blieke land-verkoopingen binnen den Staat in de jaren 1848 en f49 bcimtHgt $22,537,50 en is anti de Universiteit geleund. De rekeningen van dit fonds over 1850 zullen dra gesloten zijn en om trent $12,000 beloopen. Van de 500,000 akkers land welke het Con gres aan dón Suiat schonk, ziju omtrent 300,000 akkers gekozen en deze keuze is door de Alge- in eene Regering bekrachtigd. Verdere uitkie zing is bevolen geworden, maar ik kan u niet van de hoeveelheid berigten, naardien de Staais. Agent zijn rapport niet gemaakt heeft. Eene wet werd gepasseerd en den 9 Fcbr 1850 goedgekeurd, welke de schatting, en den verkoop dezer landerijen voorschreef en liet der Legislature tot pligt maakte, schatters te benoe men deze pligt is niet nagekomen en het gevolg is, dat de Staats-Overheid gecne overeenkomst treffen konde. Het is noodzakelijk eene wette maken, tot de uitvoering der bestemmingen van bovengenoemde wet. Door eene den 28 Sept. 1850 aangenomeue CongresAVet werden den Staat alle moeras-en on der water staande landerijen geschonken. De in struction des GeiveniahjÉiundmooters betrekkelijk de uitzoeking dezer landerijen autoriseren hem, elk geloofbaar bewijs aangaande derzelver aard, dat hem de Staats-Overhedcn voorleggen, aan te nemenen daar een groot deel der landerijen in een droog jaargetijde opgemeten werd, zoo is t:iet al het land, dat onder deze klasse bdioort, in de opmetings-kaarten als zoodai ig vermeld. .Naar dien dit een aauzienlijk geschenk is, en in geval giyhetin't belang des Staatsbelang ijk genoeg oor deelt, dat alle landerijen dezer klasse opgespoord en vermeld worden,wilde ik bevelen,dat den Exe cutief-Beambte autoriteit verleend worde, om hot noodige onderzoek te doen maken, en de midde len ter zijner dispositie te stellen, om de te maken onkosten te bestrijden: De Fox-en Wiscoasiu-Rivi. r verbeteringen snellen zoo ras vooruit, a!s de beperkte middelen, voortspruitende uit den verkoop van de daartoe door het Congres geschonkene landerijen, zulks toestaan. De kanalen en sluizen aan de Portage, bij Rapide Croehe, Rapide des Piere en bij de Rapids aan liet meer Winnebago zullen, naar men hoopt, alle in het begin des aanstaanden zomers gereed wezen en voor scheepvaart open zijn. De menigte der tot verbetering der boven Fox rivier gevorderde baggerbooten,heeft de oorspron kelijke schattingen des Hoofd-Ingenieurs en der Commissie van publieke werken verre overschre den. Dit gedeelte der verbetering ware zonder dezen stoombagger niet te doen geweest en de zelve heeft aan de bij zijnen bouw gekoesterde verwachting beantwoord. Hij werkt thans drie of vier mijlen van de Portage en zal deze nog tij dig in den komenden zomer bereiken. Een gedeelte des dams bij Rapide Croehe werd verleden winter door het ijs weggerukt en de sluis - putten bij Rapide des Piere moeten dieper gezonken worden, om bij eiken waterstand eene behoorlijke diepte te laten. Of de toestand dezer werken het gevolg van onvoorziene toevallen of een gebrek aan doorzigt en overleg der met derzelver bouw belastte be ambten is, kan ik nu niet beslissen. Ik heb de Commissionaircn der publieke werken, in welke ik het grootste vertrouwen stel, opgedragen, de oorzaak dezer toevallen scherp te onderzoeken. De rapids bij Grand Chute en de Cedar rapids werden in Mei 1.1. besteed ;de werken werden met spoed begonnen en zullen ongeveer $75,000 kos ten. Van dit geschenk werden tot dus verre 132,725,21-100 akkers uitgezocht, bekrachtigd en te koop gepresenteerd. De uitslag des verkoops isals volgt: Verkocht in 1849 tot 15 Jan. 1850: 45,891,14-100 akkers, voor $59,119,89 jverkocht in 1850 tot 25 Dec. 1850: 42,481,90-100akkers, voor $53,101,70. In het geheel verkocht 88, 373,04-100; blijven onverkocht 44,352,17-100 akkers, waarvan een aanmerkelijk deel woest en onverkoopbaar geacht wordt. Van bovenstaande som werden $45,244,63 in den loop des jaars '49 en $38,149,27 tot 2 Sept. '50, de datum des laatsien rapports, uitgegeven. Dien ten gevolge, dat de thans uitgezochte en in de markt gebragte landerijen niet snel ver kocht worden, hebben de commissionairen der publieke werken de voortzetting der werken aan de Grand Chute en Cedar Rapids gestaakt, tot dat de vroegere aanbesteding voltooid of de rest der schenking bruikbaar geworden is. Het Congres heeft den tot uitzoeking van het overige der schenking vereischten stap nogniet ge daan. De Vertegenwoordigers dezes Staats zijn verzocht geworden,deze zaak den noodigen onder stand te geven en wij durven gelooveu, dat het Congres in zijne tegenwoordige zitting de benoo- digde wet passeren zal. De commissionairen zijn thans met het onder zoek naar den toestand en voortgang der werken en met de opmaking huns rapports bezig, het welk de handelingen van dezen tak der staats dienst in het verloopen jaar naauw uiteen zetten, en u, zoodra het ingezonden is, overgelegd wor den zal. De snelheid, met welke het Fox-rivier dal door een ondernemend en nijverig volk bewoond ge worden is, en het toegenomen verkeer op dezen stroom, sedert den aanvang des werks, heeft des- jzelfs waarde, als een kanaal van biunenlandsche gemeenschap aan een groot gedeelte onzes Staats klaar bewezen. Het beveelt zich derhalve iii uwe goedwillige beschouwing aan. Gij zult de Commissie der publieke werken en de Staats-Landbeambten op nieuw te kiezen heb ben, daar de diensttijd der thans anngestelden gedurende den tijd uwer tegenwoordige zitting eindigt. De Congres-wet, welke het volk dezes Staats autoriseerde eene Grondwet en Staatsregt ring te vormen, schenkt den Staat alle in denzelven gele gene zoutbronnen, het getal van twaalf niet te boven gaande, benevens zes secties van het rond om dezelve gelegen land, om binnen een jaar na de toelating des Staats gekozen ie worden. Daar geene zoutbronnen in den Staat ontdekt werden, zoo bleef ook de uitzoeking dezer lande rijen achter;daar andere Staten de gunst ee- ner gelijke beschikking ontvangen hebbi n, zoo is het billijk, dut wij de vrijgevigheid des Con gres in gelijke, mate genieten, ofschoon wij geene zoutbronnen bezitten. Ik beveel u derhalve eene memorie aan het Congres te zenden, verzoeken de het geschenk zoo te veranderen, dat de plaat selijke aanwijzing geschiede van eene gelijke hoe veelheid lands ten gebruike des Staats, zonder j achting op deszelfs ziltigcii aard. De telling van de bewoners dezes Staats op last dér Nationale Regering is thans voleindigt de Marshal heeft afschriften der tollings-Ujsieii bij den Staats-Secretaris gedeponeerd, W-slke van een uittreksel vergezeld zijn. De bevolking des Staats op den 1 Junij IS50 was 305,566 zielen. De overige census berigten gev< n een heuge lijk bewijs van den voorspoed en wasdom ome- Staats in eiken tak vau nijverheid en outlet neming, j De Constitutie bepaalt, dal de Legislature ia j hare eerste zitting na eike volkstelling, op last des Staats of der Ver. tMateh gedaan, deleden vau den Senaat en de Assmnmy <>p nieuw ver deden en nieuwe (listrien;u vormen zal. Uwe attentie wordt hierop verzocht, opdat dit voor schrift der Constitutie worde nagekomen. In alle jaarlijkse lie medcdoolingen, dte u.vei voorgangers door den Executief-Beambte gedaan werden, is