%Ö0tj<]au 2Je JAARG. NO. IK VRIJDAG 7 FEBRUARIJ 1851. NO. 63. J. Ql'INT uS, Uitgever Redacteur. ABONNEMENTS-PRIJ S. Voor IJ jaar - - - -2,00, Voor een jaarS ltóO, Voor zes maanden1,00. Voor drie maanden0,50. Alios volstrekt in vooruitbetaling. Verschijnt eenmaal per wees. PRIJS DER; ADVERTENTIE*. Voor een jaar. niet boven de 5 regels - - - 5,00. Boven 8 tot 16 regels, voor de eerste plaatsing 1,00. Voor 8 regels of minder, dito ------§ 0,50. Voor elke volgende plaatsing ------§ 0,25. Brieven en ingezonden stukken franco. Qtcnig orgaan bcr Xcbcrlanbera in Xoorb Amerika, aan Ijct memos, ben totstanb cn bc belangen oan bet ®nbc cn Xictrae baberlanb geroijb. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE, The only Dutch (or Holland) paper in the United States is published every friday, at the rate of §1,50 per annum or §1,00 for six months, Payable in advance. .,^E2 Office: near the Sheboygan Foundry. terms of advertising: Sixteen lines or less make a square. Square, for 1 week §1,00 I Square, 6 mouths $5,00 2 weeks 1,25 one year 8,00 Business Cards, of 5 Every subsequent sq. 4,00 lines or less, per an. 5,00 One column,6 mo'ths 20,00 Square, 3 months 3,00 «1 year 30,00 All casual advertisements must be paid for in advance. Postmasters throughout the Union are politely re quested to act as agents lor this paper. Letters aud Communications to be prepaid. J. QUINTUS. Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor. ÏUBtKES-lIXABElEX. HOLLANDSCH LOGEMENT WISCONSIN HUIS.. 8ste straat Sheboygan.- Vriendelijke bediening en billijke prijzen, verzekeren „ij de gtmst mijner geeerde SCHRAGE. L. TE3TWDID bev.eh zijnen tTienden, rib ook hel geeerde Holland- eche publiek, zijn nieuw en wel ingcrigt logement; HET KOSSUTH HUIS. Center Straat. Sheboygan, Wisconsin, c 30 HARRISON C. H0BART. Advoltaat en Regis.Raadgevor- Sheboygan. IV is. n 3 W- R- GORSLINE. Advokaat en Regts-Raadgever. Office Sste straal. Sheboygan, Wie. n B. WILLIAMS. Advokaat en Regts-Raadgever, en Solliciteur in Kan- selary. Kantoor aan Pennsylvania Avenue, eene deur ten oosten van Harvev McKillip's winkel. n 32 graaf D. U. HARRINGTON. Advokaat en Vredercgtor. Kantoor digt bij de Tele- - - Office. Sheboygan. Wis. n L V. VANDERPOEL. Advokaat en Regts-Raadgever, Ojjiee over het Postkantoor. Buffalo, New-Yoke. W. SEAMAN. Zadel-, Gareel-, Koffermaker, Rijtuig Bekleeder enz. Winkel aan Pennsylvania Avenue, bijna regt over het Merchant's Hotel, Sheboygan, (Wis.)n3 A. P. LYMAN. Heeft juist ontvangen een' grooten voorraad Nieuwe Goederen, welke hij goedkoop te koop aanbiedt voor Contant geld. Granen of Huiden. De attentie van Hol landers en Duitschcrs wordt met achting verzocht, door de ondergeteekende. G. ARENS- Handelaar in Wijnen en alle soorten van Storko Dranken, onder welke Echte Holjandsche Jenever, Ge zuiverde Ohio Whisky bij de Barrel. Winkel tegen over het Postkantoor,' Sheboygan, Wis. n 35. HOPKINSON CTJRTIS. Handelaars in 't groot en klein in Kruidenierswaren en Provisies, Schoenen en Laarzen, Wijnen, Sterke Dranken, enz. Winkel in de Empire blok, hoek van Pennsylvania Avenue en 8ste straat. n. 38. MENGEL WERK. FRANCIS RATTH- Horlogiemaker Juwelier, Repareert alle soorten van horlogies en wil voor zijn werk instaan; ook maakt hij gouden ringen en alle ande re artikelen, die steeds bij hem te koop zijn, tegenover hot Wisconsin Huis.n 36 JAY DEAN. Handelaar in alle soorten van Keuken-, Kamer- en Plaat Kagchels; alsook de zelf regelerende Kamer Kag- chels, Manufacturiorvan alle soorten van Blikken, Pan- doeken en Koperen waren, door hem zeiven vervaar digde Koebellen, Nagels, enz.NB. Eenig agent voor Down Co's Patent draaijende Spuit-, Regenbak- on Welpompen. Pennsylvania Avenue, Sheboygan, n 9 JOHN GRIFFITH.. Buffalo Contante Kruideniers-en Provisie Winkel. Naast W. Seaman's Zadelmakerij. Heeft bestendig voorhanden. Hamburger Zoetemelk- sche Kaas,Spek, Zout, Reuzel, Stroop, Boter, Aardap pels, Rijst, Thee, koffij, Suiker, en