JAARG. NO. 15. VRIJDAG 7 MAART 1851. NO. 67. (jéöijpit §§imwMte J. QUINTUS, Uitgever Redacteur. ABONNEMENTS-PRIJS. Voor li jaar2,00. Voor een jaar - - - - L50, Voor zes maanden - IÏUU. Voor drie inaaudeu 0,5U. Alles volstrekl. in vooruitbetaling. Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIEN. Voor een jaar, niet boven de 5 regels - - - 5,00. Boven 8 tot 16 regels, voor do eerste plaatsing 1,00. Voor 8 rcgols of minder, dito ------ tj 0,50. Voor elko volgende plaatsing ------ fj 0,25. Brieven cn ingezonden stukken franco. (Êcnig orgaan her ïCcbcrlaubcrs in Nocrïr Amerika, aan i]ct nieiinjs-, ben toestaitö cn bc belangen uan bet ©ubc cn Nlcmne tJaberlanb gcroijb. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE, ihs only Dutch (or Holland) paper in the United States is published every friday, ifce rate of $1,50 per annum or $1,00 for six months, Payable in advance. Office: near the Sheboygan Foundry. terms of advertising: {Sixteen lines or less make a square.) Square, G months MENGEL WERK $5,00 8,00 year Every subsequent sq. 4,00 One column,6 mo'ths 20,00 1 year 30,00 Square, tor 1 week 1,00 „2 weeks 1,25 Business Cards, of 5 lines or loss, per an. 5,00 Square, 3 months 3,00 All casual advertisements must be paid for in advance. Postmasters throughout the Union are politely re- Aiicsted to act as agents for this paper. -Letters and Communications to be prepaid. J. Q.UINTUS. Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor. HOLLANDSCH LOGEMENT- WISCONSIN HUIS. 8sto straat Sheboygan. Vriendelijke bediening-en billijke prijzen, verzekeren g""!l "'li"er SCeerJe ""jolgpH SCHRAGE. L. TESTWUID bewelt zijnen vrienden, uls ook het gceerdo Hollaud- clic irjblielv, zijn nieuw en wel ingcrigi logement: HET KOSSUTH HUIS. Center Straat, Sheboygan, Wisconsin. n 30 HARRISON C- HOBART. Advokiiat en Regts-Raadgever. Sheboygan, Wis. W- R- GORSLINE. Advokaat cn Regts-Raadgever. Office 8sto straat. Sheboygan, Wis._U_ B. WILLIAMS. Advekaat en Regts-Raadgever, en Solliciteur in Kan- jclarv. Kantoor aan Pennsylvania Avenue, eeuo deur ion oosten van Harvey «fc MeKillip's winkel.11 D. U. HARRINGTON. Advokaat en Vrederegter. Kantoor digt bij do Tele graaf Otlice, Sheboygan, Wis.35. IV. VANDERPOEL. Advokaat eu Regts-Raadgever, Offi.ce orcr het Postkantoor. Buffalo, New-York. w. SEAMAN. Zadel-, Gareel-, Kofferiimker. Rijtuig Bekleeder ■enz. Winkel aan Pennsylvania Avenue, bijna regt ovt liet Merchant's Hotel, Sheboygan, Wis.)n 3 A. P. LYMAN. I leeft juist ontvangen een' grootcn voorraad Nieuwe floederen, welke hij goedkoop te koop aanbiedt voor Contant geld. Granen of Huiden. De attentie van Hol landers en Duitscliere wordt met achting verzocht, door de oiidorgcieekeude. G. A EENS- Handelaar in Wijnon en alle soorten van Sterke Dranken, oridor welke Echter Hollandschc Jenever, Ge zuiverde Ohio Whisky bij de Barrel. Winkel tegen over hel Postkantoor, Sheboygan, Wis. n 35. ONZE VADER. Onze Vader die, daar boven, in den zaalgen hemel zijt. Al ons streven, hier beneden, zij aan do eer uws naams gewijd Breide uw rijk zich uit op aarde; Vaderdat uw wil geschied', Zoo als do Englen dien volbrengen in uw hemclsch rijksgobicd Geef ons. al wat