^(jriioijgnu J. aunmjs, Uitgever Redacteur. ABONNEMENTS-PRIJS. Voor IJ jaar %QQ. Voor con jaar - - - - - - - - - - - lv50, Voor zes maanden - 1,01). Voor drie maanden - 0,50. Alles volstrekt in vooruitbetaling. r JAARG. NO. \t7~ VRIJDAG cz$ mmiïobt» Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIE^. Voor een jaar, niet boven do 5 regels - - - 5,00. Boven 8 tot 16 regels, voor do eorsto plaatsing 1,00. Voor 8 rogels of minder, dito - - - - - 0,50. Voor elke volgende plaatsing 7 - - - - - 0,25. Brieven en ingezonden stukken franro. 21 MAART 1851. NO. 69. dccuig orgaan bet: Ncfreriitnbcrs in Sfoovb Amerika, aan Ijct nlentos, öcit toestand en öc belangen uan l)et (£)nbc cnr Nienroe Vaderland gcroijd. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE, 'he only Dutch (or Holland) paper in tlio United States is published every friday, t the rate of $1,50 per annum or $1,00 for six months, Payable in advance. Office: near the Sheboygan Foundry. terms of advertising: Sixteen lines or less make a square. square, for 1 week $1,00 2 weeks 1,25 lusinoss Cards, of 5 incs or loss, per an. 5,00 Square, 3 months 3,00 Square, 6 months $5,00 0110 year 8,00 Every subsequent sq. 4,00 One column,6 mo'ths 20,00 1 year 30,00 All casual advertisements must be paid for in advance. Postmasters throughout die Unipn are politely re- jBcstod to act as agents lor this paper. -Lettersand Communications to be propaid. J. ^UINTUS. Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor. ftEUUES-iiaaflggy. HOLLANDSCII LOGEMENT. WISCONSIN HUIS. 8ste straat Sheboygan. Vriendelijke bediening en billijke prijzen, verzokoren juij de gunst mijner gocerdo bezoekers. n 1 JOSEPH SCHRAGE. L. TESTWUID beveelt zijnen vrienden, als ook het geeerde Holland- schc publiek, zijn nieuw en wel ingerigt logement: HET KOSSUTH HUIS. Center Straat, Sheboygan, Wisconsin, n 30 HARRISON C. HOBART. Advokaat 011 Rcgts-Rnadgovcr. Sheboygan, Wis. 112 W- R GORSLINE. Advokaat eji Rogts-Raadgever. Office 8ste straat. Shoboygan, Wis. n 2 B. WHDIAMS. Advokaat cn Regts-Raadgeyer, en Solliciteur in Kan- selary. Kantoor aan Pennsylvania Avenue, eene deur ten oosten van Harvey McKillip's winkel. u 32 D. U. HARRINGTON. Advokaat en Vredercgter. Kantoor digt bij do Tele graaf Office, Sheboygan, Wis. 11 35. I. V. VANDJERPOEL. Advokaat en Regts-Raadgever, Office over het Postkantoor. Buffalo, New-York. W. SEAMAN. Zadel-, Gareel-, Koffcrmakor, Rijtuig Beklceder enz. Winkel aan Pennsylvania Avenue, bijna regt over Jict Merchant's Hotel, Sheboygan, (Wis.)n 3 A. P. LYMAN. Heeft juist ontvangen een' grootcn voorraad Nieuwe Goederen, welke hij goedkoop te koop aanbiedt voor Contant geld, Granen of Huiden. Do attentio van Hol landers cn Duitschors wordt met achting verzocht, door do ondergetookende. G. A RE NS- Handelaar in Wijncyi en allo soorten van Sterke Dranken, onder welke Echte Hojlandsche Jenever, Ge zuiverde Ohio Whisky bij de Barrel. Winkel tegen' over het Postkantoor,' Sheboygan, Wis. n 35. H0PKINS0N CURTIS. Handelaars in 't groot en klein in Kruidenierswaren >u Provisies, Schoenen en Laarzen, Wijnen, Sterke Dranken, enz. Winkel in do Empire blok, hoek van Pennsylvania Avenue en 8sto straat n. .38. FRANCIS