r JAARG. NO. 10. VRIJDAG 31 JANUARI J 1851. NO. 62. aou®s-KWMie«s. Voor IJ jaar - - Voor een jaar - - Voor zes maanden Voor drie maanden Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIEN. Voor oen jaar. niet boven de 5 regels - - - 5.00. Boven'8 tot 16 regels, voor do eerste plaatsing 1,00. Voor 8 regels of minder, dito ------$ 0,50. Voor elke volgende plaatsing0,25. Brieven en ingezonden stukken franco. <£•.•1113 orjnnit bcr Ncikrlanicrs in Xoorö Amerika, aan Ijct niennjs, ben tocstnnb en bc behingen tnm Ijct ©nbe en Xicnroc ttobcrlnnb jcroijb. THE SHEB0YGAH NIEUWSBODE, Tlio onlv Dutch (or ilolhmd) paper in the Üiiited States la I'UBl.IsHKD KVKIIY F1UDA ,t die rate of $1,50 per annum or $1,00 for six months, Payable in advance. Office: near the Shehoygun Foundry. terms of advertising: {Sixteen lives or less wake a square.) Square, for 1 week $1,00 Square, 6 months $5,00 2 weeks 1,25 one year 8,00 Duriness Card», of 5 Every subsequent sq. 4,00 lines or less, per an. 5,00 I One column,ti nio'ths 20,00 jj'quare, 3 mouths 3,ÖÜ 1 year 30,00 All casual advertisements must be paid for in advance. Postmasters throughout the Union aro politely re- uested to act as agents for this paper. -Letters and Communications to be prepaid. J. tiÜINTUS. Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor. Ccrigtcn tan n r o p it. HOLLANDSCH LOGEMENT- WISCONSIN HUIS.' 8ste straat Sheboygan. Vriendelijke bediening en billijke prijzen, verzekeren niii Ja gunst mijner geeerde bezoekers. J 1 b JOSEPH SCHRAGE. L. TS5ÜTWTJID beveelt zijnen vrienden, als ook bet geeenle Mclland- friic publiek, zijn nieuw en wc', iagoriet logement: HET KOSSUTH HUIS. Center Straat, Sheboygan, Wisconsin.li 30 HAR2I3ÖN G: HOBART. Adrokaat en Regts-Ii iadgever. Sheboygan. Wis, V"- R- GORSLME. Advokaat cn llegts-Raadgover. Office 8ste Sheboygan, Wis. E. WILLIAMS. Advokaat en Regts-Raadgever, c;i Sollicitcur in Kan- sebry. Kam: j: trau Pennsylvania Avenue, cenp deur onsten van Harvey Oir McKïilip?s winkel.n 32 NEDERLAND, 's Grayenhage, 5 Dec. Alen verzekert, dat er op dit oogenblik bij het ministerie aanhangig is een wetsontwerp, dat de strekking zou hebben vast t^. stellen eenige nadere verordeningen op de drukpers. Mep wil weten, dat het ontwerp voor namelijk ten doel zoude hebben hen te bestraffen, die zich mogten schuldig maken aan bcleedigingen van leden van het koninklijk huis, de staatsminis ters en andere hooge ambtenaren. Door dit ont werp zou men aan de eene zijde, het misbruik, dat van de drukpers mogt worden gemaakt, wil len keeren en aan den anderen kant, voorzien in eene leemte, die zich in onze strafwetgeving heeft geopenbaard. Immers, het gevolg van het be kende arrest van den hoo'gen raad was, dat ver oordeelden zich, nadat het vonnis in kracht van gewijsde was gegaan, naar buitenslands begaven, ten einde van den termijn van verjaring tc kun nen gebruik maken, en na zes maanden in het vaderland terugkecren,zonder dat zij de straf kon den ondergaan, die hun was opgelegd. Assen, 6 Dec. Ten aanzien van don uitslag van den graanoogsten dit gewest verneemt men nog nader, dat dezelve over liet algemeen zeer is tegengevallen. Mcpr bijzonder is zulks met do rogge en de boekweit het geval, welke beide de voornaamste akkergewassen in dit 'gewest uitma ken. Over het geheel genomen,kan het verbouw der rogge