C&$ r JAARG. NO. 6. VRIJDAG 3 JANUARIJ 1851. NO. 58. fjelioijpit u'uwsfoiV^ J. QUINTUS, Uitgever Eedacteur. ABONNEMENTS-PRIJg. Voor 1| jaar - - Voor eon jaar - - Voor zes maanden Voor drie maanden 3 2,00. 3 1,50, 1,00. 3 0,50. Alles volstrekt in vooruitbetaling. Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIEN. Voor een jaar, niet boven de 5 regels - - 5,00. Boven 8 tot 1G regels, voor de eerste plaatsing 1,00. Voor 8 regels of minder, dito -0,50. Voor elke volgende plaatsing ------ 3 0,25. Brieven en ingezonden stukken franco. (Eetiig orgaan öcr Xeöerlanbcrs in Noorö Amerika, aan Ijci n;enros, öcn toestanö en be belangen uan Ijet ©aöe etj Xieuroe baberlanb getoijb. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE, Ths only Dutch (or Holland) paper in the United States IS PUBLISHED EVERY FRIDAY, the rale of $1,50 per annum or $1,00 for six months. Payable in advance. Office: near the Sheboygan Foundry. TER3IS OF ADVERTISING: (Sixteen lines or less make a square.) Square, for 1 week $1,00 I Square, 6 months $5,00 2 weeks 1,25 I one year 8,00 Business Cards, of 5 Even- subsequent sq. 4,00 lines or less, per an. 5,00 I One column,bmo'ths 20,00 Square, 3 months 3,00 „1 year 30,00 All casual advertisements must be paid for in advance. Postmasters throughout the Union are politely re quested to act as agents for this paper. Letiers and Communications to be prepaid. J. QUINTUS. Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor. EOILANDSCH LOGEMENT- WISCONSIN HUIS. 8ste straat Sheboygan. Vriendelijke bediening en billijke prijzen, verzekeren mii de crunst mijner geeerde bezoekers. JOSEPH SCHRAGE. LTEisTWUID beveelt zijnen vrienden, als ook het geeerde Holland- iche publiek, zijn nieuw en wel ingerigt logement: HET KOSSUTH HUIS. Center Straat, Sheboygan, Wisconsin, n 30 S c r i g t e n oan Earoptt. EAEEISON C- HOBAET. Advokaat en Regls-Raadgevsr. Sheboygan, Wis, n 2 W- R- GORSLINE. Advokaat en Regts-Raadgever. Office 8ste straat. Sheboygan, Wis. B. WILLIAMS. Advokaat en Regts-Raadgever, en Sollicitaur in Kan- selarv. Kantoor aan Pennsylvania Avenue, eene deur ien casten van Harvey McKillip's winkel. n 32 D. HARRINGTON. Advokaat en Vrederegter. Kantoor digt bij de Tele graaf Office, Sheboygan, Wis. n 35. L Y. VANDERPOEL. Advokaat en Regts-Raadgever, Office over het Postkantoor. Buffalo, New-Yof.k. W. SEAMAN. Zadel-, Gareel-, Koffermaker, Rijtuig Bekleeder enz. Winkel aan Pennsylvania Avenue, bijna regt over het Merchant's Hotel, Sheboygan, (Wis.)u 3 A. P. LYMAN. Heeft juist ontvangen een' grooten voorraad Nieuwe Goederen, welke hij goedkoop te koop aanbiedt voor Contant geld. Granen of Huiden. De attentie van Hol landers en Duitschers wordt met achting verzocht, door de N- DE VILLE GEBROEDERS- Kruideniers, Proviand en Variété Winkel. Hande laar in Fransch Duitsch Speelgoed, Banket, Ster ke Dranken, Wijnen, Sigaren, enz., tegenover de New-York Store, Sheboygan, (Wis) n 5 G. ARENS- Handelaar in Wijnen en allo soorten van Sterke Dranken, onder welke Echte Hollandsche Jenever, Ge zuiverde Ohio Whisky bij de Barrel. Winkel tegor. over het Postkantoor," Sheboygan, Wis. n 35. HOPKnrsoN cram Handelaars in 't groot en klein in Kruidenierswaren en Provisies, Schoenen en Laarzen, Wijnen, Sterke Dranken, enz. Winkel in de Empire blok, hoek van Pennsylvania Avenue en 8ste straat. n. 38. FRANCIS RAITH- HoRiOGlEUAKER JüWELIER, Repareert alle soorten van horlogies en wil voor zijn werk instaan; ook maakt hij gouden ringen en alle nnde- artikelen, die steeds bij hem te koop zijn,tegenovei het Wisconsin Huis. n 36 JAY DEAN. Handelaar in allo soorten van Keuken-, Kamer- en 'laat Kagchels; alsook de zelfregelerende Kamer Kag- chels, Manufacturer van alle soorten van Blikken, Pon- doeken en Koperen waren, door hem zeiven vervaar digde Koebellen, Nagels, enz.NB. Eenig agent voor Down Co's Patent draaijende Spuit-, Regenbak- en Welpompen. Pennsylvania Avenue, Sheboygan, n 