(ji'liüijcjtm uuu'stiöi>efe VRIJDAG 28 FEBRUARIJ 1851. NO. 66. J. Q.UJLNi'uS, Uitgever Redacted. ABONNEMENTS-PRIJ S. Voor IJ jaar - - Voor een jaar - - Voor zes maanden Voor drie maanden 2,00. L50. 8 1,00. S 0.50. Alles volstrekt in vooruitbetaling. 2" JAARG. NO. 14. Verschijnt eenmaal per wê?k. PRIJS DER ADVERTENTIS.W Voor een jaar, niet boven de 5 regels - -' - 5,00. Boven 8 tol 16 regels, voor de eerste plaatsing 1,00.- Voor 8 rogcis of minder, dito ------$ 0,50. Voor elke volgende plaatsing -0,25. Brieven en ingezonden slakken franco.- (Statig orgaan her Ncbcrlan&srs in Nacrri» Amerika, aan l)ct nieuws, ben tocslanü eu bo belangen oan Ijct ©ube cn JCicnme babcrlanb gcroijb. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE. Tho only Dutch (or Holland) paper in the United States is published every frrdat, at die rate of $1,50 per annum or $1,00 for six months, Payable in advance, .JgJ Office: near the Sheboygan Foundry. terms of advertising! Sixteen lines or less make a square.) Square, 6 months $5,00 one rear 8,00 Every subsequent sq. 4,00 One column,6 mo'ths 20,00 1 year 30,00 Square, lor 1 week $1.00 2 weeks 1,25 Business Cards, of 5 lines or loss, per an. 5,00 Square, 3 months 3,00 Ail casual advertisements must be paid for in advance. Postmasters throughout the Union are politely re quested to act as agents for this paper. —Letters and Communications W be prepaid. J. QUBSTÜS. Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor. qudtt 5 -tt<2u3tm<en HOLLANDSCH LOGEMENT- WISCONSIN HUIS. 8s te straat Sheboygan. Vriendelijke bediening en billijke prijzen, verzekeren mij de gunst mijner gecerdo bezoekers. J, i b JOSEPH SCHRAGE. L. TESTWUTD beveelt zijnen vrienden, als ook liet geeerde Holland- nelie publiek, zijn nieuw en wel ingerigt logement: HET KOSSUTH HUIS. Center Straat, Sheboygany Wisconsin. r*30 HARRISON C- HOBART. Advokant en Rigls-Rnndgever. Sheboygan. Wis, n 2 W H GORSLINE. Advokaat cn Regis-Raadgever. Office 8ste straat. Sheboygan, Wis. n 2 B. WILLIAMS. Advokaat en Regis-Raadgever, eu Solliciteur in- Kan- .«elarv. Kantoor aau, Pennsylvania Avenue, eene deur ton oosten van Harvey McKillip's winkel.ti 32 D. U- HARRINGTON. Advokaat en Vredercgter. Kantoor digt bij de Tele graaf Office, Sheboygan, Wis.n 35. Bcrigtcu na 11 Cf: n r opa. L V. VANDERPflFL. Advokaat en Rcgts-Raadgevor.^ Ojficc over het Fostkantoor. Buffalo, New-York. W. SEAMAN. Zadel-, Gareel-, Koffermaker, Rijtuig Bekleeder enz. Winkel aan Pennsylvania Avenue, bijua regt over het Merchant's Hotel. Shehoygan. (Wis.)n 3 A P. LYMAN. Heeft juist ontvangen oen' grooten voorraad Nieuwe Goederen, welke bij goedkoop to koop aanbiedt voor Contant geld. Granen of Huiden. Dc attentie van Hol landers en Duitsohera wordt met achting verzocht, door do ondergetoekonde. G. ARENS- Handelaar in Wijnen en alle soorten van Sterke Dranken, onder welke Echte HoIIandsche Jenever, Ge zuiverde Ohio Whisky bij de Barrel. Winkel tegen >ver het Postkantoor, Sheboygan, Wis. n 35. HOPKINSON CURTIS. Handelaars in 't groot cn klein in Kruidenierswaren en Provisies, Schoenen en Laarzen, Wijnen, Sterke Dranken, euz. Winkel in do Empire blok, hoek van Pennsylvania Avenue cn 8sto straat. n. 38. FRANCIS RAITH- Horlogiemakkr Juwelier, Repareert alle soorten van horlogies en wil voor zijn werk instaan; ook maakt