geacht worden een derde minder te bedrogen dan ineen gewoon jaar: de hoeveelheid slroo is insgelijks gering. De zandboyKwcit heeft vrij algemeen door de nachtvorsten geledende vccnbuekw.cjt is door harde wipdcn eu nachtvor sten in den herfst zeer tegengevallen.De vroc: L. u. EAEBINGIGN. Advokaat cn Yrcdcrcgter. Kantoor digi bij de Tclc- graaf Oöice, Hlmhoyijan, \Yis.n'35. l'v. ^JSÊRPOEL. Advokaat eu Regts-Raadgever, Office nrcr hel Postkantoor. Bltfalö, Niv,-York. W. SEAMAN. Zadel-, Gareel-, Eoffenuakcr, Rijtuig Bekleeder enz. Winkel aan Pennsylvania "Avenue, bijna regt over t Merchant's iiolcl, Siiciioygan. (Wis.)n 3 A. P. LTMAij. Heeft juist ontvangen een' grootcn voorraad Nioiqve Goederen, welke hij goedkoop lo koop aanbiedt vqor Coulant geld. Granen of Huiden. De attentie \an IIpl- 'anders ca Dultschers wordt met achting verzocht, door !o oudereoleekonde. G. ARENS- Handelaar in Wijnen cn allo soorten van Sterke Dranken, onder welke Echte Hollandscho Jenever, Ge zuiverde Ohio Whisky hij do Barrel. Winkel tegen over het Postkantoor, Sheboygan, Wis. n 35. EöPSINSON CURTIS. Handelaars ra 't groot en klein in Kruidenierswaren en Provisies, Schoenen en Laarzen, Wijnen, Sterke Dranken, enz. Winkel in do Empire blok, hoelt van i'tiinsylvattin Avenue en 8sto straat. n. 3o. FRANCIS RPTÏÏ. IloRLOCIIKMAKER J'JIWJSUEB, Repareert alle soorten van horlogies en wil voor zijn werk instaan; ook nraakt hij gouden ringen cn allo ande nrtikelen, die steeds bij hem'te koop zijn, tegenover he Wisconsin Huis. 36 de weder in te voeren, met verachting aan, eu wij dringen bij onze vertegenwoordigers aan, dat zij al hunne krachten inspannen, om hem de functien te ontnemen, welke hij on teert" Afschriften van deze verklaring zijn aan al de ledeu van het En- gclsehe kabinet gezonden. Iets, over GUTZLAFF- In de Courant van den 3 Dec. wordt gezegd dat dr. Barth te Calw, een ijverig en verstandig vriend der zending, betuigt, dat hem, een treu rig licht over dr. Gutzloff's zendelingswerk in China is opgegaan." Voorts wordt verhaald, dat Gutsla ff, bij zijn vertrek uit China, aan ze keren heer Hamberg, de leiding der Chinesche zen delingszaak heeft toevertrouwd, en dat voor namelijk van dezen heer de ongunstigste be- rigten omtrent Gatzlaf 's werkzaamheid schijnen te zijn uitgegaan. Eindelijk wordt de wensch geuit, dat men hier spoedig omtrent den waren stand der zaken moge worden ingelicht. Aan dien wensch zal ik trachten tc voldoen, door eenige berigten mede te deelcn. Ik ben daartoe in staat door de vriendelijkheid van de vereeniging voorde uitbreiding van het Chris tendom te China, gevestigd te Rotterdam, welke in September 1. L een gedrukt stukje aan hare zuster-vereemgingen in Nederland heeft rond gezonden .behelzende een extract uit de Handelin gen eener vereeniging van zendelingen te Hong kong van den 20 tot den 26 Februarij 1. 