Ijt'lioijgiui 3 tu'tuuslioiV-. J. QDUïTUS, Uitgever Eedacteur. ABONNEMENTS-PRIJS. Voor I;1, jaar Voor con jaar Voor zo» maanden - - - Voor drie Jiiaamlcn - - - - - - - 2,<W. - - - - 15», - - - - f.ori. Alles volstrekt ill vooruitbetaling. \r JAA.RG. NO. 1G. VRIJDAG Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIE^-. Voor ccn jaar. uiot boveti do 5 regels - - - 3,0f>. Boven 8 tot 16 regels, voor de eerste plaatsing U'O Voor 8 regels of minder, dito - Voor elke "volgende plaatsing0,25. Brieven on ingezonden stnkkeu franco. 14 MAART 1851. NO. 68. (Eeltig orgnnit bet,- JfebctltinJlcva in Xootö Amerika, aan l)ct memos, itcti tocstmii) en bc belangen nan l)ct fflnbc en Nictmic baberlanb gemijb. THE SHEBOYGAN NIETO&BpDE, Jlioonly Dutch (or Holland) paper in tho United States IS PUBLISHED KYKRY FRIDAY, flt the rate of $1,50 per annum or $1,00 for six months, Payable in advance. Office: near the Sheboygan Foundry. tim.ms or advertising: (Sixteen lines or less make a square.) Square, for 1 week $1,00 I Square, 6 months $5.00 „2 weeks 1,25 I one year 8,00 Business Cards, of 5 Every subsequent sq, 4,00 lines or loss, per an. 5.00 I One column,6 mo'ths 20,00 ö'ijuure, 3 months 3,00 „1 year 30,00 All casual ndvortisements must bo paid for in advance. Postmasters throughout tho Union are politely re- j quested to act as agents for this paper. —Letters and Communications to be prepaid. J. HUINTUS. Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor. 13 c r i g t c it ti a n n v o p a. Anu<£S-KAAuei:®N. HOELANDSCH LOGEMENT WISCONSIN HU1S. 8ste straat Sheboygan. Vriendelijke bediening en billijke prijzen, verzekeren mij de gunst mijner geeerde bezoekers. I, 1 JOSEPH SCHRAGE. L. TESTWUID beveelt zijnen vrienden, als ook het geccrde Holland- m:1ic publiek, zijn nieuw en wel ingcrigt logement: HET KOSSUTH HUIS. Center Straat, Sheboygan, Wisconsin. n 30 HARRISON C- HOBAET. Ailvokaaten Regis.Raadgever. Sheboygan. Wis, n 2 W ït. GORSLINE. Advokaat on Rcgts-Raadgcvcr. Office 8ste straat. Sliolioygan, Wis.fl 2 B. WILLIAJIS. Advokaat en Regts.Raadgever, en Sollicitonr in Kan- sclary. Kantoor aan Pennsylvania Avenue, peuo deur ion oosten van llarvoy McKilljp's winkel, n 32 D. U. HARRINGTON. Advokunt en Vredorogter. Kantoor (ligt bij de Tele graaf Offifp, Sheboygan, Wis,n 35. L V. VANDERPOEL. Advokaat en Rcgts-Raadgever, Ojjicc orer het Fust/cuntoor. Buffalo, New-York- W. SEAMAN. Zadel-, Gareel-, Koftermaker, Rijtuig Reklceder «enz. Winkel aan Pennsylvania Avenue, bij'na.regt over hel Merchant's Hotel, Sheboygan. (Wis.) n 3 A. P. LYMAN. llccfl juist ontvangen ccn' grootcn voorraad Nieuwe Goederen, wolko hij goedkoop te koop aanbiedt voor Contant gold. Granen of H uidon. Do attentie van J lol- lauders en Duitschors wordt met achting verzocht, door dc oiidorgetcokcnilo. G. ARENS. Kandelaar in Wijnen en allo soorten van Sterke Dranken, ouder welke Eelilo Ilollamlsuhc Jenever, Ge- zuiverde Ohio Whisky hij do Barrel. Winkel togen over het Postkantoor, Shobovgan, - Wis. n 35. H0PKINS0N CTOTIS. Handelaars in 't groot en klein in Kmidcniorpwarcii eu Provisies, Schopncn cn Laarzen, Wijnen, Sterke Dranken, enz. Winkol in dp Empire blok, hoek van Pennsylvania Avenue cn 8sto straat, n. 38. FRANCIS RAITH- IloRLOGIKMAIfER juwe(,iek, Repareert alle soorten van horlogies cn wil voor zijn werk iustaan; ook maakt hij