r JAARG. NO. 19. VRIJDAG 4 APRIL 1851. NO. 71. C03 J. QUINTUS, Uitgever Redacteur. ABONNEMENTS-PRIJS. Voor 15 jaar - 2,00. Voor een jaar - - - -- 1,50. Voor zes maanden 1,00. Voor drie maandena 0,50. Alles volstrekt in vooruitbetaling. \mmkbu Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIE^. Voor een jaar, niet bovon de 5 regels - - - 5,00. Boven 8 tot 16 regels, voor do eerste plaatsing 1,00. Voor 8 regels of minder, dito0,50. Voor olko volgende plaatsing0,25. Briovcn en ingezonden stukken franco. (Ecnij orgaan öcr Ncöcrlanöcrs in Noorö Amerika, aan tjet nicnros, öcn tocstanö cn öc belangen ran Ijct (Dnöc cn Nictrac tlaöcrlanö gcroijö. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE, The only Dutch (or Holland) paper in the United Statos is published every friday, at the rate of $1,50 per annum or $1,00 for six months, Payable in advance. Office: near the Sheboygan Foundry. terms of advertising: {Sixteen lines or leSs make a square.) Square, for 1 treek $1,00 j Square, 6 months $5,00 2 weeks 1,25 Business Cards, of 5 I lines or less, per an. 5,00 Square, 3 months 3,00 one year 8,00 Every subsequent sq. 4,00 One colinnn.6 mo'ths 20,00 1 year 30,00 All casual advertisements must be paid for in advance. Postmasters throughout the Union are politely re quested to act as agents for this paper. —Letters aud Communications to be prepaid. J. QUINTUS. Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor. TtDUiES-UtVHHiEe*. HOLLANDSCH LOGEMENT- WISCONSIN HUIS. 8ste straut Sheboygan. Vriendelijke bediening en billi jko prijzon, verzekeren mij do gunst mijner geeerdo bezoekers. a 1 JOSEPH SCHRAGE. L. TESTWUID beveelt zijnen vrienden, als ook liet gceerdo Holland- i -sclie publiek, zijn nieuw en wel iugerigt logement: HET KOSSUTH HUIS. Center Straat, Sheboygan, Wisconsin. n 30 HARRISON C HOBART. Advokaat en Rcgts-Raadgcvcr. Sheboygan, Wis, n 2 W- R- GORSHNE. Advokaat en Rogts-llaadgevor. Office 8sto straat. Sheboygan, Wis. 11 2 B. WILLIAMS. Advokaat en Regts-Randgevor, en Solliciteur in Kan- 'dary. Kantoor aan Pennsylvania Avenue, eoue deur j teu oosten van Harvey McKillip's winkel. n 32 D. U. HARRINGTON. Advokaat en Vrederegter. Kantoor «ligt bij de Tele graaf Office. Sheboygan. Wis. 11 35. I. V. VANDERPOEL. Advokaat en Regts-Raadgever,_ Ojfue orer het Postkantoor. Buffalo, New-York. W. SEAMAN. Zadel-, Gareel-, Kófferiiioker, Rijluig Beklceder enz. Winkel aan Pennsylvania Avenue, bijna regt over het Merchant's Hotel, Sheboygan, (Wis.)n 3 A. P. LYHAN. Heeft juist ontvangen een' grooten voorraad Nieuwe Goederen, welke hij goedkoop te koop aanbiedt voor Contant geld. Granen of Huiden. De attentie van Hol landers en Duitschers wordt mot achting verzocht, door dc ondergeteekende. G. ARENS- Handelaar in Wijnen en alle èoortcn van Sterke Dranken, onder welke Echte IloUandsche Jenever,. Ge zuiverde Ohio Whisky bij do Barrel. Winkel tcgeR over het Postkantoor, Sheboygan, Wis. n 35. HOPKINSON CURTIS. Handelaars in 't groot en klein in Kruidenierswaren en Provisies, Schoenen en Laarzen, Wijnen, Sterke Dranken, enz. Winkel in do Empire blok, hoek van Pennsylvania Avenue en 8ste straat. n. 38. FRANCIS RAITH- Horloc;iemaker Juwelier, Repareert allo soorten van horlogies on wil voor zijn werk instaan; ook maakt hij gouden ringon en