeren, gegrond is. Te "Brussel is de vrouw van een geacht koopman bevallen van vier welgeschapen zonen. De moeder en de kinderen bevinden zich in een* zeer goeden welstand. De Societe Archeoloyique.van Namen,heeft in de nabuurschap van het dorp Champion eeni ge grafheuvels doen onderzoeken, en daarbij b->

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1