2imm>s(iiuV. JAARG. NO. \2f~ VRIJDAG 14 FEBRUARIJ1851. NO. 64. J. QUINTUS, Uitgever Redacteur. ABONNEMENTS-PRIJS. Voor IJ jaar2,00. Voor een jaar - - - -1,50, Voor zes maanden1,00. Voor drie maanden0«50. Alles volstrek: in vooruitbetaling. Verschijnt eenmaal per week, TRIJS DER ADVERTENTIEN. Voor een jaar. niet boven de 5 regels - - - 5,00. Boven 8 tot 16 regels, voor de eerste plaatsing 1,00. Voor 8 regels of minder, dito0,50. Voor elke volgende plaatsing0,25. Brioven en ingezonden stukken franco. <£enig orgaan öcr NeftcrlatAers in 3Toori> Amerika, aan l|«t memos, ücn toestanit cn bc bc.laitgcn oan l)ct fflnbc rn Jftemoe t)aicrlani> gemijt). THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE, The only Dutch (or Holland) paper in the United States is published*every friday, ,1 the rate of $1,50 per aiqnum or $1,00 for six months. Payable in advance. Office: near the Sheboygan Foundry. terms of advertising: {Sixteen lines or less make a square.) irtijun oan (Europa. Square. 6 months $5,00 one year 8,00 Every subsequent sq. 4,00 One èolumn.ö mo'tlis 20,00 1 year 30,00 Square, for 1 week $1,00 2 weeks 1,25 Busiuoss Cards, of 5 lines or less, per an. 5,00 Square, 3 months 3,00 All casual advertisements must he paid for in advance Postmasters throughout the Union are politely re- cuestod to act as agents tor this paper. -Letters and Communications to be prepaid. J. QLIATl'S. Sheboygan, Wisconsin. Publisher-Editor. <M#B6-fcaaa«es. HÖLLAHDSCKTÓGË3IENT. Wisconsin ems. 8sle straat Sheboygan. Vriendelijks bediening en billijke prijzen, vef-zekeren mij de gunst mijner gee. 1 n 1 isrdo bezoekers. JOSEPH SCHRAGE. L. TESTWUID beveelt zijnen vrienden, als ook het geeerde Holland- sche nubüek. zijn nieuw en wel ingcri^t logement: HET KOSSUTH HUIS. Cepter Straat, Sheboygan, Wisconsin, n 30 HARRISON C- HOEART. Advokaat en Regts-Raadgever. Sheboygan, Wis. W- R- G0RSLUJE. Advokaat ©n Rogts-RaadgeTcr. Shebovgan. Wis. Office 8ste straat. B. WTT.T.TATnS. Advokaat en Regts-Raadgever, en Soïïicitetir in Kan. ichrv. Kantoor aan Pennsylvania Avenue, eene deur tou oosten van Harvey &- McKillip's winkel.h 32 D. U. HARRINGTON. Advokaat en Vièderegter. Kantoor digt bij do Tele graaf Office. gb.ebq'ygan, Wis. p '35. I VT VANDERPOEL. Advocaat ên Regts-Raadgever. OJice over het Postkantoor. Buffalo, New-\ ore. W. SEAMAN. Zadel-, Gareel-, Koffermaker. Rijtuig Bekleeder ru7. Winkel aan Pennsylvania Avenue, bijna regt pver tiet Merchant's Hotel, Sheboygan, (Wis.)n_3 A. P. LYMAN. Heeft juist ontvangen een' grooten voorraad Niepwe Goederen, welke hij goedkoop te ltoop aanbiedt voor Contant geld. Granen of Huiden. De attentie van Hol landers en Duitschers wordt met achting verzocht, door de ondergeteekendo. G. ARE NS- Handelaar in Wijnen en allo soorten van Sterke Dranken, onder welke Echte Hollandsche Jenever, Ge- wiverde Ohio Whisky bij do Borrel. Wjnkel tegen over het Postkantoor, Shebovgan, Wis. n 35. NEDERLAND, 's Graveshagb, 1 Januarij. De Nederland- sche regering heeft, bij officiële verklaring van den 9den December 1850, het tusschen Belgie en Holland beetaande h'andelstraktaat opgezegd, en terzelfder tijde voorgesteld, om onderhande lingen te openen tot een nieuw verdrag, waaraan de Belgische regering hare toestemmingen heeft verleend. Het traktaat van den 26sten J ulij 1846 blijft echter,volgens bovenstaande bepalingen,van kracht tot den lsten Januarij 1852. In de Hederla-ndsche Staats-Courant van den 30 Januarij 1843 is eene globale opgave geplaatst der destijds bekende inschrijvingen ter oprigting van een standbeeld voor Prins Willem den Êerste binnen üeze residentie. Die opgaaf bedroeg. 