gouden ringen en alle ande re artikelen, die steeds bij hem te koop zijn, tegenover hot Wisconsin Iluis, n 36 JAY DEAN. Handelaar in olie soorten van Keuken-, Kamer- en I'laat Kagchels; alsook «Ie /.elf regelerende Kamer Kng- cliels, Manufacttirior van allo soorten van Blikken, Pau- dookon on Koperen waren, door hejn /.elven vervaar digde Koebellen, Nagels, enz.NB. Eonig agent voor Down Co's Patent draaijomlo Spuit-, Regenbak-en Welpompen. Pennsylvania Avonuc, Sheboygan, n 9 JOHN GRIFFITH. BufTalo Contante Kruidonicrs-en Provisie Winkel- Naast W. Seaman's Zadelmakerij. Heeft bestendig voorhanden, Hamburger Zoetcinclk- sche Kaas.Spek, Zout, Renzel, Stroop, Boter, Aardap pels, Rijst, 'I hee, koffij. Suiker, on pile andere levens middelen voor familie gebruik. Shobovgan, 18 Julij 1850, n36 J. F. KUEHMSTAEDT. Handelaars in 't groot en klein in Manufacturen, Krui denierswaren, Goud Zilver, "Yankee Noties," Ge maakte klocdorcu en licerenstoilcn. Wijikpl west van hel postkantoor. Sheboygan, 22 November 1850. j2n2. DOCTOR ALBERTI, Genees-, Heel-, Verloskundige en Tandmeester. Naast hel Wjs^oiisjn-iluis, Sheboygan, Wis. n 53 NEDERLAND. 's Gravenhage, 17 Jan. Gedurende het jaar 1850 hebben de belastingen bier te lande opge leverd 55,304J 33dat is 1,732,745 meer dan in het voorgaande jaar 1849. De directe belas tingen hebben 402,007 minder opgebragt, al leen uithoofde do sommen voor kwade posten niet meer onder <je ontvangsten zijn opgenomen, cn de posterijen hebben ƒ56,415* minder opge leverd Meer hebben opgebragt: de in-en uit gaande regten 205,077 ;de aceijnsen ƒ910,215; de registratie, enz. 532,455; het regt van den waarborg 23,624, en de loterij/" 773. Den 18cten. Dc Dnitsehe bladen hebben sinds oenigen tijd veel gesproken over een gerucht dat in Luxemburg veel sensatie heeft gemaakt,na melijk dat er een plan zou bestaan om het Groot hertogdom aan Pruisen toe te voegen, en daar door de onalhnnkelijkhcid en nationaliteit van Luxemburg te vernietigen. Nederland zou daar entegen eenigc brokken van bet oude hertogdom Gelderland in ruiling ontvangen. Tot dusverre werd aan dat gerucht niet veel geloof gehecht, doch de Courier du grand duche de Luxembourg bcrigt thans dat het gerucht veel schijn van waar heid heeft verkregen, en verheft zich luid tegen zulk ecu' maatregel. "Wat daarvan zij, moge spoedig blijkenevenwel vindt het geruoht nog geenszins algemeen geloof, Den 21 sten. Sedert eenige dagen had de heer Duymaer van Tioist veelvuldige contercn- tien met ministers en anderen die vroeger in Oost- Indie hooge ambten hebben bekleed. Men verneemt thans met zekerheid, dat de heer Dwjman van Twist benoemd is tot gouver neur-generaal van Nederlands Indie. Gisteren is alhier gearriveerd de baron de Wilmar, komende van Dresden. Ilct berigt, dat. dezer dagen in de Duitsehe dagbladen werd ge vonden, dat mon geene twee afzonderlijke verte genwoordigers voor het groothertogdom Luxem burg en liet hertogdom Limburg aan de vrije con ferentie» te Dresden wonschte te doen deelnemen, schijnt zich alzoo tc bevestigen. Men blijft bij den Duitschcn Bond, Luxemburg cn Limburg als een geheel beschouwen. t Den 22sten. In de Amst, Cour. van den 19den verhaalden wij, dat een alhier wonende jongeling, met name JV. Bakker, Dz., door de Academie des sciences, te Parijs, bekroond was met eene zilveren medaille, voor dc