alle ande re artikelen, die steeds bij hem te koop zijn, tegenover hot Wisconsin Huis. n 36 JAY DEAN. Handelaar in alle soorten vuil Keuken-, Kamer- en Plaat Kagchels; alsook de zelf rcgoleronde Kaïner Kag- chels, Manufacturier van alle soorten van Blikken, Pan- doeken en Koperen waren, door hem zeiven vervaar digde Koebellen, Nagols, enz.NB. Eenig agent voor Down Co's Putont draaijondo Spuit-, Regenbak- on Weipompon. Pennsylvania Aveimo, Sheboygan, n 9 Aan bedroefden bij het verlies hunner geliefde panden. Waarom dat klagen, bij 't verscheiden Van Echtgenoot en Kroost en Vrind, Daar wij een weerzien hier verbeiden. Dat ons voor eeuwig zaamverbindt? Ach! langer dan niet meer getreurd; Maar moedig 't hoofd omhoog gebeurd. Kan raad en troost ons soms niet baton. Als wij geliefden sterven zien; Dat wij bij smart toch zijn gelaten, Als wij elkaar het afscheid biëu: Want boven Zon en Starronheor Zien wij hen toch voor eeuwig weer. O, wederzien! gij woord dos levens! En zielenhooier van do smart! Gij schenkt vaak troost 011 kalmte tevens. En stilt het weo van 't lijdend hart; Ja! in des levens jammernacht. Biedt gij ons laaf nis, moed 011 kracht. Gaan we onder smarten neergebogen, Bij hot besef van zonde cn schuld, Vertrouwen w'op het alvermogen En dragen wc 't lijdon met godukl, Dit kan ons immer pal doen staan Bij 't treen op 's werelds doornen paan. Staakt droeven! dan 'tgeklaag on weoncn En vest uw hoop op hooger sfeer. Daar zal ons Jezus eens hercenen, Daar zien w'onzo afgestorvenen weer. Waar wij hen boven locd en smart Voor eeuwig drukken aan het hart. Scrigtcn ran (Enroga. JOHN GRIFFITH. Buffalo Contante Kruideniors-on Provisie Winkel. Naast W. Seaman's Zadelmakerij. Heeft bestendig voorhanden, Hamburger Zoetomclk- *che Kaas,Spek, Zont, Reuzel, Stroop, Boter, Aardap- pels, Rijst, Theo, koffij, Suiker, on alle andere Levens middelen voor familie gebruik. Sheboygan, 18 Julij 1850, n36 J. F. KUEHMSTAEDT. Handelaars iri 't groot en klein iri Manufacturen, Krui denierswaren, Goud Zilver, "Yankee Noties," Ge maakte kleederon en HeerenstofFen. Winkel west van Hot postkantoor. Sheboygan, 22 Novembor ÏSaO. j2n! DOCTOR ALBERTI, Genees-, Heel-, Verloskundige cn Tandmeester. Naast het Wisconsin-Huis, Sheboygan, Wis. 11 53 jJEDERL A N D. Tweede Hamer der Staten Generaal Zitting van Fingsdag den ISden Februari). Heden heeft de Tweede Kamer hare werk zaamheden hervat, onder tijdelijke voorzitting van den lieer Wickers. In deze bijeenkomst is ingekomen een besluit van Z. M. den Koning, bij hetwelk de heer Duy- maer van Twist, voorzitter der Kamer, benoemd wordt tot gouverneur-generaal van Nederl. Indie, en een brief van den heer van Twist, van den volgenden inhoud, en gedagteekend Deventer den 24sten Januarij "Mijnheer de voorzitter! Ik heb de eer ter ken; nis van u hoog ed. gestr. te brengen, dat ik, door den Koning benoemd tot gouverneur-generaal van Necrlandseh Indie, dat staatsambt heb aangeno men, en daardoor heb opgehouden lid te ziju van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Ik ver zoek u tevens, van dit berigt mededeeling te doen aan die Kamer. "Terwijl ik alzoo afscheid neem van de Twee de Kamer, gevoel ik sterker dan ooit, hoe zeer ik aan die Kamer gehecht ben. Ik heb er zoo gewigtige en moeijelijke dagen in beleefd! Ik