^(jeliöijgan r JAARG. NO. 22. VRIJDAG 25 APRIL 1851. NO. 74. J. QUINTUS, Uitgever Eedacteur. ABONNEMENTS-PRIJS. Voor IJ jaar2,06. Voor een jaar- - - - L.50," Voor zea maanden1,00. Voor drie maanden- - - 0,50.' Alles volstrekt in vooruitbetaling. <3$ 'mwzUbu Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIEN. Voor een jaar, niet boven de 5 regels - - - 5,00. Boven 8 tot 16 regels, voor de eerste plaatsing 1,00. Vhbp ft roffpU flt miniinr. dito Ct 0.50. Boven a tot 10 regeis, voor ae eerste ptaatsing i,uu. Voor 8 regels of minder, dito - - - - - - 0.50. Voor elke volgende plaatsing - - - - - - 0,25. Brieven en ingezonden stokkon franco. (Êcnig orgaan bcr Xcbcrlan&m in jfoorir ümcnlta, aan l)ct memos, ben ttrèsMltb cn bc bclattgcn oan l)ct öinbc cn Xictimc llnbcrlaitb getnijb. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE, The only Dutch (or Holland) paper in the United States is published every friday, at the rate of $1,50 per annum or $1,00 for six months, Payable in advance. ^^2 Office: near the Sheboygan Foundry. terms of advertising Sixteen lines or less malie a square.) Square, for 1 week $1,00 1 Square, 6 months $5,00 2 weeks 1,25 I one year 8,00 Business Cards, of 5 I Every subsequent sq. 4,00 lines or less, per an. 5,00 I One column,ümo'ths20,00 Square, 3 months 3,00 - 1 year 30,00 All casual advertisements must be paid for in advance. Postmasters throughout the Union are politely re» quested to act as agents for this paper. Letters and Communications to be prepaid. J. QUINTUS. Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor. HOLLANDSCH LOGEMENT- WISCONSIN HUIS. 8ste straat Sheboygan. Vriendelijke bediening ei< billijke prijzen, verzekeren mij de gunst mijner gceerde bezoekers. hi JOSEPH SCHRAGE. L. TESTWUID beveelt zijnen vrienden, als ook bet gceerde Ilolland- Fche publick, zijn nieuw en wel ingcrigt logement: HET KOSSUTII HUIS. Center Straat, Sh.ebcn.-gan: "Wisconsin.- li 30 HARRISON C- HGBART. Advokaat en llegts-Raadgover. Sheboygan; Wis, n 2 W- Pu- G0RSLEME. Advokaat eu Regts-Raadgeven Office 8ste straat. Sheboygan. Wis.u B. WILLIAMS. Advokaat en Rcgts-Raadgever, eu Solliciietfr in Kan- eoiary. Kantoor aan Pennsvlvuma Avenue, eeuo deur len oosten van llarvov McKillip's winkel. n 32 D. U. HARRINGTON. Advokaat cn Vrcderegteiv Kuntoordigt bij do Tol® graal' OHice, Sheboygan, Wis. 1 I V. VANDERPOEI. Advokaat eu Regts-Raadgevcr, OJice orer het Postkantoor^ Buffalo. New-York. W. SEAMAN. Zadel-, Gareel-, Koffermaker, Rijtuig Bfkleedcr enz. Winkel aan Pennsylvania Avenue, bijna regl over - '™:- n3 hel Merchant's Hotel. Sheboygan, (Wis.) A. P. LYMAN. Ileeft juist ontvangen een' grootou voorraad Nieuwe Goederen, welko hij goedkoop to koop aanbiedt voor Contant geld. Granen of Huiden. Do attentie vtni Hol landers en Duitschcrs wordt met achting verzocht, door de ondergeteokendc. G. ARENS- Handelaar iu Wijnen cn allo soorten van Sterke Dranken, onder welke Echte Hollandsche Jenever, Ge zuiverde Ohio Whisky bij de Barrel. Winkel tegen over het Postkantoor, Sheboygan, Wis. n 35. HOPKINSON CURTIS. Handelaars in 't groot en klein in Kruidenierswaren en Provisies, Schoenen en Laarzen, Wijüen, Sterke .Drauken, enz. Winkel