wij behoeven! schenk ons schuld vergiffenis. Zoo, gelijk ook wij vergeven, ieder dio ons schuldig is! Waar verzoeking ons mogt vleijen, daar zij ons uw hulp bereid, Ter verlossing van het booze, dat ons hart zoo ligt verleidt Amen, Vader! U zij de eere, U de heerlijkheid en magt, U het koningrijk voor. eeuwig! Eeuwig U de room en kracht IV. H. WamsinckJB Scrigtcn gin (Europa. HOPKINSON CURTIS. Handelaars in 'tgrootcn klein in Kruidenierswaren en Provisies, Schoenen en Laarzen, Wijnen, Sterke Dranken, enz. Winkel in do Empire blok, hoek van Pennsylvania Avenue en 8ste straat. n. 38. FRANCIS RAITH- Horlogiémaker. Juwelier, Repareert allo soorten van horlogies en wil voor zijn werk instaan; ook maakt hij gouden ringen en allo ande- ro artikelen, dio steeds bij hem te koop zijn, tcgenovor hot Wisconsin Huis. n 56 •BENOODI GD: Een eerlijke, vlijtige jongen. Wij zagen onlangs ecne advertentie als bo venstaande. Zij dient eiken jongen tot eene na drukkelijke zedelijke les. Een eerlijke vlijtige jongen is altijd benoo digd: Naar hem zal gevraagd, zijne dienst zal verlangd, bij zal geeerd en bemind worden; men zal in. de meest aanbevelende termen van hem spreken, hij zal opgroeijen tot een man van er kende waarde en gevestigd karakter. Hij zal bcnoodigd zijn. De koopman zal hem noodig hebben als bediende of klerk; de am bachtsman zal hem noodig hebben als leerling of werkmanzij die een werk te besteden hebben zullen hem tils aannemer behoevencllenten zul len. hem als advocaat; patiënten als geneesheer; godsdienstige vergaderingen als leeraar; ouders als onderwijzer hunner kindereu; en liet volk als een beambte noodig hebben. Hij zal benoodigd zijn. Dorpelingen zullen hem als burger behoeven; bekenden als een buurmanburen als een vriendfamilien als een bezoeker; de wereld als een goede kennis; ja meisjes zullen hem beminnen en eindelijk als een echtgenoot behoeven. Een eerlijke, vlijtige jongen! Denkt er aan, jongens Zult gij aan deze vercischte voldoen Kunt gij naar die betrekking dingen? Zijt gij verzekerd dat gij benoodigd zult we zen?Gij moogt vlug en werkzaam zijn, maar dat voldoet aan deneisck niet,zijt gij eerlij Tc? Gij moogt bekwaam wezen,zijt gij vlij try? Gij moogt net gekleed zijn,en bij liet eerste gezigt oenen gunstigen indruk makenzijt gij beide eerlijk en vlijtig?Gij moogt naar eene goede betrekking dingen,zijt gij verzekerd dat uwe vrienden, onderwijzers en bekenden u voor deze hoedanigheden kunnen aanbevelen O hoe zoudt gij u gevoelen, indien uw naam niet aldus gevestigd was en gij de woorden moest hoorcn,"ik kan u niet gebruiken"? Niets anders kan in het gebrek dezer hoedanigheden voorzien. Geone bereidvaardigheid of vatbaarheid voor zaken kun nen zulks doen. Ofij moet eerlijk en vlijtig zijn,- werken en arbeidendan zal uwe roeping verkiezing tot voordeelige betrekkingen zeker zijn. NEDERLAN D. Middelburg, 9 Jan. Betreffende de droog making van het Haarlemmer-meer meldt de 'taats—Courant het volgende: Gedurende de afgeloopene maand December is de werking der stoomtuigen tot ontlediging van den plas gedeel telijk door lwoge boezemstanden belemmerd ;het inbrengen der balansen bij den Leegbwater heeft de dienst van dit