Ijdiciijgnn t i cn nt$lioi>e. ■r JAARG. NO. 20. VRIJDAG II APRIL 1851. NO. 72. J. QUINTUS, Uitgever Redacteur. ABONNEMENTS-PRIJS. Voor 1& jaar2.00. Voor eon jaur ^,50, Voor zes maanden - - - - 1,00. Voor drio maandou 0,50. Alles volstrek; in vooruitbetaling. Verachijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIEN. Voor een janr, niet boven do 5 regels - - - 5,00. Boven 8 lot 16 regels, voor de eerste plaatsing 1,00. Voor 8 regels of minder, dito -----§ 0,50. Voor elke volgendo plaatsing 0,25. Bricvon en ingezonden stukken franoo. (Seitig orgaan bcr Ncbrrlanbers in iXeorïr Amerika, aan l)ct nienros, beu toestanb en bc belangen nan bet ©abc cn 2Cienaje ilaberlanïr getnijb. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE, The only Dutch (or Hollnnd) paper in the United States is published every friday, at the rate of $1,50 per annum or §1,00 for six months, £§3° Payable in advance. Jg* Office: near the Sheboygan Foundry. terms of advertising: (Sixteen lines or less make a square.) Square, for 1 week $1,00 j Square, 6 months $5,00 2 weeks 1,25 1 one year 8,00 Business Cards, of 5 Every subsequent sq. 4,00 lines or less, per an, 5,00 I One coIuran,6 mo'ths 20,00 Square, 3 mouths 3,00 1 year 30,00 All casual advertisements must be paid for in advance. j£fp Postmasters throughout the Union are politely re quested to act as agents for this paper. Letters and Communications to be prepaid. J. tiUINTUS. Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor. ÏÏOLLANDSCHnLOGETOÏD WISCONSIN HUIS. Ssto straat Sheboygan. Vriendelijke bodieuiug on billijke prijzen, verzekeren mii do iruust mijner geoorde bezoekers. 1 JOSEPH SCHRAGE. L. TESTWUID beveelt zijnen vrienden, als ook het geoorde Holland- edit: publiek, zijn nieuw cn wel ingcrigt logement: IIET KOSSUTH HUIS. Center Straat, Sheboygan, Wisconsin. n 30 HARRISON C- HOB ART. Advokaat en Regts-Raadgever. Sheboygan, Wis. GODS LIEFDE TOT DEN MENSCH. Waar'd oceaan met inkt gevuld. En 'd aard in perkament gehuld, Waar 't woud met pennen vol golaan, Elk mensch do schrijfkunst toegedaan: Gods goedheid tot don mensch to malen. Zou 'd oceaan het vocht onthalen. En 't perkament waar niet bestand. Schoon in 't oneindige uitgespnnd. W- R GORSLISE. Advokaat en Rogts-Raadgóver. Office 8ste straat. Sheboygan, Wis.Q 2 B. WILLIAMS. Advokaat on RegU-Ruadgever, on Solliciteur in Kan- jselary. Kantoor aan Pennsylvania Avenue, eeno deur jeu oosten van Harvev McKillip's winkel. n 32 D. U. HARRINGTON. Advokaat cn Vredorcgter. Kantoor digt bij de Tele graaf Office, Sheboygan. Wis. n 35. L V. VANDERPÓEL. Advokaat cn llcgts-Raadgcver, Office orer het Postkantoor. Buffalo, New-York. W. SEAMAN. Zadel-, Gareel-, Koffcnnnker, Rijtuig Bckleeder enz. Winkel aan Pennsylvania Avenue, bijna regt over het Merchant's Hotel, Sheboygan, (Wis.) n3 A. P. LYMAN. Heeft juist ontvangen een' grooten voorraad Nieuwe Goederen, welke hij goedkoop te koop aanbiedt voor Contant geld, Grauen of Huiden. Do attentie van Hol landers cn Duitschers wordt met achting verzocht, door de ondergcleekendo. G. ARENS- Handelaar in Wijnen en alle soorten van Sterke Dranken, onder welke Echte HoUandsche, Jenever, Ge zuiverde Ohio Whisky bij de Barrol. Winkel tegen over het Postkantoor, Sheboygan, Wis. n 35. EEN VERHAAL- Bewerkt voor den Sheboygan Nieuwsbode, door N. W. A vaü Catz Smallenburo, te Buffalo. Broeder