it'll wslioiVv 18 APRIL 1851. NO. 73. Verschijnt eenmaal per week. TRIJS DER ADVERTENTIEN. Voor ee'n janr, niet btfvon de 5 regels - - - 5,00. Roven 8 tot 16 regels, voor do eerste plaatsing 1,00. Voor 8 regels of minder, dito 0,50. Voor elke volgende plaatsing - -----$ 0,25. Brieven en ingezonden stukken franco. (Êeuig orgaan öer Ncbcdanbcrs in Noorö Amerika, aan ljet nieuws, ben locstanb cn bc belangen aan (jet ®uïtc cn Nieuwe feaberianb getoijb. the sheboygan nieuwsbode, Tho only Dutch (or Holland) paper in the United States is published EVERT FniDAT, at tlio rate of §1,50 per annum or §1,00 for six months, Payablo in advance. Office: near the Sheboygan Foundry. terms of advertising: Sixteen lines or less make a square.) Square, for 1 week §1,00 I Square, 6 months 2 weeks J,25 one year business Cards, of 5 Every subsequent sq. 4,00 lines or loss, per an. 5,00 1 One column,6ino'ths 20,00 Square, 3 months 3,00 „1 year 30,00 All casual advertisements must be paid for in advance. "W" Postmasters throughout the Union are politely re quested to act as agents for this paper. —Letters and Communications to bc prepaid. J. QU1NTUS. Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor. §5.00 8,00 ftEm<£s-uasuiar<EX'. holland sch logement- WISCONSIN HUIS. 8»ie siraat Sheboygan. Vriendelijke bediening eif billijke prijzen, verzekeren mii de gunst mijner geoorde bezoekers.- i JOSEPH SCHRAGE. l. testwued beveelt zijnen vrienden, als ook hel geeerdft Holland s-lie publiek, zijn nieuw en wol ihgerigt logement: HET KOSSUTll HUIS. Center Straat Sheboygan, Wfeftonsiiu n o0> harbison c- hobart. Advokaat en Rcgts-Roadgevcr. Sheboygnir. Wis, n! Regelen in het Album eens Vriends. Kon u een zielloos merk van zwart op wit behagen, Waardoor zoo menig blad een schijn van vrienschap meldt; Terwijl des sclirijvers hart den toets niet kan ver dragen. Wanneer 't den vriend in nood of bitt'ron weemoed geldt: Vergeefs zoudt gij van mij een enkele létter vragon. Maar hem, in wien ik room als Trioud to mogen leven. Die door zijn trouw mij leert, waarnaar de vriend scliap streeft, Wiens ziel door 't teerst gevoel, d'oprcgtsten wensch gedreven, Bij mijn geluk me oen lach, mo een traan bij ouspoed geeft, Hein wil ik gaarne een blad in zijn gedenkboek geven. Neem dan dit blad, mijn vriend! dat zal me een troost grond wezen. Dat, wat go eens voor mij waart, go ook altijd blijven wilt; En kunt ge, uit 'tkoud geschrift, 't gevoel mijns har ten lezen, Dat blijvende ook voor u van d'eigcn aandrift trilt. Dan heelt 't gebouw dier trouw voor schok noch val to vreezen. II. J. ten ZELDAM GANSWIJK Albany, 28 Maart 1851. 33 c x i g t c u min n v 0 p a. w- r- gorslike. Advokaat en Regis-Raadgevcr.- Office Sslo straat. Sheboygan, Wis. B. williams. Advokaat en Regts-Raadgcver, cli Sollicitcnr in Kan- sclary. Kantoor aan Pennsylvania Avenue, eene deur ten oosten van Harvev McKillip's winkel.i? 32 d. u. harrington. Advokaat en Vrederogtcr. Kantoor digt bij de Tele graaf Office, Sheboygan, Wis.n 35. l v. vanderpoel. Advokaat en Ilcgts-Raadgever, Office orer het Postkantoor. Buffalo, New-York. w. seaman. Zadel-, Gareel-, Koffermaker, Rijtuig Rekleeder enz. Winkel aan Pennsylvania Avenue, bijna regt over het Merchant's Hotel Sheboygan, Wis.)u 3 A P. LYMAN. Heeft juist ontvangen eon' grootert voorraad Nieuwe Goederen, welke hij goedkoop to koop aanbiedt voor Contant gold. Granen of Iluidért. De attentie van Hol landers en Duitschers wordt met uchting verzocht, door do ondergetockendo. gTTrens Handelaar iiï Wijnen en allo swyrien van Sterke Dranken, onder wolke Echte Hollandscho Jenever, Ge zuiverde Ohio Whisky bij de Barrel.- Winkel tegen ovor liet Postkantoor, Sheboygan, Wis. n 3;- hopkhïson curtis. Handelaars in 't groot on klein in Kruidenierswaren en Provisies, Schoenen civ Laarzen, Wijnen, Sterke Dranken, enz. Winkel in do Empire blok, hook van Pennsylvania Avenue en 8sto straat. u. 38. francis raith- Horloihemakek Juwelier, Repareert alle soorten van horlogies en wil voor zijn werk instaan; ook maakt hij gouden ringen en nllo ande re artikelen, die steeds bij hem te koop zijn, tegenover liet Wisconsin Huis. 36 jay dean. Handelaar in alle soorten van Keuken-, Kamer- en Plaat Kagchels; alsook de zelf regelerende Kamer Kag- chols, Mannfactnrier van alle soorten' van Blikken, Pan- doekon on Koperen waren, door hem Zeiven vervaar digde Koebellen, Nagels, enz.NB.