r JAARG. NO. 7. VRIJDAG 10 JANUARIJ 1851. NO. 59. J. QUINTUS, Uitgever Eedacteur. ABONNEMENTS-PRIJS. Voor 1| jaar 2,00. Voor een jaar 1,50. V Voor zes maanden - 1,00. Voor drie maanden - -0,50. AUes volstrekt in vooruitbetaling. 'mwkke Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIES. Voor een jaar, niet boven de 5 regels - - - 5,00. Boven 8 tot 16 regels, voor do eerste plaatsing 1,00. Voor 8 regels of minder, dito ------$ 0,50. Voor elke volgende plaatsing -0,25. Brieven en ingezonden etukken franco. G5cnig orgaan her Neherlajiöers in Noorö Qlmutika, aan Ijet uicuajs, ben toeotanb cu bc belangen oan het (Dnbc en Xicnoje llaberlanb gemijb. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE, The only Dutch (or Holland) paper in the United States is published ey'ejsx friday, 8l ijlc rate of $1,50 per annum or $1,00 for six months, Payable in advance. Jg3 Office: near the Sheboygan Foundry. terms of advertising: Sixteen lines or less make a square.) Square, for 1 week $1,00 I Square, 6 months $5,00 2 weeks 1,25 1 one year 8,00 Business Cards, of 5 Even- subsequent sq. 4,00 3 or less, per an. 5,00 1 One column,6 mo'ths 20,00 Square, 3 months 3,00 „1 year 30,00 AH cèsual advertisements must bc paid for in advance. Postmasters throughout the Union are politslj" re- nuestcd to act as agents for this paper. -Letters and Communications to be prepaid. J. QUINTUS. Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor. ADU€S-ti3.atliE€X. H0LLAHHSCH LOGEMENT- WISCONSIN UÜI8. 8ste straat Sheboygan. Vricndelijke bediening en billijke prijzen, verzekeren mii dc vunst mijner geeerde bezoekers. ;,1 JOSEPH SCHRAGE. L. TE3TWTJID licveelt zijnen vrienden, als ook hot geeerde Holland- sche publiek, zijn nieuw en wel injerigt logement: HET KOSSUTH IiUIS. Center Straat. Sheboygan, Wisconsin, n 30 HARRISON C- HOBART. Advokaat en Regts-Raadgever. Sheboygan, Wis, n 2 W- E- GOESLINE. Advokaat cn Regts-Raadgevcr. Office 8ste straat. Shelwygan, Wis. p B. WILLIAMS. i Advokaat en Regts-Raadgever, en Solliciteur in Kan- selary. Kantoor aan Pennsylvania Avenue, eene «leur teii oosten van Harvcv McKillip's winkel- n 32 D. U. HARRINGTON. Advokaat en Vrederegier. Kantoor digt bij de Tele graaf Office, Sheboygan. Wis.n 3?, L V. VANBERPOEI». Advokaat en Regts-Raadgever, Ojfire orer het Postkantoor. Buffalo, New-York. W. SEAMAN. Zadel-, Gareel-, Kotfermakor, Rijtuig Bckleeder enz. Winkel aan Pennsylvania Avenue, bijna regt over het Merchant's Hotel, Sheboygan, (Wis.)n 3 A. P. LYMAN. Heeft juist ontvangen een' grooten voorraad Nieuwe Goederen, welke hij goedkoop te koop aanbiedt voor Contant geld. Granen of Huiden. De attentie van Hol landers en Duitschers wordt met achting verzocht, door de ondergetekende. N- DE VILLE GEBROEDERS- Kruidenier?. Proviand en Variété Winkel. Hande- ismria Fransch Duitsch Speelgoed, Banket, Ster ke Dranken, Wijnen, Sigaren, enz., tegenover de New-York Store, Sheboygan, (Wis) r. 5 G. ARENS- Handelaar in Wijnen en alle soorten van Sierke Dranken, onder welke Echte Hollandsche Jenever. Ge zuiverde Ohio Whisky bij de Barrel. Winkel tegen over het Postkantoor,* Sheboygan, Wis. n 35. H0PKINS0N CURTIS. Handelaars in 't groot en klein in Kruidenierswaren en Provisies, Schoenen en Laarzen, Wijnen, Sterke Dranken, enz. Winkel in de Empire blok, hoek van Pennsylvania Avenue en 8ste