in do Empire blok,' hook van Pennsylvania Avenue .eu 8sto straat. n. 38.' FRANCIS RAITH- HorLogiemaker Juwelier, Repareert alle soorten van horlogies -en wil voor zijn Werk instaan; ook maakt hij gouden ringen cü alle ande re artikelon, die steeds bij hem te koop zijn, tegenover het Wisconsin Huis. 11 36 JAY DEAN. Handelaar in alle soorten van Keuken-, Kaïncr- en Plaat Kagchels; alsook de zelf regelcrendo Kamer Kag- chels, Manufacturier van allo soorten van Blikken, Pan- doeken en Koperen waren, door hom zeiven vervaar digde Koebellen, Nagels, enz.NB. Eonig ngont voor Down Co's Patent drajnjonde Spuit.-, Regenbak- en Welpompen. Pennsylvania Avontfe, Sheboygan, n 9 JOHN GRIFFITH. Buffalo Contante Kruideniers-enProvisie winkel. Naast W- Seaman's Zadelmakerij. Heeft bestendig voorhandfon, Hamburger Zoetemelk- eche Kaas,Spek, Zout, Reuzol, Stroop, Boter,- Aardap pels, Rijst, Thee, koffij, SüSker,- eu alle andere Levens middelen voor familie gebruik. Sheboygan, 18 Julij 18501, n36 &F. KUEHMSTAEDT. Handelaars in ,.t g£op.t .onIdein in MnnufauLuvon1, Krui denierswaren, Goud 4\ Zilver, "Yankee Noties,*' Ge mankte lileederen en Heereristoffen. Winkel west van Let postkantoor. Shebiygan, 22 November 1850. j2n2. DOCTOR ALBERTI, Gtrtes-, Heel-, Verloskundige «n Tandmeester. Naast het Wisconein-Huie, •heb ïygr.s. Wis. n 53 ZUIVERE GODSDIENST. Jacobus I. vs. 27. De aiiv'ro godsdienst, onbevlekt, Voor God en Vader onbodskt, Is Weezen in hun weezen siaai En Weduwen danrbeueven: Te bezoeken in hun leven, In hun verdrukking geven raad En wat nu nog iets dieper gant, Om te ontvlieden alle kwaad, Is zich niet te besmetten. Met de wereld of zijn leer. Dat is de leer van d' Hemel Heer, En l' leren naar zijn wetton. Mattheus XI: vs. 29. Do wet der liefde, 't zachte juk Van onzen Heor, is zondor druk, In alles ligt to dragen; De list van Jezus is niet zwaar; Odk is daaronder geen gevaar, Noch reden om te klagen. De rust door Jezus aangebragt, Maaki waarlijk Jezus juk zoo zacht, Outheft ons van des werelds juk; Men leert ook don zachtmoedigheid En nedrig zijn, met wijs beleid. Zij-geeft ons hier het waar geluk.- - dom weinig te wenschen over. Men verneemt, dat Z. Exc. de minister van binnenl. zaken in lichtingen omtrent deze man heeft doen inwinnen, en er pogingen worden aangewend, óm hem van ;e eene gratificatie toe te leggen. Besluit- Kom aan dan, gij! die Jezus noemt. En u als Chriatouen beroemt. Sta af van ougeregtigheid. Neem 's Hemels leer gewillig aan; Dan zult gij op deez' levensbaan, Reeds smaken, ware zaligheid. Holland, Wis., April 1851. S Berillen oan (Europa. NEDERLAND. 6 Graveshage, 14 Maart "Het is bekend, dat, ten gevolge van onderscheidene ongeluk ken, die door de ondoelmatigheid der redding booten (Lifeboatsin het redden van schipbreu kelingen op de kust van Engeland onlangs plaats gehad hebben, de hertog van Northumberland eene premie van een hondefd guineas heeft uit geloofd aan dengene,die het besle model daarvan zoudo aanbiedenbenevens nog eene gelijke som aan dengene, en, die eene reddingboot uaar dit model zoude bouwen. Jij dc ;coimhissie, bestaande uit bevoegde bë- oordeelaars, die tot dat einde benoemd is en hare zittiug