- Eeltig agont voor Down Co's Patent draaijonde Spuit-', Rogonbak- cn Welpompen. Pennsylvania Avenue, Sheboygan. n 9 john griffith.. Buffalo Contante Kruideniere-on Provisie Winkel. Naast W. Seaman's Zadelmakerij. Heeft bestendig voorhanden. Hamburger Zoctemelk- eche Kaas,Spek, Zout, Reuzel, Stroop, Boter, Aardap pels, Rijst, Thee, koffij, Suiker, en alle andere Levens middelen voor familie gebruik. Sheboygan, 18 Julij 1850, n36 f. küehmstaedt. I-Ianilelaars In 't groot en kloin in Manufacturen, Krui denierswaren, Goud 4* Zilver, "Yankee Noties," Ge maakte kleederen en Hoercnstóffeu. Winkel west ran Let postkantoor. Sheboygan, 22 November 1850. j2n2. •doctor albert! Gtncet-, HeelVerloskundige en Tandmeester. Naast het Whconsm-Hlii». •heb ">yga»« Wis. n 53 NEDERLAND. Tweede Kamer der Staten Generaal. Graveniiagk, '11 Maart, De van regerings wege bij de Tweede Kamer ingediende vuordntg- ten, tot wijziging vair liet belastingstelsel, zijn ver gezeld van-eene algemeene memorie van toelich ting van den minister van Financien, waarin Z. Exe. vcrklatirt, dat, naar het oordeel der rege ring, thans de tijd gekomen is, op welken dit gc- wigtige vraagstuk kan en behoort te worden over wogen, vermits de moeijelijkheden, in welke 's rijks geldmiddelen, nu twee jaren geleden, gewikkeld waren, allengs zijn verminderd, en thans geheel verdwenenderwijze,dat men aan geene vermeer dering van 's Rijks middelen behoeft te denken. De regering erkent, dat er aan belastingen op onderwerpen van verbruik eigenaardige bezwaren zijn verbondendat'eene beffing van accijns op de eerste levensbehoeften den prijs daarvan eenigzins moet verhoogenmaar zij meent, dat deze bezwaren, vooral wat het laatste betreft,met eene warmte zijn- voorgedragen, welke niet ge heel van overdrijving is vrij te pleiten, en dat- het in elk geval niet mogelijk is, die geheel uit den weg te ruimen. Eene vervanging der accijnsen door eene' enke le belasting acht (te regering eene hersenschim, en het treffen van andere onderwerpen onderhe vig aan onoverkomelijke bezwaren. Met andere verbruiks-belastingen in te voeren, zoude men de lastj die der nijverheid is opgelegd, verplaatsen, niet opheffen. Het belasten b. v. van koloniale voortbrengselen zoude den handel, dien gewigti- gen tak van nijverheid, grootelijks benadeelea groote kosten van toezigt vorderende grens bewoners aan knellende banden moeten onder werpen, en daarbij niet aan de verwachting voldoen. Met bet invoeren van nieuwe directe belastingen zou men alligt uit bet oog verliezen, hoe veel reeds werkelijk hier lo lande daaraan wordt betaald, en den regel miskennen, dat,wam de openbare dienst veel offers vordert, de last zooveel mogelijk behoort te worden verdeeld, op dat zij op een punt niet ondragelijk zoude schij nen, of blijken to wezen. De memorie bevat eene vergelijking van het geen des wegens iu de vier naburige Staten be staat, en da/iruit blijkt, dat in Nederland wordt geheven een bedrag van 51 millioen guldens; in Belgie 41in Frankrijk 54G; in Pruissen 1)7. cn in Engeland GG2 milliocncn; en daarvan wor den opgebragt aan directe belastingen: in Neder land 3529 ten honderd; in Belgie 3659, in Frank rijk 8534,in Pruissen 3711 en in Engeland 1827 aan consumtive middelen: in Nederland- 4704 I ten honderdin Belgie 3659in Frankrijk 426G I in Pruissen 5408 en Engeland 6873; aan z<?