straat. n. 38. FRANCIS RAITH- Horlogiemaker Juwelier, Repareert alle soorten van horlogies en wil voor zijn werk instaan: ook maakt hij gouden ringen en alle ande re artikelen, die steeds bij hem te koop zijn, tegenover hot Wisconsin Huis. n 36 JAY DEAN. Handelaar in olie soorten van Keuken-, Kamer- en Plaat Kagchels; alsook de zelf regelerende Kamer Kag- chels, Manufacturier van alle soorten van Blikken, Pan- doeken en Koperen waren, door hem zeiven vervaar digde Koebellen, Nagels, enz.NB. Eenig agent voor Down Co's Patent draai jende Spoit-, Regenbak- en Welpompen. Pennsylvania Avenu,e, Sheboygan, n 9 Berigten uan u r o g a. JOHN GRIFFITH, Buffalo Contante Kruideniers-en Provisie Winkel. Naast W. Seaman's Zadelmakerij. Heeft bestendig voorhanden. Hamburger Zoetemelk- whe Kaas,Spek, Zont, Reuze!» Stroop, Boter. Aardap pel?, Rijst, Thee, koffij, Suiker, en allo andere Levens middelen voor familie gebruik. Sheboygan, 18 Julij 1850. n36 J. F. KUEHMSTAEDT. Handelaars in 't grooten klein in Mannfaoturen, Krui denierswaren, Goud Sr Zilver,"Yankee Noties," Ge maakte kleederen en Heerenstotfèn. Winkel west wan het postkantoor. Sheboygan. 22 November jUnS. NEDERLAND. Amsterdam, 23 Nov. De heer H. J. Abbring, te Amsterdam, die tegen verslaafdheid aan den sterken drank eene geneeswijze aanwendt, in wel ke, hoe onbekend en onverklaard nog, ook des kundigen wegens verscheidene althans schijnbaar zeer gunstige resultaten beginnen belang te stel len,heeft van den minister van binnenl. zaken ver gunning verzocht en bekomen, om de openbaring zijner geneeswijze in geschrifte aan genoemd mi nisterie, even als hij reeds op de stedelijke secre tary van Arasterdam gedaan heeft, te mogen de poneren en bij zal binnen kort aan deze vergun ning gevolg geven. De heer Abbring erkent dat er ook bezwaren tegen zijne geneeswijze bestaan, o. a dat zij moci- jelijk bij ons leger en op onze vloot zou zijn in te voerenhij ontving daartoe, schrijft hij, eene uit- uoodiging van hooger hand, maar raadde zulks af, omdat hij bij zijne behandeling allen dwang bui tensluit Amsterdam, 20 Nov. Te 'sHagc is het ge rucht in omloop, dat de minister van marine aan Z. M. den Koning zijn ontslag zou hebben ge vraagd. Ook zijn er in do residentie die- beweren, dat nog een ander minister (van oorlog?) hetzelf de deed. Het eerste vindt bij lieden, die door gaans wel onderligt zijn, veel geloof; het tweede, hoewel het weinigen verwonderen zou, wordt nog niet zoo zeker geacht Iutusschen bestaan er geene bepaalde redenen om voor alsnog aan die geruchten eenig bijzon der geloof te hechten. Immers de ministers zijn gisteren zeer langdurig vergaderd geweekt, om te raadplegen over de beantwoording der beden kingen, in de afdeelingen der Tweede Kamer der Staten Generaal gemaakt ten aanzien van de ont werpen der begrootings-wetten voor 3 851. Bo vendien is Z. Exc. de minister van marine, op dit oogenblik, tot het doen van eene inspectiereis, af wezig, doch wordt, ten gevolge van eene aan Z. Exc. gezonden uitnoodiging, spoedig alhier terug- venvacht De geruchten, die in omloop ?ijn,vcr- diencp derhalve allezins nadere bevestiging. De Provinciale Staten van Friesland heb ben op voorstel van den heer II. B. van der Ifaer besloten, der Hooge Regering geen dank te be tuigen voor ƒ.50,000, uit 'sLands kas, tot de ha ven verbetering van