KV. SBL E 4' Co. aaiweVtrouwd, opdat zij hetzelve tot het algemeen welzijn en ter voorziening in de behoeften des landbouwers, door het toenemen der bevolking ontstaan, zoude aanwenden. Er werd niet be doeld dat het gouvernement voordeel met dit vertrouwen doen, de rol van een' grooten land- speculant spelen of dat dat kapitaal de door den arbeid des pioniers verhoogde waarde des lands uenieten zoude. liet zijn de woonstede en het werk des squat ters, welke der wildernis waarde schenken, en vormen die kiem van beschaving, uit welke een verlicht volk te voorschijn treedt, en ieder, die land van het algemeen bestuur koopt, moest door aanwending van gelijken arbeid op het hem be- Jioorende deel deszei fs algemeene waarde ver- boogen. Dit aanvertrouwde goed moest bebouwd worden en alleen bij kleine hoeveelheden aan werkelijke settelaars verkocht worden, tegen niet meer dan de oorspronkelijke kosten. Dit zal des- zelfs monopolie voorkomen. De ophooping des landbezits in de handen der minderheid, trekt gevolgen tut zich, welke der menschelijke vrijheid gevaarlijk worden; en de geschiedenis van het verledene en het tegenwoor dige leert ons, dat het de maat van natuurlijk, zedelijk en geestelijk geluk des raenschen zeer verkort. Had men de beperking des landbezits als een grondbeginsel in de oorspronkelijke staat kundige organisatie van Europa aangenomen en tot op den tegenwoordigen tijd doorgezet, zoo zouden wij geene getuigen van zulke herhaalde pogingen zijn, ora staalkundige omwentelingen te veroorzaken, of zulke groots massa 's van men- hdien den grond hunner geboorte zien verlaten. Hei is de verdrukking der grondeigenaars, zoo wel als de tyrannie des gouvernements, dat de vreemde landverhuizer naar de wildernissen van Amerika drijft. Waarneming leert ook, dat wij in eenige der oudere Staten der Unie hetzelfde resultaat der mo nopolie ofschoon ook welligt niet met zulke ras se schreden) naderen. Het wordt daarom een on derwerp van groot gewigt voor de massa onzes volks, dat het als cene vraag van staathuishoud kunde besproken worde en de wetgeving des lands moest in deszeils praetische toepassing hel pen, waar dit zonder vernietiging van individuelen ondernemingsgeest en zonder verkrachting van private region geschieden kan. In hoe verre de landbeperking een praetische maatregel zij,staat nog te bewijzen; maar dat zij ren correct grondbeginsel is, daarvan levert de toestand des volks in de meeste trans-atlandsche staten een ouwedersprekelijk bewijs. De Legis lature dezes Staats heeft dit beginsel door beper king der door eenen persoon te koopene hoe veelheid school landerijen bij de openbare verkoo- ping derzelve reeds in beoefening gebragt; en zoowel de Staats-als Congressional wetgeving moesten dit nog wijder uitbreiden, door beper king des verkoops van publieke landerijen in over eenstemming met de aangevoerde grondstelling. Sedert de sluiting van do laatste zitting der Legislature heeft het Congres eene reeks van niaatiegeleu tor stilling dor opschudding gepasseerd, die door do moei jclijke vra gen uil de instelling van slavernij onstaan zijn. Dat de ze vragen tegen de bedoelingen onzes volks en niet in overeenstemming met onze billijke verwachtingen eu weuacheu beslecht werden, is waar. Dat deze uitslag eerst na lang beraad en niet groot bezwaar verkregen is en dat do verschillende tot deze reeks behoorende wetten op