heb er zoo menig blijk van welwillendheid, van vertrouwen, van vriendschap ontvangen! Dat alles, en vooral ook de onderscheiding, mij in den laatsten tijd te beurt gevallen, -zal ik nimmer ver geten. "Ik verzoek u, mijnheer de voorzitter! mij in het welwillend aandenken mijner geachte voor malige ambtgenooten te willen aanbevelen, en te willen aannemen do betuiging der bijzondere hoogachting, waarmede ik de eer heb te zijn," enz. De tijdelijke voorzitter heeft daarop liet woord opgevat en, in eene min of meer uitgebreide re devoering, gewaagd van het leedwezen, hetwelk de leden dezer vergadering moeten gevoelen,door de medewerking des heeren van Twist, zoo in de afdeelingen als bij de openbare beraadslagin gen, te moeten derven; van zijne, ook bij verschil van gevoelen, altijd goede bedoelingen en regt- schapenheidvan zijne uitstekende bekwaamheid en onpartijdigheid als voorzitter; van zijne vast heid,zonder eigenzinnigheidzijne voortvarenheid, zonder ongedulden vooral van zijne zucht tot het in stand houden van orde, zonder welke gee- ne vrijheid van beraadslaging kan bestaan." Er zijn vele ontwerpen van wet ingeko men, waarvan dat op de onteigening het voor naamste is. De drie candidaten voor hefcj presidium zijn de HH. 1. Boreel, 2. de Man, 3. Gevers. 's Gratesitags,. IS Febr. Men verneemt thans, dat mevrouw de Prinses Marianne der Nederlanden van Parijs naar het eiland Sicilië, in de nabijheid van Messina, vertrokken is, en daar haar verblijf zal vestigen. Een der bedienden, welke tot dus verre op Rusthof, onder Voorburg, woonde, is heden derwaarts vertrokken. Rotterdam, 14 Febr. Naar men verneemt zal door den Heer Lucardi, goud- en zilverwer ker binnen deze stad, een zilveren bonlloir of wa terketel naar de tentoonstelling to Londen gezon den worden, die onder zijn opzigt en voor zijne rekening vervaardigd is. Het bezigtigen van dit kunstvoortbrengsel aan iederen kunstminnaar ge- rcedelijk toegestaan wordende, kunnen wij ieder aanraden deze gelegenheid aan te grijpen om een meesterstuk te gaan bewonderen, dat gewis cene waardige plaats op de wereld-tentoonstel ling zal innemen. De boulloir is geheel uit zil ver gedreven, met uitzondering van het keurige handvat, dat uit ivoor gesneden is. Op het prach tig bewerkte, rijk georneerde voetstuk, rust op den voorgrond ecu riviergod, te midden van een aantal kleine voorwerpen, het eeno al fraaijer dan het andere, terwijl daarachter de keurig ge drevene machine is aangebragt, om het water, door middel van spiritus, te doen kokenaan beide zijden van het voetstuk verheffen zich twee groote beelden of tritons, die in eene sierlijke houding en met gebogen hoofd, de armen uit strekken, daarbij in iedere hand cene kleino zee schelp klemmende, in welke vier schelpen de naauwlijks zigtbare spiEen rusten, waarop de ke tel naar willekeur voor- en achterover kan gebo gen wordenwanneer dit geschiedt dan ontwaart men het onderste gedeelte van denzelven, dat met bijzonderen smaak bewerkt is. Langs de gèheele oppervlakte van den ketel, die uit slechts eene plaat gedreven werd, zijn op eene zee, een aantal figuren aangebragt, zoo als Neptwius ge trokken door dolphijnen, Nimfen en wat dies meer zijde hengel en de tuit zijn niet minder fraai, terwijl onder aan de laatste een der schoon ste