%(iotj()rttï C2J5 mt1US(kV,; JAARG. NO. 8. VRIJDAG 17 JANUARÏJ 1851. NO. GO. J. axrmTTJS, Uitgever Redacteur. ABONNEMENTS-PRIJS. Voor IJ jaar2.0Q. Voor een jaar1.5.U, Voor zes maanden l.ftO. Voor drie maanden --------- j$ U,al). Alics volstrek*, in vooruitbetaling. Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIEN. Voor ecu jaar. niet boven de 5 regels - - - 5,00. Boven 3 tot 16 regels, voor de eerste plaatsing 1,00. \'oor 8 regels of minder, dito ------ 0,5O. Voor elke volgende plaatsing0,25. Brieven en ingezonden stukken franco. Ccnig orgaan öcr Xciwrlanbcro in Xoorb Stmcvika, non ket nienros, ben tocstnnb en bc belangen oau l|et ©nbc en Xictrac babevlanb gcroijb. THE SHEEOYGALf NIEUWSBODE, The only Dutch (or Holland) paper in the United Statos js puiflisiiki» kvkkv friday, at tlic raio of §1,50 per annum or §1,00 for six months, Payable in advance, „few Office: near tlie Sheboygan Foundry. terms of advertising: Sixteen lines or less make a square.) Square, for 1 week §1.00 Square, 6 mouths §5,00 2 weeks 1,25 I one year 8,00 Business Cards, of 5 Every subsequent sq. 4,00 lines or loss, per an. 5,00 One column,mo'ths20,00 Square, 3 mouths 3,00 - 1 year 30,00 'All casual advertisements must be paid for in advance. Postmasters throughout the Union are politely re quested to act as agents for this paper. Lettors and Communications to he prepaid. J. QUINTUS. Sheboygan, "Wisconsin. Publisher t& Editor. Miies-tvA'j.iiEex. H01LANDSCH LOGEMENT WISCONSIN IR'IS. 8ste straat Sheboygan. Vriendelijke bediening en billijke prijzen, verzekeren njii de gunst mijner geeerde bezoekers. n i JOSEPH SCHRAGE. S3 c r i 9 t c n a it n r o a a. L. TESTWUID beveelt zijnen vrienden, als ook het geeerde Holland fiche publiek, zijn nieuw en wd ingcrigt logement: ljET KOSSUTH HUIS. Center Siraat, Sheboygan, Wisconsin. n 30 HARRISON C E03ART. Advokaat en Rogts-Rnadgevcr. Sheboygan, Wis, n 2 W- R- GORSLENE. Advokant en Regtó-Raadgever. Ollice 8sto straat. Sheboygan, Wis. 2 B. WILLIAMS. Advokaat en Reg'ts'-Raadgcver, en Sollicitour in Kan- sclarv. Kantoor aan Pennsylvania Avenue, eoue deur ien oosten van Harvcy Al McKillip's winkel.n 32 D. U. HARRINGTON. Advokaat en Vrederegter. Kantoor digt bij de Tele graaf Oilice, Sheboygan, Wis,n 35. I. V. VANDERP0EL. Advokaat en Itegls-Jiatiflgever, OJp.ce oxer hel l'oslkttntoor. Dl'fkar.o, Nkyv-York- Y/. SEAMAN. Zadel-, Gareel-, Al Koffermakor, Rijtuig Bekjeeder enz. Winkel aan Pennsylvania Avenue, bijna regt over het Merchant's Hotel, Sheboygan. (Wis.)n 3 A. P. LYMAN. Ileeft juist ontvangen een' grooten voorraad Nieuwe Goederen, welke hij goedkoop te koop aanbiedt voor Contant geld, Granen of Huiden. De attentie van Hol landers en Duitscliers wordt met achting verzocht, door de ondorgoteokcnde. G. A RE NS- Handelaar in Wijnen en a 1/c soorten van Sterke Dranken, ouder welke Ecluc Hollundaehe Jenever, Ge zuiverde Ohio Whisky bij de JBarrcL Winkel tegen over fect Postkantoor, Shclioygaii, Wjs.n 35. H0PKINS0N CURTIS. Handelaars in 't groot en klein in Kruidenierswaren en Provisies, Schoenen en Laarzen, Wijnen, Sterke Dranken, enz. Winkel iu de Empire blok, hoek van ï'eunsvlvania Avenue en 8ste straat. n- 3B, FRANCIS RAITH- ÏIOCEOGIEJIAKElt &- JUWKUEK, Repareert alle soorten van Ijxulogies en wil voor zijn werk .instaan; ook maakt hij gouden ringen en alle ande re artikelen, die steeds bij hem te koop zijn,tegenover hot Wisconsin lluis.. 