de dringendste en onlooehciiuaaiste behoefte aan de bouwing eens tuciitliuizes voor de straffing van Staatsgevangenen, uwer opmerk zaamheid nadrukkelijk bevolen geworden. Ik moet deze aanbeveling nogmaals horluilen, daar zulk eene inrigting ter naauwgezette en na drukkelijke handhaving der openbare gcregtigheid onmiskenbaar noodzakelijk is. Ik hoop, dat gij in uwe tegenwoordige, zitting juiste en voldoende overeenkomsten over de op- rigting van gevangenis-gebouwen treffen zult,door bepaling der plaats waar zij gevestigd zullen wor den, en door aanschaffing van geldmiddelen en beambten om het uit te voeren. De onderhou ding der gevangenen kosten der Staats-schatkist jaarlijks bijna $4000, en deze last neemt van jaar tot jaar toe. De'tegenwoordige manier om criminele over treders te straffen, is onregtvaardig,.lastig, druk kend en tegen alle grondbeginselen der menïtehe- lijkheid of verstandige spaarzaamheid. Het is eene oneer voor onzen Staat en, het karakter eens menschelijken en verlichten volks onwaardig. De Executief beambte (de gouverneur) is gedroeg n, om verzoeken om pardon eene veel gunsi:ger oe- schouwing te geven, als hij eigentlijk doen moest, indien geschikte en goede gevangenissen ter be straffing van overtreders voorhanden waren. Ik moet u dit onderwerp ernstig ter uwer gun stige overweging opleggen, daar iedere beschou wing van staathuishouding en criminele regtsple- gingen dit voorschrijft Den Secretaris, Schatmeester en Executief Be ambte des Staats werden $3000 ter beschikking gesteld, die ter huring van eenige counlv-gevan- genis of ander gebouw, als tijdelijke Staats-Ge vangenis zoude gebruikt worden. Ik heb per soonlijk meerdere gebouwen op verschillende plaatsen des Staats bezien en bevond dat geen der- zelve aan het voorgestelde doel kon beantwoor den, tenzij dat men nog eene som, gelijk of meer dan de aangewezene, voor dezelve besteedde. Naar mijn inzigt, dat zich op de ervaring grondt, zoude het openbaar belang met de uitvoering der verordeningen in deze wet niet gediend wezen, en de geldaanwijzing is dus niet uit de Schatkist genomen. Gedurende den verloopen winter en het voor jaar koesterden eenigen onzer ten noorden van de Wisconsin rivier wonende burgers sterke vrees, wegens den terugkeer van talrijke troepen Win- nebago-Indianen naar hunne oude jagtgronden men verlangde zeer naar militairen bijstand des Staats, ter bescherming dezer burgers en ter ver drijving der Indianen uit den Staat. Daar ik de ze vrees niet koesterde en naar juiste berigten I aangaande liet daarzijn en voornemen dezer In- dianen-iroepen verlaDgde,zond ik ccncn agent af- die met hen bekend en met hun karakter ver, trouwd is, om de door hen bezette localiteit te be zien, hen te overreden den Staat te verlaten en het volk gerust te stellen. Op deze wijze, kan ik met genoegen bekennen, werd het gewenschte doel bereikt. De onkosten dezes agents, welke $213,47 beliepen, betaalde ik uit de ter bestrij ding der toevallige uitgaven des Staats bestemde geldaanwijzing. Bijna alle leden dezer stam zijn verleden zomer door eeuen van de Algemeene Regering tot dat eiade aangestelden agent uit onzen Staat verdre ven, en wel, naar men gelooft, op de geschiktste en spaarzaamste wijze. Ik beveel eene reorganisatie der militie, in zoo verre, dat verklaard zal worden uit welke perso nen dezelve bestaan zal, dat de Staat in doelma tige Militie-distrieten verdeeld en dat Officieren benoemd en, onder de leiding <jes Gouverneurs door de Assessoren van iedere town, als een deel hunner arabtspligten.cene betaling derzelve vast gesteld worde. Dit zal aan alle opzigte» oener woede organisatie beantwoorden, niet drukkend "voor het \olk wezen en d'.