en Zuster Liefde. O vreugdevolle, zoete, stille maannacht; hoe bevredigend breidt gij uwe van lichtglanzende vleugelen over de aardegij schenkt ons vrede en lieflijkheid, ootmoed en rust, verfrissching en koelte. En gij stralende, helder lichtende maan, gij trouwe begeleidster der nimmer rustende aar de, hoe zeer bemin ik u lloc zie ik verbaasd naar u omhoog, wanneer gij met uw helder zacht oog uit het diepe blaauw des hemels naar bene den lacht; wanneer gij uwe zilveren stralen ge lijk eenen stroom over de wereld uitstort en de duistere schemering opklaartSedert duizende jaren wandelt gij uwen weg en van den aanvang der wereld beschouwt gij de geheimnissen dei- aarde, bezaagt gij de wegen, die de arme sterve ling blindelings bewandelt Gij bliktet in het paleis des magtigen, cn door de kleine glasruit in de hut der armoede. Gij zaagt tranen der vreugde en tranen der diepste droefheid vloeijen.Gij aanschouwdet op deze aar de geluk en leed, vreugde en weemoed, hoog moed en vertwijfeling. Gij zaagt den bister eenen korten triomfneren, en de vergelding des hemels, die den boozen in het stof ter neder wierp. Alles hebt gij gezien, alles wat op deze aarde goed en kwaads geschied de, en waaneer gij tot ons spreken kondet in de taal der menschheid, welke wonderbare geheim nissen zoudt gij ons dan niet kunnen ontvouwen? Gij zwijgt! sleehls uw oog spreekt tot ons, uw zacht, uw lichtend oog, welks straal reeds zoo menigen ongelukkigen troostte, zoo menig wild, wanhopig, stormend hart bemoedigde en bevre digde. Dikwijls heb ik uwe stomme rede beluis terd in den koelen nacht,wanneer uw zachte glans de slapende bloemen kuste, en de bladen der boomen die in den nachtwind fluisterden. En zoo hebben wij die dartelende Engelen die op en ne der stegen op uwo zilveren stralen, eene zeldza- HOPKINSON CURTIS. Handelaars in 't groot en klein in Kruidenierswaren cn Provisies, Schoenen cn Laarzen, Wijnen, Sterke Dranken, enz. Winkel in <lo Empire blok, hoek van Pennsylvania Avenue en 8ste straat. n. 39- FRANCIS RAITH- Horlogikmaker Juwelier, Repareert alle soorten van horlogies en wil voor zijn werk instaan; ook maakt hij gouden ringen on allo ande re artikelen, die steeds bij hom te koop zijn, tegenover het Wisconsin Huis. n 36 JAY DEAN. Handelaar in alle soorten van Keuken-, Kamer- en Plaat Kagchels; alsook de zelf regejorondo Kamer Kag- chels, Manufacturier van ullo soorten van Blikken, Pau- doeken en Koperen waren, door hem zeiven vervaar digde Koebellen, Nagels, enz.—NB. Eonig agent voor Down Co's Patent dranijende Spuit-, Regenbak- en Welpompen. Pennsylvania Avenue, Sheboygan, n 9 JOHN GRIFFITH. Buffalo Contante Kruideniers-en Provisio Winkel. Naast W. Seaman's Zadelmakerij. Heeft bestendig voorhanden, Hamburger Zoetemelk- sche Kaas,Spek, Zout, Reuzel, Stroop, Boter, Aardap pels, Rijst, Thee, koffij, Suikor, en alle andere Levens middelen voor familie gebruik. Shobovgan, 18 Julij 1850, n36 J. F. KUEHMSTAEDT. Handelaars in 't groot en klein in Manufacturen, Krui denierswaren, Goud Zilver, "Yankee Noties," Ge maakte klcederen en Heerenstoffen. Winkel west yan het postkantoor. Sheboygan, 22 November 1850. j2n2. DOCTOR ALBERTS Genees-, Heel-, Verloskundigeen Tandmeester. Naast het Wisconein-Huis, Sheboygan, Wis. n 53 me geschiedenis iu mijn luisterend oor gefluis terd, een verhaal vol van smart en kommer, van