9 JOHN GRIFFITH. Buffalo Contante Kruideniere-en Provisie Winkel. Naast W. Seaman's Zadelmakerij. H$eft bestendig voorhanden. Hamburger Zoetemelk- *rae Kaas,Spek, Zout, Reuze', Stroop, Boter, Aanlap- P«I», Rijst, Thee, "koffij, Suikor, en alle andere Levens middelen voor familie gebruik. Sheboygan, 18 Julij 1850. n36 J. F. KUEHMSTA«DT. Handelaars in 't groot en klein in Manufacturen, Krui denierswaren, Goud 4- Zilver, "Yankee Noties," Ge maakte kleederen en Heerenstoffen. Winkel west van net postkantoor. Sheboygan, 22 November 1959. j2n2 NEDERLAND. Amsterdam, 15 Nov. De leden van het voor malige gouvernement van Luxemburg, welke ter zake van hun aandeel in de verwijdering van mgr. Laurent onlangs in het mandement van den pro vicaris Adamgs aan hevige beschuldigingen ten doel gestaan hebben, hebben Prins Hendrikste dehouder van den Groothertog, in een brief ver zocht al de stukken betreffende deze zaak te mo gen openbaar maken, opdat het mogt blijken, zoo als de onderteekenaars zeggen, of zij vroeger van het in hen gestelde vertrouwen hebben misbruik gemaakt en of de Paus in 1848 door hen misleid is, dan wel of thans de Paus ten opzigte van deze zaak misleid wordt Amsterdam, 19 Nov. Gisteren avond had in de Luthersche Oude kerk het jaarlijkseh verslag van het Bijbelgenootschap in het algemeen, en de Amsterdamsche afdeeling in het bijzonder plaats. Uit het verslag bleek o. a.dat in het afgeloo- pen genootschappelijk jaar 25,992 Bijbels en N. T. werden verkocht of afgegeven, een cijfer, hetwelk 't grootste is sedert de oprigting van hel Genootschap. De staat van al de atiieelingen, op enkele uitzonderingen na, was gunstig; ii;:-. g tal was met twee vermeerderd, te Deitshavc;. te Leens (GroningenDe gezamenlijke uitga vei waren tot bijna ton gouds geklommen, waar van een belangrijk deel aan de zendelingen in O. I. werd ten' koste gelegd. De vertaling van het Oude Testament in het Javaansch spoedde ten eindede verspreiding vap het Nieuwe Testa ment in die taal geschiedde met vrucht De af gevaardigde B. F. Matthes hield zich op Macas sar bezig. Een ander afgevaardigde de heerJVeu- ironncr van der Tuut;, was in O. I. gereed, ten dienste dar Bijbelvertaling naar de Battalanden te vertrekken,doch werd door ziekte teruggehouden. D,e vertaling van het Oude Testament in de Da- jaksche taal werd door den zendeling Hardeland ondernomen. Ook de pogingen van den beroem den zendeling trutzlaff hadden bij het Bijbel genootschap ondersteuning gevonden.Dit ge- heele verslag strekt op nieuw ten bewijze van den uitgebreiden werkkring van het Ned. Bijbel genootschap, dat met niet minder ijver, dan het Britsch en Buitenlandsch Bijbelgenootschapte Londen gevestigd, waar het vermag, de versprei ding en vertaling des Bijbels tracht te bevor deren. Zaturdag j. I. is alhier in het wapen van Amsterdam eene vergadering gehouden, waar bij de meeste zeepzieders uit 'ons Vaderland ver tegenwoordigd waren, ten einde in gemeenschap pelijk overleg, dc middelen te bommen ter p beuring hunner industrie, die door de bestaande accijnswet zoo zeer gedrukt wordt. Er is in die vergadering eene commissie benoemd, belast me- het opmaken van een rekwest, waarvan de hoofdt punten door de vergadering zijn vastgesteld,strek kende om de algeheele afschaffing der accijns op de zeep te verzoeken. Dit rekwest zal door de gezamenlijke zeepzieders iu ons land geteekend, en daarna door de commissie aan den minister van financiën aangeboden worden. Amsterdam, 21 Nov. Van eene geloofwaar dige zijde wordt uit Hamburg een berigt ge meld. dat echter allezins bevestiging vereischt. Het stedehouderschap van Sleeswijk-Holstein 20udc zich namelijk tot de Engelsche regering gewend hebben met het voorstel, om Holsteiu uit bet Duitsche verbond te doen en onder be scherming van Engeland te stellen. Het land zoude dan den tweeden zoon van Koningin Vic toria ais hertog erkennen, die gedurende zijne onmondigheid onder inlandsche voogden zoude staan. 