Harlingcn toegestaan, als zijnde, eene som, te gering om er zoo erkentelijk voor te zijn. De Commissaris des Konings meende, dat in den tegenwoordigen lijd zulk eene subsidie reeds aanzienlijk was. Amst. Cl.) Asses, 22 Nov. Het bestuur der Drentsche kanaalmaatschappij heeft besloten zoo spoedig mogelijk tot de uitvoering der werken te doen overgaan, en daartoe de lioofdafnietingen van slui zen, bruggen en verdere werken vastgesteld. Na eenige nadere regeling dier zaak, zullen de uitbe stedingen kunnen plaats*bebbeo.eo de verbetering der Hoogveensche vaart worden uitgevoerd en volbragt in het volgende .zomersaizoen. 's Gravexhage, 23 Nov. in de laatste da gen heeft men bij het ministerie van oorlog eene meer dan gewone werkzaamheid opgemerkt. Men schrijft dit toe aan de nieuwe organisatie van het leger, die op handen is. 's Gravexiiage, 26 Nov. Men verneemt dat de minister van financien een besluit aan Z. M. heeft aangeboden tot wering der Belgische en au- «iere vreemde koperen munten. Middelburg, 22 Nov. Bij arrest van het provinciaal geregtshof in Zeeland, van den 19den dezer maand, is Reinier Zorge, laatst sub-ont vanger voor de accijnsen ten kantore Ellemeet c. a.,wonende te Eikerzee,schuldig verklaardI) aan de misdaad van valschheid, gepleegd door een openbaar ambtenaar in de uitoefening zijner ambtsbediening in door hem opgemaakte akten, door verandering van schrifturenen 2) aan het wanbedrijf van, als gemagtigde ontvanger, arglis tig ie hebben verduisterd eene som beneden dc vijftienhonderd gulden, en bovendien beneden den maatstaf van art 170 van het wetboek van struf- regt;en te dier zake den zei ven veroordeeld tot de straf van betzwaaijen van bet zwaard over het hoofjl en tot een confinement van vijf achtereen volgende jaren, alsmede in 2 geldboeten, de eene van vijftig, de andere van tien gulden. De veroor deelde heeft zich tegen dit. arrest, tot dusverre. niet in cassatie vco/son. Met ontsteltenis en droefheid hebben wij eene tijding vernomen, welke wij nog gaarne in twijfel zouden trekken, zoo onze bekomene inlich tingen nog twijfel overlieten. De weleerw. zeer gek beer M. van Beek, directeur van het instituut voor doofstommen te St Michiels-Gestel. verlaat, met goedkeuring zijner geestelijke overheid, die betrekking,en is reeds bij de broeders Xaverianen aangenomen; zoodat het waarschijnlijk is, dat z.eerw. nog op zijnen gevorderden leeftijd naar Engeland of Noord-Amerika zal gezonden wor den, om aldaar in bet onderwijs cn de opvoeding der doofstommen werkzaam te zijn. Ons troost de gedachte, dat de hoogwaardige geestelijke overheid den wensch van den eerw. heer van Beek niet zal ingewilligd hebben, zon der dat de verzekering daar is, dat een zijne plaats zal innemen. fiY B.) Het Weekblad van liet Regt van den öden Nov. toont in een uitvoerig art. aan, dat er nog te bezuinigen valt Onder anderen wordt op de begrooting van 1851 gebragt/14,170 voor ofli- i ciele doodslagers,anders gonoemd beuls. In 1847, 1848 cn 1849 is slechts een doodvonnis ter exe cutie gebragt,en dit grapje kost 3 malen/14,170, dus 42,510. Dit gren§t aan verkwisting zegt de schrijver. Hij hoopt dat dc som van 14,170 niet zal worden toegestaan, als onuoodig. "Wil men volstrekt een' algemeenen moedwilligen dood- Jager zegt hij dien men voor zijne moeite betaalt, dan neme men er een voor het