houdt in liet Sommerset-house te loonden vernemen wij, dat ingekomen zijn 252 modellen, dat zij er 50 van de beste, die in aan merking kunnen komen, heeft uitgekozen en door hare bemiddeling op de groote Londen- sclie tentoonstelling zullen gebragt worden, wel ke onderscheiding mede is ten deel gevallen aan het model, door den heer Willem van Houten, te Rotterdam; president en oprigter der Zuid- Hollandsche Maatschappij tot redding van schip breukelingen, ingezondenzijnde echter nog on zeker aan welk model de premie te beurt zal vallendewijl zulks steeds af hangt van ophel deringen, die de commissie van beoordeeling ver meend heeft te moeten inwinnen, om tot een fi naal besluit te komen. Z.M. heeft den heer A.J.lI.van den Bosch tot ontvanger der directe belastingen cn aceijnsen te Tholen, c. a. benoemd. Uit Valparaiso meldt men van December 1.1. Nadat er omstreeks 15 jaren verloopen wa ren gedurende welke deN.ederiandsche vlag zich alhier niet vertoond had, is het verkeer tussohen Nederland en Chili eensklaps hervat en zooda nig toegenomen, dat in de laatste 18 maanden niet minder dan 31 Nederlandsche schepen deze haven bezocht, en er alle vrij voordeelige vrach ten gevond«n hebbqn. (Staats- Courant.) Amsterdam, 15 Maart Als eene meldens- flVfiardige bijzonderheid mag worden aangemerkt, dat te Arnhem thans een man leeft, genoemd Thomas Beters, die den ouderdom van 104 ja ren bereikt heeft Hij verkeert in armoedige omstandigheden en moet door het ophalen van giften langs de huizen dn zijnebehoeften voorzien. Zijne zintuigen laten voor zulk een. hoogen .ouder- De ten behoeve der stads-armenscholen^zoodra de miliciens van de ligting 1846 zullen lane kollekte heeft opgebragt zeven duizend zes honderd vijf en vijftig gulden, elfen een hal ve cent, zijnde een duizend, negen en zeventig gulden, negen en zestig cents meerder dan in 1850. (Amst. Cf-) Rotterdam, 18 Maart Door den lieer D. P. Rornahx, juwelier aan de Hoogstraat alhier, thans een even prachtig als kostbaar voorwerp vervaardigd, hetwelk den 24 aanstaande ter ex positie naar de Londensche tentoonstelling zal gezonden worden en intusschen bëreidvaurdig- lijk ter bezigtiging is gesteld. Het is een1'zooge naamd corsage oi liever eene broche, daarvan het breede bovengedeelte op de gewone wijze boven aan het kleed wordt gehecht, doch welke, van lieverlede spits toeloopende, bijna aan de ceinture reikt Dat groote, kunstig en sierlijk zamcngesteldc geheel bestaat uit niets anders dan uit een ontelbaar aantal kostbare witte edelge steenten, die. op een' blaauwen of witten grond rustende, een oogverblindenden gloed ver spreiden. De eigenlijke broche stelt voor, de rijk met juweelen omzette beeltenis der Koningin van En geland, welke echter door eene andere, niet min der prachtige kan vervangen worden. Het kostbare kunststuk heeft eene waarde van on geveer 16,000. Een telegrafisch berigt uit Triest van den 14 Maart maakt melding van berigten van het eiland Java van den 27 Januarij, welke met den landpost moeten zijn overgebragfc Volgens de zelve, hadden er in de maand Januarij geene gebeurtenissen van bijzonder gewigt plaats ge had, en genoten onze Oost-Indische bezittingen eene