- gel belasting en dergelijke: in Nederland 1763 ten honderd; in Belgie 2682in Frankrijk 22in Pruissen 825 en in Engeland'13 ten honderd; weshalve alleen in Belgie in verhouding minder aan consumtive middelen wordt betaald ;in Frank rijk genoegzaam gelijke verhouding als in Neder land bestaat, en in Engeland en Pruissen aanmer kelijk meer aan dergelijke middelen wordt opge bragt. Het voordeel van de accijnsen ligt, naar het oor deel der regering, hierin opgesloten, dat de belas ting zich in den prijs van liet voorwerp verbergt. Daar echter, waar vele belastingschuldigen met de administratie in aanraking komen, rijst beklag. Dit is, naar de mcening des ministers, de kwets bare zijde van ons stelsel van accijnsen; daar in wil men, ten gunste der nijverheid, verbeterin gen aanbrengenmaar niet door roekelooze aan tasting van het bestaande, en altijd met het oog op bet beginsel, dat het blijvend gedeelte van het stelsel een voorwerp van de ernstige zorg der regering moet wezen. Naar luid der. memorie, is bet bekend, dat de accijnsen op de suiker en bet zout minder opbren gen, dan behoorlijk is; dat er misbruiken en wets ontduikingen plaats hebben, die niet alleen voor de schatkist, maar ook voor den eerlijken fabri kant verderfelijk zijn. Andere voorwerpen be hoeven insgelijks verbetering. De volstrekte noodzakelijkheid in aanmerking nemende, om geene middelen af te schaffen, zon der gelijktijdig andere ter vervanging voor te dragen, heeft de regering hare voorstellen zooda nig aaneengeschakeld, dat dit eveuwigt behouden blijft, cn daartoe eene belasting voorgesteld op do renten van roerende kapitalen, niet tot eenigen tak van nijverheid, aan het regt van patent onder worpen, aangelegd. De afschaffing van den accijns op de brandstof fen komt der Regering in meer dan een opzigt aanbevelingswaardig voor Zi] geeft aanleiding tot vermindering van het personeel der ambtenaren, en is wenschelijl:, ter bevordering van dc ontgin ning der veenderijen, als. ondernemingen van het hoogste belang in meer dan eene provincie. In verband met deze opheffing, meent de regering, dat, zonder bezwaar, een regt van invoer van 25 cents van 1000 n. ponden steenkolen kan worden geheven, te weten, nog minder dan 1,20 van den vrijdom van den accijns, die thans aan de meeste abrieken op deze brandstof is toegekend. Meermalen is de billijke wensch geopenbaard, dat de suiker-accijns meer aan de schatkist mogt opbrengen, dan thans het geval is. Dc regering meent, dat dit doel niet onbereikbaar is, maar dat men zich hoeden moet van op eens to- veel te wil len verlangen, ten einde een belangrijken tak van industrie niet ami gevaarlijke schokken bloot to stellen. De voorgestelde maatregel, betreffende het ze gel, heeft ten doel, om, ten aanzien der gedrukte Stukken, aaueen dikwerf gcuiten, niet oubillijken, wensch te ge moet te komen, en door doeltreffen de bepalingen het ontduiken der verordeningen te verhoeden. Betreffende de patenten, is de regering voor nemens, om eene belangrijke vermindering op de binnenlandsehe vaart voor te dragen, cn gegronde bezwaren, ten aanzien van vele geringe beroepen, uit deu weg te ruimen. Eene bekisting op dc inkomsten acht do rege ring aan onoverkomelijke bezwaren verbonden,en vooral, indien zij moet worden geheven naar de opgaven der ingezetenen, nopens het bedrag der- zelvc. Daarenboven zijn vele inkomsten reeds aan belasting onderhevig,, en zouden dus deze dubbel worden getroffen. De onzuivere inkom sten van twee voorname bronnen van ons volks bestaan, van den grondeigendom, en van de nij verheid cn den handel, zijn reeds aan directe be lastingen onderworpengeenszins zij, die hunne kapitalen op eene andere wijze beleggenterwijl sommige beroepen, zonder dat daartoe genoegza-, me redenen bestaan, van de belasting van het pa tent zijn vrijgesteld. Indien men dus het stelsel wil verbeteren, moet men de middelen, ter ver vanging van het bestaande, door het aanvullen van die leemten trachten te verkrijgen. Daartoe strekt de voorgedfagone belasting op do renten. De voordragt ter verbetering van den accijns op de suiker strekt, om aan de schatkist eene op brengst van 1,300,000 te verzekeren, in stede van 600,000, waarop die thans is geraamd. De verbetering van de belasting op het zout 100, kist wordt onttrokken. De invoer van steenkolen bedraagt 400,000 tonnen, en zal alzoo 100,000 afwerpen. De vermeerdering van het zegel, zal grootendcels door de voorgestelde vermindering opgewogen, en kan bezwaarlijk hooger dan op 100,000 worden gesteld. Ten