angst en vertwijfeling, van haat er. begeerigheid der boozen, van droefheid cn leed der vervolg den doch ook vol van de opofferende, onbaat zuchtige, reine en bevredigende liefde, die alles verdraagt, alles hoopt, alles duldt om des gelief dons harte wille. En deze geschiedenis wil ik w verhalen, met al haar smart cn geluk, en wclligt roert en treft zij do harten mijner lezers, gelijk zij het mijne trof, roerde en bewoog. Het was nacht, door de hooge vensters van een prachtvol paleis in de russische hoofdstad Pe tersburg straalde vol en klaar liet heldere maan licht in°eene kamer, welker wanden van goud, zilver en zijde glansden. Overal, waar het oog heuen dwaalde, straalde hetzelve glans, pracht en verkwistenden rijkdom te gemoet Ilierzolder- Üooge Venctiannsche spiegels met zilveren lijs ten, daar kostbare schilderijen van beroemde meesters; hier zware zijden gordijnen waardoor slechts met moeite de heldere straal der lichten de maan drong, daar met goud bekransde tapij ten over welke de voet onhoorbaar heen gleed hier gouden vazen en bekers, daar beeldzuilen van Tartarisch marmerhier de kunstrijke pen dule van albaster en daar de aan gouden ketens nederhangende, zware massieve, van duizend kristallen schitterende lichtkroon, van welke tal rijke lichten eenen zoo helderen glans deden uit- stroomen, dat zij zelfs het licht der volle maan verduisterden. Doch te midden van al dezen rijkdom, van ai deze pracht cn aardsche grootheid, welk een treurig smartelijk beeld van menschelijke zwakte en afhankelijkheid. Aan den eenen kant des vertreks zag men eene legerstede. Het bed was met de reinste dons gevuld, en met zijden en flu weel overdekt Golvende zijden voorhangen ont plooiden hunne zware vouwen tot op den grond, en gouden koorden met even zulke kwasten ver sierd, hielden de gordijnen regts en links, uit elkander. Alles was rijk en prachtvol, en toch, wie was het, die acht sloeg op deze pracht? wie bekommerde zich daar over? Niet de magere, bleeke, uitgeteerde gestalte, die zwaar ademend, met reeds half gebrokene oogen cn sidderende lippen in het pronkbed rustteniet de jongeling die roor hetzelve nedergeknield lag, en onder hecte tranen de witte, verwelkte hand kuste, die mat en krachteloos, naauwelijks den druk van de hand zijns zoons terug geven kondeniet het lieve, zachte, beminnelijk meisje, dat aan de zijde baars broeders knielend, haar schoon ge laat ..dan in het kussen drukte om hare hartbre kende smart te verbergendan do helder, don ker blaamve oogen ten hemel hief, als of zij God den Vader der wereld, om het leven des ster venden, haren aardschen vader aanroepen wilde. Niet hij dacht aan dc hem omringende groot heid, de eerwaardige, zilverlokkige grijsaard, dc lang jarige trouwe dienaar des huizes, die om den stervenden niet minder treurde en klaagde als diens eigen kiuderenwant hij had een lang leven met kommer en smart en lief en leed met hem gedeeldhij had zijne kiuderen,die ge liefden,helpen opvoeden,eti liunne eersteschreden geleid, even als de eerste treden huns zieken ster venden vaders;zelfs die hooge, trotsch uitzien de man, met het doorborend scherp oog en den donkeren baard, die zijne vast geslotene lippen beschaduwde,zelfs hij scheen eene opwelling van droefheid en medelijden te ondervinden, hoewel de harde en strenge trekken zijns aangezigts be zwaarlijk in staat waren