Ijriiotwuu r JAARG. NQ. 9. VRIJDAG 24 JANUARIJ 1851. NO. 61. X QU3NTUS, Uitgever Redacteur. ABQJ^EMENTS-rRIJS. Voor IJ jaar - - Voor een jaar - - - Voor 70s maanden Voor drio maanden, - - - 2,00. - - - 1,50, - - - 1,00. - - - 0,50. Alles volstrek: in vooruitbetaling. Verschijnt eenmaal per week. VRIJS DER ADVERTENTIEN. Voor ecu jaar, niet boven do 5 regels - - - 5,00. Boven 8 tot 10 regels, voor de eerste plaatsing 1,00. Voor 8 regels of minder, dito - - - - - - 0,50. Voor elke volgende plaatsing0,25. Brieven en ingezonden stukken franco. (£cujg orgaan bcr Ncücrlanöcrs in Koorb .Amerika, aan l)ct nicutos* ben toesta rib en bc belangen van Ijct (Dnbe en Xietttoc llabcrlanb geinijb. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE. «fho only Dutch (or Holland), paper in the United Stales IS PUItr.ipiIKD KVKHY FRIDAY, at the rate of .$1,50 pgr annum or $1,00 lor six months, Jjf** Payable in advunce. Office: near the Sheboygan Foundry. TKRMSOE ADVERTISING: Sixteen tin.qs or less vuiJ;e a srpiurc. Square, 6 months $5,00 one year 8,00 Square, for 1 week $1,00 0 weeks 1,25 lousiness Cards, of lines or less, per an. 5,00 Square, 3 mopths 3,00 Every suhscquoutsq. 4,00 One column,fi nio'ths 20,00 1 year 30,00 .ill casual advertisements must bc pa'ul for iu advance. Postmasters throughout the Union arc politely re quested to act as agents for this paper. —Letters and Communications to be prepaid. J. t^UiNTUS. Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor. Jaarlijksche Boodschap VAN GOUVERNEUR DEWEY, AAN DE legislature va# Wisconsin. Medeburgers des Senaats en. der Assembly Pc jaarlijksche Samenkomst der Constitutione le Vertegenwoordigers eens verlichten volks, is \oor de vertegenwoordigden eene gebeurtenis van, niet gewoonlijk gewigt. De onbaatzuchtigste va derlandsliefde zal, il\ twijfel er niet aan, uw amb telijk doen en laten leiden en u bij de overweging van reeds bestaande wetten, bij do aanwending van hulpmiddelen tegen bestaande gebreken en bij de keuze van maatregelen voor de toekomst, voorlichten. Met diepe smart moet ik bekennen, dat ik het overzigtin den toestand des Staats gedurende den loop des verledenen jaarsmet met.de gew>one ge- Iukwenschingen over zijn algemeen welpijn en voorspoed b.pginnen kan. Eene boosaardige ziek te, die yele streken onzes lands toet gropte ver woesting bezocht,en eene gedeeltelijke mislukking des oogstes in eene der liopfd-prpducten des ak- kerbouws, hebben eenen d,rukkenden invloed op de industriële belangeus uitgeoefend. Doch dat kwaad in onzen staat opgehouden zijnde, en den rijken oogst, welke in andere tak ken des hmdbouws de vlijt des arbeiders loonde, alsook de gunstige i\itzigten op rijke b.elooning v jor de pogingen, die tegenwoordig in dozen tak gemaakt worden, geyeu ons blijde hoop. en ver wachting yoor de toekomst. De ziekte lieeft in andere deelen der Unie even zulke sporen nage laten als in Wisconsin. De dood raapte, terwijl hij alle klassen onzes volks bezocht, ook den hoog sten ambtenaar onzer Nationale Regering weg, en de smart cencr geheelc natie heeft getoond, hoe hoog zij zijne waarde c» deugden te schatten weet Niettegenstaande c|e wederwaardigheden des yerloopenen jaars, schrijdt toch onzen staat no; immer in alle opziglcn voorwaarts. Bij de mededceling van den toestand des staats, zal ik u de daarop betrekkelijke daadzaken opent- lijk mededcelen als dezelve plaats grenen en ter mijner kennis gekomen zijn en u mijne inzigtcn over de toekomstige huishouding dcsyelv.en vrij openleggen, Op den 4 Maart dezes jaars zal