aanzien van de belasting op de renten be staat bij de RegerirfK de overtuiging, dat de in 1849 opgemaakte raming niet hooger kan wor den opgevoerd. Voorde renten der staatsschuld bestaat zekerheid. Van het bedrag van ƒ35,436, 387 zullen 2,650,000, behoorende aan vrij te stellen openbare inrigtingen van weldadigheid, moeten worden afgetrokken, en blijft alzoo een bedrag van 32,786,387. De vaste renten van gemeenten, provinciën, waterschappen, betaald wordende, zijn op 1,700,000 geraamd; die van andere corporatieo, voor wegen, spoorwegen enz., op niet hooger dan 2,500,000de vas te renten, de uitdeelingen van naamlooze maat schappijen enz., op 3,500,000. De regering verklaart, dat liet haar niet is ge lukt, zich eenige zekerheid te verschaffen voor eene op goede gronden steunende raming van het bedrag der renten van vreemde fondsen en uit gezette kapitalen. Zij meent, dat men het be drag der vreemde renten, die hier te lande wor den genoten, niet hooger dan op 20 millioen kan stellen, en dat van de overige inkomsten, alsvan hypotheken,beleeningen,lijfrenten en tontines,enz op 10 millioenen. De gezamenlijke opbrengst der nu voorgestelde belasting van de renten wordt geraamd op 2, 063,591. Voor de heffing dezer belasting is grootendcels gevolgd de voordragt, die in 't vorige jaar door do regering is aangeboden, doch buiten beraadsla ging is gebleven. liet tonnengeld der zeeschepen wordt van 45 op 20 cents per ton tcruggebragt, met het voor nemen, om daarvan geene opcenten te beffen. Van den vrijdom van binnenl. gedistilleerd voor chemicaliën; reukwaters of alkoholische vernissen, schijnt een toenemend misbruik te worden ge maakt, 'twelk door de administratie niet kan wor den geweerd. Men vertrouwt, dat eene prijsver- hooging van hetiabricaat voor den gebruiker niet drukkend,voor geneesmiddelen Daauweiijks merk baar zal wezen, en bij reukwaters alleen de weel de zal treffen. Bij de wijziging van de belasting op het zegel is dc bedoeling, om het regt op wisselbrieven en handelspapier, gesteld op 5 centen van elke ƒ100 voor biuuenlandsohe, en op 24- cent voor buiten - landsche stukken (eene belasting,die in Engeland 7 millioen opbrengt en in Nederland genoegzaam geheel verloren gaat) béter te doen in acht nc - men. De voordragt berust op de stelling, dat hij die een ongezegelden wissel accepteert, of over draagt, de overtreding der wet bevordert en daar aan medepliglig is; dat het zegel tot het we zen van den wissel behoort, en deze zonder bet zelve voor geen geregeldea omloop vatbaar is. Tevens wordt bet zegel voor onderhandsehe huur contracten op tien cents van elke 100 vermin derd, en bet zegel voor gedrukte stukken op een cent voor elk blad tot 20 vierkante palmen, met eene opklimming van een balven cent voor elke tien vierkante palmen daarenbovenmet vrijstel ling voor de bladen, die gee no andere onderwer pen bevatten, dan liet verhandelde iu de Kamers, de Provinciale Staten en de gemeente-besturen. Op Zondag den 9 Maart jl. is te St. Anna Pa rochie, des morgens om 7 uur, overleden deu Heer T. JVicolai, in leven Boekhouder der Brand Sociteit van het voormalig kanton Hallum. Dit overlijden was niet alleen in de grietenij Ferwerderadeel om 10 uur bekend, maar tevens werd er door A. TVassenbergh, zoon van den Pre dikant van St. Anna Parochie, om den post als Boekhouder gesolliciteerd,en deze sollicitatie ging vergezeld van een aanbevelingsbrief van den Grietman van bet Bildt, en daar laatstgenoemde zich'gedurende den winter met der woon te Leeu warden ophoudt, en zich alstocn niet in de Griete nij bevond, moesten de brieven geschreven en ver zonden zijn over St. Anna Parochie naar Fer- werd, binnen den tijd van 3 uren: zoo voortgaan de zal men binnen korten tijd beleven, dat de brieven eerder worden ontvangen dan ze zijn ver zonden. In eon der aanbevelingsbrieven was ongeluk- 000) is berekend naar eene vermoedelijk Vrijkig zeker door de haast de datum vergeten en nu juiste schatting van hetgeen jaarlijks aan de schat zegt de booze wereld, dat de aanbevelingsbrieven.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1