%(jörjgtw ^xmwMte r JAARG. NO. I& VRIJDAG -tonsT"^ 28 MAART 1851. NO. 70. J. Q-UINTüS, Uitgever Redacteur. Verschijnt eenmaal per week, ABONNEMENTS-PRIJS. PRIJS DER ADVERTENTIEjj. Voor IJ jaar2,00. J^Sk8gV\. Voor een jaar, niet bovon do 5 rogols - - 5;00. Voor een jaarR50, Boven 8 tot 16 regels, voor do eersto plaatsing 1,00. Voor zes maanden - l,0t). Voor S regels of minder, dito ------§ 0,50. Voor drie maanden0,50. f~s> Voor clko volgondo plaatsing - 0,25. Alles volstrekt in vooruitbetaling. Brieven en ingozonden stukken franco. fficnig otgirnn bcr N'cbcrlanilcrs in JToorb Amcrikn, nou Ijct nicmoc, ben tocswni) en i)c belangen can bet ©nbc en Jficnmc babcrlanb gemijb. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE. The only Dutch (or Holland) paper in the United Slates 13 PUBLISHED EVERY FRIDAY, at the rate of §1,50 per annum or §1,00 for six months, Payable in advance. _Jg3 Office: near the Sheboygan Foundry. terms of advertising: Sixteen lines or less make a square.) Square, for 1 week §1,00 I Square, 6 mouths 2 weeks 1,25 one year Business Cards, of 5 Even" subsequent sq. 4,00 lines or less, per an. 5,00 1 One column,6mo'tUs 20,00 Square, 3 months 3,00 „1 year 30,00 All casual advertisements must be paid for in advance. »3§T Postmasters throughout the Union ore politely re quested to act as agents for this paper. Letters and Communications to be prepaid. J. QU1NTUS. Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor. Derigten nan Citropa. $5,00 8.00 H0LLANBSCH LOGEMENT- WISCONSIN HUIS. 8sto straat Sheboygan. Vriendelijke bediening en billijke prijzen, verzekeren tuii de cunst mijnor geeerde bezoekers. n 1 b JOSEPH SCHRAGE. L. TESTWÏÏID beveelt zijnen vrienden, als ook bet geeerde Holland- schc publiek, zijn nieuw en wel ingerigt logement: HET KOSSUTH HUIS. Center Straat, Sheboygan, Wisconsin. n 30 HARRISON C- H0BART. Advokaat en Regts-Raadgever. Sheboygan, Wis, n 2 W- R GORSLINE. Advokaat en Regts-Raadgever. Office 8ste straat. Sheboygan, Wis. B. WILLIAMS. Advokaat en Regts-Raadgever, en Solliciteur in Kan selary. Kantoor aan Pennsylvania Avenue, eeuo deur len oosten van Harvev McKillip's winkel.n 32 D. U. HARRINGTON. Advokaat en Vrcderegtor. Kantoor digt bij de Tele graaf Office, Sheboygan, Wis.n 35. L V. VANDERP0EL. Advokaat en Regts-Raadgever,^ (Jffiec over liet Postkantoor. Buffalo, New-York. W. SEAMAN. Zadel-, Gareel-, Koffermaker, Rijtuig Bekleedcr enz. Winkel aan Pennsylvania Avenue, bijna regt over het Merchant's Hotel. Sheboygan, (Wis.)n 5 A. P. LYMAN. Heeft juist ontvangen een' grooten voorraad Nieuwe Goederen, welke bij goedkoop te koop ounbiedt voor Contant geld, Granen of Huiden. De attentie van Hol landers cn Duitschers wordt met achdng verzocht, door de ondergeleekende. G. A RE NS- Handelaar in Wijnon en alle soorten van Storko Dranken, onder welke Echte Hollandsche Jenever, Ge zuiverde Ohio Whisky bij de Barrel. Winkel tegen over het Postkantoor, Sheboygan, Wis. n 35. HOPKINSON CURTIS. Handelaars in 't groot en klein in Kruidenierswaren en Provisies, Schoenen en Laarzen, Wijnen, Sterke Dranken, enz. Winkel in de Empire blok, hoek Pennsylvania Avenue en 8ste straat. n. 38. FRANCIS RAITH- IioRLOGIEMAKER JllWELIEU, Repareert allo soorten van horlogies