-n Staat in staat stellen, het lieni toekomende aandeel van wapens te trek ken. - Eenige plaats wordt vereisebt voor de berging van Staats wapenen en de standaard malen en wewigicn, welke wij vau de Algemeene Regering te ontvangen hebben. De benedenste verdieping van het Kapitool kdnde op eene aan dit doel be antwoordende manier worden ingerigt Eene geldaanwijzing wordt dus daartoe aanbevolen. De Secretaris des Staats, Schatmeester en Gou verneur werden door eene in de laatste zitting ge passeerde wet der Legislature geauthoriseerd,om met David Merrill,ontvanger der Kanaal-Lande- rijen af te rekenen, zijne rekeningen te onderzoe ken en uil te vinden hoeveel hij den Staat nog schuldig is. Iu de maand Junij, 1.1. werd door de ze beambten met den agent des ontvangers ten deele afgerekend,die hen ter zelfder lijd schuldbe kentenissen en hypotheken ten bedrage van onge veer $10,000, en, zoo als hij voo gaf, alle boeken, papieren, en borgstellingen overleverde, welke hij als ontvanger in handen had. De rekeningen des ontvangers weiden onder- zoem en bevonden, dat hij nog meer dan $6,000 achterstallig is, echter onder voorbehouding van eene wettelijke of billijke aanspraak, welke hij in de toekumsi. ontdekken en beweren mogt. Deze rest is nog niet betaald, en ik weet niet welken weg de ontvanger des aangaande- wil inslaan. Wanneer hij het niet spoedig vereffent, zoude het raadzaam zijn, om het wettige middel des Staats toe te passen. De Gouverneur werd bij wet opgedragen, het aandeel des Staals in dé waterkracht en in de Fondsen van de Milwaukie- en Rock—Rivier— Kanaal Compagnie publiek te verkoopen. Inge volge deze wei werd de verkoop gemaakt, maar is van de zijde des koopers, volgens de voor waarden van verkooping, nog niet geheel afge- 'o>t; zoodra dit geschied is, zal u de uitslag wor den medegedeeld. Mr. Alexander Vattemare's stelsel van intcr- n-ttionalep-uiling van letterkundige en wetenschap pelijke schatten werd bij wijze van eene door den Gouverneur voorgelegde communicatie van den zelven, over het doel eti de in de Ver. Staten ge maakte vorderingen, in het jaar 1849 ter ken nis der Legislature gchragt. Eene tweede com municatie is ontvangen, welke u benevens de vorige voorgelegd wordt en ik verzoek uwe me dewerking tot deze onderneming. Verscheidene Staten der Unie ondersteunen dit stelsel, het zelve draagt reeds vruchten van hooge waarde en laat sporen na, welke de opmerkzaamheid der Vertegenwoordigers eens verlichten volks tot zich moeten trekken. De Constitutie heeft de Legislature de magt opgedragen, de wijze te bepalen, op welke de Öpper-regter des Hoog- Geregtshofs benoemd zal worden. Daar 4e bestaande wetten over de ze benoeming niets bepalen, behoort gij eene wet hierover te maken, naardien de eerste op- per-regtcr van den regterstoe! is afgetreden. De Staats Secretaris berigl, dat de beambten welke belast zijn met het col leuteren der docket- regtcn, die van aanklagers in de record-geregts- hpven gevorderd en de boeien welke overtreders der criminele wetten opgelegd werden, over de uit deze bronnen inkomende gelden niet op eene hunnerambtspligten overeenstemmende wijze be rigten en verantwoording doen. Deze zaak wordt ter uwer kennis gebragt, opdat gij op strenge re verantwoordelijkheid dezer beambten jegens hunne constitutionele ea wettelijke pligten drin gen moogL De vorderingen des Staats tegen de Nationale schatkist voor Scrip en Territoriele Bonds wordt thans vereffend en zal, naar