33,800,21-$- Na dien tijd zijn nog eepige andere inschrij vingen bekend geworden. Daardoor is het ge heel bedrag gestegen tót ƒ36,095.86 Door belegging van het grootste gedeelte dier som in schatkistbiljet ten, rentende 4 ten honderd, is een voordeel verkregen van 5,368,99$ H0PKINS0N CURTIS. Handelaars in 't groot en klein in Kruidenierswaren «u Provisies, Schoejien en Laarzen, Wijnen, Sterke Dranken, enz. Wikkel in de Empire blok, hoek van Pennsylvania Avenue en 8ste straat. n. 38. FRANCIS RAITH- Horlogiemaker Juwelier, ltopar^Tt alle soorten van horlogies en wil voor zijn w?rk instaan; ook maakt hij gouden ringen en ajlè ande re artikelen, die steeds bij hem te koop zijn.tegejicyer hot Wisconsin Huis. n 35 JAY DEAN. Handelaar in alle soorten van K'Oïikeny. Kamer- en Plaat Kagcheb; alsook de zelf regelerende Kamer Kag- diels, Manufacturer pan alle soorten van Blikken, Pon doeken en Koper,bn waren, door hem zeiven vorvaar- digdo Koebellen, Nagels, enz.NB. Eenig agent voor Down Co's Pateut draaijende Spuit-, Regenbak- en Welpompen. Pennsylvania Avenue, Shebovgan. n 9 JOHN GRIFFITH. Buffalo Contante Kruideniere-qn Provisie Winkel. Naast W. Seaman's Zadelmakerij. Heeft, bestendig voorhanden, Hamburger Zoetemelk- «he Kaas,Spek, Zout, Reuzel, Stroop, Boter, Aardap pels, Rijst, Thee, koffij, Suiker, en alle andere Levens middelen voor familie gebruik. ^Shebovgan, 18 Jnlij 1850. n36 J. F. KUEHMSTAEDT. Handelaars in 't groot en klein in Manufacturen, Krui denierswaren, Goud 4-Zilver, "Yankee Noties," Ge haakte kleederen en Heeren8toffen. Winkel west van hst postkantoor. Sheboygan, 22 November 1850. j2n2. DOCTOR ALBERTI, Genees-, Heel-, Verloskundige en Tandmeester. Naast het Wiaconejn-Huis. Sheboygan, "Wis. n 5S Yoor de oprigting van het stand beeld is alzop in het geheel ontvang.41,464,85 Helder, 30 Dec. Heden middag te vier uur is de nieuw benoemde gouv.-generaal van Neer- landsch Indie, de beer Bruce, aan boord van Zr. Ms. korvet Sumatra, overleden. Reeds sedert eenige dagen werd deze treurige gebeurtenis te gemoet gezien en hadden de 'geneesheeren alle hoop opgegeven. Een ieder te dezer plaatse neemt een levendig deel in dit zoo treffende verlies, hetwelk voorze ker door het geheele vaderland een diepen indruk zal maken, vermits m den overledene een kundig, regtschapen en geacht burger is ten grave ge daald, van wien men voor onze overzeesche be zittingen de schoonste verwachtingen koesterde. Heden morgen vroegtijdig is de heer Tengna- gel, 1ste luitenant der marine, benoemd adjudant van wijlen den heer Bruce, te 's Hage aangeko men, overbrengende, de treurige tijding bij het ministerie van maring. (Groot was de achting, die de waardige Bruce van zijne medeburgers, van zijne vele vrienden in en buiten zijn gewest genoot, welks belangen hij nog weinige maanden geleden, met zooveel ijver en geestkracht behartigde. Ondubbelzinnig was het vertrouwen, dat hij van den Koning gepoot,die hem met eene, vooral in den tegen