O c r t g t c- ii i' a 11 C u v o p n. ijver als br-l:frtg<4t:lling, hebben dasirgcstcldkun standen l>éii zal door tijdgenoot cn nakomeling in dankbare core gehouden worden. X E E ELAND. :.i G.wn.vnAGB>. 11 Dec. iiij 's Konings-.be sluit. van -.10 Dee. 1850, is do staatsraad F. van der Oiidórmodcn,op zijn daartoe gedaan verzoek, met den 31 dier maand. op. d>- meest eervolle, wijze ontslagen als president van de Nederland- sehe Handelmaatschappij, onder dankzegging vooj; de wijze, waarop hij, gedurende een tijdvak van zeven jaren, die gewigtige betrekking heeft waargenomen. Bij"betzelfde besluit is tot president van geze dc nwutsdi!i[)py,mei iiigmig v,ni ljiuumrii 1851. j„en ij,lt is n]^ het werk vaii"lnfii«rds. De benoemd de heer P. de Mjanchy, thans lid van Il1;lih\e heeft ook.een ruim aandeel iu dezeover- de provinciale staten van ZvjdJiollaml. winning. Nu is echter nog slechts Pemangkat Bij besluit van 11 Dec. jk.,, heelt Z. M. goed- j gnomen, maar de grootste sterkte der Chinezen gevonden; tot burgemeester der gemeente Kou-u j(l binnenLind, waar zij onbeperkte mecs- dekerko- 'Zeeland/ in plaats van wijlen A.I'icke, terszjj„_ moet dan ook van Sambas eencbe- AN'ïj nemen uit de Indiër de volgende bcrigtcn van de Ned. O. J. bezittingen over: Bij Samhas liebben onze troepen, blijkens tic Javasche Courant van 2-1 Sept. I.I., eeno over winning behaald. Het word hoog tijd, want de Chinezen hadden de hoofdstad Sambas geheel ingesloten. Onze troepen hebben w.edcr met leeuwenmoed gevochten; maar pok de Chinezen. Z\j hebben tet verscheidene mal; n getracht de door de onze ingenomen versterkingen te herwin nen. Dat is niet het werk te benoemen II. Bm&sc De maatschappij tut het leggen van eene brug over de Schelde tusschcn Antwerpen en het Vlaamscho hoofd, heeft concessie vevkregen.Dczo brug z;d de grootste- zijn, welke in België nog is gebouwd; De ontwerper is de burgerlijke inge nieur Picon. Miöoelbl'Bg, 12 Dcc-. Door de hecren C. Vis, I. G. J. van den Bosch, W D. de Jonge, K. Wagtho en G. A, Fokker, is onder dagteckcniug van 10 dezer eeue cireulahe verzonden, ter deel neming in de vennootschap, ter oprigting van Meekrap-fabrieken in Zeeland. liet kapitaal der vennootschap wordt gesteld op 300,000, ver deeld in 300*aandeden van slechts/1000 ieder, waarvan 10 ten honderd te storten ten kantore van mr. G. A Fokker, voornoemd, binnen 14 dagen, nadat voor 200,000 zal zijn ingeteekend en alzoo de vennootschap kan gerekend worden tc bestaande verdere stollingen in vier termij nen. Mogt deze poging om voor Zcelands toe komst te zorgen, met een gelukkigen uitslag wor den bekroond Zeeuws. Ct,)- Middelburg, 16 Dec. Men verneemt, dat afgescheiden van de in ons vorig nommer vermel de vereemgitig tot het oprigten van verbeterde meekrap-fabrieken in Zeeland, men ook te Goes sedert cenigen tijd werkzaam is, om onder dircetie van den heer Verhagen aldaar, eene verbeterde meekrap-fabriek te doen stichten. Indien wij wel onderligt zijn, dan is bet dien heer in 1S47 reeds gelukt door proeven te bewijzen, dat de Zeeuw- scbe meekrap-wortels zeer geschikt zijn, om even fijn als de franschc krap bewerkt te worden,en om bet fijn maken door maling en zifting te bewerk stelligende^ wat men zelfs in Frankrijk nog niet schijnt te kennen; en moet hij toen reeds het be wijs geleverd liebbeu, niet alleen volledig met de fransclie