stoomtuig tot. den 24 doen ont beren, en do herstellingen aan de pompen van denLynden zijn nog niet geheel afgeloopen.Aizoo is de waterstand in liet Haarlemmer-meer in ge zegde maand 6 duim gerezen, zijnde het gemid delde der waarnemingen op den 31 bevonden te zijn 2,89 el beneden Amsterdamsch peil, hetwelk aan het einde van de vorige maand op 2,95 el be neden dat peil is opgegeven. Een 11 den. Volgens de heden loopende geruchten, moet er in het huis, in de korte Gort straat, bewoond door Mejufv. de wed. Pinto, op jistcren avond omstreeks 10 a half 11 ure, een diefstal zijn gepleegd van ongeveer 600. Den 1 -iden. Men verneemt uit goede brom dat de aansluiting van den Rijn-spoorweg aan het Duitsche spoorweg-net, eindelijk zou zijn tot stand gekomen. Zou eindelijk de spoonveg van Middelburg naar Maastricht, of ten minste van Middelburg of Viissingcu naar eenigen aan den Rijnspoorweg zich aansluitenden tak, mede tot stand komen? of is alles mogelijk, behalve eenig aandeel van Zee land in de aan alle andere provinciën gegund wordende welvaart is Zeeland het Nederland- sche Biberie, of welzijn de .Zeeuwen de Paria's van het Rijk? Den 14den. Wij hebben wederom liet overlijden te vermelden van eenen man, die lang ecne waardige plaats in dc Nederlandsche schil derschool heeft bekleed. Gisteren is in deu ou derdom van 72 jaren te Amsterdam overleden de lieer J. II. Koekkoek, lid der akademie van beeldende kunsten enz. die zich als zeeschilder eenen welverdienden naam heeft verworven. Er zijn uitverkorene familien, die voor de kunst schijnen te zijn geboren. De familie Koekkoek is eene dezer familien. Wij herinneren slechts, dat Neerlsinds eerste landschap-schilder een zoon des ontslapenen is. Door een Fransch ingenieur, zal naar de JAY DEAN. Handelaar in alle soorten van Keuken-, Kamer- en Plaat Kagcheb; alsook de zelf rcgelerende Kamer Kag- cliols, Manufacturer van alle soorten van Blikken, Pan- doeken en Koperen waren, door hem zelvcn vervaar digde Koebellen, Nagels, enz.NB. Eenig agent voor Down Co's Patent draaijonde Spuit-, Regenbak- en Welpompen. Pennsylvania Avenue, Sheboygan, n 9 JOHN GRIFFITH. Buffalo Contante Kruideniers-en Provisie Winkel. Naast W. Seaman's Zadelmakerij. Heeft bestendig voorhanden. Hamburger Zoetemelk- ache Kaas,Spek, Zout, Reuzel, Stroop, Boter, Aardap pels, Rijst, Thee, koffij, Suiker, cn alle andere Levens middelen voor familie gebruik. Shehovgan, 18 Julij 1850. n36 J. F. XUEHMSTAEDT. Handelaars in 't groot en klein in Manufacturen, Krui denierswaren, Goud Sf Zilver, "Yankee Noties," Ge maakte kloederon en lleerenstoffen. Winkel west van het postkantoor. gan, 22 November 1850. j2ni DOCTOR ALBERTI, Genees-, Heel-, Verloskundige en Tandmeester. Naast het Wisconsin-Huis, Sheboygan, Wis. n 53 Winter in Nederland. Sedert 1707 heeft men slechts vijf zul ke zachte winters gehad, als die welke wij thans beleven. Die van 1733 was echter do zachtste, want op den 25ston Januarij van dat jaar ston den de vruchtboomcn in vollen bloei, en 20 da gen vroeger waren de boomen reeds bedekt met bladeren. Uit Applngedam wordt gemeld, dat, als een gevolg van de buitengewone zachte weersge steldheid, men aldaar reeds de spreeuwen