RAITH- Horlöóiem^ker Juwelier, Repareert allo soorten van horlogies en wil voor zijn work instaan; ook maakt hij gouden ringen on allo ande re artikelen, die steeds bij hem te koop zijn, tegenover het Wisconsin Huis. n 36 JAY DEAN. Handelaar in allo soorten van Keuken-, Kamer- en Plaat Kagchels; alsook de zelf regelerendo Kamer Rag- chels, Manufacturior van allo soorten van Blikken, Pan koeken en Koperen waren, door hem zeiven vervaar digde Koebellen, Nagels, enz.NB. Eenig agent voor Down Co's Patent draaijende Spuit-, Regenbak- ou Welpompen. Pennsylvania Avenue, Shoboygan. n 9 m JOHN GRIFFITH. Buffalo Contante Kruideniers-en Provisie Winkel, Naast W. Seaman's Zadelmakerij. Heeft bestendig voorhanden, Hamburger Zootemojk- Kl»e Kaas,Spek, Zout, Reuzel, Stroop, Boter, Aardap pels, Rijst, Thee, koffij, Suiker, en alle andere Levens middelen voor familie gebruik. Shoboygan, 18 Julij 1850, n36 J. F. KUEHMSTAEDT. Handelaars in 't groot en klein in Manufacturen, Krui denierswaren, Goud Zilver, "Yankee Noties," Ge maakt© kleederen en Heerenstoffen. Winkel west van bot postkantoor. Sheboygan, 22 November 1850. j2n2. DOCTOR ALBERTI, Genees-Heel-, Verloskundige en Tandmeester. Naast het Wisconsin-Huis, Sheboygan, Wis. n 53 Het ontslapene Moederlooze Kind aan zijn Vader- Vader, staak uw griof en klagon, Omdat ik uw huis vorliet Zonder afscheids kns to vragen; Vader wees zoo treurig niet. Wees niet zoo ter néér geslagen: 'k Dag aan vrcoindo borst niot graag, 'k Vond er langer geen behagen; Waarom Vader dat geklaag? Dagen schenen mij als weken; 'k Had zoo dikwerf en zoo lang Naar mijn moeder uitgekeken; O mijn lot was hard en bang. Ik kon me aan moeders borst" niet wannen, Schreijend sloot ik do oogjes toe. En, als 'kwaakto in vroemd'liugs armen Voelde ik 200 bang to moè. 'k Vond mijn lieve moeder wcilor, Want er daalden, 'k weet niot hoe. Engelen bij mijn wiegje neder Eu ik stak mijn handjes toe. O ze omncisaen mij zoo 1 Namen mij met zich omhoog, omhelsden mij zoo teder, Gaven ...j '"n> mij mijn moeder weder, uavon mij mijn moeuer wi Kusten mijno traantjos droog. Vader, wil niet laugor klagen: Bloemen kransjes vlecht ik nu Even als hier do engelen dragen, Een voor moeder, één voor u. Greenbrier, G. v. d. L. 22 Fobr. 1851. öcrigtcu van (Europa. NEDERLAND. Volleniiots, 29 Jau. Dezer dagen is alhier een brief ontvangen uit Californic, waaruit de Sieenw. Ct. het volgende mededeelt „Sax Francisco, 15 Oct 1850. Na cene Diet onvoorspoedige reis, zijn wij in welstand te Neyv-York aangekomen; doch na aldaar slechts 8 dagen vertoefd te hebben zija wij naar SicagoC Chicago vertrokken. Daar zette de n wij eene slagerij op; maar helaas! onze geringe verdiensten daarmede stelden onzo ver- Avacjiting, van iets te kunnen overleggen, geheel te leur; zoodat we daar slechts drie maanden bleven. Wij pakten wederom onze biezen en togen naar Ottowabegonnen ook daar onzè ou de affaire, cene slagerij, uit te oefenenen hoe wel onze pogingen hier beter slaagden dan te Sicago, zoo zagen wij toch ons groot doel om vooruit te komen ook lner niet te zullen bereiken, waarom wij, na aldaar 9 maanden gewoond te hebben, besloten, om in vereepiging met eene compagnie, eene voetreis te ondernemen naar