11 46 JAY DEAN. Ilaadelaar in allo soorten van Keuken-, Kamer- ei; 'Plaat Kngcheb; alsook do zelf regclcnoudo Kamer Kag- ribels, Manufaeturior van alle soorten van Blikken, Pnn- doekeu en Koperen waren, door hem zelven vervattr- digde Koebellen, Nagels, enz.NB. Eenig agent voor Down Go's Patent draai jende Spuit-, Regenbak- en Welpompen. Pennsylvania Avenue, Sheboygan, n 9 JOHN GRIFFITH. Buffalo Coulante Kruideniers-on Provisie Winkel. Naast W. Seaman's Zadelmakerij. Heeft bestendig voorhanden. Hamburger Zoetemelk- sclie Kaas,Spek, Zout, Reuzel» Stroop, Boter, Aardap pels, Rijst, Tlicc, koflij, Suikor, en allo andere Levens middelen voor familie gebruik. .Sheboygan, 18 Julij 1850.n3C J. F. XUEHMSTAEDT. Handelaars ia 'l groot onkleiu in Manufacturen, Krui denierswaren, Goud i$- Zilver, "Yankeo Noties," Ge maakte kleederen en Heerensloffeu. Winkel west vau het postkantoor. Sheboygan, 22 November 1850.j2n2. Perzik-Boomen. 500 Porzik-Booinen, vau twee jarigen groei, te koop. Tc bovragen bij den ondergeleekcuden, in do Regis ter's Office. B 48 Sheboygan ;9 Oei. J850 A. II. EDWARDS. NEDERLAND, 's GraveniUge, 2 Dcc. De antwoorden door de Regering gegeven op liet Verslag der Tweede Kamer, betreffende de Begrootïngswetten, zijn zeer uitvoerig. Daaruit kunnen wij heden slechts het volgende mcdedeelen „Wanneer men in het oog gelieft te houden, dat reeds sedert vele jaren de staats-uitgaven tel kens meer en meer ziju ingekrompen, dat genoeg zaam alles wat naar weelde zweemt, reeds sedert lang üit onze staathuishouding is verbannen, dau zal men de overtuiging moeten verkrijgen, dat de weg, om door aanzienlijke bezuiniging groote som men op eens tc besparen, hier te lande voor de Regering gesloten is. Het eenige wat nog ten deze tot vermindering vau uitgaven kan leiden, is eeno andere inrigüiig van de regterlijke magt, waartoe eene voordragt weldra zal worden inge diend. Daarmede echter is de rij dor grootere vereenvoudigingen van de staatsdienst hier te lande gesloten. Er blijft dan niets meer over dan eene achtereenvolgende inkrimping van de onderdeden der administratie. De Regering is daarmede onafgebroken bezig. •'De teleurstelling van vele leden, wegens het niet indienen van al de toegezegde wets-ontwer- pen, kan alleen haven grond vinden in overdre ven schatting van hetgeen menschelijke krachten vermogen. Wanneer men in aanmerking neemt het getal wetsontwerpen, dat zoowel voor de af- geloopcn zitting, als voor de thans aangevangene in gereedheid is gebragt, en dat niet minder dan 127 bedraagt, waaronder zich zoo vele bevinden van zeer groot gewigtwanneer men het oog ge lieft tc vestigen op het tijdverlies, dat het zamen- stellen der besn'oodng alleen jaarlijks aan iederen minister kost; en tevens niet vergeet, dat de mi nisters buitendien met het dagelijks beheer van 's Lands zaken in zijnen vollen omvang belast zijn, dan, meent de Regering, zal men moeten erken nen, dat die teleurstelling op geene voldoende gronden rust" 's Guayexiiage, 3 Dec. De geruchten om trent wijzigiogen, welke het Bewind zoude moe ten ondergaan, zijn bedaard. De minister van marine is in deze residentie teruggekomen, en beeft deel genomen aan den raad der ministers. Het schijnt, dat de bewindslieden