beantwoor ding der door haar uitgeschreven prijsvraag "Welke is de beste regeringsvorm" en hij daarbij tevens een brevet als eerelid van gemelde acade mie hail ontvangen. Het is echter nu, bij een dienaangaande inge steld onderzoek gebleken, dat de voormelde bc- hrooning a/s eene mystificatie moet worden be- sc/touwd. Amst. Cl.) Middelburg, 20 Jan. Zafurdag werd alhier, bij akte, verleden voor den Notaris Mr. A' F. Sifilc, opgerigt eene naamloozc vennootschap, on der de benaming van Zeeuwse/te maatschappij voor meekrap-lercidingten doel hebbende liet invoeren ecner verbeterde bereidingswijze van meekrap in Zeeland, door middol van stoomfabrie-. ken. Gezegde maatschappij, waarvan de statuten aan den Koning ter bewilliging zullen worden gezonden, zullen worden bestuurd door twee commissarissen, onder toezigfc van drie hoofd commissarissen. Het gemeenschappelijk ka pitaal is vustgesteld op ƒ300,000 in aandee- lenop naam van 1000 ieder, waarin reeds voor eene som van 220,000 is deelgenomen. Tot commissarissen zijn benoemd de Hoeren I. G. J. van den Bosch, te Wilhelminadorp, en J. C. Kakebceke, te Goes; tot hoofd-commissa- risscn de Hecren, B. Suermondt Bz., te Rotter dam, Mr. C A. Focker, te Middelburg en Jhr. IK 1). de Jongete Zierikzee. De eerste der opgerigte fabrieken zal worden gesticht te Wilhelminadorp, en den naam voeren van Zeeland. (M. C.) Rotterdam, 22 Jan. Gisteren namiddag is met dc Dusseldorpsche stoomboot alhier gearri veerd de echtgenoot van prof. Kinkel, vergezeld van liarc vier kinderen en de zuster van Schurz, Kinkei's stoute bevrijder uit zijne gevangenis to Natigardt,om morgei; ochtend met di-' Engelgchc boot naar Londen over te steken, waar Kinkel se dert eenigen tijd gevestigd is. Ondekdexdam, 17 Jan. Heden bad alhier de gewone vergadering der leden van het genoot schap ter bevordering van nijverheid plaats, en ofschoon dezelve zich niet onderscheidde door eene talrijke opkomst, mogt toch het verhandelde aanspraak maken op belangrijkheid. Na een kort verslag en mededeeling van hetgeen dcor het bestuur verrigt of het genootschap sedert de laatste vergadering bejegend is,had de benoeming eener commissie plaats tot het innemen der reke ning over het jaar 1850, en werd de aandacht gevestigd zoo op de min gunstige uitkomsten van den oogst van het vorige jaar, op de ziekte, in de boonen en erwten waargenomen, en den toene- menden aanvoer van tarwe en meel uit Frankrijk en Amerika in Engeland, welke bij voortduring de afschaffing der belasting van het gemaal nood zakelijk zal maken, ten einde den pr\js van onze inlandschc tarwe tegen lageren teruggang te be schermen, uithoofde de aanvoer van tarwe uit de Oostzee alhier moet vermeerderen en in Enge land afnemen, als op de verbeteringen, welke in de werktuigen voor den landbouw alhier plaats hebben gevonden, zigtbaar in het ondeistel van den gewonen boerenwagen en het aatibrengen van een voetploeg uit Amerika.Van cï.eze laat- sten zijn verslagen toegezegd, om in de Hande lingen van dit jaar te worden opgenomen. Groningen, 20 Jan. Terwijl men Lu het te genwoordige saizoen van verschillende zijden be- rigten ontvangt, alsof do natuur reeds linar voor jaarskleed had aangetogen, zoo kunnen, wij thans weder berigten, dat liet ook in ouze "W oudstre ken er alles behalve winterachtig uitziet Zoo vertoonde voor een paar dagen ten