grond eeuer compromise aangenomen werden, als aceion eens onafscheidbare» geheels, met hel doel. deze kritieke vragen te beslechten, liet publieke opinie te ver zoenen en den statenbond voor immer te behouden, is ook waar. liet is evenzeer waar, dat deze Unie van Staten en hire Constitutie op cenen gelijken basis gegrondvest werden, door wederkeerige toegevendheid betrekkelijk be- stredene punten des constitutionele» regis m de politiek, mot het doel de souvereiniteit van iederen Staat eu de burgerlijke en staatkundige regten zi jner burgers te ver zekeren, eu hunnen persoon en eigendom door de gan- sehe Unie, ouaangezien hun plaatselijk verblijf, te be schermen. Het is niet minder waar, dat <ioze constitutie de hoogste verwachtingen barer vrienden heelt overtroffen, en dat de grooto massa des volks uit alle St .ten niet de innigste liefde, en wel te regt, aan de gronbeginselen der- zelve hangt en opregtelijk haar behoud verlangt. De we.geviug in het Cougres werd tot dus verre in hijlegging van alle eragen des pariij-behngs, die een rerschii can ineeningen reroorzanktcn, door betzelfde grondbeginsel ran wederkeerige toogeeendhoid en verdraagzaamheid geleid, en de zoo gcrestigde regeringsvorm werd eenigen alleen door de trouw behouden, welke de verschillende deelnemers in liet verdrag beoogden en door de nakoming aller pligten eu verbindtenissen, welke de Constitutie en de .onder dezelve aangenotnene wetten ran tit zijde der burgers eisclion. De hoofdwaarde der Unie bestaat in de vrijwillige in acht neming en uitoefening dor door de Constitu tie opgelegde pligten en verbindtenissen door hare ver schillende leden, en indien het ooit nooiiig of onver mijdelijk zijn zoude, tot hare physielte inagt toe- vlugt te nemen, om eene naleving barer voorschrif ten van wederspannige partijen te bedwingen, dan zou de deze waarde aanmerkelijk verzwakt en eindelijk ver nietigd worden. Hot vasthouden der Staten aan het ver drag van vereeuiging was meer hel gevolg des sterken pevoelsdes volks voor zijneo pligt, om de bestemmingen deszelven te handhaven en staande te houden, dan van «me-op physieke sterkte Bteuuenüe raagt, dezelve met ge weld door te zetten. De geweldige oppositie welke de wet op woder-er- lunging van gevlugto slaven, eene tier loven aange voerde vereffenings-mnntregelen, veroorzaakt heeft en die in vele deelen des lands tot eene opentlijke ver klaring des wederstands tegen de uitvoering harer be stemmingen geleid heeft, eischt iederen waren vriend dezes lands op, de aangenomene stelling wel te over wegen en hare gevolgen te berekenen, voor dat hij zich tot wederstand dier hooge wet des lands arasluit of hetzelve rustig toeziet. De getrouwe naleving der door de uationale constitutie opgelegde verpligtingen, eo de handhaving des hoogen gevoeis voor de zede lijke verpligting haar en de wetten onresrt te honden, f.'.ï" 4? *6 k era te wachters ter bewaring dezes on verge- lijkelijken vrijbriefs van al onze regten en verbindte- Jussen. trokking tot dezelve oprijst, is, zijn eenige harer be stemmingen in tegenspraak met de constitutie? Om J 1 vraag te kunnen beantwoorden, heb ik deze wet opzigte harer constitutionele geldigheid «nauwkeu rig onderzocht, on ben nn in de'zekere overtuiging, dat geene paragraaf der constitutie door hare bestemming geschonden is. Eene kritieke vergelijking der tegen woordige wet met die van 1793 en de