en wil voor zijn werk instaan; ook mankt hij gouden ringen en alle andfe- re artikelen, die steeds bij hein te koop zijn, tegenover hot Wisconsin Iluis. n 36 JAY DEAN. Handelaar in alle soorten van Keuken-, Kamer- en Plaat Kagcheb; alsook de zelf regelerende Kamer Kag- chels, Manutacturier van alle soorten van Blikken, Pan koeken en Koperen waren, door hem zeiven vervaar digde Koebellen, Nagels, enz.NU Eenig agent voor Down Co's Patent draaijende Spuit-, Regenbak- Welpompen. Pennsylvania Avenue, Sheboygan, n JOHN GRIFFITH.. Buffalo Contante Kruideniers-en Provisie Winkel. Naast W. Seaman's Zadelmakerij. Hooft bestendig voorhanden, Hambnrgor Zoetemelk- setapKans,Spek, Zout, Reuzel, Stroop, Boter, Aardap pels,. Rijst, Thee, koffij, Suiker, en alle andore Levens middelen voor familie gebruik. Sheboygan, 18 Julij 1850, n3G J. F. KUEHMSTAEDT. Handelaars in 't groot en klein in Manufacturen, Krui denierswaren, Goud 4» Zilver, "Yankee Noties," Ge maakte kleedoren en Heerenstoffen. Winkel west vau hot postkantoor. Sheboygan, 22 November 1850. j2n2. DOCTOR ALBERTI, Genees-i Heek-, Verloskundige en Tandmeester. Naast het Wisconsiu-Hnis, Sheboygan, Wis. n 53 NEDERLAND. Leeuwarden, 12 Febr. Merkwaardig ifi bet door het Bestuur der Chincscbe Stichting te Cas- sel dezer dagen uitgegeven verslag van Dr. Gutz laf vtm zijne reize naar Engeland en door de on derscheidene landen van Europa, ondernomen in het belang der Chinesche zending. Dit verslag is gedagteekend Corfu (Ionische Eilanden^) in November 1850. Gutzlaf wist toen dat men van sommige omstandigheden ge bruik maakte om hem het vertrouwen van de voorstanders der Chinesche zending te ontrooven maar alleen bekommerd om de zaak, waaraan hij zich gewijd heeft, en niet om zijn persoon,schrijft hij aan het slot van zijn beknopt en zaakrijk reis verhaal "Ik wensch vergeten te worden, niets te zijn, en zoo de .tegenstanders mij als het mid delpunt der zaak voorstellen, zijn zij in groote dwaling. Ik roep daarom alle vrienden toever geet mij geheel, en behartigt de heerlijke zaak." Dit woord zij eene les voor hen die smetten zoeken op Gutzlaf's persoon, ten einde het door hem begonnen werk der Evangelieprediking in China in ongunstig licht te stellen. Wij zien met voldoening uit Gutzlctf's verhaal, dat Nederland voor geen land van Europa ach terstond in ijver voor de Chinesche zaak. "In alle grootere steden des lands, schrijft hij, won ik een zeer groot aantal leden voor de vereeni- ging tot Evangelieverkondiging in Cliina en Oost Azio: eene stad slechts (hij noemt ze niet) maakt eene uitzondering, want daar meende men dat het door mij aanbevolen gebed om de uitstorting des Heiligen Seestes, tot dweeperij leidde. Rot terdam blinkt door de algemecne belangstelling in alle Christelijke belangen onder alle Nederland- sche steden uit" Hij roemt-de algemeen e deel neming van de Nederlanders- in deChinesche zen ding, en bijzonder van de vrouwen. "De Konin gin der Nederlanden verhaalt Gutzlafhad mij tot zich genoodigd. Ik bezocht deze uitste kende, schandcre vrouw, verzocht haar zich aan het hoofd te plaatsen der vrouwen-vereenigingen in Nederland, en ook door de leden zelve daartoe uitgenoodigd, nam zij die betrekking op zich.. Prins Frederik onderhield