woord igen tijd, zoo hoogst aanzienlijke betrekking vereerde 1 Nog voor zijne afreize naar zijne bestemming in Oost- Indie door eene noodlottige ziekte overvallen,werd hij daardoor ten grave gesleept, nog ia eenen krachtigen leeftijd (47 jaren). Onvergetelijk zal hij den Nederlander zijn, om zijno kalme stand vastighied, zijne onbekrompen gevoelens, zijne regtschapenheid in zoo menige gewigtige betrek king, in zoo menig moeijelijk oogenblik aan den dag gelegd. De koning verliest in hem een trouw dienaar,het vaderland een kundig en waardig bur ger, de maatschappij een edel mensch Groningen, 31 Dec. Terwijj de bcrigten uit het zpiden en midden van Frankrijk spreken van kouds en overvloedige sneeuw en de boven Rijn en de Mein reeds met drijfijs beset zijn, hebben wjj lii,er eene buitengewone zachte weersgesteld heid. Heden, op ouden jaarsdag, bloeijen in den Herigs en Landhuishoudelijken tuin te Gronin gen op den kouden grond liet gewoon drie- kleurig viooltje, en vele andere bloemen. Buiten de stad ziet men 'nog verscheidene vio lieren of hier zoogenaamde leukosen Cheiran- thus incanuain bloei. Nog in de vorige week is op de stads wallen gras tot veevoeder afgesneden. De famberts hazelaar Corylus tubulosa) is op het punt zijne bloemknoppen te ontsluiten.Het zoogenoemd Peperboompje Daphne JJezercum), de zwarte Aalbes en de Kernoelje Cornus mas hebben dikke bloemknoppen als in Maart De wonnen eindelijk en mollen werken naar boven; men ziet de goudvisschen geheel boven op het water en men voert hun brood even als midden in den zomeralles te zamen alzoo kenteekenen genoeg eener in (lit jaargetijde buitengemeen zachte weersgesteldheid. Gr on. Ct.) Goes, 23 Dec. Men schrijft uifc Nisse van 23 dezerGisteren avond omstreeks 8 ure,ontstond er brand op de hofstede van de heeren Buijt en Pijke, bewoond door Jacob van Leeuwenwelke zoodanig, toenam, dat de schuur in. zeer weinige oogenblikken geheel in de vlammen stondzij is dan ook vol met granen, 23 stuks vee en al de gereedschappen totaal verbrand. Niets is kun nen gered gordende oorzaak is onbekend. Ge lukkig zijn sphuur en beestiaal, denkelijk ook gra- ri'gn en gereedschappen, tegen brandschade ver zekerd. {Zeeuws. Ct.) £3T De volgende Europesche bcrigten ne men wij over uit de Provinciale Friesche Cou rant van 5 Januarij, welke wij als Wisselblad yan harte welkom heeten en waardoor wij in staat zullen gesteld worden, om ook onze uit Friesland afkomstige lezers meer met den loop en stand van zaken in dat land te onderhouden Leeuwarden, 4 Jan. Men verneemt,dat vol gens de^jekomene berigten, zich sedert onze laat ste opgave, wederom in deze provincie gevallen van de besmettelijkelongziekte onder het rund vee hebben voorgedaan, en is, naar aanleiding daarvan overeenkomstig de reglementaire bepa lingen tot wering der verspreiding van gedachte ziekte,last gegeven tot dooding van 37 runderen, makende met de vorige opgaven een totaal van 999. Men schrijft van de Zoutkamp d.d. 28 1.1. Gisteren werd deze plaatst bezocht door. den Heer J. II. IC, afgevaardigde van de Amster- damsche stoomboot-maatschappij, ten einde te on derzoeken, of zij eene geschikte gelegenheid aan biedt, om er eene stoomvaart op Londen aan te leggen. Zwolle, 2 Jan. Bij Koninklijk besluit is voor 1851 en 1852 vastgesteld een nieuw tarief