1. ge houden,om, op verzoek yati vrienden in Engeland raodedeelingeu te geven omtrent da werkzaam heden van Gutsla ff. Uit deze mededelingen blijkt, dat die zende lingen weinig vertrouwen stelh-n cp de kunde, de eerlijkheid en goede gezindheid van vele w Chinezen, welke d<oor Gatzlaff worden gebruikt uitgezaaide gerst is goed bijgekomen, de latere is om Bijbels en Traktaatjes in China tc rspr. i- minder gunstig geklaagd en heeft, even als de den en het Evangelie door mondelinge predi- vcenboekweit, doo.r^e sterke winden veel geleden.king daar bekend temaken. Doch de zende- Guoxingen, 9 Dec. Ten gevolge der bepa- lingen fonder hen ook de genoemde flaniberg) lingen van de nieuwe Ncderlandsche scheepvaart,-1 verklaren tevens, dat zij niet itt staat zijn een ge- wetten, is, bij besluit van Zijne Majesteit den Ivo- grond oordeel over hen te vellen, daar het aan tijd ning van Zweden en Noorwegen, van den 8sten r""!'1 'u '•A ,-f October j.I., het differentiële regt van 10 pCt, van Ncderlandsche schepen bij indirecte yaart in de Noorvveegsche havens geheven, ingetrokken. In de Fransche dagbladen leest men het jelegenheid en geschiktheid ontbreekt, een voldoend onderzoek hierover in te stellen. De slotsom is, dat veel van de kostbare waarheid des Evangelies ten gevolge van de werkzaamhe den der agenten van Gulzlaf verkondigd is,doch navolgende: j dat die werkzaamhedeu bij velen ook in hooge Over het algemeen Recht men weinig ge-mate door huichelarij eu bedrog zijn bezoe- loof mui het vinden van verborgen schatten. Het j deld. is echter niettemin waar, dat er nog somwijlen J Deze slotsom nu was ons bekend reeds voor gevonden worden. Dezer dagen is de gehcele I langen, langen tijdwant Gntzlaff zelf heeft bevolking van Melun in rep en roer gebragt op haar hier en overal verkondigd, en men kan het berigt dat er eenwezenlijke schat is ontdekt in haar lezen in bijna elk bmigt van hem, ook in den kelder van den voorraaligen algemeenen ont- i die, welke in orize Maandberigteu zijn otjgeno- vanger Hroinjn de Lhuys, den vader van den j men. Bovendien ligt aan aide opwekkingen van volks-vertegenwoordiger. De gevonden som be loopt niet minder dan 5 millioeu fr. in gouden Ik kan ook getuigen, dat geen hunner on eerlijk is geweest en dat ik dengenen, aan wien ik mijn geld toevertrouwde, eerlijk heb bevon den tot op den geringsten penning. Ik mag hier alleen nog bijvoegen, dat naar al wat ik gezien heb niet alleen van de bedoelde personen, maar ook van verscheidene anderen, en naar hetgeen ik gezien heb bij het bezoeken der vergaderingen van de Christian Union," ik wel, naar mijne eigene inzigten aangaande de voorwaarden eener behoorlijk ingerigte christelijke gemeenschap, geenc personen tot de bediening van het Evan gelie zou kunnen toelaten op denzelfden voet als dr. Gutzlaff schijnt te doen, maar toch ook, dat ik eene gegronde en toenemende overtui ging heb, dat waar zoo veel waarheid is' en deze zoo vlijtig geleerd wordt, er goede grond is om rijke vruchten tot verheerlijking Gods te wachten." Indien de boom uit de vruchten moet gekend worden, dan, zoude ik zeggen, behoeft men bij zulke vruchten niet meer te twijfelen of de boom goed is.Doch ik ontken hiermede niet, dat er niet vele bedrit-gelijke Chinezen zouden zijn, zelfs ook ouder de helpers van Gutzlaff. Hamberg wenseht(en wie niet met hemGuts- laf het meest van allen.) dat het gehoele stel sel van de Chinesche zendelinghclpers m r klaarheid en vastheid verkrijge, door een behoor lijk toezigt op het werk in zijnen geheelen om vang, en dat Gutzlaf zich daartoe in Europa middelen en helpers verschafte." Eindelijk: den 7 November is te Amsterdam eene eerste vergadering gehouden van afgevaar digden d .T verschillende v n'cenigingen voor China in Nederland, waarin do bezwaren tegen Gutzlaf's werkzaamheid zijn overwogen; manr na rijp beraad is besloten, op de vr-, r be paalde wijze met de zaak voort te gaan. verschillende inlichtingen aangaand hora Gutz la/f) strekten tot zijne regtvuard.guig,'' leze;: wij in het b-.