de ambtstcy- nvjn des achtbaren HenkV Dodge een der ver tegenwoordigers dezes stqaLs in den Senaat dpr Yer. Stateg, ten einde zijlij volgens de algemeen.e constitutie komt u de pligt toe, de ledige plaats in deze zitting te bezetten. Do schatkist en de •financiën dezes staats zijn in een' gezonden toe stand ;zijn crediet is bevrijd van den sehanduaagi des bankroets cn rust op een' zekeren basis. Alle vorbindtenisse», welke de wet. tot betalen maglig- de zijn stiptelijk nagekomen en »an het einde des juars is een batig slot voorhanden. De poli tiek, immer een voor loopende Wgaven beschik baar fonds te hebben, heeft zich als op echte spaarzaamheid gegrond, bewaarheid. Lk hoop daarom, dat gij in uwe tegenwoordige zitting maatregeleU nemen zult, om de schatkist iu ha ren tegenwoordige» gezonden toestand te houden. De berigten des IS taats-Secretaris cn Slaats- Schatmeesters, die hierbij overgelegd worden, toonen do ontvangsten en uitgaven in den loop deslaatslcn en voorlaatste» jaars, sedert de orga nisatie der Staats Regering, en worden uwer zorgvuldige beschouwing aanbevolen. Uit deze berigten werd het volgende verkort overzigt der ontvangsten' en uitgaven gemaakt: Uitgaven, Algemeen Fonds. Tot alle einden anngewe7.cn voor 1848 $33, Dito vqor 1848, betaald 18-18 Dito 1849 Dito 1848. 1849, betaald 1849 Dito 185» Dito 1848, '49 '50, botaald 1850 Ontvangsten.Algemeen Fonds. Ingekomen i/i de schatkist uit allo bron- •n gedurende 11418. $13,-194,66 Dito 1849 -52,833,99 Dito 1859 -93,889,88 ,562,94 ,472,26 ,813,56 ,845,96 ,746,20 ,951,39 Totalo ontvangst sedert de organisatie ccnor S taats-regering. $160,218,53 Totale uitgaafin dcuzelfdcn tijd -152.9G9.61 Overschot in do schatkist op 1 Jan. 1851. - 7,248,92 Dc voor 1851 uit do schatkist tc bestrijdeno uitgaven zijn begroot als volgt: Salaris dor Staatsbeambten en Reglcrs -15,959,00 Legislature onkosten. -2-1,800,00 Schrijfbehoeften, en drukwerk, mot inbegrip van wetten en Journalen der Legislature voor 1850. - 9,194,50 Onderhoud der Staats gevangenen. - 3.500.00 Buitengewone 011 toevallige Staats uitgaven. -12,173.11 Onbetaalde app^opriatios van vorige, jaren. - 1,683.33 Territoriale schuld, met inbegrip van. tion Ka- naal-Bonds van $1000 elk, verschijnende in Junij 1851 met interest -12,892,75 Som der begrootte uitgaven voor 1851. -80,193,69 Dc tot betaling der uitgaven voor 1851 bcstcindo mid delen ziju de volgende: Overschot in de schatkist op 1 Januanj 1351, 7,248,92 2 Mille Stantstax voor 1850. -54,886.23 Uitstaande Staat-taxes. -14,878.05 Vorschonon som op Kanaal Hypotheken. -10,195,82 Uit do Ver. Statou schatkist, schuldig voor torritorielo script bouds - 8,000,01) Kanaal Ontvanger schuldig. 6,413,02 Geraamde inkomsten uit veisghill. bronnen. - 3,005,98 Som der geldmiddelen voor 1851. -104,628,02 De geschatte waarde der* schatbare eigendom men bedroeg in het. jaar 1,849, $24,950,000; in het jaar 1S50, $27,450,000; slechts eene toena me van 2,500,000 gedurende het laatste jaar aantoo^ende. Deze kleine toename is liet gevolg J Qener yyet der laatste Legislature,welke den grond slag der schatbare eigendommen veranderde. Het p.ubliekc vertrouw ca in liet crediet tics Staats is zeer verblijdend, en ik verwijs u naar de berigten des Staats Secretaris en Staats Schat meesters, voor bijzondere opgaven van deszelïs fiscale aangelegenheden. Om de schuldvorderin gen, die in den loop des jaars 1B52 op dc schat kist zullen gemaakt worden, te voorkomen, b.cvéel ik de heffing eener tax in uwe tegenwoordige zitting, die gedurende het komende