de neigingen des harten weder te geven. Hij leuude, de armen over de borst gevouwen, aan het voeteneinde van het bed. en stond daar lang stil en bewegeloos, het voorhoofd in donkere plooijen getrokken, en den scherpen, doorboreuden blik, dan op den zieken, dan op de bitterlijk weenende kinderen gerigL De zwaar ademende kranke, de treurige grijs aard, de weenende, snikkende kinderen, de duis ter uitziende manzij allen vormden eene treu rige vergelijking met den rijkdom die hen om ringden,dat in stomme koude pracht, met schrik kelijke duidelijkheid bewees, hoe weinig het wa re geluk des mcnschen van hem afhankelijk is. De arme stervende, wat kommerde hem nog de heerlijkheid der wereld; de weenende kinderen hunne oogen waren door tranen verduisterd, en blikten alleen op den vader, die hen, zij voelden het met bitter harteleed, spoedig zoude worden ontrukt, zonder dat het in hunne magt stond,met al hunne rijkdommen slechts een uur, een eenig kort uur, dit dierbare leven te verlengen'de grijze dienaar in den edelen heer eenen lang ja rigen vriend verliezende, welke waarde konde voor zijn deelnemend hart de flikkering van het goud of den glans der kristallen hebben, nu dat liet oog brak, wat immer zoo teeder, zoo goed blikte; en die donker uitziende mando oom der kinderen, zelfs hij, maar neetihij alleen wendde nu zijn duister oog van den stervende af, en liet het ras en vlugtig over de glanzende kost baarheden zweven, die hem omringden, en een zeldzaam honend of liever triumpherend glim lachje dartelde een oogenblik om de smalle, baardige lippen, ja, hij alleen verried dat nog andere gevoelens zijnen boezem vervulden, als die van het medelijden cn der treurigheid. De knielende knaap zag zijnen blik en het ijskoude lagchje,—-zijn hart zwol, een donker vlugtig rood verwde zijn voorhoofd, zij no oogen blikten van toom en bittere woorden schenen op zijne lippen te zweven. Niettemin zweeg hijde opwellende straal van toorn ontgleed wederom zijn oog, en andermaal rustte het smartelijk en treurig op de geliefde vervallene trekken des lijdenden vaders. De man aan het voeteinde van het bed zocht zijn gelaat eenen dieperen uitdruk van treurigheid te ge ven als te voren. Nog duisterder fronste 2ijn voorhoofd, nog donkerder trok hij de wenkbraau- wen te zamen, en het doordringende lachje was naauwelijks ontstaan, wederom van zijne lippen verdwenen. komen, uwe zalige moeder wenkt mij, en spoedig zal ik u verlaten om u nimmer, nimmer op dc-ze aarde weder te zien. Fedor, mijn zoon! hoort gij mij De jongeling beefde, zijne lippen sid derden, en brandend heet vloten de tranen hem uit dc oogen. Hij bedwong zich echter en met half gesmoor de stem antwoordde hij:Ik ben hier, lieve vader l ik hoor u, ach ieder uwer woorden klinkt in mijn harte terug; neen, neea gij kunt, gij moogt ons niet verlaten. Vader', vader blijf bij ons? Een zacht, vriendelijk lachje speelde om de blee ke lippen des vaders, en met groote inspanning rigtte hij zich van den ouden getrouwen dienaar ondersteund, half in het bed op. De reeds geslo tene oogen openden zich nog eenmaal voor het aardsche licht, en met veel beteekouendo blik ken zag hij op zijne kinderen neder. De Heer roept, zeide hij, en zonde zoude het zijn zijnen wil te wederstreven. Nog weinige woordcu slechts zijn mij vergund tot u te spreken, mijn Fedor, mijn Olga;merkt goed op, het