gansche rijk. En als njen dien heer dan 4000 gaf voor zijne moeite, zijne reis en verblijfkosten, en zijne adsistcnten.dan was hij, naar onze gedachte, zeer goed betaald." LUXEMBURG. Door Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden is den 6den November alhier de volgende procla matie uitgevaardigd: Luxemburgers! "Bij Hoogstdeszelfs open brief van den oden Februarij l.L, heeft Z. M. de Koning Groothertog, onze doorluchtige broeder, ons wel, overeenkom stig art 42 der constitutie, tot zijn' Stedehouder in het groothertogdom Luxemburg willen benoe men. "In die hoedanigheid hebben wij, den 21sten Oct 1.1, volgens het uittreksel van het-proces- verbaal bij deze gevoegd, den eed in den boezem van de Kamer der Afgevaardigden atgelegd, cn van toen af zijn wij begonnen, het ons daarbij op gedragen gezag uit te oefenen. Vereerd me-t het vertrouwen van den Souve- rein, welken wij bij u vertegenwoordigen, hebben wij, om onze hooge zending te vervullen, even zeer het uwe noodig "liet is ons aangenaam, te gelooren, dat wij tot waarborg daarvoor hebben de getuigenissen van hartelijke genegenheid, waarmede wij steeds in het geheele land ontvangen wordenons levon- digst verlangen, om tot uw welzijn bij ie dragen, en de hoop, dat onze vreemde pogingen en onze gemeenschappelijke gehechtheid aan den Vorst en aan uwe instellingen, liet geluk des lands zul len kunnen verzekeren. "Ons in uw midden zendende.lieeft Z. M. slechts den afstand, waardoor hij van Luxemburg verwij derd is. willen wegnemenhij heeft altijd door een ander ik in uw midden willen zijn. Van zijne voortdurende zorg doordrongen, oefenen wij zijn souverein gezag b j u uit. "De wetten, reglementen en besluiten, tot hun ne uitvoering noodzakelijk, en de arresten, von nissen en regterlijke bevelschriften zullen dien ton gevolge geteekend en, voor zoo veel noodig, uit gevoerd worden in zijnen naam. "Door de wetten, reglementen en besluiten, tot hunne uitvoering noodzakelijk en alle andere Ko ninklijk-Groothertogelijke besluiten aldus te tee kenen "Voay.den Koning-Groothertog, Zijn Ste dehouder in het Groothertogdom," zullen wij de tolk en bet orgaan der verlangens van Z. M. zijn, gelukkig, door een doorluchtig vertrouwen, tot hunne vervulling geroepen je zijn in een land, dat gewoon is de weldaden van zijn' Souverein met zijne liefde te betalen." NEERLANDSC1I OOST-1NDJE. Tot corresponderend lid van het Batavi- aasch genootschap van kunsten en wetenschap- I pen, dat op den 3 3den Sept. te Batavia hare [jaarlijkscbe algegoeene vergadering heeft gehojj den, is a a. benoemd prof M de DUITSCHLAND. Wbenen, 18 Nov. Den 21sten zal in Pruis- sen het mobiel maken van het geheele leger tot stand gebragt zijn en eene magt van 450,000 man onder de wapenen staan, waarvan meer dan de helft aan de Franscheon Russische grenzen zal post vatten. Den 20sten zullen de troepen, die Oostenrijk en de hiermede verbonden Duitsche staten in het veld willen brengen, slagvaardig staan. Dit bedraagt niet minder dan 350,000 man. Beide legers zullen derhalve gelijktijdig gereed staan. Men hoopt echter nog altijd op ee ne minnelijke schikking, ENGELAND. Londen, 20 Nov. De kardinaal Wiseman heeft een zeer uitvoerig geschrift uitgegeven, ter verdediging van de door den pauselijken Stoel ge- nomene maatregelen ten aanzien van de R.