kantore van de Hoer Notaris Mr. Tres/ing, te Scharnier, de kastelein R- J- Kluiulcr, aldaar, een in zijnen tuin getrokken, in vollen bloei zijnden groote- (Waalscho-) boonstengcl, en die even geurig was als in den zomer; en een oogenblik later verraste genoemde Heer Mr. Tres/ing de aanwezigen op liet aangenaamst,door bun een in z. w. cd. gestr. tuin geplukt, eveneens in vollen bloei prijkend struikje van een Auricula te toonen, Insgelijks met al den eigendommelijken geur, die er des zo mers aan oigen is. Verder wordt ons nog mede gedeeld, dat in den tuin van den landbouwer Jan Willems jhdnnga, te Sloehteren, een enkele plant van den zoogenaamden muurbloem in vollen zomerdos staat, en men ook hier en d:uir Minor Bellis (kleine madeiieljcs) in menigte aantreft; en dat alles in den kouden grond, zonder aanwen- dig van kunstmiddelen, mag toch in het tegen woordige saizoen waarlijk opmerkelijk liccten Ook in een tuin te Micldelstum staat een auri- kel in vollen bloei. Deze bloem staat in geen pot, maar in den kouden grond (in de volle natuur, .schrijft ons de berigtgever) cn prijkt met, drie bloe sems en eenige knoppen, zeker eene groote merk waardigheid in liet midden van Januari) en in de ze noordelijke streken. Aangaande, de te velde staande wintergranen, de koolzaadpknt en de jonge klaver op de klei en gemengde gronden dezer provincie, worden gunstige berigten ingewonnen. G. C.) Leeuwarden, 2p Jan. Van de Berguraer heide wordt van den 19 dezer gemeld: Heden was het voor de bewoners van dit oord een gewigtige en onvergetelijke feestdag De kerk, wier grondslag in den zomer van het vorige jaar voltooid was geworden, werd heden- in het namiddaguur voor liet eerst gebruikt, en aan de dienst van den Allerhoogste geheiligd. De welcerw. heer U. W. Thoden van Velsen, wien deze gewigtige. last was aanbevolen, ge dacht naar aanleiding van Opeub. 2122<r, met het oog op het verleden, hoe hier ter plaatse vroeger geen tempel werd gevonden en met ver langen word tegemoet gezienmet het oog op het tegenwoordigehoeliier thans een Godshuis in ons midden is gesticht, waarover wij ons dank baar verblijdenmet het oog op de toekomst,hoe er eens eend volmaakte aanbidding Gods in geest en waarheid zijn zal, tot welke «jen geone tempe len meer zal behoeven. Alles liep af tot algemeen genoegen. ]>ze dag, voor do gemeente des Hoeren zoo gewigtig; vuur alle ■vrienden'van Christus verblijdendin zonderheid voor den leeraar, die zich daarenbo ven vertast zag door een blijk van toegenegen heid, van ren hooggeachte hand aangeboden, zul alhier gewis Jang in gezegend gandenken blijven. Het ontwerp van wet op het onderwijs is spoedig te wachten. Groote veranderingen zul len er waarschijnlijk in voorgesteld worden, te Utrecht voor het liopger, in Haarlem voor het lager onderwijs. Wekker.) B E L G I E. Brussel 18 Jan. Al de ministers hebben he den hun ontslag ingediend met uitzondering van den minister van oorlog, en wel ten gevolge van verschil van gevoelen tusschen dezen laatste en zijne ambtgenooten. FRANKRIJK. Parijs, 16 Jan. Naar de groote tentoonstel ling te Londen wordt door eeue glasfabrijk eeno uitmuntende kristalen karaf gezonden. Zij is van zoodanige afmetingen, dat drie menschen van ge wone grootte, op gewone stoelen en eene tafel van een Ned. el mtddellijus gezeten, daarin gemakke lijk een middagmaal kunnen