uitspraken dos Hoogen Geregtshofa der Ver. Staten bij hare ont werping, zullen iederen onbevooroordeelden, met do wetten bekenden man van de juistheid dezer beslissing overtuigen. Terwijl ik echter in dat gevoelen deel, zie ik nogthans te gelijk in, dat deze wet zoo veranderd moest worden, dat do regering, terwijl zij haren con stitutionele» pligt jegens een deel vervult, ook in staat zij, de vrijheid eens vrijen mans te beschermen. Het is de pligt der Algemeene Regering, alle door de grondwet opgelegde verbindtenissen to vervullen en alle bij dezelvetoegekende rogten te handhaven; en het is de pligt der afzonderlijke Staten en hunne bur gera, wanneer zij tegen hatelijke stukken iu de wet ten van het Congres aankanten, tot de door de con stitutie toegekende middelen toevlugt te nemen; niet echter zich tegen dezelver uitoefening verzetten, al zijn zij nog zoo strijdig met onze gevoelens en ons inzien over derzelver doelmatigheid of noodzaak. Men gelooft dat Wisconsin, als Staat en Volk. zich bij de vervulling zijner bondspligten van dat hooge ge voel van moralische verpligtingen zal laten leiden,het welk tot dus verre alle Staten bezield heeft, en dat het, wanneer het tegen de bestemmingen der Slaven wet. met welke het ontevreden is, iéts doen wil, naar de constitutionele middelen grijpen 2al, door aan liet Congres om zulke veranderingen te vragen, die haar met onze pligten en gevoelens in overeenstemming1 brengen, en niet door de uitvoering van hare voor" schriften to wedorstaan. Dit is do weg wolken pligt ons gebiedt, als een godsdienstig, zedelijk en der wel gehoorzamend volk. Ik hoop dat ik door een bevestigend antwoord van Wisconsin's Volk zal ondersteund worden, door do verklaring, dat het bij de Unie staan, hare eenheid behoeden en hare Constitutie en wetten ten nllen tijde, bij alle gelegenheden cu elk gevaar verdedigen en handhaven zal. Ten «lotto moet ik U nog mijne hartelijke mode werking in al uwe bemoeijingon voor het algemeen welzijn aanbieden. Executief Departement NELSON DEWEY. Madison, 9 Jan. 1851. OOHMISSIONERS NOTICE. The subscribers having been appointed Commissioners, to receive, examine and adjust, all Claims against the Es tate of Henry wtloos late of Ithica in the State of New- York, deceased, hereby give Notice, that they will meet for this purpose on the Fourth Mondays of February, March, April, May, June and on the 19th day of July next, at the Office of A. H. Edwards, (one of9aid Com missioners) in the Village of Sheboygan. The time li mited for the presentation of Claims is the Twentieth dav of July A. D. 1851. AF.Hg"mANRDS' I Commission,,,. Sheboygan, Jan. 20th 1851. 4 w n 61 Bij den Uiigeter dezes zijn nog te bekomen: PLAK-ALMANAK voor 1851- Prijs 6 Cents. In teekenaren op den Nieuwsbode bekomen een Al manak grafts. 25 Almanakken voor een Dollar. De Hollander in Amerika- Gemakkelijk leerboekje der Engelschc taal, prijs 37J ets. Tien dezer boekjes zijn te bekomen voor §3,00. Th© little German- Een handboekje tol het aanleeren dor Hoogduitsche taal; prijs 25 cents. ZWARTE LIJST. Willem Stronk*, debet $2,00 De Gouverneur 's Boodschap. Heden leggen wij dit uitmuntend Staatspapier voor onze lezers en hopen dat niet alleen de Nederlanders in Wisconsin, maar ook die in ande re Staten, om de edele grondstellingen duidelijke staatkundige begrippen die er in doorstralen,eene aandachtige lezing zullen