manier van werken bekend te zijn, maar bovenal, dat de tegenwoordige kosten van lijn maken (rced-huur) op kunnen worden terugge- bragt, en er meerdere opbrengst kan worden verkregen, dan thans het geval is. Wij willen hopen, dat de verdere geruchten, welke ons ter ooren zijn gekomen, over de tegen werking, welke die heer op dat punt zou onder vonden hebben van eene zijde, waar dit het minst kon of mogt worden verwacht, overdreven zullen zijn, of liever geheel bezijden de waarheid; maar zouden het betreuren als het waarheid ware, dat liet in zijn plan zoude liggen, in verband met de door hem te Goes te stichten fabriek, al bet ge- fabrieccerdc onmiddclijk naar Antwerpen te ver zenden, om van daar in consumptie tc worden ge- bragt, als wanneer toch de voordeden van den handel in dit artikel voor ons land zouden verlo ren gaan. Wij komen hoogst waarschijnelijk ook op deze zaak nader terug, en maken met genoegen mel ding van het blijkbaar ontwaken onzer lang ge rust hebbende gewestgenoaten, om zich niet langer achterlijk te toonen ten aanzien van een punt van industrie, hetwelk met regt vroeger als een goudmijn voor Zeeland kon worden beschouwd. Zceuwsche Ct.) Neuzen, 10 Dcc. Voorzoo verre steller de zer regelen bekend is, werd er tot lieden, geene openlijke melding gemaakt van eene plegtighcid, die dezer dagen alhier plaats had, de inwijding, namelijk, van liet kerkgebouw der Protestanten, nadat daaraan eene belangrijke vernieuwing en inwendige verbetering, geheel vut eigen middelen, geschied isdeze gebeurtenis is ecliter tc ver blijdend, te lang vruchteloos gewensclit en te ge- wigtïg, om dezelve stilzwijgend voorbijtegaun. Wat de administratie van den heer P. W. St. die gedurende 25 jaren als president-kerkvoogd met de zorg voor liet onderhoud der kerk belast was, niet trachtte of konde volbrengen, kwam tot stand gedurende het eerste jaar waarin die admi nistratie in andere handen is overgegaan ;dc vruch ten die van dezen overgang,met vertrouwen, wer den te gemoet gezien, zijn niet achtergebleven; liet inwendige van het kerkgebouwdat tot er gernis der gemeento en van eiken vreemdeling ja ren lang, meer het aanzien had eener schuur dan van een bedehuis, en dat daarenboven gebleken is, voor een gedeelte zoodanig bouwvallig te zijn, dat het bezoeken der kerk met wezenlijk levens gevaar gepaard ging; is tot innig genoegen der gemeente op eene allezins doelmatige wijze ver nieuwd, verbeterd en verfraaid, zoodat daardoor, niet alleen alle ergernis is weggenomen,maar zelfs het in- en uitwendige des gebouws, op de meest gepaste wijze, aan het verheven doel der slich ting beantwoordt. Eere en aller dankbetuiging tevens, zij daar voor toegebragt aan hen, die door het vertrouwen en de medewerking der gemeente ondersteund, zulk een schoon en nuttig werk, met zoo veel zijn. langrijke versterking zijn aangevraagd, om met eenig goed gevolg do Chinezen té tuchtigen. Den I 25 Scpt 1.1. is er 's avonds, aan het hotel van den gouverneur-generaal te Batavia, eene vergadering van den raad van Indie gehouden, door Z. Exc. zeiven gepresideord, en-die bijgewoond word door de komman- denton der land-e» zeemagt, om over doze gov,;ig!igo aan-, gelegenheden to beraadslagen.. Men isalgeujpen ie Ba tavia van oordoi 1, dat het een zaak is van groot belang en die ernstige gevolgen kan hebben. Herschijnt hoog tijd geweest tc zijn, dat