nuttigenmen klimt in en uit die karaf door middel eener ladder; zij is hoog 3 Ned. cIIcd, de buik heeft 9 Ned. ellen omvang. De stop,weegt IS en de geheele karaf 617 Ned. ponden; zij kim 857 Ned, kannen be vatten. Op last van den president der regtbank van eerste instantie, is de arrestatie (wegens sohul- denvan den prins van Capuabroeder van den Koning van Napels, gehandhaafd. DUITSCHLAND. Frankfort, 15 Jan. Als eene nadere bijdra ge tot de merkwaardige geschiedenis van Kin kels rlugt uit het tuchthuis te Spandau wordt gemeld, dat Karl Schurz reeds eenige weken voor de vlugt gelegenheid zocht, om door ver kleeding de waakzaamheid der wachters te mis leiden, als orgeldraaijer verkleed, in Spandau rond te loopen, cn op deze wijze zonder verden king het venster van Kinkel te naderen. Daar zong hij nu een lied, dat Kinkel gedicht en zijne vrouw gecomponeerd had, cn toen hij het den volgenden dag herhaalde, viel een stukje kalk uit Kiulccls venster voor zijne voeten. Den volgenden dag vielen twee stukjes kalk voor hem, en dit was een teeken, dat Kinhei wist, dat vriendou in de nabijheid waren. Na eenige da rren pause zong Schurz weder en nu werd eeu louw buiten liet venster afgelaten,waanum Schurz snel een briefje, in eene penneschacht gerold, vastbond, waarbij hij hem mededeelde, dat nog niet alles tot de vlugt gereed was en hij nog eenigen tijd geduld moest hebben. Op dezelf de wijze ontving Kinkel eene stalen zaag om er de traliën van zijn venster mede door tè zagen, en eene touwladder. Eindelijk kwam de dag .der bevrijding; reeds was Kinkel tot in de gracht der vesting gekomen, toen hem zijne krachten begaven ;maar Schurz was hier ten regten tijde tc- geuwoordig.om Kinkel uit hetslük der gracht to helpen. Hoe hij tocu met bestelde paarden naar de zeekust gebragt werd, hoe hij daar, in eene hut verborgen, do aankomst van liet schip moest afwachten, is reeds medegedeeld. Nog is to vermelden- de tactiek, om de brieven, die hij bekend maakte, uit de gebergten van Movavie en Bohème te dateren, terwijl hij nog aan de kust der Oostzee op het dralende schip wachtte, Eeu blad zegt nopens den tegenwoordigen staat der Duitsehe zaak," onder anderen het volgende; Het is tlians aan geen twijfel meer onderhevig, dat wij thans, na een' omweg van drie jaren, vol jammer en ellende, ten slotte zijn teruggekomen tot datgene, wal de terugwerking van de Fransehe omwenteling van den 24stcn Fobruarij in Duhschland was komen omver werpen tot hot haveloos gebouw van den DnUschot£*$)öml De groote Duitsehe natie is gedwongen door de dwaasheid haver regenten en do radeloosheid barer staatsmannen, under een dak eene schuilplaats te zookon, dat niet eens de minste storm kon weerstand bieden 1 De toestand, welken Duitschland ons aanbiedt, is in de geschiedenis zonder wederga. Geen stam van het Duitsehe volk, die niet met de regeritt gen in onmin was, geen enkele der regeringen, die ovey de 42 milliuenen vim een dor gyootsm volkeren der aarde regeren, die zich kan vleijen het vertrouwen vitn hare onderdanen te bezit ten. Wat is dus het geheim hunner magt? Hoe is het mogeli jk,dat rnen ons, op zich zelf staande, nog kan doen blijven wat men is ?De oneeriigheid is het, die erfzonde van het Duitsehe volk, die het zonderbaar verschijnst-l roog^ijk ma.-.kc. v-vg*

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1