waardig keureu. De omstandigheid, die ons tot de opneming van de zelve voornamelijk genoopt heeft, is de volgende de heer La Due, van Sheboygan, introduceerde deze resolutie (in de wetgevende kamer,j welke met algemeene stemmen werd aangenomen: "Besloten,dat de eerste klerk van de Asscm- blv opgedragen worde om vijf honderd exempla ren van den Sheboygan Nieuwsbode, de Gouver neur's Boodschap bevattende, ten gebruike der Assembly aan te schaffen, en genoemde he r maakte daarbij de volgende aanmerkingenMijn heer VoorzitterEr zijn thans ongeveer acht dui zend Nederlanders in dezen Staat, welke in zake van nuttigheid voor geene onzer vreemde bevol king beboeren onder te doen eti indien de boodschap in rreemde talen zal zerla ld woeden (hetwelk wij thans doelmatig oordeeleu dat dan eene onpartijdige verdee ling onder alle gemaakt worde." Wij hebben plaats noch tijd om hier nog veel ter aan prijzing bij te voegen,en willen ons dus vergenoegen niet te zeggen, dat wij dit stuk mededeelen als eene voorbeel dige boodschap van eenen voorbeeldige» stoat, en dnt in omzigtiglteid, iu opregte democratie en in ijverige» voor stand van alle uitvoerbare verbeteringen, de «-ouvertfeur zich zelve de man des volks getoond en de bekentenis uit de harten van alle staatkundigen gelokt heeft, dat deze boodschap de beste is, welke ooit te voren aan do Legisla ture van Wiscousiu is medegedeeld. J PAYNE £aancn- Scljoenmaker, Heeft de eer aan de inwoners van Sheboygan en om streken te beriglen, dat hij blijde wezen zal om zijno oude begunstigers in zijnen nieuwen winkel aan Pennsylvania Avenue te ontmoeten en met zoo veel nieuwe begunsti gers wenscht kennis te maken, als genegen raoglcn zijn te kornen. Mijn werk is van die hoedanigheid, dat hetzelve voor zulke lage prijzen nergens beter kan gevonden worden, terwijl ik borg spreek voor eene goede bediening. W. W. KING. Handelaar in het groot en klein in Ijzerwerk en IJzer, Glas, Spijkers, Smid's-, Timmerruatt'e-, Kuiper's-, Metselaar's-, Wagenmnker's- en on- dere Gereedschappen,2ulk een goed Assortement als in het Westelijke Land gevonden wordt. Sheboygan, 30 Mei 1850. n 30 Tarwen-en Roggen Meel. Een goed artikel bestendig voorhanden; te koop van een tot twee Schellingen por barrel goedkooper dan de- zelfde kwaliteit op ecnigo plaats ia town kan gekocht wor den, alleen voor contant geld. HOPKINSON CURTIS. Sheboygan, 17 Oct. 1850. n49 BEN00DIGD. 200 M eerste kwaliteit warranted Pijn dakspaneu (shingles), J duim dik en 16 duimen lang, door n b A. P. LYMAN. Eone groote hoeveelheid Tarwen Meel. Indiaansch- Koren Mee!, Roggen-Meel, Spek, Reuzel, Boter, Whis ky, Nagels, Kettingen, IJzer, Glas, Ramen, Verw, Olie, (in soorten) Laarzen, Schoenen, Leder, Aardewerk, Manufacturen, enz. enz. goedkoop te kooD bij n 5 A. P. LYMAN. Sheboygan 10 December 1850. J. PAYNE. j2n56. NIEUWE HERFST - GOEDEREN bij goïitablisseord in 18-IG. Wij zijn nu iu staat, onze geëerde kalanten te ontvan gen en hun eenen zoo volledige» voorraad van waren te laton zien, als men slechts zelden in het noordelijk Wis consin aantreffen kan, en dio geheel eu al is ingcrigt, om de behoeften van dit westeli jke land te voorkomen. Ouzo winkel is prop vol, van den kelder af tot onderaan het dak: wij verzoeken derhalve diegenen, welke itikoo- peu voor contant geld of producten doen willen, bij ons aan te komen, om hen onze waren ter fcezigtiging