zich lang met mij over de wijze waarop het Christendom zich uitgebreid- heeft. Een Tan de warmste vriendinnen onzer zaak vond ik in de beroemde schrijfster Toussaint, eene onvergelijkelijke vrouw. Ook da Costa toonde zich bereidwillig tot medewerking. "Weldra echter schrijft hij trachten de tegenstanders het uitgestrooide zaad te verstik ken. Maar dit zal hun niet gelukken, Neder land zal met kracht hand aan het werk slaan, om tot opbouw van Gods rijk mede te werken." Friesche Ct) Assen, 12 Febr. De Heeren Baron v. liter- sum, Jlir. Quinlusr U. G. Schild huis te Groningen en Mrs. II. C. Car sten, P. W. Alslorphius Gre- velink en II Vos alhier hebben zich vercenigd, ten einde de daarstelling van een kanaal te be werken, loopende uit de Drentsche hoofdvaart te Assen over Vries en Eelde tol in de haven der stad Groningendit kanaal zou door eene kapi tale schutsluis te Assen van do hoofdvaart wor den gescheiden, en het te verliezen scbutwater door afdoende kunstmiddelen aan de vaart wor den terug gegeven, zoodat het kanaal geheel on- sfaankelijk van het water der hoofdvaart zoude zijn. Naar meu verneemt, zouden deze kunst middelen bestaan in het opmalen door eene stoom-werktuig van het water uit het Schipbor- ker diep op het kanaal. Men houdt zich van de volkomene uitvoerbaarheid van dit plan overtuigd. De minister van binnenlandsche zaken, het plan voorloopig hebbende doen onderzoeken, en er ge- reedelijk liet belang van erkennende, heeft zeer onlangs, op het daartoe door de genoemde Hee ren gedaan verzoek, toegestaan, dat de noodige opmetingen en watterpassingen geschieden door de ambtenaren van 's rijks waterstaat, onder toe- zigt van den Heer ingenieur Bndnings te Assen, en het volledig plan door hen, in overleg met meergezegde Heeren, worde opgemaakt en uit gewerkt; alles echter buiten kosten van den lan de deze kosten zullen evenwel worden gevouden. Men twijfelt niet, of dc uitslag der alsnu tedoene opnemingen zullen voldoende uitkomstep opleve ren en de zoo lang betwijfelde mogelijkheid van een kanaal als het onderwerpelijkc bewijzen. Er plan zal ten uitvoer gebragt worden. (D. C.) Leeuwarden*, 13 Febr. Door het Provinci aal Utrechtsch Genootschap is de volgende prijs- uitgeschreven: "Men verlangt eene ver gelijkende beschouwing omtrent den staat van den Nederlandschen landbouw, in betrekking tot dien van sommige naburige landen; maar bepaal delijk van het Noordelijk Duitschland en Frank rijk, van België en van Engeland." s' Graveniiage, 9 Feb. In Stuttgart ver schijnt in afleveringen eene uitgave van al de ge dichten van Bilderdijk, in het Hoogduitsch ver taald door P. W. Quack en F. M. Duttenhofer. Wij vernemen, dat in de maand April aan staande al de eigendommen van wijlen Z. M. Koning Willem II, staande aan het Willems park te 's Hage, in veiling zullen worden Het park en de manege zijn daaronder begrepen. (JV. Brab.) Rotterdam, 9 Feb. De boekbinder H. J. ■Regeer alhier, zal het Engelsche plaatwerk van Hogarth, gebonden in een' prachtband, naar de Londensche tentoonstelling zenden. Nederland zal door dit meesterstuk in het vak der boekbin derskunst op eene waardige wijze te Londen ver tegenwoordigd zijn. Noordwoi.de, 10 Fob. Het verheugt ons te kunnen melden, dat ook van hier