ietmislioiV. r JAARG. NO. 13. VRIJDAG 21 FEBRUARI J1851. NO.G5. {\êamm OL3 J. QUINTUS, Uitgever Redacteur. ABON'NEMENTS-PRIJS. Voor IJ jaar ------ Voor een jaar ------ Voor 7.es maande» - - - - Voor drie maanden - - - - - 2,00. - S 1/>Ü, - 1,00. - U.50. Alles volstrek; in vooruitbetaling. Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENtlEN. Voor ccn jaar. niet boven do 5 rogels - - - 5,00 Boven 8 tot 16 regels, voor do eerste plaatsing 1,00. Voor 8 regels of minder, dito ------ S: 0,50. Voor elke volgende plaatsing 0,25. Brieven en ingezonden stukken franco. (Ëcnig orgaan Der Nebcrlim&crs in NoorS Amerika, aan l]ct uicnros, ben tacstaniS cn bc Wangen ïinn l)ct (Pnbc cn Jiicnroe tkibcrlnnb genjijb. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE, Tlio only Dutch (or Holland) paper in the United States is püblished every friday, at the rate of $1,50 per annum or $1,00 for six months, £2^" Payable in advance. J&Z Ofliee: near the Sheboygan Foundry. terms of advertising 1 Sixteen lines or Less make a square.) Square, for 1 week $1,00 2 weeks 1,25 Business Cards, of 5 or less, per an. 5,00 3 moutlis 3,00 $5,00 8,00 Square, 6 months one year Every subsequent sq. 4,00 One column,mo'tks 20,00 1 year 30,00 All casual advertisements must be paid for in advance. Postmasters throughout the Union are politely re quested to act as agents for this paper. —Letters and Communications to be prepaid. J. QUINTUS. Publisher Editor. Sheboygan, Wisconsin. HOLLANDSCH LOGEMENT- WISCONSIN HUIS. 8ste straat Sheboygan. Vriendelijke bediening cn billijke prijzen, verzekeren rnii de rruust mijner geeerde bezoekers. Sülh JOSEPH SCHRAGE. L, ÏESTWTJED beveelt zijnctt Vrienden, als ook het gecerde IJolland- ;clie publiek, zijn nieuw en wel ingcrigt logement: HET KOSSUTH HOTS. Center Straat, Sheboygan, Wisconsin, n 30 HARRISON C- HOBART. Advokant en Regis-Raadgever. Sheboygan, Wis. n2 W R- GORSLINE. Advokaat cn Regts-Raadgevcr. Office Sstc straat Sheboygan, Wis. B. WILLIAMS. Advokaat en Rcgts-Raadgevcr, cn Sollïcitenr in Kan- sclary. Kantoor uau Pennsylvania Avenue, cenc deur -ecu oosten van Harvey McKillip's winkel. n 35 D. U. HARRINGTON. Advokaat en Vrederogtor. Kuntoor digt Itij do Tele- raaf Office. Sheboygan, Wis. n 3". I. V. VANDERP0EL. Advokaat en Rcgts-Raadgever,_ Office oicr het Postkantoor. Buffalo, New-York. W. SEAMAN. Zadel-, Gareel-, Koffermaker, Rijtuig Bckleedcr enz. Winkel aan Pennsylvania Avenue, bijna rogl over het Merchant's Hotel, Sheboygan, (Wis.)n 3 A. P. LYMAN. Heeft juist ontvangen een' groolon voorraad Nieuwe Goederen, welke hij goedkoop te koop aanbiedt voor Contant gold, Granen óf Huiden. De attentio van Hol landers cn Duitschcrs wordt mot achting verzocht, door de ondergeteokendc. G. ARENS- Handelaar in Wijnen en allo soorten Van Sterke Dranken, onder wolke Echte Hollandsche Jenevor, Ge zuiverde Ohio Whisky bij do Barrel. Winkel tegen over het Postkantoor, Sheboygan, Wis- n 35. H0FKINS0N CURTIS. Handelaars in 't groot on klein in Kruidenierswaren en Provisies, Schoenen en Laarzen, Wijnen, Stcrko Dranken, enz. Winkel in do Empire blok, hook van Pennsylvania Avenue en 8sto straat. 