van scheepvaartregten op het Zwolsche Diep. Daar bij is aan de klagten der binncnschipperij tegen het bestaande tarief, gevolg gegeven, en de ge grondheid derzelve erkend: geladen vaartuigen van minder dan 60, en ongeladen van minder dan 86 tonnen worden geheel vrij gesteld van tonnegeld. Haven-en jaagpadgeld zal alleen betaald worden door de schepen,die van de haven en het jaagpad gebruik maken. Groningen, 2 Jan. Bij dq herstemming,wcir ke ter vervulling des vacature bij de Staten onzer provincie, tusschen de Heeren Blaupct ten Cc te en Backer heeft plaats gelief, zijn 671 stembii- letten ingekomenyan deze zijn twee van on waarde gekeurd. De Heer S. Blaupot ten Cate heeft 350 stemmen, de Heor Backer 319 ver worven, zoodat de eerstgenoemde tot lid derPro- ivincale Staten verkozen is. Lucifer, Akademische courant, meldt het gerueht.dat er plan zou bestaan den Hoogen Raad uit de residentie naar Utrecht te verplaatsen, waarmede echter het plan tot opheffing der Utrechtsche akademie in verband zou staan. Men spreekt van eene nieuwe post-conven- tie tusschen Nederland en Pruissen, over welke thans onderhandeld wordt. Tot dat einde is een referendaris bij het ministerie van financien, de Heer Pols, naar Berlijn vertrokken. Naar men verneemt, worden er tusschen de Nederlandsche en Oostenrijksche regering on derhandelingen gevoerd tot de sluiting van een yerdrag tot wederkeerige uitlevering van misda digers." BELGIE. Brussel, 29 Dec. De heer Gachard, rijks- archivarius, heeft het tweede deel in druk uitge geven van de Briefwisseling van Philippus II, welke hij in de Spnanscho staatsarchieven te Si- mnncas gevonden lieeft. Dij zijnq eerste reis naar Spanje, op last der Belgische regering 'onder nomen, had Gachard zijne nasporingen moeten staken bij het jaar 1585. Om de leemte, welke daarvan hot gevolg was, aan te vullen, begaf hij zich ten tweede male naar de archieven van Si- mancas, en zette zijn onderzoek voort tot 1598, het sterfjaar van Philippus II. Hij is tkaDS in staat, de geleerde wereld bekend te kunnen ma ken met het vervolg der geheime onuitgegeven briefwisseling van Philippus II in betrekking tot de gebeurtenissen in de Nederlanden. Het eer ste deel der Briefwisseling van Philippus II om vat het bestuur van Margarctha van Parma. Het tweede loopt over het bestuur van den her tog van Alba. Het begint met een verslag van hetgeen Gachard op zijne tweede reis verrigt heeft-, en bevat in een aanhangsel 164 stukken, getrokken uit de Belgische archieven. frankrijk, Parijs, 29 Dec. Jean Claude Jacguemard is door het hof van assises der Opper-Saone ter dood veroordeeld, wegens het achtereenvolgens door vergift om het leven brengen van zijnen va der, zijne moeder, zijne eerste vrouw, zijne zuster en nog vier anderen. Hij was daartoe aangezet en daarin geholpen door zijne tweede vrouw Je anne Franqoise Barhe Briotdie met hem ia hechtenis genomen was, maar zich in den kerker, na bekentenis van schuld, opgehangen had. Be geerlijkheid schijnt de bron van al deze gruwelda den. DUITSCHLAND. Frankfort, 28 Dec. Te Neurenberg ver scheen den 2 lsten dezer voor het hof van assises koopman aldaar, Marius-IIeyn, beschul digd van 60 man gerecruteerd, uitgerust naar Slceswijk-Holstein gezonden te hebben, ten einde tegen den Koning van Denemarken de wapenen