-:igt omtrent die e g.idering dora den secretaris, prof. Dösicl.v nikl-wcxuits ge geven. Zie Kerk. Courant van den 15 Nov. Gron. L't.j JAY DEAN. Handelaar in allo soorten yan Keuken-, Kamer- en Plaat Kagchels; alsook de zelf regulerende Kamer Kag- ';hcls, Manufacturier van allo soorten van Blikken, l'au- docken cn Koperen waren, door hein zeiven vervaar- 'ligdo Koebellen, Nagels, enz.—NB. Ecnig agent voor Dmv» Go's Puteut draaijondo Spuit-, Regenbak- en Welpompen. Pennsylvania Avenue, Shohoygan. n 9 JOHN GRIFFITH. Buffalo Contante Kruideniers-en Provisie Winkel. Naast W. Seaman's Zadelmakerij. Heeft bestendig voorhanden. Hamburger Zoetemelk- f'die Kaas,Spek, Zout, Reuzel, Stroop, Boter, Aardap- I'ds Rijst, Tb^ee, koffij, Suiker, en alle andere Levens middelen voor familie gebruik. Sheboygan, 18 Julij l850.n36 J. F. KUEHMSTAEDT. Handelaars iu 't groot en klein in Manufacturen, Krui- deuiorswaren,Goud «fr Zilver, "Yankee Noties," Ge- maukte kloodeiieij en ^iecrenstolfeu. Winkel west vau hot postkantqvr. Sheboygan, 22 November 1850. j2n2. D0CI0R ALBERTI, GeneesHeel-, Verloskundige en Tandmeester. Naast het Wjsconsin-IIuis, Sheboygan, Wis. n 53 stukken, die op verschillende tijden geslagen en zorgvuldig in kleine vaatjes geborgen zijn." FRANKE IJ K Parijs, 30 Nov. Als eene belangrijke ge beurtenis beschouwt men dc nieuwe uitgave van een paar geschriften van den heer G-uizot, te Pa rijs, over Washington en over Monk. De be roemde scïirijver geeft in de voorrede van het eerstgemejdc geschrift te kennen, dat het eenige middel, hetwelk Frankrijk kan redden, is, dat het een Monk óf een Washington verkrijge. Parijs, 6 Dec. Men wil weten, dat aan het huis Rotschild door onderscheidene regeringen openingen zijn gedaan tot het sluiten van leenin gen, welke zij onyerwijld moeten aangaan tot dek king van linre buitengewone uitgaven,als: 50 mill, tlir. voor Pruissen75 mill. fl. voor Oostenrijk; 10 mill, voor Üc Weener bank; 80 mill. frs. voor Lombardije ;60 mill.fi-s.voor Denemarken ;20 mill, frs. voor Griekenland; 50 mill, francs voor Bti- jeren; 30 mill. frs. voor Hannover; 100 mill, roebels voor Rusland en het 2de gedeelte der Ro- meinsche leening, welke eerlang moet genegoti- eerd eu uitgegeven worden. ENGELAND. Londen, 5 Dec. Het stedelijk bestuur van Limerick heeft, op voorstel van sir John O'Cou ncil, de volgqnde resolutie vastgesteld betreffen de den brief yan John Russell in de kerkelijke aangelegenheden"De vermetele en onbeschaam de biief van den Engelschen minister is eeue ter gende en voorbedachte beleediging, welke open lijk het lersche volk wordt aangedaan. Wij zien deze bedreiging, om het strafwetboek hier te lac- Gutslof deze slotsom als vooronderstelling ten grondewant waarom zou hij kundige cn brave mannen en vrouwen uit Europa iii groote ge tal rondom zich wenschcn, iudieu er, zijns in ziens, ia China niet een groot gebrek aan de zoodanige» bestond Twee dingen zijn intuo-schen' opmerkelijkvoor eerst, dat ook die zendelingen, die Ir', ongun stigst over de Evangelie verkondiging in China oordeelen,geen blaam werpen op Guts: f's goede trouw, maar hem alleen van te