gedeelten van het werk verborgen is, name lijk het hoofd van een Triton met lange haren en rondfladderenden baard. Het deksel is reeds een meesterstuk op zich zelf; het is plat en ver toont eene woelende zee waarin een dolphijn zwemt, op welken een elegant beeldje ligt uit gestrekt, in den vorm van een engeltje met uit gebreide vleugels. Het geheel ('dat aan zilver 12 Ned. ponden weegt), is hoogst prachtig en strekt en den ontwerper en den vervaardiger tot groote eer. (N. R. Ct.) Zwolle, 25 Febr. Men meldt, dat zoowol hier als in de omstreken en in het naburige w deelte van Gelderland, de wensch tot het bouwen eeuer brug over den IJssel, nabij of aan het Ka- tervecr, meer en meer toeneemt, naar mate de overtuiging veld wint van liet veelzijdige nut, dat daardoor zou verkregen kunnen worden. Het heeft daarom velen genoegen gegeven, dat in de vergadering der Overijsselsche verecniging tot ontwikkeling van provinciale welvaart,den 21 dezer alhier gehouden, op voorstel der directie, de noodige fondsen beschikbaar zijn gesteld tot het doen der vereischte opnemingen, om de bijla gen to vervaardigen, dio behooren ^gevoegd te ■worden bij het uitschrijven van cene prijsvraag, voor het bouwen van eene vaste brug over den ljssel. Leeuwarden, 1 Maart. De ontwerpen van wet tot het brengen van wijzigingen in hot be slaande belastingstelsel, zijn de volgende: lc. tot het heften eener belasting op de renten van kapi talen, niet bestaande in onroerend goed, noch aan gelegd tot eenigen bik van nijverheid2e. tot af schaffing van de accijnscn op den turf cn op de steenkolen of tot het invoeren van een regt van invoer op die voorwerpen3e. tot vermindering van het tonnegeld der zeeschepen, met welk ont werp zal worden verbonden de vermindering van sluis- eu kanaalregten4e. tot verbetering yan den accijns, op het zout; 5e. tot wijziging van den vrijdom van den aecijns op het binncnlaudsch ge- distilleerd, en 6e. tot aanwijzing en aanvulling der wet op het zegelregtjvan den oden October 1843. Nog aangeboden zullen worden: Ie. een ont werp tot verbetering van den accijns op de suiker, en 2e. eene voordragt tot wijziging en aanvulling van de bestaande wetten op het regt van patent. De aangebodene ontwerpen zijn van memorien van toelichting en van vele staten en andere beschei den voorzien. Wij vernemen, dat bij hot wets-ontwerp lot wijziging van den vrijdom van accijns op het bin- nenl. gedistilleerd, door den minister van financi ën aan de Tweede Kamer ingediend, wordt voor gesteld al de vrijdommen in te trekken, met uit zondering van die op den azijn. (Fr. Ct.) Naar men uit Rome meldt, heeft een Nc- dcrlandsche schilder, die daar gedurende 30 ja ren zijn verblijf Meld, aanzegging bekomen, die stad te verlaten. ENGELAND. I Londen, 1G Febr. Mrg. Movella, coadjutor van den vicaris apostoliek van Hon-Qouang, (Chi na) heeft in zijne laatste brieven mededeeling ge daan van eene ontzettende ramp, welke dat land geteisterd heeft De brief is gedagteekend van den 28sten April 1850 en behelst het volgende: "Op de ramp der overstrooming in de stad Ou- Chan-Fou, de hoofstad van Hon-Qouang, is de niet minder vreesclijke plaag van het A-uur gevolgd In den nacht van den. lsten Januarij van dit jaar is op de schepen een brand ontstaan, zoo als nim mer gezien