allo andere Levens middelen voor familie gebruik. Sheboygan, 18 Julij 1850, n36 J. F. KUEHMSTAEDT. Handelaars in 't groot on klein in Manufacturen, Krui denierswaren, Goud Sf Zilver, "Yankee Noties," Ge maakte kleederen en Heerenstoffen. Winkel west van het postkantoor. Sheboygan, 22 November 1850. j2n2. DOCTOR ALBERTI, Genees-, Heel-, Verloskundige en Tandmeester. Naast het Wieconem-Huis, Sheboygsn, Wis. n 53 Over socialismus en comnrunismus. (Uittreksel uit een aangevangen, doch gestaakt werk van een Nederlandscli Staatkundige.) Het schijnt ons hier niet ongepast toe, iets te zeggen over sodalismus en communismus, ivoor- den door velen gebezigd en waarvan de beteeke- nis door weinigen verstaan wordt. Het socialisjmis beeft ten oogmerk, zorg te dragen voor de belangen van allen, die deel. uit maken van de maatschappij. Dit beginsel is dus edel en waarlijk menschiievend. Daar nu de min dere klassen het meestbehoefte hebben aan ver betering van hun lot, wendt bet zijne zorgen bo venal voor die klassen aan. Ook dat is nog goed dan men weet die menschlievendheidnict te tem peren, men toetst de beraamde middelen niet aan de rede en bet gezond verstand, en terwijl men alzoo, in eenen dollen ijyer, voor het welzijn dier mindere klassen wil zorgen, vernietigt men bet bestaansmiddel der meervermogende en beneemt dezelve de mogelijkheid, verder in het lot van die mindere klassen te voorzien. De gevolgen zijn dus juist het tegengesteldevan betgeen men be oogde. Zullen wij daarom het beginsel afkeu ren Dat ware verkeerdhet vuur is eene der grootste zegeningen, welke de Voorzienigheid ons geschonken heeft, en in de hand dos rockeloozen kan het evenwel de grootste verwoestingen aan- rigten. Beklagen wij dus die zwakke hoofden, die te veel hunne hartstogten en te, weinig hunne rede raadplegengeven wij de bewijzen van min der ondoordacht, meer wijsgeerig te handelen, en onthouden wij, des no'ods met den schijn van hardvochtigheid, liever iets aan die mindere klas sen, dan dat wij, door eene verkeerde edelmoe digheid, de banden der maatschappij losrukken. Doch bij dat alles moeten wij om billijk te zijn,de waarde van het beginsel erkennen, en eenen ver standig cn socialist werkelijk als een edel en ver heven wezen beschouwen. Het beginsel van liet communismus is kwaad en vernietigt, niet zoo als het socialismus, in ee nen overdrevenen, maar in zijnen eigenlijken zin, do maatschappijwant die is, .alhoewel de grond slag dan ook zij gelijkheid van regten en verplig- tingen voor ieder, onbestaanbaar met gelijkheid van vermogen. In den toestand waarin wij le ven, kan geen enkel wezen, zonder da hulp en medewerking van vele anderen bestaanwant ge lijk er bet naauwste verband is tusschen de on derscheidene draden, welke de kunstige web der spin vormen, zoo is er ook geen minder verband tusschen de onderscheidene raderen van ons maat schappelijk aanzijn. Behoefte aan die wederkee- rige hulp deed de maatschappij vormen en houdt haar in stand, en wanneer men dc niet of weinig ontwikkelde personen,die het nut der maatschap pelijke banden niet kunnen of willen beseffen, stoffelijk onafhankelijk maaktezij zouden zich juist, aangezet door hunne weinige ontwikkeling, aan den arbeid onttrekken, en het verband ook van de andere schakels, ware verbroken. Maar zal men zeggen, wat behoeven die mindere stan den, ten nutte van de meer ontwikkelde, de maat schappij gaande te houden Zij kceren slechts terug tot'den natuurstaat,en ieder zorge dan m voor zich zelvcn Het antwoord is voorhanden: die mindere standen zorgen daarbij ook voor zich zelvcn. Men zie op de ondervinding. Ieder zal begrijpen, dat de verdeeling der bezittingen een aantal derzelve alle nut, dus ook alle waarde doet verliezendat er, ten anderen, geen goed ter wereld is, wat,zon der de onafgebrokenc zorg en onderhoud van een aantal menschen, voortdurend eenige waarde be houdt Aan die goederen hebben zij dan niets; want de nuttigheid