reel merken, cn daaruit ontstaande onnaauwkeurigheid en ligt- geloovigheid beschuldigen; ten tweede, dat zij meer een Methodistische», dan een Christelij- ken maatstaf aan de Chinesche predikers schij nen te leoren. Men oordeele. Een der zendelin gen, Burns, getuige van Gutslof 's mede helpers. Ik ben iu meerdere of mindere aanraking ge weest met verscheidene ledeu van de Union," Gutzloffs zendelinggenootschapgedurende de twee laatste jaren. Een' hunner had ik als on derwijzer. Met twee hunner bezocht ik geduren de eenige maanden verscheidene plaatsen van het vasteland (n. 1. Chinaen zoo heb ik genheid gehad om mij met hunne denkbeelden over de Christelijke waarheid bekend te maken. Ik heb met hpn de godsdienstoefening gehouden, cn een groot deel van hpnne dagelijksche ge dragingen gezien. Ik kan niet zeggen, dat ik tot de stellige overtuiging ben gekomen van de geestelijke wedergeboorte van een' dier mannen, maar aan don anderen kapt hadden zij allen iets, dat gunstig moet genoemd worden uit een Chris telijk oogpunt. De kennis van een' of twee hunner was aanmerkelijk en hunne gebeden wa ren gepast en blijkbaar opregt. Een Engelsch gozigt van Slavernij- Wij zijn grootcndeels ond^r vcrpligtingaan den lieer J. 0. Broensv't. te Heston, voor eene copie van de Londen Times, aan welk blad w:j de volgende regelen ontleen*.n betrekk -lijk dc Slavernij Slavernij is slechts eene tijdelijke kwestie. Het is inuuiwelijks mogelijk dat cr over honderd ja ren een sla^f in dc Ver. Staten zal wezen, onj niet te zeggen in geheel Amerika. Do slavenhou ders zien de wallen rondem hep, rijzen, de vestin gen openen, de geuv-enschap g.v.stigd en do blokkade gesloten, dat K de dag op i.-elke zij r.-h onviKtrwaanlelijk zullen moeien overgeven. Wij twijfelen geen oegenohk, dat onze kinde ren of kmds-kinderén binnen een uur do ketenen Hen zien vallen van de ledeu der drie millio.n slaven. Do vlugtige Slaven wet is sle hts eene but ste wetgevende poging tegen dat wat mngtiger is dan wetgevende ligcliamondc vooruitgang der menschelijkheid. Elke akker aan het gror.i- g bied der Unie, elk vrij geboren kind aan ha re bevolking toegevoegd, en elke lawdrerhui- zer die aan hare kusten aa ?.i::dt, is een nieuw gi-wigt in de schaal der atseh i'a :g v .a fI.iv» j. Waarom dan, tenzij omdat zij uitzinnig en ge doemd zijn,maken dc slavoüh - ii vgi-r.-mm l geenc toebereidselen, om zie'a ui. u n >i dag der vergelding voor té bereiden? W;iar<>m nemen zij den bestendigen duur toner in«L.Iiing aan in tegenspraak met den toon eu loop dra- moderne beschaviug? Wij aarzelen niet lien te raden, om hunne huizen in order te brengen. Indien het nu moeijelijker te doen is dan het was zeventig jaren geieden, iu plaats van ge makkelijker te zijn, zoo als de groote staatsman vau dién tijd hoopte en verwachtte,ind'. m tijd tot dus verre do verbazende moeijelijkheden der kw.estiö eerder verzwaard dan verligt heeft, wat zal dan h^t geval wezen na dertig jaren, als wanneer er wel ligt afschaffing moet en zal plaats hebben, zonder dat noch slaaf noch meester voor de verandering is voorbereid Het verschil bestaat slechts tusschon traps wijze en plotselinge afschaffing en net is voor do slaofstatea zelve, otu te kiezcu, welke van deze twee zij hebben willenwant eene moeten z:j hebben.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1