te kunnen voorleggen. Wij verzoeken het geëerde pubiiek, zijne aandacht op ons assortement van SHEBOYGAN Hoeden—, Petten-, Laarzen- Schoenen Winkel. In de Empire Block, eene deur icest ran het Postkantoor. R. M. LONG heeft pas bovengeuoemden winkel geo pend en is nu gareed.om het publiek van alles in zijne li:n te voorzien. Zijn voorraad bestaat gedeeltelijk uit do vol gende artikels: Mols haren-. Bever-en Zijdon-, Unie-, Honganrsche- i en Californie liocden; Lakensche-, Verlakte-, Zijden-en Linnen Pelten; Jongens-en Kinders—Hoeden «n peilen. Uoffcrs, pfttrtplnics, Rottingen en ttcisiakken. et-en Kalfslederen Manslaarzen en Schoenen in alf» soorten; dito voor Jong?»s. Allerhande soorten voor Dames zoo als:StoSèn Laars jes, erlakte en Wasledeien Schoenen. Polkas, enz. be nevens een uitgezocht artikel voor Kinderen. AI deze Goederen wil hij weder door nieuwe doen ver- vangen, zoodra dezelve uitverkocht zijn, en ten einde dit te kunnen doen, is hij verpligt zijne raak uitsluitend tot hetcontant-gcld-systema te bepalen. Sheboygan, 21 Augs. 1850. n 42 ill it n n f ti r t n r c n GOED EN GOEDKOOP tegen Contante betaling. L. WOLF heeft zijn Schoenen-en Laarzen Wink» geopend nan Pennsylvania Avet.ue, regt tegenover het te rigten, waarvan wij slechts de volgende willen op- Telegraaf Kantoor, en maakt het Hollaudsche en Duit- noenieu; sche publiek met achting bekend, dut hij Schoenen ou Laken, Kazitnier, Sheep's Gray, Sattinet, Vestcuslof- I Laarzen wil maken voor contant geld, goedkooper dar» feu. Flanel, blaauwc Drill, gestreepte Hemdstoften, gt -I eenige amlcro winkel in deze plaats. Een goed assorts- bleekt en ongebleekt Katoen, lerscli innen, Mouseline I ment van grof en fijn werk bestendig voorhanden. MARKTPRIJZEN. Wekelijks nagezien en verbeterd.) Sheboygan, Wis. den 24stcu Januarij 1851. Tarwe, per Bushel, -0,75 Ind. Koren, do. - 50 Rogge, do. - 0,50 Boekweit, do. Garst, do. Haver, do. Aardappelen, do. Boonen, do. Erwten, do. -0,60 - 0,32 -0,34 - 0,88 - 1,06 Meel, per Barrel, Snek, per pond, i 1 -esch, do. Boter, do. Reuzel, do. Kaas, do. Eijeren, per dozijn. Hout, per cord. Hooi, per ton, - 1: de laine, van hetwelk wij sommige stukken tegen een schilling per yard verkoopen; daarenboven een groot I aantal wollen - zijden- en katoenen Idcederstoffep.: groote zoogenoemde lange wollen Shawls en eon' bodui- denden voorraad gewerkte doeken; gedrukte Flanel, ge- i schikt voor kinder-kleedjes; boomwollen Flanel:Hand schoenen. Kammen,- Lint, Gordel Banden werkte kragen. Katoenen cu linnen kant., enz. Al deze artikelen willen wij tegen den meest mogelijk goedkoo- pen prijs voor contant geld verkoopen. Uruibeuiers-roortn. Onze voo-raad vnn Thee, Suiker. Koffij, Siroop, enz. is beduidend groo'er als ooii, en niettegenstaande suiker en koffij aanmerkelijk in prijs gestegen zijn, en wij dezen herfst veelmeer nis in het voorjaar daarvoor te betalen haddon, hebben wij toch besloten, dezelve zoo hillig mo gelijk to verkoopen.en den vroogeren prijs gelijk to blijven. Porselein ©laswerk! Onze voorraad van Porselein is inderdaad zeer volledig en schoon tc noemen;hieronder munten vooral die witte ex iii.aavwe Waren door kwaliteit en smaakvollen stijl uit, als ook dat Glaswerk, Astral-en Hang-Lampen, Spiegels, enz. enz. Komt er in cn ziet!wij rekenen geen cent voor hol beschouwen onzer goederen. Caarwn eti Scijocticti. Laarzen met dubbele on