ziet Zekerlijk een zeldzaam verschijnsel in de maand Januarij. Den 9den dezer, 's morgens omstreeks 11 uur, nam men te Antwerpen een in ditsaizoen zeldzaam verschijnsel waar. Een regenboog ver toonde zich in het noord-westen, doch met flaauwe kleuren. (Somipige personen houden ook dit als een voorteeken van een'zuchten en re- genachtigen winter.) Als eene zeldzaamheid meldt men verder, dat in den tuin van den tapper M. JJabraken, te Ton- gelre, thans een pruimboom in vollen bloei staat Tot nu toe kwam dat fabrikaat bijna uitsluitend uit Overijsselslechts enkele huisgezinnen,meest al uit de provincie naar deze overgekomen, hiel den ach met mattenweven onledig en wonnen daarmede hun onderhoud, alhoewel groote partij en russchen jaarlijks bij scheepsladingen naar Ge- nemuiden en elders uit deze en de naburige pro vinciën Groningen eu Drenthe werden overge voerd. Voortaan zal dit anders zijn. Te Surhuïster- veen, oen dorp, waarin vele menschen wonen.die 's zomers bestaan van russchensnijden, is van dorpsweg© in December 1.1. eene rnatlen-weef- school opgerigt, waarin thans negen leerlingen zijn geplaatst, die goede vorderingen in die werk zaamheid maken. Het door een' der leerlingen eerst afgewerkte stuk russchemmt is den heer grietman van Acht- karsdelen, uit erkentelijkheid, van wege het gan- sche dorp opgedragen, die dat ook welwillend heeft aangenomen.Naar wij vernemen, kan het fabrikaat wedijveren met de Overijsselsche mat ten, zoodat alle hoop bestaat,dat spoedig de Frie zen hunne zindelijke vertrekken kunnen beleg gen met Friesche matten, geweven van Friesc/ie russchen, bewerkt door Friesche arbeiders. Arnhem, 10 Jan. Wij vernemen uit goede bron, dat de aansluiting van den Rhijn-spoorweg aan het Duitsche spoorwcg-net eindelijk zoude zijn tot stand gekomen. Arnh. Ct.) 'sGiiavenhage, 10 Jan. De 's Gravenhaag- sche Nieuwsbode meldt, dat do heer C'. Kater Ts., Woensdag avond de eer heeft gehad aan Z. M. den Koning voor te stellen het door hem ont worpen en vervaardigd model eener houten brug- over liet Y, uit negen bogen bestaande, waarvan de middelste, lang 150 voeten, 84 voeten boven den waterspiegel verheven zoude zijn. Z. M. heeft het ontwerp in al zijne deelen onderzocht en met de meeste belangstelling daaromtrent in lichtingen ingewonnen. 's Gravenhage, 14 Jan. Dc Toekomst bc- rigt liet volgende: "Het schijnt dat de heer van Nes, door het afsterven van den heer Bruce, thans niet gaarne als vice-president naar Neerlandsch Indien wil vertrekken. Dit berokkent de regering voor het oogenblik eenige moeijelijkheid. "Door het afsterven van den benoemden gou verneur-generaal van Nederlandsch Indieu, de heer Bruce, hebben 's lands financien een zeerna- dcelig verlies geleden, namelijk dat van eene gra tificatie van 25,000 en een traetements-voor- grootc tentoonstelling te Londen, eene nieuwe machine worden gezonden, waardoor het een schot van 90,000, te zamen bedragende eene letterzetter mogelijk wordt 10,000 letters in het som van 115,000. uur uit te deelen, te zetten, te verbeteren en van intcrlinién te voorzien, liet werktuig bestaat uit twee gedeelten, welke ieder 74 duim lengte bij 1 el hoogte en 20 duim diepte hebbenin deze