zich ernstig heb ben bezig gehouden met het ontwerpen eener memorie vau antwoord op de gemaakte beden kingen ten aanzien dei- ingediende begroeting, en dat die memorie spoedig aaa de Kamer zal wor den medegedeeld. Men verneemt, dat bij. de hoogc regering het plan bestaat, om eerlang, te doen overgaan tot eene geheele herziening der wetten en veror deningen op het stuk van den, ijk en herlijk der maten en gewigten, alsmede betreffende de ijking en branding van.en het toczigt over het vaatwerk. Men verzekert, dut er onderhandelingen hebben plaats gehad, of nog plaats hebben, om den heer Lucas te bewegen, de betrekking van minister van ntarjne te blijven bekleeden, en dat, naar alle waarschijnlijkheid,die pugingen met een' gewensehten uitslag zijn of zullen worden ach tervolgd. Ook verzekert men, dat de redenen, die den heer Spenyler hadden bewogen, zijn ontslag te verzoeken als minister van oorlog, immers voor het oogeublik, hebben opgehouden. Men verneemt dat bij den Raad van State onderscheidene ontwerpen van wet ter overwe ging aanhangig zijn, waarvan de aanbieding bij de Kamers te gemoct gezien kau worden. Amsterdam, 3 Dcc. Men schrijft uit Arn hem "Onlangs plaatstot gij een berigt betrekkelijk eene mogelijke aansluiting van den Rijnspoorweg met Pruisseti. 1 Lot schijnt.flat uw berigtgever toen goed was ingelicht,want thans kan ik u mel den, dat dc onderhandelingen daaromtrent dezer zijds m^t ijver worden voortgezet en dat de gunstige berigten, als onvoorziene gebeurtenissen daarin althans geene veranderingen brengen, wel eens spoediger verwezenlijkt kunnen worden, dan velen vermoeden." (Amst. Ct.) Blokzijl, 1 Dec. De sedert een paar dagen ingevallen vorst is vyn dien aard geweest, dat kin deren reeds den 30sl£n Nov. op de sloten schaaf - rtden.' Groningen, 3 Dec. Wij maken ouze ne ringdoende lezers opmerkzaam op de aan het hoofd dezer Courant geplaatste Notificatie van heeren Burgemeester en wethoudcren, waarbij wordt tc kennen gegeven dat het verboden is om met opgehoopte maten te meten, en dat alzoo al le maten gelijkrands moeten worden gevuld, on verschillig welke waren daarmede worden geme ten. C G-ron. C't.) Bij de afgescheidenen bestaat het voornc. men tot het oprigten eener Theologische School, aan welke de leeraars Brumsielkamp en van Houten en nog twee andere geleerden zullen werkzaam zijn. Tot dit oogmerk hebben eeuigen hunner zich dezer dagen vereenigd tot een zede lijk ligchaam onder den naam van "Het Christe lijk Gereformeerde Seminarie, gevestigd te Am sterdam^ en bereids in die stad een gebouw aan gekocht Dit plan schijnt in verband te staan met eene poging, om de afscheiding terug te brengen tot haar oorspronkelijk standpunt, als scheiding, niet van de Hervormde kerk, maar van de in IS 16 ingevoerde Kerkelijke organisatie. Men wenscht alzoo, gelijk in Schotland de vrije Schotsche kerk, aan de afscheiding een meer nationaal karakter te geven, en haar van het sectarisch voorkomen, dat zij in de laatste jaren heeft aangenomen, we der te ontdoen. Dien ten gevolge zou men, als niet gescheiden van de Kerkmaar van het Kerkbestuur, al de le den der Herv. kerk, tegen wier belijdenis en wan del geen bepaalde bezwaren bestaan, ook zonder dat zij afscheiden, tot het ontvangen der Bondze- gelen voor zich en hunne kinderen toelaten.