zijn de laatste uws vaders. De zieke zweeg, en de rest zijner kracht scheen te verdwijnen, terwijl zijne kinderen van bittere smart luide weenden. Ech ter nog eenmaal helderde zijn mat ong op, en vestigde zich met onuitsprekelijke liefde op de arme kinderen, die zeer spoedig alleen staande toeezen. zijn zouden. Fedor zeide hij, gij waart immer een wak kere knaap, zoo büjve het, wanneer ik gestor ven benwordt een trouwe beschermer uwer zuster,in uwe handen leg ik de zorg voor haar ;elukwilt gij haar immer ais een lievende, zor gende vriend en broeder ter zijde staan Ik wil vader ik wil, stamelde de knaap, nimmer wil ik mij van haar scheiden 1 Een zwak, doch te vre- den lachje, een dankbare blik des vaders loon de den jongeling. Eu gij OJga gij mijn braaf, vriendelijk meisje, wilt gij uwen broeder niet de zelfde liefde toegedaan Mijven, waarmede gij mij zoo ontelbare malen gelukkig maakte? Ilii ver dient dat gij hem lief hebt, Olga! O God! ik bemin hem zoo zeer als ik u liefheb vader, ant woordde het meisje; immer, immer wil ik hom lief hebben. Goed, goed mijne kinderenzeido de vader. De goede God zegene dit uur, schenke u Zijn» hulp, zoodat gij sterk en gelukkig zijt iu uwe lijf de en zorg met en voor elkander. En gij Iw anow, zoo wendde zich nu de ster vende tut den duister blikkenden man, die nog immer met over elkander geslagene armen bij het bed stond en nadenkend op het treurige, hartbrekende tooneel nederzag.Iwanow, broe der mijner vrouw, u bid ik, zorg voor deze wee» zen, zoo lang hun hart en geest nog te zwak zijn, tegen de stormen des levens te kampen. Mes mijne laatste woorden beveel ik u het dierbaarste wat ik op deze wereld achterlaat Iwanow, gij zult mijn vertrouwen niet te leur stellen. Eouo ligte blos kleurde eenen oogenblik het donkore, bruine uitzigt des Vorsten Iwanow. Hij scheen getroffen, en met onvaste stem zeide hijG;j zorgt te vroeg Tschernikow. De hemel verhoe de, dat uw laatste uur zoo nabij is. Zij getroost, gij zult nog vele jaren leven, wanneer gij deze krankheid overwonnen hebt. Wanneer, ju wan neer, doch dit wanneer komt nimmer.zeide Vorst Tschernikow, langzaam het hoofd schuddende. Bedrieg u nietrniju oogzal de zon niet meer aan schouwen. Iwanow, koin nader, digt bij mij. zweer mij dat gij mijne kinderen,mijne lieve, lievo kinderen,als eenen vader behandelen zultzweer mij dit Iwanow en ik zal gerust sterven.Gij, hun oom,zult hen gewis getrouw beschermen,hen de kindereu uwer zuster! Iwanow, in mijn testa ment heb ik u tot hunnen voogd, benoemd, ik heb ze u aanvertrouwd als eenen mij duren schatbeloof mij dan ook, dat gij ben hoedeu en beschermen zult als of het uwe eigene waren. De stervende reikte den vorst zijne sidderende hand, en Iwanow legdo zijne brandend heeto vingers daarin en zeide dof: Ik wil voor hen doea, wat in mijne magt staat, dat zweer ik u. Wordt vervolgd Fedor, Olga, riep de schorre, naauwelijks hoor bare stem des zieken; mijne kinderen, mijne ge liefde dierbare kinderen, mijn laatste uur is ge- De griep heersoht te Pjtrijs buitengewoon sterk, zoodat er bijna geneesheer®» te kort komen. Een der grootste restaurants was Zondag buiten staat om de hongerige bezoekers tevreden te stel len, daar het geheelo personeel aan de griep leed. Dit is een waar buitenkansje toor de geneeskun dige faculteit

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1