jaar verdeeld en ontvangen, wordt, en tot behoud des wel ge-, vestigden crediets van, den Staat dienen zal. Wa re spaarzaamheid en voorzorg vorderen eeneschat kist, welke der bestrijding der loopende regerings- kosteri, zoo als zij voorkom»», is voorgeschreven. De tegenwoordige grondslag van taxatie is,naar mijn inzien, verkeerd in beginsel, en vereischt verbetering d.oor de Legislature. Voorwerpen van taxatie moesten hot gansche zigtbarc en grijpbare 'eigendom des Staats wezen, waar het immer gevonden \vordt, zonder de daarop door den eigenaar te betalen schulden buiten te slui ten of at te trekken en zonder een te goed in de ta.x-lijst to brcugen. Ik heb dit onderwerp in mijne boodschappen qan uwe voorgangers ora- slagliger behandeld, naar welke ik u verwijs, met dc dringende aanbeveling,dat de wetten desStaats met de daarin ontwikkelde grondstellingen in over eenstemming mogen gebragt worden. Ernstige klagten zijn uitgebragt tegen het te genwoordig sysiema dor administratieve waarne ming vqn County aangelegenheden. Men be- weei'h dat liet Supervisors Cdjlcgio, in de mees te gevallen te talrijk is, om de bun door de wet opgelegde pligten i» korten tijd en met geringe koste» te kunnen vervullen. Ik deel in het zelf de opinie on verzoek uwe aandacht op dit ouder- werp, opdat gij hetzelve overwegen en een mid del toepassen nmogt, indien de klagten wel ge grond zijn. In de laatste zilijng der Legislature werd eene wet gepasseerd, welke een opv'üpdipgsfcinstifouit van blinden incorporeerde en bestemde, dat tot instandhouding dezes instituuts cone tax van een vijftiende mille zoude geheven worden. Deze tax werd uitgeschreven en wordt thans gecollecteerdzij bedraagt $1,830,13. Ik ver neem dat Uit instituut georganiseerd is; hoe verre 'het. echter gevorejerd is, ben ik niet in staal, \t te 'i erigten, daar deszell'sCuratoren aan geene der 'rc-g'crings-depqytementen eeltig berigt ingt zomleu hebben. Naardien dc Staat tot oprigting dezes instituuts zijne hulp bijgedragen heerware het ge past,de vorderingen aan zijne vertegenwoordigers mede te deelen. Er bestaan echter geene rede nen, de redelijkheid zijner voorstanders of zijne bereidwilligheid, om de ter bevordering zijner be langen gemaakte schreden bekend te majEcn, te ondervragen. Zulk een instituut is der onder steuning en begunstiging des Staats wel waardig, en ik beveel hetzelve uwe gunstige opmerkzaam heid aan. Ingevolge de wetten op den verkoop dei- School- en Universiteits Landerijen heeft de commissie, welke met den verkoop dezer lande rijen en met dc voordeelige uitzetting der uit de zen verkoop ontstane fondsen belast is,een gtoot gedeelte der reeds geschatte landerijen met toe stemming des Executief-Beambten te koop gebo den en zich op andere wijze, sedert de verdaging der Legislature,met de vervulling der hun dcor de ze wet opgelegde pligten bezig gehouden. Men is voornemens, dc rest dezer landerijen aanstaan de zomer zoo vroeg als doenlijk is. in de markt te brengen. De berigten dezer commissie zuilen de uitgebreidheid huns werkkrings, de menigte der in elke. County verkochte landerijen en liet bedrag der betaalde of niet betaalde koopsommen, beue vens lyet bedrag van uitleeniugen cn interest,breed- voering aautoonen en verdienen daarom van uwe zijde een ^indachtig onderzoek. Het gemiddelde getal dér vervochtte! akkers van de zestiende secties bedraagt* met inbegrip der schcpl sectie in de stad; Racine, 90.279,70 akkers. Béffii j der tot 1 Jan. 1851 betaalde koopsom.71,147,09 dito der onbetaalde —144,409,76 Totaal bedrag tot 1 Jan. 1851. -515,556,85 Daarbij bedrag des 5 pCt. fonds voor het jaar '48 cu '49 van do Vor, Slaton omvangen. - 22,5.37,56 Totaalbedrag des schoolfonds'op 1 Jan. 1851.