eenige voort brengselen, op onzen grond gewonnen en be werkt, voor de aanstaande ten toonstelling te Lon den zijn opgezonden. Onze dorpsgenoot Jan Laurentsz. Zandkroon heeft tot dat einde eenige twijgenmandjes ingeleverd. Naar men verneemt, zal op den 22 Fe bruary eene vergadering gehouden worden van alle commissarissen der Drentsche kanaal-maat schappij, ten einde keuze te doen tusschen do ontwerpen, om de Hoogeveensche vaart door of om de stad Meppel met het Meppelerdiep te ver binden. Tot dusverre bleef dit vraagstuk onbe slist, doch het denkbeeld wint meer en meer veld, om het kanaal om de stad te leggen. Uit Meppel zal men beddetijk en over- doek naar de tentoonstelling te Londen zenden terwijl ook met een wetenschappelijk doel uit deze provincie derwaarts zullen gaaneen lid der Prov. Staten, een predikant, een fabrikant, enz. Goes, 13 Febr. De beruchte Hendrik Boers, die reeds zoo dikwijls, ten deele welgelukte, po gingen tot ontvlugting uit zijne gevangenis heeft in het werk gesteld, was-gisteren wederom bezig met breken in zijne gevangenis, toen hij nog bij tijds werd verrast. Groningen, 17 Febr. Het zesde Nederl. land- huishoudkundig congres, tot welks bijwoning al le voorstanders der landhuishoudkunde worden uitgenoodigd, zal gehouden worden te Goes, op Dingsdag den 10 Junij dezes jaars tot en met Vrijdag of Zaturdag daaraanvolgende.—Het pro gramma zal eertsdaags worden openbaargemaakt Te Grouw in Friesland vierde den 2 dezer H.A.Ngdaiih zijn' 100ste verjaardag. Tot aan zijn. 89ste jaar had hij den landbouw beoefend, woon de sedert bij zijnen zoon en genoot eene goede gezondheid. De inwoners der plaats namen deel aan zijno vreugd door het uitsteken van eene me nigte vlaggen van huizen en schepen. Men schrijft uit Keulen, den 13 Febr.: Veel jarige waarnemingen- hebben een hier woonachtig metereoloog in de juistheid der reeds door Nederlandsche weerkundigen gemaakte op merking bevestigd, dat dezelfde weersgesteld heid om de 35 jaren terugkeert Even als het weder in 1846 gelijk was aan dat in 1811, ge lijkt de tegenwoordige winter volkomen aan dien van 1815 tot 1810. Gaat dit door, dan zouden wij eenen zeer natten zomer te wachtenhebben." B E L G I E. Brussel, 13 Febr. De handels-uitvoer is in het laatste 10 tal jaren toegenomen. In 1840 dreef Belgie handel met 29, in 1849 met 32 rijken. Naar Nederland onder anderen werd uitgevoerd voor eene waarde van 36 mil- lioen 800,000 francs en wel 8 millioen 900,000 fr. aan ruwe stoffen, 2 millioen 800,000 aau le vensmiddelen, 25 mill. 100,000 aan fubrijks- goederen. In 1S49 werdvoor eene waarde van 2 mil lioen 300,000 fr. aan liibrijkgoederen, meer dan ia 1847, naar Nederland uitgevoerd. Van den loden. De Sultan Abdid-Medjul heeft bevolen, dat "voortaan de Koning der Bel (Keizer) zal worden toegevoegd. Deze titel wordt alleen aan den Sultan en eenige Vorsten van den eersten rang verleend, die door den Sultan als zijne gelijken worden beschouwd. ZWEDEN. In .Zweden heerscht nog altijd het volksge loof, dat het bloed van een' onthoofden misda diger, versch gedronken, het ligchaam sterkt en van alle ziekten, bijzonder van vallende ziek te geneest Daar nu den 28 Januarij j. L te IJstad twee personen wegens moord zouden wor den onthoofd (het eerste doodvonnis, sedert 1843 in Zweden uitgevoerd^) stroomdo uit den omtrek eene groote menigte toe met kopjes, kommen, glazen, zelfs ketels, om het bloed der veroor deelden op te vangen. Toen de hoofden vielen, konden de 600 soldaten, die rondom het scha vot geschaard stonden, de aandringende menig te naauwelijk stuitener ontstond eene worste ling waarin de militairen zich met de geweerkol ven duchtig weerden. Onderwijl voerde de po litie de lijken weg en deed den grond, waarop het bloed gestroomd was, omspitten. De me nigte trok teleurgesteld af; omstreeks 200 per sonen waren meer of min zwaar gewond, en een nog grooter aantal anderen had kneuzingen be komen. ENGELAND. Londen, 10 Febr. De entree-prijzen voor de tentoonstelling zijn thans bepaald geworden: Op den dag der opening, 2 Mei, zullen alleen abonnements-biljetten gangbaar zijn, die voor een Heer 3 p. st 3 sb. en voor eene Dame 2 p. st. 2 sh. zullen kosten; op den 2den en 3den dag zal de entree telkens l p. st zijn voor ieder per soon op 5 Mei zal de entree tot 5 sh. worden verminderd en zoo gedurende de 17 volgende dagen blijvenop en na 26 Mei zal men des Maandags, Dingsdags, Woensdags en Donder dags 1 sh., Vrijdags 2 sh. 6 p. en Zaturdags 5 sh. betalen. De prijzen zijn geregeld naar ma te van de dagen, dat men drukke bezoeken ver wacht. Des Zondags zal niemand worden toe gelaten. Het getal brieven in 1850 hier te lande vervoerd, is hooger dan in eenig jaar sedert de port-vermindering geweest,te weten 347 millioen of 9^- millioen meer dan ia 1S49. Bevolking der Vereeoigde Staten, het aantal Slaven in eiken Staat en derzelver publieke Schuld, volgens de gedane telling in 1850. Staten. Vrije Bevolk» Slaven. Schuld. Maine582.026 New-Hampshire Massachusetts Vermont, Rhode Island Connecticut New-York New-Jersey Pennsylvania, 318,003 994,724 314,322 147,549 370,913- 3,098,618 489,868 2,341,204 Ohio1,981,940 Indiana, 990,258 Wisconsin, 305,596 Michigan, 397,576 Illinois850,000 Iowa192,000 California, Marylaud, Virginia, NoordCarolina, -Zuid Carolina, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Louisiana, Texas Arkansas, Missouri, Tennessee, Kentucky, Delaware, District Columbia en •Territories. 200,000 492,661 90,355 940,000 460,000 480,000 280,000 280,000 350,000 555,000 365,000 45.000 22,000 -140,000 330,000 300,000 320,000 250,000 200,000 100,000 50,000 150.000 45,000 590,000 91,547 800,000 250,000 782,000 211,000 90,277 2,332 197,985 3,500 851,750 Gecne. 6,135,063 Gcone. Geone. Geene. §24,038,121 67,595 - 40,511,173- - 19,026,200 - 6.531,737 Gvcue. - 2.811,717 - 16,612,795 55,000 - 650,000 - 15,909,980 - 15,427,253 - Geono. -- 2,310,896 - 1,828,472 Geene. - 8.939,110 - 7,217,707 - 16,238,131 - 11.055.694 - 3,852,172 - 156,261 - 3,237,356 - 4,497,652 Geene. Geene. Totaal 20,067,720 3,070,786207,961.837 Zegge eene totale bevolking van drie en twin tig millioen een honderd acht en dertig dui zend vijf honderd en zes zielen, met eene pit- blieke schuld van twee honderd en zeven milli oen negen honderd eenen zestig duizend acht beslaat dus het vooruitzigt, dat dit belangrijk 1 gen in dc officiële stukken de» titel Padiskhack I honderd zeven en dertig dollars

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1