geweuschte rust. Tilburg, 14 Maart. Naar men verneemt is de stedelijke regering alhier met de commissie ter vereffening der nalatenschap van wijlen Z. M. Willem II, overeengekomen, de kavalleriekazer- ne met al hetgeen daartoe is behoorende, in de Wijk Heuvel alhier, benevens eefl exercitieplein, ter grootte van circa 30 bunders, gelegen in de nabijheid der Warande, alle tot £e nalatenschap vau wijlen Z. M. behoorende, ten' behoeve der stad in eigendom over tè nemen. Assen, 34 Maart De Br. Cl. deelt de vol gende berigten mede: Het is geen ongewoon verschijnsel, dat zich aan eene menschehjke hand zes vingers bevin- .den; de zc3Öe vinger is dan echter in den regel niet meer dan een stompje, een zeer onvolmaak te linger,, mees tal niet of weinig beweegbaar; door den militieraad alhier, is echter Dingsdag j. 1. een loteling uit de gemeente Smilde voor een jaar vrijgesteld, op grond, dat hij in de goede behandeling van ieder wapen belemmerd werd door liet bezit aan eene hand van twee duimen, die beide goed uitgewassen, beweegbaar eii bruik baar waren, de duim echter, die dagelijks dienst verrigte, was meer beweegbaar en als het ware handiger dan zijn in reserve geplaatste tweeling broeder, die gewoonlijk niet anders deed dan toe te zien, wat de andere uitvoerde. Volgehs de geneeskundigen zou eene amputatie van den tweeden duim zeer gemakkelijk wezen, en zou alsdan de loteling vcor de dienst even geschikt als een ander zijn. Deze was echter daar volstrekt niet aan toe, daar de remplaeant van zijn duim, hem een remplaeant voor do militie bespaarde. Groningen, 17 Maart, Heden overleed alhier, in.de kracht zijns levens en na eene kortstondige ziekte, de Wel Eerw. Zeer Gel. Heer' Zukas Schukkmg, sedert October 1838 predikant bij de Hervormde gemeente dezèr stad. De ge meente verliest in hem een kundigen en ijverigen leeraar, bij velen geacht en bemindvooral bij allen, die hem nader kenden, wegens zijne' rond borstigheid cn oprëgfcheid. Sedert geruimen tijd leed hij aan eene borstkwaal, die hem in zijne werkzaamheden zeer belemmerde, en vooral het spreken moeijelijk maakte, maar hij keeft toch onafgebroken zijn dienstwerk waargenomen tot voor ruim 14 dagen. Door den kerkeraad del nieuw gestichte gemeente te Aduard is in .de afgeloopen week tot herder en leeraar beroepen de weleerw. heer H. A. Doskef, leeraar bij de Christelijke Afge scheidene gemeente alhier. (Grcn. Ct.) Ben 20 Maart. De minister van binnenl zaken heeft, na gehouden ruggespraak met zijn ambtgenoot van oorlog, magtigiög verleend om, zijn gepasporteerd, alsdan aan de miliciens-ver lofgangers van de ligting 1847 de vergunning to verlecnen, tot de uitoefening van de buitenland- sche zeevaart, alhoewel zij dat beroep niet voor hunne inlijving hebben uitgeoefend, onder bepa ling echter, dat die miliciens, welke van voor- schrevene vergunning zouden willen gebruik ma ken,vooraf him casu quo schuld op het kleedings- i reparatiefonds moeten aanzuiveren. Te Mild Isolde hebben bij den landbouwer J. Roelfs 19 beesten van een stal de kalveren afgezet Waaraan dit is toe te schrijven, is, ons althans onbekend. Leeuwarden, 19 Maart. Het Protestantsch landbouwkundig gest-cht te Montfoort, hetwelk