-538,094,41 Bedrag Jer to: 1 Jan. #51 ontvaugenc inierps- tcu óp leeningen, - 10,6 111.10 Diio op onbetaalde koopsom men. 1 f .830.05 Totaal bedrag «les inkomen fo»ds ontvaiiggn tot 1 Jan. '51. - 22,470,15 Hiervan af to trokken. Vorkoöpskosteu, Bac ken, qnz. 1,318,73 Zuiver bedrag des inkomen fonds op 1 Jan. '51, «Int toi onderstand van Volks-en ücf- maal-jSeholeji verdeeld wordt, -20,651,42 De op den eersten dag dezes maands vervallen termijn van interesten op het onbetaalde koop geld b.eloopt $27,065,35. ijogt dit stiptelijk be- taald worden, zoo. zoude de t,ot bovenstaantl doel bestemde som $47,716,77 bod ragen. Deze uit slag opent ons ceu bemoedigend uitgigt betrekke lijk de som, die het schoolfonds voor de algemee- ne geestelijke opvoeding des vojks aanbrengen zal, waaneer hetzelve geheel beschikbaar en winstge vend aangewend wordL Gij zult het gewigt der practische opvoeding van hen, die ons op do loop baan des verkdadigen levens volgen, zoo goed weten tc schatten, dan dat gij dit onderwerp niet de naauwste overweging en uwe krachtdadige on dersteuning zóudt schenken. Daar ik het be lang des Staats omtrent de Opvoeding in mijne voiqge boodschappen omslagtig uiteen gezet heb, zoo vergenoeg ik mij hier, uwe aandacht op de daarin uitgebragto meeningen te rigten. Het rapport des Staats-Schqolojy.icnefs zal u met den toestagd des Volks-school-system.i en den in hetzelve gcnuiakten vooruitgang, alsook met de plannen bekend maken, welke tot doszelfs ver betering wensehelijk schijnen. Gij wordt tot ee ne belangstellende doorlezing en overweging van het berigt dezes beambten verzocht. Dc dien- stén van kundige cn beproefde onderwijzers |n on ze volksscholen zijn tot den gelukkigen vooruit gang in dezen tak onzer sUvathuishq\idkun.de on ontbeerlijk. J?ich deze diensten tc verzekeren, was het voorwerp der grootste zorg en diey on vermoeidste pogingen van tyiderschqdene bekwa me mannen, djein de kunst yqn opperwijzen er varing hebben en haar hunne |;rapl\ten wijden. De wrijving van denkb,oelde.n op^rent dit on derwerp, heeft, do ónrigtirtg van normaal scholen ter opleiding van ondlV'rwijzers ten gevolge gehad, ais lipt beste middel ter bereiking van dat doel, dat c|e bolaggstolling «Ier regering het meeste ver dient. Het bordeel des {Schoolopzieners mot be trekking tot dezen tak van ons Opvoedings-Stel- sel, schijnt de ware te zijn en de opmerkzaamheid der Legislature te verdienen. De Conatitiuic verklaart, dat het inkomen des sdiooiibmls tot den onderstaud en het onderhoud van volksscho len, academiën eu normaalscholen, en tot dpn tiankoop van boekerijen en passende instrumenten zal aangewend Worden. Hieruit blijkt van zelve, dat het de pligt der Legislature is, ceu gedeelte dezer inkomsten tot de oprigting eener normaal school aan te wijzen, wanneer de volksscholen ge noegzame bijdragen bekomen. De regenten-conjmissic der Universiteit lieeft bij hare organisatie een normaal-departement, op- gerigt, dat uitsluitend daartoe bestemd is, de on derwijzers onzer di»tvicts-scholen in, de, kunst van onderwijzen theoretisch en practisch teonderrigten. Ten einde de hoogere scholen de voordeden des Normaal-Departements zoo spoedig mogelijk te doen geworden, hoeft de commissie, na herstel ling eens gebouws voor het Collegie-Departement der Universiteit, dc oprigting eens gebouws voor liet normaal-departement begonnen. De regenten