hij gouden ringen en alle ande re artikelen, die steeds bij hem te koop zijn, tegenover hot Wisconsin Huis. n 36 JAY DEAN. Handelaar in alle soorten van Keuken-, Kamer- en Plaat Kagchels; alsook do zelf rcgelereudo Kamer Kag- chels, Manufncturier van alle soorten' van Blikken, Pan- doeken en Koperen waren, door hem zeiven vervaar digde Koeb.'llon, Nagels, enz.N B. Eenig agent voor Down C'o'h Patent dranijende Spnit-, Regenbak- en Weipompon. Pennsylvania Avenue, Sheboygan, r JOHN GRIFFITH. Buffalo Contante Kruideniers-en Provisie Winkel. Naast W. Seaman's Zadelmakerij. Heeft bestendig voorbanden. Hamburger Zoetemelk- sche Kaas,Spek, Zout, Reuzel, Stroop, Boter, Aardap pels, Rijst, Thee, koffij, Suikor, en alle andere Levens middelen voor familie gebruik. Sheboygan, 18 JiUij 1850. n36 J. F. Kb ülHMST AEDT. Handelaars in 't groot en klein in Manufacturen„Krui- deuiefswaren. Goud Zilver, "Yankee Nwtios," Ge maakte kleedoron en Heereastoffen. Winkel west van het postkantoor. Sheboygan, 22 November 1850. j2ni DOCTOR A1BERTI, Gelees-, H,ed-, Verloskundig# en. Tandmeester. Naast hel Wiaconsin-Huie, Sheboygan, Wis. n 53 NEDERLAND. 's Grave khage, 3 JaD. "Wij gelooven met grond te kunnen tegenspreken het berigt, dezer dagen door de akademische courant Lucifer me degedeeld, betrekkelijk de verplaatsing van den Hoogen Raad uit deze residentie naar Utrecht, in verhouding voor het verlies, door die stad tc lijden wegens de opheffing der Hoogcschool al daar, welke- genoemd blad daarmede in verband achtte. Zoover onze inlichtingen strekken, is daar van nog niets bekend, zeker niets bepaald. En al ware het zoo, dan berust zelfs ook het plan op nog zeer onbepaalde voornemens, waarvan de eventuele volvoering geheel afhankelijk is van de beschikkingen, omtrent onze instellingen van hooger onderwijs te nessen. Minst genomen was het bedoelde berigt dus uiterst voorbarig. Naar men verneemt is bij Koninklijk be sluit van 31 Dcc. jl. aan de onderscheidene seherpregters en hunne adsistenten een eervol ontslag uit deze hunne bedieningen- verleend roet ingang van 1 Jan. 1851, en zulks onder toeken ning voorloopig van wachtgeld. De:? Helder, 3 Jan. Ten geTofge ran storno aclitig weder is eerst in den vroegen morgen van heden het lijk van wijlen den heer Bruce, met een schip, naai' Kampen overgevoerd. Mevrouw de weduwe en de heer van Schreven, secretaris des overledenen, zijn mede van hier vertrokken. Voorzeker eene zonderlinge lotsverwisseling Voor negen- weken zagen wij de heer Bruce op de Kamper boot, versierd met vlaggen en wim pels, deze haven binnenstoomen, om, overge voerd op een vorstelijk schip, ten toppunt van magt en aanzien, ginds over duizenden te gebie den cn nu werd zijn zielloos overschot, naauwe- lijks opgemerkt, met een gewoon vaartuig, van hier weggevoerd., Amersfoort, 4 Jan. Door het buitengewoon zachte wintergetijdo prijkt het winterkoren met het schoonste groen ook de weligheid der wei landen en beemden doen vergeten, dat wij ons midden in Jan. bevinden. Wintergroenten schie ten opheesters en vruchtboomen botten uit en de oudste mensclien heugt het in lange niet zoo danige weersgesteldheid beleefd te hebben. Het weder is echter allerongunstigst voor het onge dierte, dat meer en meer aangroeit. Tilburg, 4 Jan. Er begint vrees te ontstaan, dat dc winter-rogge, welke zich welig laat aan zien, wanneer het niet binnen weinige dagen vriest, grootendeels door do slakken zal worden ernield. 