te dragen. Dit feit door den beschuldigde geen zins ontkend zijnde, die er zelfs bijvoegde, dat hij de Hertogdommen steeds door alle mogelijke mid delen zoude ondersteunen, heeft de jury met al- gemeene stemmen op hem toepasselijk verklaard de wet van den 17den Mei 1697, welke de dood straf eischt wegens eiken onderstand, door een Beijersch onderdaan, zonder magliging zijner re- geriug.aan eene in oorlog zijnde vreemde mogend heid verleend, en hem diensvolgens ter dooa ver oordeeld, door middel'van onthoofding/' Dit vonnis is vooral daarom merkwaardig, devyijl dit de eerste maal is dat deze wet in toepassing komt, ofschoon zij reeds meer dan 150 jaren bestaat. De verbroedering tusschen Zwitserland cn de Noord-Amerikaansche staten wordt steeds ini- ger. De beweegredenen hiertoe zijn meer van een staatkundigen,dan van een'commercielen aard. Dit blijkt onder anderen uit hetgeen dezer da gen te Bern heeft plaats gegrepen. De bondsraad heeft namelijk een groot diner tèr cere van den Noord-Amerikaanschen gezant gegeven, waartoe ook de overige vreemde gezanten waren uitge- noodigd. Op den toast door den voorzitter dos bondsraads uitgebragt ter eere van do verbroede ring der Noord-Amerikaansche zilveren starren en van het witte ZwiUeysche kruis, verhief de heer Dudlcpman zicli en zeide"Noord-Ameri ka cn liet Zwitsersche bondgenootschap zijn de eenige ware' democratische republieken op den ganschon aardbodem. Ingeval de onafhankelijk heid van dit eenige gemeenebest in de oude we reld mogt bedreigd worden, zal Noord-Amerika voor hetzelve niet enkel sympathien. maar tevens de nadrukkelijkste ondersteuning veil hebben." Deze met geestdrift geuite woorden hebben, naar men verzekert, eeuen zigtbaren indruk op eenige der aanwezige diplomaten gemaakt. NEERLANDSCH OOST-INDIE. "Men verwacht weinig heil van de zending van den heer van den Dungen Gronovins, die in last heeft op onze bezittingen in O. Indie, waar geene factorijen of nndorziijs der Hollanders bestaan, paaltjes te planton, met hot Nederl. wapen, en de inlandsche hoofden van slaven, met datzelfde wa pen prijkende, te voorzien. Het wapen met het onderschrift: "je maintiendrai" maakt een raar fi guur op plaatsen waar niets te handhaven valt" ENGELAND. Londen, 29 Dcc. Het dagblad de Globe,het orgaan van het Britsche ministerie, zegt, dat de beweging, ontstaan door bet Pauselijk besluit tot \ycderoprigting der Roomsche hiërarchie, reeds zeer heilzame gevolgen voor Engeland heeft, en wolde verzoening dor onderling vijandige partij en in de Angüeaanscke kerk, de erkenning van het oppergezag der kroon 'in de godsdienstige aangelegenheden,de zuivering der Anglicaansche eeredienst van ingeslopen misbruiken, en vooral eene toenadering tusschen do behoudends en de liberale partij m den lande. In liet graafschap Derby heefteen veehan delaar zijne vrouw ter markt geleid en aan een gentleman verkocht voor 5 pond sterling èn 1 sh. 60^60}. De vrouw was zeer bedroefd, ten minste zij weende bitter. Jenny Lind vergeet te midden van hare triomfale ontvangst in ae Ver. Staten haarvader- land niet Zij hseft, door tusschenkorast van het bankiershuis Baring, 4000 naar Siokholm ge zonden, om onder de behoeftigen dier stad ge durende deren winter te worden uitgedeeld.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1