is, en waarvan de herinnering thans nog afgrijzen wekt. "Om er zich een. denkbeeld van te maken, moet men weten, dat op eene rij van twee uren lengte langs de rivier Kiang gewoonlijk een groot aantal jonken ten anker liggen, zoodanig,dat,wan neer men ze van den anderen oever, dat is van Han-Yau-Fou en van Yau-Keon ziet, men zou denken een digt boscli te zien, terwijl het van na bij het voorkomen heeft van cene groote stad, op het water drijvende. "Deze onoverzienbare rij van vaartuigen ver lengt zich nog op vier uren afstands verder,zon der evenwel een zoo groot getal op te leveren, als op de zoo even genoemde ankerplaats. Het ge heel maakt eene haven van 6 uren uit, alwaar eene ontelbare hoeveelheid schepen liggen, die een schouwspel opleveren, waarvan men zich geen denkbeeld kan maken, als men het niet ge zien heeft. "In den nacht van den lsten Januarij barste een hevige storm los over die onoverzienbare vloot, en in de daardoor veroorzaakte verwarring ont stond er brand op een der schepen. Het vuur, door den wind, de pek en zoo veel audere brand- ;toffen gevoed, deelde rich met eene ongeloofeiij- suelheid aan de nabij gelegene vaartuigen mede. "De storm en 't vuur verbreken de kabels de brandende schepen worden door den wind in alle rigtingen voortgestuwd,als bestemd om allerwege verwoesting te zaaijenal wat zij aanraken gant tn brand, en in een oogenbiik flikkert de vernie lende vlam over de gansche linie. Het is een on meetbare brandstapel, waarop eene verbazende menigte van ongelukkigen.der wanhoop ter prooi, door den storm gebeukt, door het vuur achter volgd, van alle zijden door de woedende golven ingesloten, te vergeefs worstelt, om hulp schreit, en door de vlammen verslonden wordt, of in den gapenden stroom omkomt "Ooggetuigen hebben mij verhaald, dat de vlam, op eeue uitgestrektheid van zes mijlen,cene zee van vuur was: in den korten tijd van drie li- ren waren al die schepen en de ongelukkigen,dio er op waren, vergaan. Eenparig houdt men het er voor, dat, naar de gematigdste berekening, het getal vaartuigen meer dan dertigduizend be droeg. "Hat is bekend, dat hefc gansche huisgezin van den kapitein gewoonlijk op de Chincsche schepen, zelfs op de kleinste, gehuisvest is. Daar bevin den zich gansche huisgezinnen, die op hun vaar tuig geboren worden, leven en sterven, zonder te weten, van wc-ik land zij zijn, ter wereld ko mende daar, waar hunne vlottende woning zich. bevindt "Van eene andere zijde is mij verzekerd, dat vele der verbrande schepen zeer groot waren, en velen veertig, vijftig, tot zelfs zestig personen droegen. Doch, welk ook het gemiddeld getal dier cijfers moge zijn, zeker is het, dat men tot eene ontzettende hoeveelheid van slagtoffere komt.. "Het getal lijken, welke men, afgrijselijk ver minkt en geroosterd, uit de rivier gehaald heeft,, bedraagt reeds zeventigduizend. Daarbij moet nog in aanmerking komen, dat die sehopen met koopwaren geladen waren, welke aan Chinezen van alle landstreken toebehoorden"! Daaruit kan men zich een denkbeeld vormen van dc onbere kenbare schade cn atgemeene droefheid, welke door dezen ontzettenden brand veroorzaakt zijn. Ik geloof niet. Gat ooit een voorbeeld van eene zoo verschrikkelijke verwoesting bestaan heeft."

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1