's HkrtogexboscBv 4 Jan. Uit het reserve fonds en de alsnog in den loop des vorigen ingekomen belangrijke bijdragen ten behoeve van de noodlijdenden door den watersnood van Februari] 1851», zal eertsdaags eene nadere scha deloosstelling van 25 a 30 pCt worden uitbe taald; zoodat alsdan 75 a 80 pCt van de gele- dene schaden en verliezen in Noord-Brabami alleen aan minvermogenden en bchoeftigen zal zijn vergoedeene aanmerkelijke som, als nsen weet, dat die schaden en verliezen, door minver mogenden en behoeftigen geleden,ruim ƒ180,000 bedragen. Maastricht, 7 Jan. In de 'Nieuwe RotL 'fit. van 21 Dec. jl.wordt uit deze stad een gerucht vermeld, dat de door het provinciaal hof wegens moedermoord tot de doodstraf veroordeelde S. de door baar gevraagde gratie van de straf der guillotine zoude zijn geweigerd, en dat mitsdien eerlang tot de ten uitvoerlegging van dat kapi taal vonnis, voorafgegaan door liandkapping, enz.zal moeten worden overgegaan. Ieder een die dat berigt las, scheen het onbegrijpelijk toe, dat in Nederland in de negentiende eeuw, nog dergelijke straf zou worden uitgevoerd. Ge lukkig verneemt men dan ook nu, dat gemeld gerucht ten eenemale is ongegrond en dat het den Koning dezer dagen heeft behaagd, de dood straf, waartoe J. M. Severens, huisvrouw van Schut, was veroordeeld, te verwisselen in levens lange tuchthuisstraf [travaux forces a perpetuile) die nog steeds in Limburg van kracht is. Leeuw arbex, 11 Jan. Men verneemt, dat volgens de bekomene berigten, zich sedert onze laatste opgave, wederom in deze provincie ge leiding daarvan overeenkomstig de reglementaire bepalingen tot wering der verspreiding van ge dachte ziekte, last gegeven tot dooding van 40 runderen, makende met de vorige opgaven-een totaal van 1030. De Heer J. J. van der Jfaaden, te Am sterdam, is voornemens, bij genoegzame deelne ming, gedurende de wereldtentoonstelling, te Londen, elke tien dagen eene stoomboot van Amsterdam derwaarts te doen afvaren met een bepaald getal passagiers, zoodat elk eene slaap plaats aan boord heeft, zullende de boot telken reize vier dagen te Londen blijven liggen, gedu rende welken tijd de passagiers aan boord lo gies en voeding genietenna verloop van dien tijd zullen zij met dezelfde boot en hetzelfde ge zelschap teruggebragt worden. Met genoegen verneemt men het aanvan kelijk wel slagen van de pogingen om ook in Ne derland eene landbonw-kolonie tot stand te brengen, bestemd om de verwaarloosde en on vermogende knapen op te nemen en hen tot werkzame, nuttige burgers te vormen. Reeds is uit aanzienlijke bijeengebragtc giften een ge schikt landgoed aangekocht, en de verwezenlij king van het weldadig ontwerp zal nu afhan gen van de toetreding van velen om door giften in de verdere kosten van eerste inrigting te voor zien; maar vooral van het verkrijgen van ge noegzame jaarlijksche bijdragen tot bestrijding van de uilgaven van dageüjksch beheer en van verpleging van opgenomene kweekelingen. Daar toe worden pogingen aangewend, en men vleit zich ook daarin te zullen slagen, op grond dat zeker vele weldadige landgenooten in de overtui ging deelen, dat het meest afdoende middel om het toenemend pauperisme tegen te gaan, te