daarvan vermindert dagelijks, en gaat eindelijk geheel verloren. Zoolang zij eenige waarde hebben, gebruiken de personen, die het bezit op die wijze verkregen hebben, ge meenlijk kapitaal en inkomsten, om zich op eene schandelijke wijze te buiten te gaanen op het oogenblik.om tot den natuurstaat terug te keeren, fin welken staat men oneindig grootere behoefte heeft aan zijne ligchamelijke krachten) zoo men dat oogenblik beleeft en niet reeds vroeger als een slaaf van het zinnelijk genot bezweken is,ge voelt men zich zoo uitgeput, dat men, na nog ee- nigen tijd een dierlijk leven geleid te hebben, ein delijk door jammer en ellende omkomt. Een schrikkelijke toestandde laagste,waartoe een re delijk wezen kan zinken.# TerwijVwij dus geenszins socialismus en com munismm als-gelijke beteekenis hebbende moe ten aanmerken, ja zelfs het beginsel van het eerste regt moeten doen wedervaren, bchooren wij ons echter voor zoodanig socialismus, hetwelk de vrij heid van handel en nijverheid vernietigen zou en zich thans in sommige Europesche staten voor doet, des te meer te wachten, dewijl het uiterst aanlokkelijk schijnt cn het beginsel ook loffelijk is. Monsieur and his English Master. FrenchmanNo, sair, I never shall, can, vill learn your vile language. De verbs alone might, could, vould put me to death. MasterYou must be patient. Our verb is very simple compared with yours. FSample Yat you calt sample? Ven I say que je fume,you say dat I might-could-vould- should have been: Ma foil ver sample dat! Now, sair, toll me, if you please, vot you call one verb? M.A verb is a word which signifies to be,to do or to I suffer. F.Eh, bienf Ven I say I can't, vich I say, I be, I do or I suffarc M.It may be hard to say in that particu lar case. F.Ma foiHow I might-could-vould-should am to know dat But tell me, if you please, vat you mean ven you say de verb is a word M.A means one,and it is the same as to say the verb is one word. F.Eh, bienDen ven I say I might-could vould-should have been loved, I use one verb, HahC with a shrug. M.Yes, certainly. F.And dat verb be von word I tinks him ver long word, vid more joints dan de scorpion have in his tail. M.But we do net use all the auxiliaries at once. F.How many you use once M.One at a time. We say, I might have been loved, or I could have been loved. F.And dat is only von wordYat you mean by I could? M.I was able. F.Ver well Vat you mean by have? M.Sold,possess. It is difficult to say what it means apart from the other words. F.Vy you use him den But vat you mean by been? MExisted. There is no exact synonym. F.Vor well. Den, ven 1 say, I could have been loved, that wills to say, I vas-able-hold-exis- ted-loved; and dis is one word! De shild, no higher as dat, (holding his hand about as high as his knees,) lie might-could-vould-should count four words, widout do pronoun. BahI shall nevair learn de English verb! nevair! no time! M.When you hear me use a verb, you must acquire the habit of conjugating it; just as, I love, thou lovest, he lovesand believe me, you can 't become familiar with the modes and teusesin any other way. F.-Vel, deh, I shall, will begin wiz can T. I can't, you can'test,hc can'tswe can't, ye or you can't, zev can't. MIt is not so. Cant is a contraction of the verb cannot. F.Vel, I cannot, zhou,cannotest, he can no t- cth or he cannots, we M.No, noCannot is two wordscan and not. F.Den vot for you tie him togedder M.I see I ain't careful enough in my expres sions. F.Stop! Hold dcre,if you please; I will zhalt once more try. I ain't, zhou ain'test, he ain'ts M.Ain't is not a verb, it is only a corruption. I toon't use it again. F.Ma foi! it is all one corruption. Mayor can I say, I von't, zhou von'tcst, he von'ts M.No, you can't say so. F.Vot den? I might-could-vould-should- don't-ain't-von't-can't M.No, you can't say any such thing; for these verbs are all irregular,and must not be USfed. FMuss! Vot you call muss I muss,zhou roussest, be