die expeditie is ondornogien, want, men moet niet vergoten, dal Sarawak vlak in do buurt ligt, dat de radja van dit land de fingolschmau,Brooke is, en dat naar mutc onzo krachtsontwikkeling zwakker is. die van dozen gevaarlijken buurman sterker wordt. De bcrigtcn uit Ierland betrekkelijk de handels- en uijverheidsaangclegenlicdcn luideu zeer verblijdoud,over al hccrschen leven ou bedrijvigheid en indien niet de SHEBOYGAN FALLS AÜVERTENT1EX. Speciale Bekendmaking;- Al degenen die goedkoop* waren wille» koopen.kunnen dit doen doorziclïaan tc melden bij J. SULLY CO. te Slicbongnn.4:alls i it j e ii S tc enen W ink cl. Zij kunnen lmnnc Boter. Eijoren, Koren, Spok en Boenen tcgen;do hoogste marktprijzen verkoopon cn al lerhande waren goedkoopor krijgen dan in conige winkel, in Sheboygan County, indicie gij wilt, komt ou ziet!. Wij zullen tv ovpi tuigen,dat het zoo.is. j-2uo J. SULLY Co. L. S. MALLORY'S BOODSCHAP, Am zijnoHollmtlschc SfDuiisr.he l'rmdenl Het is mij aangenaam mijne vrienden, u tc bcrigtcn,. dat ik pas mijnen winkel tc Sheboygan Falls geopend én, dc hulp van den heer Ann: van Ingks, een Hollander,die ook dc Hoogdiiitscbc taal spreekt, verzekerd heb. Ik heb juist cenen nieuwen voorraad goedoren direct van New- York ontvangen, bestaande in een groot assortemout van. Ellc-warcn, Kruidenierswaren, enz. enz. Ik ben ook voornemens con' goeden voorraad van Levensmiddelen, Laarzen, Schoenen, enz. bcstgndig voor handen te hou-- den, al hetwelk ik goedkoop voor Contanten of Country prod tcten zal verkoopon. Ik hen niet genogen om u door ccne-groote vertopning in dó', advertentie kolommen te ovorhalon, maar verzoek ten vriendelijkste» mij te ko-. mon bezoeken, on begunstigt mij slechts zoo verre, als ik door eone strikte aankleving aan eerlijkheid en reglvaar-, digheid verdien. NB. De hoogste marktprijs wordt voor allerhande Pror. ductcn, Hertonvellen, Huiden,,enz. betaald.. Gij zult mij altijd bereid vinden in de Cusli Barter Store, naast l'avuo 's Hotel, aan den oostkant. L. S. MALLORY. Sheboygan Falls, 17 Oct. 850. »49 HOI L A YDS CHE WINKEL va k SCHUCHT HOFFMANN. Handelaars in 't groot vu klein, aan den van Pennsylvania-Avenue en 8s£e Sir. Tegenover het Postkantoor Met regt meenden wij op ons uithangbord dc IIot(0. t sclic Winkel te mogen plaatsen, «laar wij ons in gevoelen, om met de Hollanders in hunne moedertaal handelen. Wij nemen dus de vrijheid, ons in de m, van liet HoUnndsche publiek aan te bevelen, onder 'd stellige belofte van goede waar togen dc billijksto prjjJ5 Onder de vele Kruidenierswaren, Levensmiddel» enz., die altijd bij ons goedkoop verkrijgbaar zijn, wij dc volgende opnoemen: Goede koflij, zwarte en 5 ne thee, witte, .on bruine suiker, rijst, gort, gierst en JL,. verder allerhande specerijen: Peper, kancel, kruidnoot gember, komijn, mosterd, kruidnagels; blauuwsel 0 zeer goede stijfsel; kandy, rozijnen, korenten, chocola, dc,laurierbladen, zceji, olie, kaarsen, siroop,azijn, whii^ brandewijn, sjiek, reuzel, viscb, zont en ham; gedroeg de appels en pruimen, kaas en boter; extra gce.de f;.' choroi cn eene grootc voorraad van i>ruini-,rpok- en snnjf tuiiak. Verder hagel» kruiden lood, Icijen, papier, inkt, pen- nen, ouwels, nachtpitteh^schoènsmeer/liorstels, potlo^ en schoenspijkers. Alle soorten van kammen, nnaldcn spelden, lint, katoenen en linnen naaigaren, zijde», ve' ters, spiegels, knoopon, goldbenrzon, bretelles, enz, Sterke emmers, waschtobben, wnschborde». en j,e. zoms. Bedkoord en droog lijnen eu nog vele aadea artikelen. Allo country. producten worden tegen de hoogste prij. zen ingekocht. 