beperkte ruimte zijn do 64,000 letters vervat, welke de zetter volgens de borekeuing van den ingenieur dagelijks noodig heefthet geheel is in diervoege ingcrigt, dat een man vier verschil lende letters, romein en cursijf, kan zetten, zon der de letterkassen te verplaatsen en zouder zijne plaats te verlaten. Men is zeer verlangend, zich met eigen oogen van de waarheid eener uitvin ding te overtuigen, aan welke door den ingenieur 15 jaren gewerkt is. De heer DavidBorking Gz.oud Fransch kostschoolhouder alhier, thans nog lid der plaat selijke schobl-commissie, president van de com missie voor onderwijs uit .het departement der maatschappijtot Nut van 't Algemeen, ter dezer stede, ontving dezer dagen, met een vereerenden brief van den heer staatsraad, Commissaris des Konings in de provincie Zeeland, van wege Z. M.eene zilveren medaille met 's Konings bceld- tonis en toepasselijk inscriptie, voor de vele cn langdurige diensten door genoemden heer in het vak van onderwijs en opvoeding met ijver en bekwaamheid aan den dag gelegd. Wij twijfe len niet of 's mans talrijke vrienden en vroege re leerlingen, ja al zijne medeburgers zullen dit bewijs van 's Konings erkenning van ware ver diensten, in een achtenswaardig burger met ge noegen vernemen. Zeeuws67.) Leeuwarden, 9 Jan. Welke Fries kent niet de zoogenaamde Genemuider matten, met haar zindelijk uiterlijk,geweven van russchen of biezen of wel uit beide stoffen bestaande Men vindt ze algemeen in de kleistreken, alsmede in het westelijk deel dezer provincie, ook in de steden. Amsterdam, 11 Jan. Bij den staat van be grooting in ontvangst en uitgaaf der stad Amster dam, voor het dienstjaar 1851, worden de ont vangsten geraamd op 2,501,407,664 en de uit gaven op 2,586,502,474, en alzoo het batig slot op ƒ4,815,19. De bevolking bestaat uit 224,949 zielen. JONGELINGEN LEEST HIER: Amsterdam, 15 Jan. De Fransche Academic des sciences schreef in 1849 eene prijsvraag uit, luidendewelke is dc beste regeringsvorm? Daarop kwamen 494 antwoorden in en dat, 'twelk den cereprijs eene zilveren medaille behaalde, was geschreven door onzen ZEVEN TIENJARIGEN stadgenoot, den heer N. Bak ker, Dz., zoon van de wed. Bakker, eene schui- tcvoerdèrsafiairc uitoefenende. Zeer toevallig hoorde hij in het afgeloopen jaar, dat de bovengenoemde prijsvraag was uit geschreven, dong mede naar den prijs en ontving zeer onverwacht, in 't laatst van 1850, als be kroonde, een brevet als eereüd dor Academie des sciences en drie medailles, een groote en twee kleinere, waarvan in Frankrijk, volgens dc statu ten, een der kleinere aan een rood lint wordt ge dragen. Die medaille heeft aan de eene 2ijde cle woorden: Academie des sciences en aan de ande re de letters van den naam des bekroonden.. Naar wij vernemen, is het antwoord de» hee- ren Bakker op de bedoelde prijsvraag ten gunste van de constitutionele monarchie geweest. Het heeft ons moeito gekost, bovenstaande op merkelijke mededeeling te kunnen doen. De be kroonde bewaarde daaromtrent zooveel mogelijk het 'stilzwijgen, en dit verhoogt cle eer, die hem te beurt viel. (Ami. Ct.) De heer Pienenxan is bezig met de laai-

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1