vin den is in de aankweeking van godsdienstzin, in de bevordering van zedelijkheid en de opwekking tot nuttigen arbeid bij het groot aantal verwaar loosde knapen uit de lagere volksklasse. De bekende Fransche Moreau de Jonnes heeft de volgende betrekking tusschen de sterfte in de verschillende landen opgemaakt. In Ita lië, Griekenland, Turkije sterft jaarlijks 1 persoon van dc 30; in de Nederlanden, Frankrijken Pruissen 1 van 39in Zwitserland, Oostenrijk, Portugal en Spanje 1 van 40 in Europeesch Rusland en in Polen 1 van 45in Noorwegen 1 van 48; in Ysland 1 van 53; in Engeland 1 van 58in Schotland 1 van 50. Hieruit blijkt, dat onder het koude klimaat en in landen die aan zee gelegen zijn, het levenlanger duurt dan in de zuidelijke landen. Friesche Ct In de sectie vergadering betreffende kuns ten enz.die den 16 Julij 11. door de Nederland- sche Maatschappij ter bevordering van nijverheid te Haarlem gehouden werd, vertoonde de heer O. Verhagc, afgevaardigde van de afdeeling Goes, een uit zijne tratijk af komstig monster- zout, dat hij, ter vervanging van liet Engelsche tafelzout, onder den naam van Otto's zout, als iulandsch fabrijbaat wil in den handel brengen. De hoedanigheden van dit zout, door den heer Verhagen opgegeven, zijn1. Dat,, hoewel het als zeer fijn poeder voorkomt, het echter onver- valscht is. (*J 2. Dut hot bij elke weersgesteld heid volkomen droog blijft 3. Dat het met het beste Engelsche zout, in goede hoedanigheid op eene lijn kan gesteld worden. Op voorstel van den voorzitter, werd het mons ter zout, namens de sec tie,in handen gesteld van de heeren Pas en van Iterson, ten einde het zelve aaneen qualitatief scheikundig onderzoek te onderwerpen, en wel te vergelijken met het Engelsche tafelzout. Deze hoeren hebben aan dat verlangen vol daan door de volgende verklaring: Het strekt den ondergeteekenden tot genoe gen, bij deze de verklaring te mogen afleggen, dat liet tafelzout, bereid door deu heer Ver hagen, te Goes, waarvan aan hen een nader on derzoek op de sectie-vergadering der maatschap pij ter bevordering van nijverheid [16 Julijj werd opgedragen, in alle opzigten den goeden dunk heeft bevestigd, die eene oppervlakkige be schouwing van hetzelve bereids had doen ont staan. Behalve toch dat dit zout rich door eene Mon denke hierbij aan hot te Loyden ontdek te valsche keukenzout, waorv&a door dou hoogleeraar -{a - r vaK der Boon Mesch. als kenmerk vau vorvalsching vallen van de besmettelijke longziekte onder het| was opgegoven, "dat het fijner was dan het echte rundvee hebben voorgedaan, en is, naar aan- j keukenzout." zeer witte kleur en voldoende fijnheid aanbeveelt, bezit het ook in een scheikundig opzigfc alle ken merken van zuiverheid. Het blijft droog ook in eene vochtige dampkringslucht, is in 2.V deel water volkomen oplosbaar; de oplossing is hel der, kleur en reubeloos neutraal, en levert door inwerking van dc gewone herkenningsmiddelen geen spoor van kalk, magnesia of eenige andere verontreiniging, zoodat dan ook dit tafelzout alle aanbeveling waardig is, en in niets voor het bes te Engelsche fabrijkaat behoeft onder te doen. Amsterdam en Gouda, 25- Julij 1850: tal D: PAS. A. A. S. vak ITERSON. BËL6IE, Brussel* 30 Dec. De af kondiging der wet, betreffende de buiten koersstelling van het goud, heeft in den handel eene soort