musses. You say so M.No, no, no. F.Vellden.Imight-could-vould-should-havo- been-muss. How dat'? M.Must is irregular. It never ch; termination. F.Den vot for, vy you call him irregulaire, if he noshange? Ma foi! he will-shall-be ver regulairever regulaire, indeed! Who makede grammaire English? M.Nobody, in particular. F.So I tinks. I might-could-vould-should guess so. I vill-shall-muss-can't understand ne vair one grammaire vich say de verb be von word, ven he be four, five, six, half-dozenand den call irregulaire de only uniform verb that nevair shange. Scusey-moi, Monsieur; I vill nevair may-can might-could-vould-should study such grammai re no moreGreen Bag Advocate.) DE KlKVORSCH. [Rana-3 door Doct. van Altena. Dc Kikvorsch behoort, volgens Linnens tot de klasse der kruipende dieren reptiliaderzelver orde der Amphibien en familie der Vorsckaar- dige, waaronder ook padden, hagedissen, sala- manders, en eenige minder algemeen bekende dierengeslachten behooren. De meest algemeen in Noord-Amerika aange troffen wordende verscheidenheden der eigenlijk gezegde Kikvorschen, zijn: de gewone groene eetbare kikvorsch (Rana Veridis esculenta.) de bruine land kikvorsch temporaria muta,) de geoogde kikvorsch van Noord-Amerika of Bull-frog (R pipiens) en de gewone Padde fR Bufo.) De beide eerste soorten onderscheiden zich hoofdzakelijk door hunne kleur; de Bullfrog ook daardoor, alsmede wegeus zijne groote stieren- oogen en de gedrogtelijke kegelachtige bovenste oogleden, en door deszclfs grootte dewelke die van een konijn evenaart, en daarbij het aller sterkst geluid geven; door welk een en ander hij den engclschen naam van Bult—frog en den Fran- schen van Grenouille taureau verkregen heeft; en de Padde door hare minder gladde en wrat achtige huid, door eene soort van gezwel ach ter de ooren, in hetwelk vele openingen zijn, waaruit een melkachtig stinkend vocht voort komt, doordien zij zich meer loopende dan sprin gende beweegt en doorgaans een veel afzigtiger uiterlijk heeft dan de eigenlijke kikvorsch. De kikvorsch is zoodanig bekend en over de gansche aarde verspreid, dat het bij den eersten oog. opslaggemakkelijk, ja zelfs overbodig schijnt, daarvan een beschrijving, te geven; echter ont moet men daarin nog al eenige mocijelijkheid, uithoofde der naauwo overeenkomst in het werk tuigelijke met vele groepen Vorschaardigc,zoodot men die daarvan alleen door benamingen kan onderscheiden. Deszclfs kop is langer dan bij andere van dat geslacht: de bek puntig; tanden hier en daar door de gansche mondholte verspreid, het lig- chaam minder met verhevene slijmblaasjes voor zien dan bij de Padde, waarom het vel dan ook een meer glad voorkomen heeft, en bij eeni ge hunner eene uitnemende schoonheid bezit; de achterste pooten zijn een derde langer dan het overig gedeelte des ligchaams, en zijn voor zien met ronde aan deszclfs uiteinde puntige vingeren zonder nagelen welke onderling door vliezen vereenigd zijn. Hij heeft, naar evenre digheid van den kop, groote van oogleden voor ziene oogen die de bijzondere eigenschap be zitten van de doorzwelging der spijzen te hel pen bevorderen, door namelijk dc grondvlakte der vliezige oogholten, bij de zamentrekking der spieren benedenwaarts en naar achter te voeren en daardoor min of meer aan het gewelf van het verhemelte eene verhevenheid te vormen, waar door de zich in den mond bevindende spijzen naar den slokdarm worden gedreven. Niettegenstaan de hij van tanden voorzien is, maalt hij zijn voedsel niet, maar zwelgt deszei fe prooi zeer gulzig door, even gelijk alle kruipende dieren. De tanden dienen slechts om de prooi vost to houden. De Kikvorsch ontlast zich tijdens de paring van bevruchte eivormige haff' doorschijnende vliezige zakken,even «olijk de Paddo, en er heeft eene even zeldzame herschepping plaats, als bij dc gevleugelde insecten. In het water geboren, [Zie verder vierde, bladzijde.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1