het goudland, .Californie, ten einde daar ons ge luk te beproeven. Ons plan werd verwezenlijkt, .en wij namen de onbeschrijfelijke inoeijelijke reis naar Californie aan, meteenige ossen, koeijen, een paard en een wagen. Wij maakten per dag van 10 tot 20mijlen; ook wel reisden wij dag en nacht door, al naar men gras en water voor de beesten konde bekomen; zoo zelteden wij onze reis door ontzettende bosschen en bergen voort. Wij hadden het ongeluk, dat eenige on zer ossen stiervon, en ons ook eenigon worden ontstolen door de wilden, die men daar in enor me aantallen ontmoet, en die ons dikwijls door hunno afzigtelijkc gedaanten met angst cn schrik vervulden, wanneer zij geheelnaakt, echter al tijd met pijl eu boog gewapend, onze tent na derden, ten einde van ons eenige spijs te beko men. Na eene hoogst moeitevolle reis van een jaar en 16 dagen kwamen wij behouden te San Francisco aan; en begonnen aldaar bij herhaling eene slagerij en kruideniers-affaire, en ofschoon wij deze bedrijven slechts vijf maanden bij de hand gehad hebben, zoo mogen wij ons reeds in het bezit eener overgelegde som van circa achttienduizend gulden verheugen; welke gel den wij grootendeels hebben gebezigd tot aan koop van een zeeschip, 't welk ons mede aan merkelijke winsten oplevert- fWie zijn die ge lukkigen Rlijft ons de fortuin bij voortduring be gunstigen, dan hopen wij, zoo- God wil en wij leven, met drie jaren naar het lieve Vaderland terug te keeren." Leeuwarden*, 1 Feb. In den vroegen mor gen van heden overleed alhier de WelEerw. Zeer Gel. Heer B. Xieuwold, Ridder der Orde van den Nederl. Leeuw en rustend Leeraar der Nederd. Herv. Gemeente binnen deze stad. Men wil weten, dat dc Tweede Kamer der Staten-Gene raai waarschijnlijk iu de tweede helft van February zal bijeenkomen, en dat haar alsdan zullen worden aangeboden de volgende wets-ontwerpen, als: I. op de regterlijke orga nisatie; 2. op de ministeriele verantwoordelijk heid; 3. de gemeentewet; 4. wet op de militaire pensioenen voor oorlog en marine: 5. op de comptabiliteit, en C. nog eenige wetten van min der belang, behoorendo tot de depart van jus titie en financiën. -- Ter vordrijving der wormpjes, welke in het najaar in sommige bouwlanden in grootc me nigte aanwezig zijn en door het doorknagen der jonge koornhalmen aanzienlijke nadeelen te weeg brengen, ten gevolge waarvan dikwijls geheele streken in sommige akkers moeten worden her- zaaid of onbebouwd blijven liggen, heeft men met goed gevolg het volgend middel aange wend: men neemt eenige uijen of chalotten, snijdt dezelve in zeer fijne stukjes en mengt dit daags voor de zaaijing tusschen het zaai- koornde rogge wordt dan door de in de uijen aanwezige scherpe bestanddeclcn en vochten, hiermede geheel doortrokken en de wormen hiervan afkecrig laten de kiem der halm onaan geroerd; langs dezen weg zoude men zelfs voor volgende jaicn het land hierdoor kunnen ver beteren. Friesche Ct) 's Graveniiage, 28 Jan. Het standbeeld van Z. M. Willem II, bestemd voor deze stad, wordt vervaardigd door den Heer E. F. Georges, te Utrecht. Van den Sisten. Do gewezen minister van. buitenl. zaken, de baron Xagcl van Amp- sen, heeft onlangs het geluk gehad, zijn tweern- zeventigste