11 38- FRANCIS RAITH- IIoRLOGIEMAKER. JUWELIER, Repareert alle soorten van horlogies en wil voor zijn Werk instaan; ook maakt hij gouden ringen en allo ande re artikelen, dio steeds bij hem te koopzijn,'tegenover het Wisconsin Huis. 36 JAY DEAN. Handelaar in alle soorten van Keuken-, Kamer- en Plaat Kagchels; ulsook de zelf rcgelerende Kamer Kag- chels, Manufacturer van allo soorten van Blikken, Pan- doeken en Koperen waren, door hom zelvon vervaar digde Koebellen, Nagels, enz.NB. Eenig agent voor Down Co's Patent draaijendo Spuit-, Regenbak- en Welpompen. Pennsylvania Avenue, Sheboygan, n 9 JOHN GRIFFITH. Buffalo Contante Kruideniere«cn Provisie Winkel. Naast W. Seaman's Zadelmakerij. Heeft bestendig voorhanden. Hamburger Zoetemclk- sche Kaas,Spok, Zout, Reuzel, Stroop, Boter, Aardap pels, Rijst, Theo, koffij. Suiker, on allo andoro Levens middelen voor familie gebruik, Sheboygan, 18 Julij 1850. "36 3. F. KUEHMSTAEDT. Handelaars in 't groot enkleiu in Manufacture0, Krui denierswaren, Goud Sr Zilver, "Yankee Noties," Ge maakte kleederen en Heerenstoffen. Winkel weet van het postkantoor. Sheboygan, 22 November 1850. j2n2. DOCTOR ALBERTI, Genees-, Heel-, Verloskundige en Tandmeester. Naast het Wisconsin-Huts, Shebovg.in, Wis. n 53 3ngqonbene Stukken. Voor den Sheboygan Nieuwsbode. De Slaven te Nieirw-Orleans. Ik lean mij niet weerhouden mijn vol gemoed, dat dagelijks zoo dikwijls ik een nieuwsblad in handen neem, met diepe verontwaardiging en innig medelijden wordt vervuld, nog in eenige re gelen voor mijne Landgenooten lucht te geven betrekkelijk de Slavernij en de in de laatste helft des verleden jaars op nieuw bekrachtigde en verzwaarde wet op voortviugtige slaven. Velen toch mcenen dat de Slavernij niet zoo slim is. Ja sommigen zouden beweren willen, dat liet lot der slaven nog de vookeur zou verdie nen boven dat der dienstbare en arbeidende klas se in NederlandAndere spreken van eene vroe gere bestelling'der Voorzienigheid, welke dezen stam van ons mcnschelijk geslacht tot zulk oenen jammerlijken,hoogst ellendigen staat zou hebben veroordeeld, en vinden hierin verschooning voor de koelheid huns harten dat van mensehenliefde moest gloeijen. O arme Christen, die koud van harte zijt Mijne VriendenTijdens mijn verblijf te Nieuw- Orleans heb ik dezen slaven- en meDschen-han- del gezien. Dagelijks staan daar honderden van menschen, van gelijke bewegingen als wij, ja! van hetzelfde bloed, oud en jong, mannen en vrouwen, gelijk in Nederland de paarden en bees ten op -de markt voor een iegcnlijk te koop. Als beesten worden zij ter markt gebragt, ja somtijds zelfs bij publieke opveiling stuk voor stuk aan den hoogsten bieder verkocht. Uit hun Vaderland vervoerd, van familien en vrienden ontrukt, gelijk wilde paarden op de jagt gevaugen en gedresseerd, staan daar men schen met het enkel onderscheid in kleur gelijk wij, met redelijke 'vermogens begaafd, geschapen cn bestemd om hunnen Schepper tc leeren ken nen en beminnen als werkbecstcn te koop! Zondaars gelijk wij, maar waar Christus voor' gestorven is en opgewekt tot regtvaardiging en heiliging en zaliging door het geloof in Zijnen naam, staan daar te koop voor geld, tot werktui gen van woeker en eigenbaat Dc mensch, die door de hand zijns Scheppers zoo wonderbaarlijk is gemaakt en reeds door zij ne regtopgaande gestalte en heerlijk spraakver mogen boven al het gedierte uitmuntte koop De mensch, de heer van al het geschapene, die van zijnen Schepper de magt ontving over de visschen der. zee, het gevogelte des hemels en het viervoetige en kruipende gedierte