(AW-) T U R K IJ E. Re Porte heeft eene verordening uitgevaardigd tot beperking van de weelde der voonuunc stan den. In liet regeringsblad wordt verklaard, dat het hoofddoel dezer verordening is, een eiud te maken aan de knevelarijen der ambtenaren in het Turksche rijk. Z\) schrijft voor, dat elk die geen vermogen evenredig aan zijne uitgaven beziu af stand moet doen van het bezit van prachtig huis raad en equipaadje, en zijne huishouding moetin- rigten naar de mate zijner inkomsten, als zijnde zulks, zegt de verordening, het eenige middel om. het vertrouwen des Sultans te herwinnen. DÜITSCHLAND. -Op dit oogcnblilc staat in Duitschland eene lcgermagt van 940,000 man onder de wapenen. In Boheme alleen waren tot op don 25sten dezer nagenoeg 200,000 man uitgelezen troepen gecon- centeerd; het grootste gedeelte dezer troepen heeft den veldtogt in Italië medegemaakt. Nog. voortdurend stroomen uit de Zuid-Qostenrijksche staten troepen korpsen naar Boheme, Weenex,. 2 Dec. De voorslagen door Schwar- zenburg en Manteujfd to Oiniutz behandeld, zijn door de beide hoven goedgekeurd. De vrede is verzekerd. ENGELAND. Londen, I Dec. Ook in Ierland beginnen zich teekenen voor te doen, dat de geloofskwestie de gemoederen aldaar mede in groote spanning zal brengen. Er worden in verscheidene graat- schappen bijeenkomsten ontworpen om. te protes teren tegen de wets-bepalingen, die nog ten na deel der Katholijken bestaan. Daartegenover, neemt de Protestantsehc geestelijkheid eene vijan dige houding aan jegens de jongste maatregelen van den Paus. De Schotsche presbyterianen zullen zich in de ze zooveel besproken zaak onzijdig houden; vol gens hunne dagbladen, is het slechts eene kwestie van prelatuur. fSleeuw- Cl) DE SLAVEN WET. Do Slaveuwot is bijna hoofdzakelijk iu alle lauden waar nieu slaven houdt dezelfde. Krachtens de wet heeft de slaaf geen eigendom, en kan ook niets vprdienon,noeh. eischon voor zijnc-n urbeid. Hij wordt nieiguder de zelf bewuste en redelijke vrije wezens, maar onder din- goederen gerekend. Hij wordt gelijk het re/lelooze vee (eeuo koe, een paard) vooral in de hand zijns eigenaars geacht .en is aan alle bedoelingen, ondernemingen on werkzaamheden, wat het ook zjj, verbonden. Hij heeft geeuo persoonlijke,burgerlijke uochiuaatsehappelijke reg- tcn. Hieruit volgt, dat hij geslagen, verkocht, verhuurd, o vergen) aak t, in executie genopion mag worden, naar den wj pi' den iic<?d dei tigenatup. Hieruit volgt, dat hij voor altijd van zijne vrouw en kinderen gescheiden en aan eene andere wonw, die hij noch kent noch bemint, getrouwd mag worden: want de wet erkent hem niet als een menscb, man of vader. Hij- zelve, zijne vrouw en kroost behooren aan een ander; hij moet zijne vrouw of kiud zien mishandelen of verkoopen: hij heeft geen regt van verdediging, bescherming of aan- klngte. Vandaar volgt verder, dat hij door de zweep tot den arbeid gedwongenen voor eenige of zelfs geene er gernis, gcgeeseld, geketend on in de gevangenis gewor pen mag worden. Hoe barbaarsch ook de behandeling en wat ook de reden niagzijn.de slaaf kan geen verhoor verwerven. Zijn goed getuigenis, of het hemzelve be treft of anderen, deze vrije monschen zijnde, is van geene waarde of kracht, tenzij hij eeno misdaad bega, dan mag hij gezegd worden en is inderdaad buiten de palen der wet; echter, als hij