Huwelijks-verjaarsfeest te mogen vie ren. De baron telt 96 en zijne cchtgenoote 90, dus te zamen 186 jaren. Het tarief der prijzen voor de over te brengen berigten met den electro-magnelischen te legraaf tusschen Amsterdam en hei Nieuwe Diep, is als volgt: Een bcrigt in gewoon letterschrift kost: de eerste 10 woorden 75 cents; dc eerste 20 woor den 150 cents,iedere 20 woorden meer 100 ct.; het antwoord kost do eersto 10 woorden 57 cents, de eerste 20 woorden 115 cents, elke 20 woor den moer 75 cents. Een berigt in cijfer- en geheimschrift kest: dc eerste 20 woorden 300 cents, iedere 20 woor den meer 200 cents,en het antwoord de eerste 20 woordeu 230 cents, elke 20 woorden meer 150 cents. Voor het bestellen van elkedepechc wordt 10 cents gerekend. (Dit is merkelijk hoogor clan hot telegraferen in Ame rika. Zoo kost bij voorbeeld eon berigt of con ant woord jior tölograuf van Shoboygan naar Milwaukie, (oon afstand van 20 nron, en dus verder van elkander gele gen dan Amsterdam cn het Nionwe Diop) voor do oer- sio 10 woorden 50 conts Ned; voor elk woord daarboven 2Jj cent Nod.; voor grooterc afstanden is dit natuurlijk hoo- ger. Hot bestollen ecuor depoche kost niets.) Amsterdam, 4 Febr. Door de Ned. Bank is heden voor een bedrag van zeven milhoeu gui dons aan buiten koers gestelde tienguldenstuk ken verkocht, tot dc koers van 1l-j- pCt» agio, zynde per tienguldenstuk ongeveer 71 cents. Naar luid van Belgische dagbladen, wordt er gesproken van do waarschijnlijkheid, dat aan den heer van Bommel, tot chts verre bisschop van Luik, eerlang ceue hooge kerkelijke waar digheid in Nederland, en wel die van aartsbis schop van Amsterdam,zctu worden opgedragen; welke opdragt al spoedig door de verheffing tot het Kardinalaat zou wordott gevolgd. Zelfs wordt de persoon reeds genoemd, die den pre laat bij zijne verplaatsing naar Nederland, in zijne bisschoppelijke waardigheid zou moeten op volgen. C Pius IX zou alzoo voor Nederland gelijke maatregel als voor Engeland willen nemen Middeuiahsis, 3 Febr. lieden morgen ver spreide zich door dit dorp eene mare, die alle tongen bezig hield, en ook inderdaad onder de zeldzame nieuwstijdingen mag gerangscliikt wor den. £eker meisje alhier heeft haren beminde, ten gevolge van ontstane twist en oneenigheid iu den afgeloopen nacht, den neus afgesneden. 's Hertogesbosh, 31 Jan. Onze stad blijft niet ten achteren in do deelneming aan de we reldtentoonstelling, welke dit jaar to Londen zal gehouden worden. De heer X. II. A. Janssen, confiscur, fabrikant van verduurzaamde levens middelen, en als dusdanig door Z. M. den Ko ning gebrevetteerd, zal naar die tentoonstelling zenden een patc-momtre, eene getruffeerde pa- trijzenpastei, ter zwaarte van 850 halve Nederl. ponden, waarin verbruikt zijn niet minder dan 200 patrijzen. Het merkwaardige vooral van deze pastei is, dat zij tot de veratgelegenste oorden kan verzonden worden, en aldaar aangekomen zijnde, niets van haren aanlokkelijken smaak zal verloren hebben. (Gr on. Ct.) Zierikzee, 1 Febr. Tengevolge van eene aanklagt door de centrale directie van Schouwen, Burgh en Westland tegen den ontslagen dijkbaas X. gedaan, is de justitie op het spoor gekomen, zoo het schijnt, van cene