ik verzekerd ben,nog in den loop dezes winters bevredigd worden. Het daaruit te verwachten bedrag zal ongeveer 6 a 8000 beloopen. De Staats Bibliotheek vereischt a,invulling, en reeds uwen voorgangers maakte ik op het ge- wigt en de noodzakelijkheid eener geldaanwij zing te dien einde opmerkzaam. Een onder zoek derzelve zal deze noodzakelijkheid en het ge- wigt haar te vermeerderen, ten einde dat prac- tisch nut aan de bibliotheek te geven voor het welk zij aangeschaft werd, aantooncn. Men rekent dat de som van $2500 hiertoe benoo- digd is, en ik beveel de aanwijzing dezer som ten sterksten aan, om haar in ccnen toestand overeenkomstig met liet karakter onzes Staats te brengen. De tien uitstaande territoriele schuldbekente nissen, ieder van $1000, vervallen den 20 Ju nij aanstaande. Ik hoop dat gij in uwe tegen woordige zitting voor derzelver betaling nevens den interest zorgen zult Benton Garfield hebben eene nog onveref fende vordering togen den Staat van 800, die door het vroegere territoria over langen tijd ge contracteerd werd. Deze oude verbindten'sscn verdienen uwe opmerkzaamheid en onderzoeking, en indien zij billijk bevonden worden, moesten zij geliquideerd en betaald worden. Ons goed gevestigd crediet moest behouden worden, en eene prompte nakoming onzer financiële pligten is de zekere weg zulks te doen. Terwijl ik u den toestand des Staats schilder, kan ik niet nalaten, de werkzaamheid der Wis? consin Marine en Fire Insurance Company ter uwer kennis te brengen, door dezen en eenige aangrenzende Staten met papierengeld te voor zien. in opene schending der uitdrukkelijke be stemming haars consessie-briefs, der constitu tie en algemeene wet des Staats. De operation dezer instelling als bank,- noten uitgeeft en in omloop brengt, zijn u en fa volk'e te bekend, dan dat hier eene uitvoerige b" schrijyingnoodig ware. Waarom deze cpmpagni' en individuen vrijheid hebben, om ongestraft de ze gewigtige voorbehoudene regten en magt volks uit te oefenen, is eene rraag op welke gCen antwoord gegeven kan worden,dat op goede gron den, rede of politiek steunt Do roem des Staai verlangt.dat eene opentlijkc schending zijner ten het gepast geregtelijk onderzoek en uitspa vinden zal. Gij wordt dus uitgenoodigd, 2ull;e wetten te maken, welke het kwaad voorkomen verbeteren en liet wettige regt en gezag dezer in! stelling onder haren concessie brief en de wet vaststellen. Men wil weüigt aanvoeren, dat het publiek op', nie het bank systema gunstig zij. Zoo ja, dan heeft de constitutie de aard en wijze bepaald hoe bank-piivilegien onder toestemming der wet kun nen worden uitgeoefend. Mogt ons volk de aan. neming van dit systema, als bevordelijk voor zijn belang, verlangen, laat het onder de hoede der constitutie en met zulke voorzigtigheids-maatre- gelen worden opgcrigt, die een misbruik deszcl- ven verhoeden, en laat hen, die zich eene uitoefe ning dezes ongeoorloofden systcmas aanmatigen, het verdiende loon voor hunne vermetelheid' ont vangen. Ik houd dezen stap voor wezenlijk, om de zui verheid der regtsplegingen en eene hooge achting voor de wetten onder het volk te behouden. De vraag "Banken of geene Banken" zal wclligt in uwe tegenwoordige zitting worden opgeworpen, om daarover wetten te erlangen. Ik was immer-van oordeel, dat banken, wek; noten uitgeven en in omloop brengen, niet hei - zaam zijn voor de welvaart eens volks, wat het immer voor bedrijven moge uitoefenen c-n dit oor deel is onveranderd gebleven ;ik kan derhalve de vestiging van het bank-systema niet aan bevelen. In mijne iaatste jaarlijksche boodschap aan