enkele zolen voor mannen er jongens;—ook Schoenen voor vrouwen en kinderen, it* alle eooiten, alsook India-rubber overschoenen. Sheboygan, July 1SöO. tjolliiubsrlje Ülenbel tUinkcl. De ondergeteekende heeft de eer hiermede aan het Hollandsehc en Hoogduitsche publiek bekend te maken, Gepson; ge- 4535 '"j «enen grooten voorraad van Bureaux, Stoelen, Tafels, Bedsteïlingen, enz. aan de hand heeft, d;e hit tegen contant geld goedkoop wit verkoopen. Mijn werk is van de beate hoedanigheid eu wijn prijzen zijn de laag ste in doze plaats. Komt mijne goederen bezien! Ik spreek de Hollandsche en Hoogduitsche talen, en beloof u eene goede bediening. Winkel aan de Achtste Stras: Shebovgan, Wis. 15 Augs. 1850. n 40. E. H. F. RIETOW 2J Bushel is een Ned. mud; een barrel is 196 pond, een pond is omtrent IJ ons Ned: een cord is 128 cub voeten; een ton is 2000 pond. G0EDK00PE WINKEL A CONTANT. IIARVEY McKILLIP omvangen dit voorjaar de grootste voorraad van goederen in Shol»oygan,besln:in- de uit Manufacturen, Kruidenierswaren, Yzerwerk, Aar dewerk, Verwstoffen, Olie,Medicijnen. Sterke dranken. Spijkers, Glas, Bouwgereedschappen, Laarzen en Schoe nen. De voorraad is zeer groot cn zal goodkcopcr dan eenige andore in de plaats verkocht worden. Deze win kel is do oudste in Sheboygan, en heeft altijd goede vol doening nan z i)ne begunstigers gegeven. Mr. JOSEF KESSEBERG helpt hen; hij spreekt de Hollandwhe en Hoogduit-sche talen en za! bereid zijn om zijne landge- nooten ie bedienen. Shebovgan, 30 Mei 1850. n HO F- STONE CO'S NE W-r O R K CONTANT W I N K E ,L. F. STONE Co. ter vermeerdering van hun groot atonement van GOEDEREN, bestemd voor den han del in 'tkleiu, ontvingen met de laatste stoombooteo eu bieden ie koop aan Zware Bruine Lakens bij de baal Fiinc Bruine Homdstoffen dito. Bruine Voering-Linnens dim. Blaauwe do do. dito. Gestreepte Hcmdstoffen di'-o. Gebleekte dito bij de kist- Bhauwe cn Blasuw 60 Oranje Fraai Gedrukte Katoenen. Satinets Zware Wollen Goederen. Flanel enz. Country handelaars worden veizocht om te komen jE>oebcn cn JJcttcn. Wij hebben een groot assortement van Hoeden en Pet ten legeu de civielste prijzen. Ucrtoïftoffcit cn tDlfe. Loodwit, droog en in olie; Borgrood. Parijsch en Chrominnat groen en geel, droog en met olie vermengd: Vernis. Ycnct'«nnnsch rood, gole oker. ge-toten krijt, ims, Terrade Sienna. Beiliinsch blaauw» !»n-e" brandolie. Queen city vernis no. 1 en 2, Japansrh en rijtuig vernis; j kwasten en ponsecIen.brous.enz.Wit geven de verzeke ring, dnt wij zno goedkoop of een weinig goedkooper aK andoren verkoopen willen. 23r(innftscl^?3,ipf cr. Twee duizend rollen papier, benovens eene kwantiteit I randen; hieraan willen Mij slechts een zeer klein prof jt' maken. a p ff t c n Onze tweede verdieping is gansch govt 1 mot schoor' Tapijten, geheel wollen, half wollen, on katoenen, voort kantors, slaapkamers en trappen;—ock gew.—n l'-niteu j voor tafels on vlnerkleeden. Deze artikels verkoopen wij tegen MtUvaukio prijzen. 3"c ft 0 0 41 jjebraaftT»: Boter, Eijeren, fftrver en Ind. Koren, t e mavoor de hoogstwaTrktprijien betaald wordon. Ook wissels op New-York. 2'S?