geheele reeks misdadi ge handelingen van sommige ambicnareu bij dien polder. De voormelde dijkbaas is eerst voorloo- pig in arrest genomen, daarna de oppercommissie C. en eindelijk T., de president der directie zelf. De laatste,een man van SO jaren, is op zijne vlugt te Bergen-op-Zoom achterhaald geworden. Meu verhaalt, dat er regtsingang is verleend wegens vnlschhcid in openbare stukken, tegen den eerste cn wegens medepligtighcid daaraan, tegen de bei de andereuzooveel is zeker, dat er regtsingang is verleend en dat de justitie met hot onderzoek der zaak voortgaat (X. R. C.) Zwolle, 3 Febr. Men leest in het dagblad Overijssel: "Terwijl onze visschcrs in do dorpen langs de Noordzee werkeloos en bruodeioos zitten te kla gen, dat de kabeljaauw en scbeivisch onze kus ten voor dezen winter heeft veriaten, zoodat er aan de lijnen geen loven te wen komt, en de eene of andere keur of ysanc.o verbiedt, om dezen tijd met het net haar platvisch te visschen, verheugen zich dc Engelscheu en Franschen in een over vloed van visch in het kanaal, zoodat in jaren de vangst zoo gunstig niet is geweest. Daarenboven komen de vreeemdo visschcrs, die zich aan onze gebruiken niet te storen hebben, met hunne net ten de visch op ouze kunsten wegvangen, daar onze visschcrs zich, de een voor, de andere na, bij do armenkamers aanmelden om onderstand, wijl xij met hunne gezinnen verhongeren. ''Waarom doen dan onze visschcrs niet als de vreemden, en gaan hun geluk beproeven, wam de visch blijkt zich op te houden Hoogesmilde, 1 Febr. Wij hebben het ge noegen te kunnen melden, dat voor eenigon tijd alhier eene aankoop is gedaan van 24 bunders heideveld, door den Heer de Wal te Smilde, en dat deze uitgestrektheid nu reeds bijna geheel is bewerkt Menig arbeider heeft hier alzoo in de zen zachten winter een stukje brood kunnen ver dienen. Telen hebben deze gelegenheid dan ook niet nutteloos laten voorbijgaan, dagelijks toclv waren er 150 tot 200 man aan het werk, en of schoon dat getal tegenwoordig niet meer zoo groot is, zoo zijn cr evenwel nog velen die er werk vin den. Naar wij vernemen, bestaat het plan, dat reeds dezen zomer die 24 bunders zullen bezaaid en bepoofc zijn. Aanvankelijk zijn tot dat einde reeds eenige ladingen straatvuil aangekocht. Welk eene verandering zal dit niet te weeg bren gen 1 In minder dan een jaar tijds zal het oog vruchtbare dreven en golvende» korenvelden aantreffen, daar, waar voor korten tijd dat oog nog rustte op eene dorre heidevlakte. (Fr. Ct.) Groningen*, 7 Febr. Ton aanzien van den invloed van het zachte luchtsgeste! op verscheide ne planten, boomen, heestergewassen, enz., wordt ons weder borigi, dat te Usquert, bij den Heer Dr. Ilintzen, op den 3den dezer de spinasio eet - baar stond, alhoewel het eeue eenjarige plaat is;, de kervel, cherophillnm sativum, ook cene eenja rige plant, stond be bloeijen, zoo mede de gewo ne knol-selderij, eeue. tweejarige plant; terwijl de gewone kroeze bitterkers of tuinkers en de gewo ne salade in vollen wasdom stondalles op den kouden grond. Gron. Ct. Leeuwarden, 8 Febr. Aan de X. Rolt. Ct. wordt uit Stedum het volgende gemeld Vervolg op de vierde bladzijde.)

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1