de Legislature werd dit onderwerp in verbinding; met de Wisconsin Marine en Fire Insurance Com pagnie aangeroerd, waarnaar ik u wensch te ver wijzen. Gij zult u bij uwe handelingen aangaan de dit onderwerp, zoo als ik niet twijfel, slechts door de naauwkeurig uitgevorschte en duidelijk uitgesprokeno wenschen des volks en met het uitzigtop weldadige uitkomsten laten lc-iden. In de laatste zitting der Legislature werd eene wet gepasseerd, welke den Gouverneur belastte, een' marmeren of graniet blok voor het Washing: ton Monument aan te schaffen. Den heer A. 8. Wood werd dezen pligt overgedragen. De blok ligt nu in liet Kapitool, maar is niet afgewerkt,en de heer Wood meldde mij, dat de-zelve te klein is. naardiende wet de uithouwing van het wapen des Staats en de voorstelling van den gewenschteu kunstigen smaak voorschrijft. Ik beveel daarom zulke wijziging aan de wet, als ten dezen opzigto doelmatig mag zijn. Het landbouwkundig belang des Staats trekt van publieke en wetenschappelijke instellingen die aandacht tot zich,welke deszelfs gewigtige vei- wantschap aan andere bedrijven en takken van volksvlijt zoo zeer verdient. Elk ander belaas hangt- van deszelfs goeden uitslag en opbrengst af, en het gouvernement zelve trekt het meest zijn onderhoud uit den arbeid des laudbouwers. Eene beschouwing van de tax lijsten zal aan? toonen dat verre weg het grootste deel des schat baren eigendoms van den Staat aan landbouw kundige doeleinden gewijd is. Daar de landbouw in zulk eene gewigtige be trekking tot den rijkdom des lands, tot alle ande re bedrijven en zelfs ter instandhouding der re gering staat, moest dezelve ailon onderstand en aanmoediging erlangen, als binnen het consti tutioneel bereik der wetgeving ligt De regen ten der Universiteit hebben bij hunne organi satie bepaald, dat het onderrigt in landbouw en nuttige kunsten als eenen tak des leerstelsels der Universiteit zal worden aangemerkt, hetwelk zeer prijzenswaardig is. De Nationale administratie heeft de cprigting van een Bureau aan dezen tak van nijverheid gewijd, voorgeslagen, als een middel ter zijner verbetering. Indien gij uwe inzigten hierom trent aan het Congres wildet mededeelen, zoudt gij welligt het gewenschte oogmerk helpen bi- reiken. De verbetering van Havens aan onze meer- kusten en der stroumsnellen van de Mississippi rivier, zijn van zulk erkend gewigt voor ons han delsverkeer, dat gewis van uwe zijde niets on beproefd zal blijven, wat tot geld aanwijzin gen voor derzelver heretelling helpen kam Private ondernemingsgeest rigt zich tegen woordig op uitbreiding en verbetering der iu- landsche communicatie onzes Staats door spoor- en andere wegen, en ofschoon de Staat als zoo danig niet direct ter hunner daarstelling bijdra gen kan, zoo kan hij toch in zulke lofwaardige ondernemingen door verkrijging van laudschcn- kingen ter hunnen dienste bijdragen. Deze we gen zullen de algemeene welvaart zeer vermeer deren en zijn van diep interest voor 't binnenland. Ik hoop dat gij het Congres de behoeften on zes volksin zulk een licht zult voorstellen, dat wij een gunstig antwoord verwachten mogen.De landschenkingen, welke dit ligchaam dus verre aan andere Staten gedaan heeft voor dergelijke einden,waarborgen ons,dat die milddadigheid ook over Wisconsin zal worden uitgestrekt De bij de beschikking van publieke landerijen gevolgde politiek, waardoor dezelve in handen van onverzadelijkè kapitalisten komen, verdient de aandacht van wetgevende ligchamen. Hét publieke domein werd der Nationale regering

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 2