* Wij vorzoeken nllccn ooze goederen to twiep.en honden onsovmtuigd.dat men niet hot n gaan zal, zoudor iots gekocht tc hobuen. LAND 7E KOOP. KAGCBELS: KAGCHELS:! Ik heb pas het grootste en beste assortement kogchi'it ontvangen, dat ooi: te voren in deze plaats geweest is; hetzelvi hc ta .i uit allerhande Keuken-en Kamerk e- chels. Zij ilic k gcliela wenschen te koopeu, zullen door hij mij te komen, juist vindt n wat zij kunnen verlangen, en voor veel goedkooper' prijs dan hetzelfde soott ergens I anders kan gekorh: worden. Ook verva rdig ik een i groot assortement van Blikken waren, en dewijl mijm» zaken uitsluitend bepaald ziin, ut den Kugchel en Blik handel, zul ik ten alien tijde bereid zijn, oin dingen m i liezen tok v.-n bestaan, voor ongewoon lage prijzen te le veren. Ook ben ik bereid om Kooplieden cn Handelaars mei prijslijsten van Kngehels 011 Blikken Waren te voot- I zien, die niet anders dun voldoening zullen geven. Een bczoeik wordt met achting verzocht van al i'^geucn die I bij uij willen koopen, iu mijn' winkel,l'enntyl ania Ave - j nue, cene deur beneden Harcey »V Mc KiUio's. W. B. DA KLING. Shebovgan, 6 Nor. 1850. H0PKIN30N CURTIS, (OrvotoBRS va.v C. T. Moors Go.) Handelaars hi't groot en klein m alle soorten tan KR UI DENIERS- WA KEN. l'RO ITS I ES. L.l »kze>* schoesen. K agchees, WlflUfü A Sterke Dkaskis. enz. enz. Dc ondergeteekendon hebben den ganschcn voornud van C. T. Mooie «.V Co. OVergeuoiuéu en Veel ineer ren daarbij gevoegd. Onze voorraad is reeds de grootste van eenige in on ze lijn t' r lew plaats, en zal op nieuw worden aang- - vuId.rL oct gevraag va» negotie dir mogt veteipcbeii.W» verzoc^keu mei anhung de gunst van die HoUanceis,wel ke mogten v. iüen koopen, en wij bcloveu hun Ooedkou ge Prijzen. Wij zeggen ten minste. Gelifte tv kcu/N zien. Agenten lot liet verknopen van Socrates' Kraid. n«i HOPKINSON it CURTIS. E. M. TH0RP, Geneesheer Taxumi-RSTEK, Van de sü»d Sxtacuse, in den ït?at New-York, en la. tr i van Spiu.g L.akf, Ottowa Cannty, JiTchig^u, maakt met \chung asn dc bevlki-rg van Sheboygan en o iimertreken bekeua, dnt hij zich Mlwn heelt ge vestigd nsn de Achtste StTani, tegenover bei Demo- ernt Office, waar hij on elk uur ka» gevonden wor den en blijde wezen zei, om ol diegene» te helpen di« ?iiue dienst niogto» verlangen, zoo in de praktijk v >n Medicijnen «Is in het Tandn eosterschap. Voor alle 0 Deze zoogenaamde vlugtige elaven wet, bevat zon- aian en ^«nnen voorraad op to doen met kleine ver- 1 Innmn.r vnn Nnw-Ynvk's nriizen. dor twijfel Bestemmingen, welke on'e burgera haten en «ns medelijden en gevoel tegenspreken; maar hoezeer*) wij haar ook hatsn mogen, ee eerste vraag die bij dt beschouwing onzer pligten als staat on burger met be hooging van New-York's prijzen. •j Wij zijn voornemens om Goederen te houden bij de jhaal cn pak voor den handel in bet groot. Shehoygan, 15 Januarij l?5ft. n. 11 Tachtig -.'•rei allerbest land, z-jnde Ho. rnirialiiko hefti ration 'in den mond wordt ingestaan en prijzen £«meiigd. van rui<! kwnrter, sectie 29. town 15. range 22. Z'v 1 die «ene nette woonplaats koopen willen, zullen wel doen riit land te bezien daar het in Shebovgnn CetUtiy niel k;r. oveitrofT n worden. Het ligt eene halve mi'! '?n zuiden ven d»» Fond d' Lac weg en er /vu vijf ace.- ,:ekl e»-: en omheinc'. AN\Ï5LF A-Co. Shebovgan. N«v. Ift.'.ft. nftf.' Shebovgan, 8 Oct. löóÖ. n -tó- E. M. ThORP. ilf. D. 4* Dentist Perzik-Booraen. 500 Fftrzik-Boomm, van twea jaiigen groei, te koop V. bevra-'-m by dan oude. g'-teekenden, in de Iiejis >j'l Office. t. -J8 - 1. l»5ft ft EFWARW

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 3