zonder eene uitzondering tot zijne dienst en spijze te koop De mensch, geschapen naar Gods beeld, roet eenen redelijken en onsterfelijken geest, vatbaar voor de hoogste genietingen, een wéinig minder gemaakt dan de Engelen, met eere en heerlijk heid gekroond,te koop De mensch in wiens heerlijke -gestalte zich menigmalen Engelen, ja dcZoon Gods op aarde zich vertoonde als onder zijne broederen, die van Godswege vrije mensch, is daar ter markt ge bragt door zijns gelijken, zijnen evenmensch, zij nen" laaghartïgen, baatzuchtigen, trouweloozen broeder, om als een koe, eén paard, een muil ezel neen, voor Slaaf te worden verkocht Tc koop'voor Spanjaards, Portugezen, Fran- schen, Italianen en iedereen voor eene levens lange Slavernij, "Wat dunkt u arbeider en dienst bare in Nederland, zoudt gij daar ter markt te koop willen staan? Gij zult uwen naasten liefhebben als uw zeiven." Gij die dit hartgriévend schouwspel van men- schelijke wreedheid hebt gezien, en er is niet eene traan uw oog ontweid, noch een zucht vau den bodem uws harten voor deze ongelukkigcn, onnoo3clen, onschuldigcn opgestegen tenHemel, en schaamte heeft uw aangezigt niet doen gloei jen voor de oogen dezer en voor God,wees dan verzekerd dat gij alle gevoel van mensehc- lijkheid hebt uitgeschud en Christus leer en Christus geest nog geen den minsten invloed heeft gehad op uw verstaald gemoed. In den dag der dagen, waar liefde de maat stafvan het ecuwig oordeel zijn zal, zult gij, met hen, die daar geacht als beesten, op de markt stonden, verschijnen voor het alwetend jongste gerigt. De oogen die u daar zagen zullen u herkennen, en, tenzij gij u bekeert, zal de on vermijdelijke uitspraak des Regtcrs zijn moeten Gaat weg van mij, mensch zonder liefde, God heeft voor u geen hemel Gij moogfc u nu een Christen noemen en met ijver strijden voor een of ander leerstuk, anderen verdenken en ver- oordeelen die zoo niet gelooven als gij, dit zal u niet baten. Liefde voor de een, Liefde je gens de ander, Liefde omtrent allen moet uw hart vervullen, moet de vrucht zijn van uw ge loof en hope,of uwen roem is ijdel en uw geloovc dood. Gij zult uweu naasten liefhebben gelijk uw zeiven. Twee maanden lang heb ik hei leven en de behandeling van twee slaveugezinnen, waarvan de eigenaars Fransehen waren, dagelijks gezien. Deze hadden schijnbaar een zeer goed leven. De mannen werkten op don tijd van 's morgens 7 tot 's avonds 6 uren, en aten en dronken als in hun eigen gezin, en men zou oppervlakkig ge zegd hebben, deze hebben het werkelijk beter dan velen in Nederland. Maar alhoewel deze Fransclxen zeer goed waren jegens hen, zoo was het voor hen toch niet anders dan de goedheid van een boer jegens zijne paarden cn zijn vee. Niet hun geluk maar hunne eigene beurs was het doel. Zij waren geen meester, noch van vrouw en kinderen,noch van zich zclven, en gec- ne andere belooning ontvingen zij voor hunnen arbeid, dan de domste muilezel in de stad, dat is, hun onderhoud. De heeren en dames hadden vermaak in de zwarte kinderen, zij mishandelden ze niet, zij speelden er mcle,maar op eene wijze als de landbouwer vermaak vindt in liet springen en spelen van zijne kalveren en veulens. Hunne vadei-s en moeders hadden hen tc voeden en te verplegen,maar zij hadden ze niet te beve len, nocli vermanen, noch bestraffen. Wanneer zij in het spelen elkander bezeerden (zijnde mees tentijds geheel naakt)of verongelijkten en schrei den, dan hadden de moeders er zich niet medo te bemoeijen, maar de blanke juffers deden on derzoek, stilden ze, of vermaanden en bestraften de schuldigen. Nogmaals moet ik herhalen dat zij ze niet mishandelden, maar zij traden in het regt der ouderendeze moesten van achteren staan, zwijgen, en alleen aanzien wat met hunne lievelingen gedaan werd, dat is, opgevoed tot slaven. Zij mogten niet een woord spreken, noch voor den een noch voor den ander, cn wan neer de moeder zich soms wel eens niet kon weer houden, dan werd haar op eene gebiedende en schampere wijze al ras het zwijgen opgelegd. De kinderen zagen dan ook niet naar luinne ou ders om, om troost of bescherming, maar namen, hiertoe reeds gewoon, steeds hunne toevlugt tot de dames. O hoe zou zulks een en ander onze teederhartige moeders wel bevallen En nu de mogelijkheid, ja de waarschijnlijkheid, dat wel dra, misschien morgen wel,eerlang zeker dc com pagnieschap der heeren wordt verbroken, of dat de een of ander sterft, en deelnemers of erfgena men verdeden of verkoopen de nalatenschap jdtm worden ook do ouders cn de kinderen, als be- hoorendc tot de dingen van den boedel, naast paarden en muilezels verdeeld, of ook wel stuk .voor stuk publiek opgeveild en aan den lioog.- sten bieder verkocht Echtgeuooten worden ge scheiden, kinderen hunnen ouders ontrukt, om- welligt nimmer elkander weder te zien of van elkander te hooren. Allen krijgen welligt an dere eigenaars, misschien harden en ontaarden. Dit is dc beste verwachting dier arme slaven, ofschoon zij thans een schijnbaar goed leven ge nieten en den onbezorgden kost hebben. En deze twee gezinnen zijn mogelijk twee uit dui zend die zulke goede meesters hebben. Echtgenooten, vaders, moeders, kinderen, zoudt gij wol in hunne plaats willen staan, al moest gij ook het brood der armoede en der schande eten? Komt! stelt, verbeeldt nw zelven- eens iu hunne plaats en denkt dan eens na wat gij zoudt wenschen dat uwe medemeuschen voor u zouden doen. Doet gij voor hen ook alzoo. Op de straat heb ik gezien, dat een heer zijnen Haaf een slag om liet hoofd gaf dat hij tuimelde, en de onuoozele stond op, om op nieuw met vloe ken en schelden overladen te worden. Ik Ireb anderen gezien, hebbende een' kogel met een' ijzeren keten aan een hunner beenen vastgehecht, welken zij moesten dragen wanneer zij van de eene plaats naar de andere vervoerd werden. An deren met een' ijzeren keten gebonden op de plaats waar zij werkten, en nog anderen met het hcoi'd en dc schouders in twee ijzeren beugels, die op dc schouders met ijzeren pinnen aan elkander gehecht waren, welke als horens boven het hoofd uitstaken en dcszelfs toppen even buitenwaards gebogen. Zoo moesten zij werken, en dat welligt om geene andere reden dan dat zij getracht had den of verdacht waren van te zullen ontvlugten. Des avonds zijn allen gelijkgesteld met dronk aards en brassers, daar zij even als deze binnen 'shuis moeten zijn, wanneer het kanon des avonds den tijd van acht ure aankondigt. Dit een en an der heb ik gehoord en gezien, cn naar men mij verzekerd heeft, moet de behandeling der Slaven op de plantagien alleronbarmliartigst zijn. Moet men niet verbaasd en verlegen in de bit terste teleurstelling op het 'zien van zulke bar- baarschheid, vragen: Is dit Amerika? Is dit dat