10 October 18q0- SQHUCHT HOFFMASy. LEES DIT NIET. 'De Oude, Wintel ep. Nieuw Goed, J. SULLY Co,, to Sheboygan Falls, willen alle Foortcu van Manafacturen, Kruidenierswaren en Pro- brief van lord Husselt stof tot veel hatelijk geschrijf had visten zeer goedkoop verkoopon voor contant geld. gegeven, zoude daar tc lande op dit oogeublik niets le wouschon. over zijn, aaucs-uAauirex. H0IIAHB3CH LOGE-ffEHT- WISCONSIN HUIS. 8ste straat Shcboygaj. Vriendelijke bediening cn billijke prijzen, verzekeren mij dc gunst mijner gccerde bezoekers. n I JOSEPH SCHRAGE. L. TESTWUID beveelt zijnen vrienden, als ook het geeerdc Ilolland- sche publiek, zijn nieuw en wel ingerigl logement: HET KOSSUTIl HUIS." Center Straat, Sheboygan, Wisconsin, it 30 HAURISOH 0- K0BART. Ativokant cn Regts-Raadgevor. Sheboygan, Wis. n 2 W- R- G0RSUNE. Advokaat en Regts-Raadgeven Ofiice 8ste straat. Sheboygan, Wis. n 2 B. WILLIAMS. Advokaat en Rcgis-Raadgever, «n Sollicitciy in Kun- selary. Kantoor aan Pennsylvania Avenue, oeue deur ten ooston van jËarvey McKilUp's winkel. n 32 D. U. HARRINGTON. Advokaat cn Vredoregter. Kantoor digt bij dc Tele graaf Ollice, Sheboygan, Wis. n 35. L V. VANDEKP0EL. Advokaat cn Rcgts-IJ.nadgevcr, Office over het Postkantoor. Bufvalo, Nkw-Youk. W. SEAMAN. Zadel-, Gareel-, Koffermaker, Rijtuig Beklecder enz. Winkel aan Pennsylvania Avenue, bijna regt over het Merchant's Hotel, Sheboygan, (Wis.) n 3 A P. LYLIAN. Heeft juist ontvangen een' grootcn voorraad Nieuwe Goederen, welke hij goedkoop te koop aanbiedt voor Contant geld, Granen of Huiden. De attentie van Hol landers en Duitscheis wordt met achting verzocht, door dc ondergeteekends. G. ARENS- Handelaar in Wijnen en alle soorten van Sterke Dranken, onder welke Echte Hollandsehc Jenever, Ge zuiverde Ohio Whisky bij do Barrel. Winkel togen over het Postkantoor, Sheboygan, Wis. 35. H0PKINS0N CURTIS. Handelaars in 't groot en klein in Kruidenierswaren cn Provisies, Schoenen eu Laarzen, Wijnen, Sterke Dranken, enz. Winkel in dc Empire blok, hoek van Pennsylvania Avenue en 8slo straat. n. 38. t FRANCIS RATTH- HoRl.ogikjiakkr JüWKLlEIt, Repareert alle soorten van horlogies en wil voor zijn werk instaan; ook maakt hij gouden ringen en alle ande re artikelen, die steeds bij hem te koop zijn, tegenover liet Wisconsin Huis. n 36 JAY DEAN. Handelaar in alle soorten van Kouken-, Kamer- en Plaat Kagchcb; alsook de zelf regeleronde Kamer Kag- chols, Mnnufacturicr van alle soorten van Blikken, Pan- docken en Koperen waren, door hem zeiven vervaar digde Koebellen, Nagels, enz.NB. Ecuig agent voor Dovvs Co's Patent draaijendc Spuit-, Regenbak- qu Welpompen. Pennsylvania Avenue, Sheboygan, n 9 JOHN GRIFFITH. Buffalo Contante Kniidenicrs-en Provisie Winkel. Naast W. Seaman's Zadelmakerij. Heeft bestendig voorhanden, Hamburger Zoctcmelk- sche Kaas,Spok, Zout, Reuzel» Stroop, Boter, Aardap pels, Rijst, Thee, koffij, Suiker, en alle andere Levens middelen voor familie gebmik. Sheboygan, 18 Julij 1850.»36 J. F. KUEHMSTAEDT. Handelaars in 't groot en klein in Manufacturen, Krui denierswaren, Goud Zilver, "Yankee Noties," Ge maakte kloedcren en