van paniek veroor zaakt De stukken van 25 fr. worden, met schroom ontvangen, vooral door de buitenlieden, die zooveel mogelijk weigeren goud in betaling te nemen. De nieuwe stukken van 20 fr.on langs in Frankrijk geslagen en in Belgie in vrij groote hoeveelheid in omloop gebragt, worden alleen tegen verminderde koor» aangenomen. Het einde des afgeioopen jaars heeft zich- in Belgie op eene droevige wijze gekenmerkt door de buitengewone sterfte van kinderente Brussel zijn gedurende de maand December bij na 300 kinderen beneden den leeftijd van 8 ja ren overleden grootendeels aan de mazelen en- het roodvonk. DUITSCBLAND. Eerlijk, 5 Jan. De hertog van Anhalt--Des sau heeft op eigen gezag, krachtens dc hem bij de Grondwet verleende magt om, bij het geslo ten zijn der Stenden-Kamer, in spoedvereischen- de omstandigheden door verordeningen te voor zien, eene wet op de drukpers en op het regt van vereenigiog en vergadering uitgevaardigd. De aanhef derzolve luidt aldusIk heb de ont wikkeling der aait mijn volk verleende drukpers vrijheid en der vrijheid tot vorming van verecni- gingen,- nnauwlettend gadegeslagen, en ik heb met groote bekommernis bespeurd, dat een groot deel der drukpers in deze drie jaren geen enkel goed en verheven doeleinde beoogd heeft, cn, in plaats van trouw aan den Vorst, gehecht heid aan Christendom, wet en orde, in te pren ten en te bevestigen, alleen zich beijverd heeft, tot ontrouw, ondank, en weerspannigheid op tc ruijen en de grondslagen der Christelijke Gods dienst schaamteloos en stout aan te randen. Den- zclfden heilloozen weg hebben verscheidene ver- eenigingen ingeslagen. Hierdoor wordt een zoo verderfelijk en zedelijk vergift uitgestrooid, dat de door God mij opgelegde pligt mij. gebiedt, de gevaren te keer te gaan, die daaruit voor de Christelijke godsdienst en voor de in- en uitwen- digo rust van mijn land ontstaan." ZWEDEN ex NOORWEGEN. De criminele regtbank van Kongsvinger ('Noor wegen heeft onlangs vonnis geveld in eene zaak van vierdubbelen moord, welke met voorbedach ten rade begaan is, maar onder zulke verzach tende omstandigheden, dat de regtbank, na vol gens de wet, het doodvonnis over den moorde naar te hebben uitgesproken, evenwel gemeend heeft, een verzoekschrift aan den Koning te moe ten aanbieden, om algeheele vergiffenis. Zie hier de bijzonderheden dezer zaak: Er bestaan in Noorwegen ongeveer 15 a 20,000 Bohemers (Gipsies), eene stam, die slechts van diefstal ten koste der landbewoners leeft, zoodat er in de eenzame landhoeven, des nachts, altijd wacht wordt gehouden, om tegen de aanslagen der Bohemers beveiligd tc zijn. In het begin van Februarij 11. vertoonden zich op zekeren morgen vier Bohemers (drie mannen en eene vrouw) voor het huis van de echtge- nooton Ommersaetcr,op eenige mijlen vanKongs- vinger gelegen, en vroegen, naar gewoonte, om eene aalmoes. Er was toen slechts- een jonge dienstbode Lars Ringer, 18 jaren oud, in het huis aanwezig. Door de aankomst van deze gevaarlijke gasten verschrikt, bedacht hij een middel, om hen te beletten de handen te slaan aan het eigendom van zijnen meester. Hij ontving hen met de meeste voorkomendheid, voerde hen naar het beste gedeelte van het huis, stak een groot vuur nan en bood hun cn heerlijk ontbijt aan. De

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1