ten doel heeft, om door middel eener Christelijke opvoeding en opleiding tot een of ander nuttig bedrijf, de erfelijke overplanting van onwetend heid, armoede, ellende en verkeerde neigingen te voorkomen, en hetwelk in. korten tijd, onder de leiding van den heer B. van Frankenhuysen, vele goede vruchten gedragen heeft, is onlangs onder het bestuur gekomen van een te 's Graven- hage gevestigd genootschap, hetwelk zich den bloei van die nuttige inrigting heeft aangetrok ken. Dat bestuur bestaat uit de heeren Mr. J. A. Philipse, Mr. W. M. de Brauw, Mr. R. ba ron van Breugel, Ds. P. JasDs. C. E. van Koetsveld, H. J. W. Visser, IS. A. van Hoog straten, B. H. J. van Waning en Mr. P. R. van den Berg. Vijf dezer heeren zullen als vaste bó- stuurders, de vier overige als plaatsvervangers werkzaam zijn. In het genoemde gesticht wor den kinderen van beiderlei kunne en van eiken leeftijd opgenomen, mits zij tot eenig werk ge schikt zijn. Uit eene goede bron vernemen wij de vol geilde merkwaardige gebeurtenisDezer dagen bevond zich de heer M.een zeer ge acht ingezeten te Utrecht met rijtuig, vergezeld van zijüen palfrenier, op weg, toen hij, nabij do stad, een grenadier aantrof, die moeijelijk zijnen weg koude vervolgen De heer M., aan de in spraak van ziju hart gehoor gevende, nam den soldaat op in zijn rijtuig eu te Utrecht aangeko men zijnde, verleende hij hem tevens huisvesting voor dien nacht, daar toch zijnkoetsier afwezig- was, zoodat liij dan' ook in .diens bed giDg sla pen. Te middernacht, ontwaarden de overige dienstboden een ongewoon gerucht, die daarop argwaan voedende omtrent den soldaat, het eerst naar diens slaapplaats zich begaven, doch, hem in rust bevindende, hem wekten cn van het door hen gehoorde kennis gaven. Deze begaf zich toen, voorgelicht door de meiden naar de kamer van waar het gerucht was gekomen, cn von den daar den heer M. gebonden door zijnen koetsier en zijnen lijfknecht, die reeds overge gaan waren tot liet inpakken van cenige kost baarheden, en voor dien nacht permissie hadden verzocht om elders vermaak te nemen. Dat de grenadier door den, als weldadig bekenden lieer M., goed beloond zal worden, zal wel niemand betwijfelen. (Fries. Ct.) Nederlandsch Kerknieuws. Bij- de Nederduitsche Hervormde gemeente van Middelburg is tot predikant beroepen ds. Taats, predikant te Harderwijk. Monnikendam,- 9 Maart Ds. J. van der Ven, predikant in de Bedijkte Schermer, heeft hot beroep naar hier' aangenomen. 2ijne Majesteit heeft, bij besluit van den 4 dezer, eervol emeritaat mot pensioen verleend aan de volgende Hervormde predikanten, als aanC. JFi Pape, te HeusdenB. Moorrees, te Wijk; H. Wegland, te Amsterdam; M. Joris- sen, te IJsselsteinP. J. Landsknegt, te "Wisse- kerke; (Noord-Beveland) G. J. Lette, te Nieu- wferkerk in Duiveland B. II. Ilabema, te Oen- kerk, en G. G. Brugman, te Groede. Uit .de laatstelijk uitgegeven handelingen vau de algemeene Synode der Nederl. Her vormde kerk van 1850, blijkt, dat in het jaar, waarover het laatste verslag loopt, van de Her vormde tot de Roomsche kerk zijn overgegaan 84 personen, en van de Roomsche tot de Her vormde 237.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1