beroemde land? Vrijheid? Een christen land? Alom bestraald met het Evangelielicht? Ongcloofelijk Chicago, 111. Febr. 1851. II. v. d. IC. Voor den Sheboygan Nieuwsbode. Albany, 1 Feb. 1851. Sedert 1 Jan. 1.1. bestaat alhier eene vereeni- ging van Hollanders, onder den naam van Ne- derlandsche Gereformeerde Vergadering.Zij heeft ten doel de zuivere Gereformeerde leer te handhaven, .uittebreiden en tot derzelver opbouw hier ter stede werkzaam te zijnzij zorgt dat elke Nederlander zijnen kinderen onderwijs kan doen ontvangen in de zuivere Gereformeerde leer; zij zorgt dat des Zondags voor en na de middag iu het openbaar eene regtzinnige predieatie wordt voorgelezen van Godzalige ontslapenen, of nog in leven zijnde leeraars; zij voorziet, voor zoo verre zij middelen heeft, in de behoeften van eiken Ge reformeerden Nederlander. Zij zijn eene vergaderingen allen gelijk; gccne meesters of heerschappij-voerders erkennende. Tot hunne wetten hebben zij alleen Gods woordzij bobben in de weck eene bijeenkomst van stemhebbende leden, doch openbaar, zoodat eenieder tegenwoordig kan zijn; al hunne ver handelingen geschieden in het openbaar. Niemand -wordt als stemhebbend lid opgeno men, als van degenen die gereformeerd zijn, een' Christelijkcn wandel hebben en zich verbin den om met de vergadering mede te werken tot uitbreiding van Gods Koningrijk op Aarde, enz. Zij kiezen uit liet midden der vergadering een Voorzitter en Secretaris, en deze dienen eene maand. Zij hebben onder andere nuttige bepa lingen besloten, het Kort begrip der Christelijke Religiezooals dat door de Synode te Dordrecht in 16181619 gesteld is, te herdrukken, cn een Committee benoemd, hetwelk gelast is, genoemd boekje na te zien,van misstellingen en drukfouten te zuiveren en aan de drukpers over te geven. Wij hopen dat deze vergadering van onze land genooten mag blijven voortgaan op den ingesla gen weg; dat zij steeds Gods'eer zal blijven be doelen en in liefde en eensgezindheid zal blijven arbeiden tot heil der zielen. Wij hopen en wenschen- dat de Nederlanders welke hier ter stede des Zondags ronddwalen en dien dag in ijdelheid doorbrengen, mogen op gaan tot de opeubare bijeenkomst dezer verga dering. A. VADERLANDSLIEFDE. Vaderlandsliefde is alleen mogelijk, onder voor waarde van vrijheid en regtvaardigheid.Hoe is het mogelijk een land te beminnen, hetwelk alles ontneemt en niets geeft Hoe kan er liefde voor en vertrouwen op eene Regering bestaan, welke niets voor het volk doet, en gebiedt dat het volk alles voor haar doen en voor haar opofferen zal? Kan de mensch tegen zijne natuur, in strijd met zijne zelfsliefde, een vaderland beminneB, dat hem 2ijne vrijheid als mensch en als Christen tracht te ontrooven ?Dat hem onregtvaardig alle deelne ming in de behartiging der algeineene belangen, die ook zijne eigene zijn, poogt te onthouden Dit ware onnatuurlijk, eii juist daarom onmoge lijk. Welke .Goddelijke wet gebiedt hem toch, dat hij een ander meer zal beminnen dan zich zel ven? Immers geene?Kan de Schepper der menschelijke natuur het zij met eerbied gezegd) wel zoodanige wet aan haar geven? Immers neen. Wel zijnen naasten als zich zelven lief te hebben. God kan toch zijn eigen werk niet willen vernietigen. Vaderlandsliefde is eat !,:nct zelf-en mensehenliefde, dit siaat bovenalle

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1