llecrenstoflen. Winkel west van hot postkantoor. Sheboygan, 22 November 1850. j2n2. DOCTOR ALBERTI, Genees-, Heet-, Verloskundige cn Tandmeester. Naast hel Wïsconsin-Hiiis, Sheboygan, Wis. n 53 Het zal bun aangenaam zijn om hunne kalanten on der de Hollanders', met alles wat zij mogten nopdig hebben tc vooizien, togen zeer lage prijzen. Zij zullen /.eer dankbaar voor limine gunst tot dusverre eu zyllen zich beijveren om hunne gunst en vertrouwen verder te verzekeren, door eerlijk met hen te handelen. ZW Voor K ALFS- en KOEHUIDEN wordt con tant geld betaald; allo soorten van Conntv producten worden gekocht en do hoogste prijs voor dezelve betaald. Sheboygan Falls, J. SULLY Co. 16 Mei 1850. n. 26. NIEUWE GOEDEREN. Dc oiidcrgetcekcnde hecl't een' grootcn voorraad van GOEDEREN aan dc hand, uitsluitend voor den handel met Hollanders en Duilschcrs. Sheboygan Falls,6 Nov. 1849. G. N..LYMAN. T. PARKER- te Sheboygan Falls, beveelt zijnon wel voorzienen Laarzen-, Schoenen-, Ilocdon-en Petten Winkel tot een bezoek van do Hol- landscho bevolking dezer coiuny aan. De buitengewoon lage prijzen mijner goederen verzekeren mij de gunst mij ner gedorde bezoekers en behalve geld worden Huiden of Buffalo VjIIcji. in betaling voor dezelve aangenomen. Voor deze laatste wordt ook dc hoogste prijs door mij be.-. nald, torwijl Lkdkr en allerhande S'c/i oenmakers Materi alen zoer goedkoop bij mij te verkrijgen zijn. 2 j n 57 T. PARJfER. F STONE COS NEW-YORK CONTANT WINKEL. *F. STONE Co. ter vermeerdering van hun groot, ossortetnent van GOEDEREN, bestemd voor den ban del in A klein, ontvingen met de laatste $toomboote$ en bieden to koop aan Zware Bruino Lakens bij de baal Fijne Bruine Hemdstoffcn dito. Bruine VoeringrLiimens dito. Blaauwo do do. dito. Gestroopte HemdstotFen dito. Gebleekte dito bij dc kist. Blaauwe cn Blaauw Oranje Fraai Gedrukte Katoenen. 1 Satinots Zware Wollen Gocderon, Flauol enz. Country handelaars worden verzocht om te komen zien on lmnnc n voorraad op te doen mot kleine ver-, hooging van New-York's prijzen. Wij zijn voornomons om Goederen tc houden bij d^ baal en pak voor don handel in het groot. Sheboygan, 15 Januarij 1850. n. 11.. NE li - YORK STORE. goedkoope WINKEL «n C O N T A N T. Nieuwe Zomer Goederen. - Ontvangen tien 23 April 1850. bij S. S£(DX(£ Sï ÖT®. HANDELAARS IN HET GROOT EN KLEIN, New-York Blok, 8sto straat, Sheboygan Wisconsin^ Alle menschen zijn gelijk geschapen zegt de Veyklarmg der Onaf ha jikelijkheid, en zoo zeggen F. STONE Co. IN DE NEW-YORK STORE. Daarom hebben zij bij hot openen hunner eerste Goederen in deze plaats, het Een Prijs sijstema aangenomen—cn do ondervinding heeft hun geleerd-, dnt dit het beste is Nimmer van den eerst ge vraagde pr ijs af te gaan, stcllendo daardoor den onervarene gelijk niet den bes- ton beoordeclaar van Goederen eu voorkomende do ou de gowoonto om af tc dingon, terwijl zij willen voort gaan slechts een prijs te vragon.