eono misdaad begaat, mag hij gestraft, worden met vreesselijka gestrengheid, voor iets wat in een vrij mensch, óf geene misdaad, óf eene verschoonba re ergernis zopde zijn. Hoe onmensc(lelijk1- Vier korte tegenw rrp ingen Een groot aantal tegenwerpingen zijn gewisseld op do vraag: is Slavernij zondeWie de volgende aanhalin gen van de geopenbaarde wet van God en van de wet boeken dor slaveustaten zorgvuldig lezen wil, moet het bezwaarlijk vjnden om te ontkennen, dntdc Amcrikaan- sche Slavernij in togenspraak met den Bijbel en daarom zondig is 1 Bijbel Wit. Onjlcrzoek do Schriften. Slaven IVef. Iemand die oen' slaaf zal leeien lezen of schrijven, zal niet minder dan 259 Dollars, noch hooger dan §500 worden beboet. Alabama. 2 Bijbel Wet. Zij twee zullen tot één vlocsch wezen. Eer uwen Vader en uwe Moede*. Slaven We'. Een meester mag mot geweld den man van zijne vrouw en het kind van zijno Ouders scheiden en over hunno personen deor verkoop aancenigen hooper naar ver kiezing beschikken. Louisiana. 3 Bijbel Wet. Voeg bij uwe broederlijke ijefdo liefde je gens «/fen.Indien ,nwvijand(hs>eveel te meer uwen onschuldige evenmensch) hongert, spijzig hem, indien hem dorst, geef hem tc drinken, bescherm verdrukten, herberg vreemdelingen, bezoek gevangenen. Al wat gij wilt dat u do monschen zouden doen, doe gij hun ook alzoo. Gij zult uwen naasten liefhebben gelijk nwzelven. Slaven Wet. Hot is wettig op een' ylugtenden slaaf, die weigert zich over to gevon, to vuren of to schieten.Louisiana. Do eicrepaar van eeno plantagio, op wel ke slaven komeu zondor verlof van hun nen meetster, mogen tien slagen gegeven worden voor zulke overtreding- Mississip. Eonige vrije gekleurde persouen (uitge- zouderd.zeeliedenJ welke in don staat zul len komen, zullen op 100 belast, en bij gebreko van betaling, voor slaven verkocht worden.Georgia. Voor het slaan van een' slaaf met eeno puurde zweep, koehuid, of klciuo zweep, ot'hem tebocijenen gevaugen te zetten, daar zal geen stratop ziju.rSouth Carol. 4 Bijbel Wet.God schiep den monsch. naar zijn beeld. God heeft uit eeueu bloede het gansoho mcnschpn geslacht gemaakt.. Slaven Wet. Slaven zullen volgens do wat getakond,. genomen en behandeld worsen als Vee. persoonlijk in do handen hunner cige- quars, tot alle bundelingen en vooruc- ulcus, wat het qok zij.South Carolina. Free. Soil Alminai. Wat tjimkt u. Nederlamjcrs in Amerika! Is slavent:.! geoorloofd of ongeoorloofd, zondig of onzondig? Ui' moge vreemd, schijnen, aan Nederlanders zulk teuo vraag voor te loggen en ik vind mij verpligt volan hun- nor to verzoeken mij zulks ten goede te houden, terwijl ik vermeen niet te veel te zeggen, da: er helaas onder hen dip zich Christenen noemen, velen zijn, die zich zeer onvorschillig ia deze. zaak gedragen en toonon geon menschclijk hart, veel min een' Clv.is'.elijkan Gee.'t to bezitten. De voornaamste kerken van Amerika heb ben dezelve als zondig veroordeeld. Als zoodanig werd de slaven-handel in ons Vaderland reeds vpor jaren be schouwd en bestreden,Ja is door. Nederland, frankrijk, Engeland en andere Staten, zelfs ook onlangs nog door Brazilië den oorlog verklaard. De ganïehe Christelijke kerk over de gehceie aarde, zoo verre die er mede be- ksjij i ::i atpdeiijJic. w» kely :t dagelijks hare

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1