zullen dit tweede gebouw thans niet kunnen voltooijen, zonder de staande schuld des instituuts te verhoogen, waar tegen ik mij ver klaar, naardien het tegenwoordige inkomen des- zelyen niet toereikende is, de jaarlijksche ipteres ten der zoo verhoogde schuld en de jaarlijksche. loopende uitgaven te dekken. Ik omhels het ge voelen, dat de Staat, zijne municipale-corporation en elke instelling onder zijne leiding,van eene stelli - ge inkomst zoude voorzien worden, met den inte rest hunner schulden, wanneer zij die hebben,en hunne gewone uitgaven gelijk komende. Wilde men de Universiteit toestaan, hare blij vende schuld te verhoogen, uit hoofde harer on- raagt om de jnarlijksch loopende verbind tenissen 11a te komen, zoo zoude zij iu hare ontwikkeling voor lange jaren worden terug gehoudeiL Ik hoop derhalve, dat de vertegenwoordigers des volks streng over haai- waken en haar niet toestaan zullen, hare schuld te vergroptèn, zoo lang haar inkomen, niet voor de opgcgwöne ein den toereikend is, ot' tenzij dc Legislature haat- hulp wil schenke» uit de inkomsten des school fonds ter inngting van het normaal departement. Aangezien men met het tweede gebouw reeds b«- gonnen en het gebruik deszelven uitsluitend in het* belang der volksscholen on tot hare meer kraqhtige verbetering bestemd is, acht ik het als doelmatig, der. Universiteit eene tweede leening toe tc staan, teereikendc, om de reeds begonnen gebouwen te voltooijen en dat uit het inkomen des schoolfonds eene som aangewezen worde, die de interesten der. gezamentlijko kosten des, nor- maaf-gebouws gelijk komt en onder de directie der Univorsiteits-regenten tot oprigting en onder stand van normaal-scholen worde aangewend. Het hier uitgesproken plan is naar mijn oordeel regt, doelmatig, en in den geest der constitutie, weshalve ik u hetzelve ter beschouwing voorleg. Het berigt der Universiteits regenten zal u- een. verslag hunner handelingen gedurende het ver- luopene jaar aanbieden, mot opgave hunner uit gaven, en den financiële» toestand des instituuts. Volgens het berigt zijn meerdere vacante plaatsen in de commissie, welke weder te bezet ten u dc wet voorschrijft. Vagde Universiteits landerijen zijn 1058,98/100 akkers verkocht ge worden voor de totale som va» $10,899,28; een omschreven berigt dezes \erkoops vindt gtj iu hot rapport der. commissie, welke, met den ver koop dezer landerijen belast is. In de laatste ritting der Legislature word eene wet gepasseerd, welke den minimum prijs dezer landerijen op $10 per akker stelde, hetwelk in dc meeste gevallen de geschatte waarde over steeg. Ik werd otulerrigt, dat nog voor de peste ring dezer wet, onderdo wet van 1S49, verkoops- regte» op meerdere dezer landerijen verworven nngtien, en dat do verkoppers staande hielden een goed regt te hebben,, deze landerijen, of zoo veel zij daarvan in beslag namen, tegen den minimum prijs bij do wet van 1819, dat is de geschatte waarde, vastgesteld, te koopen. Deze regts aan spraak maakte het dén commissionaire» ondoen lijk de zoo iu beslag genomen landerijen te ver knopen. Mijt: eigen óórdeel, tin een nnauwkcu- rig onderzoek der wet, is, dat deze yerkoopsreg- ten werkelijk gelden, en dat tip Slaat den kop pers goedwillig^ moest toestaan, muu* dc wét van 1849 tegen dcii minimum prijs te koopen. Van dit oordee| zijnde, dring ik op eene verandering der ac,tc van 1850 aan, om do koopers in hu-mie jttituo en Wi-Melijke rvgten te beschta-m ai. De vijf percent van den zuiyetvn oj)b»\ a-- L der jn(.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1