-^Wilt gij dit bo"in- sol helpen ondorstounen Sheboygan, (Wis) 6 November 1849. u BROWNS APOTHEEK Exchange Block, naast Lyman's. Zmverc Drogisterijen en Medicijnen altijd aan de hand ou met zorg toebereid, J. J. Brown, is eeu practiscreml geneesheer, kiest de geneesmiddelen uit en bestuurt dorzelver toeborei- rf' w r de cchÜlcid van dezelve wordt ingestaan^ Dr. Brows is ten allen tijde géreed om zieken te bezoeken. Sheboygan, 8 Januarij 1850. l(J LAND AGENTUUR, BRANDWAARBORG, E Dc ondergcteckende belast zich ract In- cn Ver koop van Laad; Stads- eu Dorpshuizen en Lottcn in de- zen Slaat, kun in vele gevallen de betaling gemakte, lijk maken cn draagt zorg, dat de eigeudoms bewijzej in order zijn. Hij, neemt op zich, qm Huizen, Schepen en roerende Goederen, op soliede wijze tcgeu Brand- cn Meorsclia. de le verzekeren, cn leent ondgr goeden waarbor-r Gd- den uit, op langoren of kortereu termijn. Hij beveelt zich dor Hollandsehc bevolking in den Slaai Wisconsin aan voor alle Notariaats-ambtsvcrrigting^i ou zaj; steeds mot uaamvgezetheid liet belang zijner lastgeucrs botracbtcn. Mijwaukie, 8 Oct. 1850. G. van STEEN WIJS, Publiek Nfttaris. Woon plaats naast het Postkantoor. u J? BRAND-, MARINE- LEVENS VERZEKERING. BE KNOX COMPAGNIE van VINCENNE3. INDIANA, wil Huizen, Schuren, Winkels en.alle soor ten van, Goederen verzekeren, legen verlies of schade door braad, alsook Goederen en Koopwaren, tegen do ge varen van scheepvaart qp de Meren. Office 8ste straat Sheboygan, E. GILMAN, 1 Jannarij 1850. Agent S1IKI3Ö\"GAN DROGISTERIJ BOEKWINKEL, en Algemeen. Depot van PATENT M E D I C JJ N E N. Xoordzy/le ran Pennsylvania Avenue, een weinig, iccsi> tuil hel Merchant 's Hotel. 3 Dc ondergcteckende roept met achting do attentie in van diogqnen, welke Drogisterijen, Medicijnen, Potent Medicijnen, Boeken, enz, behoeven. Zijn assortemeni is groot, al de verschillend^ artikelen zvn niet bijzon dere zorg uitgezocht, voor do behoeften dcz.r jilaats. Hij heeft een. groot nssortoment IJatent Medicijnen aan de' band, en yelo van do meest ip gebruik zynde, zvn te koop in het groot cn klein. Sheboygan. 19 Nov. 1849. S. LAING. GOED LAND IN SHEBOYGAN COUNTY. De on<fergeteekcnde biedt te Koop aan, de volgende omscbrevene stukken LANDS: W. hf. sw. qr. lif nw q.v no qr so qr so qr nw qr lot no. 4 so qr nw qr 7 qr hf no qr nw qr nw qr no qr no qr' n hf no qr w lif no qr o hf nw q« o hf sw qr Z 40 acres so w hf nw qr nó qr hf no qr w hf so qr n. 30 Sec. T. R. Acres. 15 16 23 80. 0 80 17 40 18 40 22 52,60 30 40 2 22 160 12 80 14 23 80 15 f 32 21 80. 9 80 «o 80 5 13 23 40 0 20 80, 15 14 23 160 1.7 80 22 160 g-oed Ipghuis en kelder Cys. MEYER- KzÈ?" DeabonncniojiLs-prijbopden ^hebovgan Nieuws bode is slechts een dollar en viJFTifl cents per jaar, of 'ff geen difie vents per week! Zij die wenschcn in te ekene" 1 [franco] aan hebben slechts het gold in een briefte sluitea J. QUINTUS. Sheboygan, Wis. Qlgcmcn ooor ben Ntcnmsbobc. De volgende heeren zijn zoo.vriqndijlijk hot agentschap oj> zich to nemen, intcokeiiings-geldcn voor dit blad to. ontvangen en met do namen op to zonden: Den Heor I. R. Muller, town Lima. P. Soullroiiw, town Holland. J. I. van Keuion, dito. A. van lngeu, Sheboygan Falls. W. Plocker, Ftfinvat'cr. J. J. van do Plassche, ÜJihvaukie. II. van der Kolk, Chicago. G. J. Bockoi-s, Albany. J. G. Wijnhamer, Buffalo. I. C. Brinkman, Cincinnati. J. van den Ilo.ek, Zcclapd, JS1 ich. L. Dooge, Ravenna, dito. C. Schoomaker, St. Lo;iis. II. J. llasobrock, Polla, Iown. J. Bruijnooge, Pickclville, N. Y. V. B. Palmer, voor do steden New-York,, Boston en Philadelphia- J/cor hoeren zich hiermede willende belasten, zoo zal liet den uitgever aangenaam zijn limine nomen ter ploot- sigg op deze lijst te vernemen.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 4