-K. kerk in Engeland. De Keizer van Cliina heeft aan de opium- rookers eenen tijd van vijf maanden gesteld, om zich dit misbruik te ontwennen, na afloop van wel ken ieder, 'die het verbod overtreedt, zal onthalsd en de leden zijuer familie als slaven verkocht zul len worden. De alderman Ckallis verklaarde 1.1. Zatur- dag aan een zeker heer, die hem na afloop der te- regtziltingen van Guild-Hall deswege advies vroeg, dat ofschoon er eene wet bestaat waarbij zekere strafbepalingen door koningin Elizabeth veror dend zijn afgeschaft,- het evenwel ieder vrijstaat om mgr. Wiseman of iederen anderen begunsti ger der inzigten des Paus bij deu vrederegter aan te klagen. "Evenwel," voegde de alderman er bij, ik twijfel geen oogenblik of eene korte ge vangenis zal den kardinaal veel goed doen, maar ik voor mij zou hem niet gaarne in hechtenis ne men. Dochhet $al wel niet poodig zijn dien stap te doen, want het gerucht 'hopt reeds, dat de kardinaal aanzegging heeft gekregen om Lon den binnen tweemaal 24 uren te verlaten." Wat hiervan zij kan niet leng onzeker blijven. Volgens berigten van Su Helena, zijn al daar van den 17 Julij tot den 13 Aug. niet min der dan S slavenschepen opgebragt, die alle door Engclsche oorlogs-stoombooten waren bemag- tigdsommige der buit gemaakte schepen had den 700 slaven aan boord. TURK IJ E. Koxstaxtixopel, 5 Nov. Het blijkt, dat de ongeregeldheden te Aleppo, niet een op zich zelf staand verzet tegen de hervormingsmaatregelen der Turksche Regering waren. Een dag eerder is door de Syrische bevolking op Damascus een gelijke aanval beproefd maar afgeslagendaarbij zijn 1000 opstandelingen gesneuveld cn hunne beide hoofden, de Emirs van den Libanon, gevan gen genomendeze werden den volgenden dag geboeid, in liet iiemd, met een' bezem op den schouder, door de straten van Damascus geleid en vervolgens naar Konstan linopel gezonden. Eerst op de tijding dezer nederlaag, hebben de opstandelingen te Aleppo zich onderworpen. De aard der in Syrië uitgebroken beweging blijkt nader uit de voorwaarden, op welke de op standelingen te Aleppo de geweldadigheden heb ben gestaakt Zij zijndat volledige en, algemee ns amnestie voor pi de in den opstand betrokke nen worde verleend, dat de ügting voor de krijgs dienst worde afgeschaft; dat men van den Sultan een besluit zal verwerven,dat de tanzimat (de ver ordening waarbij de burgerlijke gelijkstelling vun alle ingezetenen zonder onderscheid van gods dienst, wordt bevolen, en die in de overige dee- len des rijks bijna allcrwego reeds ingevoerd is/ op ,deprovincie Aleppo niet zal worden toegepast; dat er geene personele maar alleen grondbelas ting zal worden gehevendat do Christelijke eere- dtqnst niet meer openlijk mag worden uitgeoe fend. en dat het gebruik van kerkklokken aan de Christenen ztil worden verboden. Deze voorwaarden werden door de overheid aangenomen en den 21 sten Oct. afgekondigd, tot groote blijdschap der Mahomqdtinnsche bevolking. Sedert is, volgens de laatste berigten, de o^de te Aleppo iiic t weer versmoord noch aan de Christe nen leed aangedaan. De Turksehe Regering zal waarschijnlijk die buitensporige voorwaarden niet bekrachtigenhij zou daardoor aan den geest van weerspannigheid in Syrië nieuwen moed geven. ftffT De Staat Michigan bevat 400,900 jp. worivrs. Wr jaren 211,000.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1