's Gravenhage, 18 Nov. In de zitting van den 12 Nov. 1.1.is o. a. verslag uitgebragt om trent een verzoekschrift namens de hoofd vereeni- ging van het Nederlandsche onderwijzers genoot schap, geteekend door deszelfe president, P. Hofstpdc de Groot en secretaris, Th. van Swin- deren, strekkende daartoe, om in de voorgedra gen wet op de burgerlijke pensioenen ook op te nemen de onderwijzers der openbare lagere scho len, in zooverre zij uit 's Lands kas tractemeut ontvangen. Naar men verneemt, houdt de te 's Hage rich gevormd hebbende commissie tot het oprig- ten van een standbeeld ter eerc van wijlen Ko ning Willem II, zich reeds bezig met het ver vaardigen van het bedoelde standbeeld. 's Gravenbage, 19 Nov. Z. M. de Koning heeft tot raadsheer in den Hoogen Raad be noemd den hee rmr. J. A. Mutsaers, lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal. Het wets-ontwerp betrekkelijk de heffing der grondbelasting in Limburg is met algemee- ne stemmen aangenomen. Men verneemt met leedwezen, dat den 17 October te Reval, in Rusland, in 7 9jarigen ou derdom is overleden de militaire gouverneur en opperbevelhebber der vesting, de admiraal graaf L. P. van Heiden, de oudste admiraal der Rus sische vloot, en die bij den zeeslag van Navari- no het bevel voerde over het Russische eskader. Men weet, 'dat deze vlootvoogd tot eene Neder landsche familie behoorde, en wel tot de fa milie van dien naam te Zuidlaren. Meppel, 14 Nov. Ons diaconie-bestuur heeft een middel ingevoerd,waardoor het altijd kan we ten, of de bedeelden gebruik hebben gemaakt van de zondag avond godsdienstoefeningen, welke al leen en bepaald voor de armen zijn ingestelddit middel verdient navolgingIedere bedeelde ont vangt aan den ingang van het gebouw,waarin ge- otL-idag plaats heeft, een gedrukt kaartje, hetw. Ik zij bij dê wekelijksche vaste bedeeling moeten toonen en teruggevenbij gebreke hier van woidt hun een gedeelte der hun anders ge- gevene gelden ingehoudenbij het tweede ver zuim het dubbele van het eerste, enz. Het spreekt van zelf, dat ziekte, oppassen van rieken, enz- ver- schooning geeft. Br. Ct.j Groningen, 18 Nov. Op den 12den Novem ber 1850 overleed te Groningen een der achtings waardigste en rueestgeeerde burgers; Jonkheer mr. Oncko van Swinderen van Renscma. Hij waste Groningen op den 23sten Juiij 1775 gebo ren. Nadat hij in 1795, na het in het openbaar verdedigen van twee dissertatien, tot doctor in de faculteiten der regtsgeleerdheid en wijsbegeerte bevorderd was, bekleedde hij onderscheidene ker kelijke en burgerlijke betrekkingen, laatstelijk,tot in 1846, die van directeur der belastingen in de provinciën Groningen en Drenthe. In het jaar 1817 werd hij in den adelstand verheven en in het volgend jaar tot lid der Provinciale Staten van Groningen wegens den ridderstand benoemd. Van 1831 tot 1840 was hij lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal en bekleedde daar van in 1839, gelijk in 1840 van de dubbele Ka mer, het Voorzitterschap. Kort daarna werd hij benoemd tot Staatsraad in buitengewone dienst en tot lid van de Eerste Kamer der Staten Gene raal, en was in 1831 benoemd tot ridder van d< orde van den Nederlandschen Leeuw en tot cura tor der Groningcche hoogeschool,welke laatste be trekking hij tot het einde van zijn leven, zelfs toen zijne verzwakte ligchaamskrachten hem belette- den om zijne woning te verlaten, nog met ijver en belangstelling waarnam. Hij paarde aan grondi ge kennis eene noeste vlijt, en betoonde zich daardoor een kundig en ijverig ambtenaar, een om.f.iankelijk volksvertegenwoordiger, een warm voorstander der wetenschappen. Gehecht en vasthoudende aan hetgeen hij na grondig onder zoek en uit volle overtuiging voor waar en goed hield, eerbiedigde hij ook die gevoelens van ande ren, en was alzoo een geloovig en getrouw, maar ook een verdraagzaam Christen. In voorspoed en vreugde dankhaar, was hij in droefheid en leed onderworpen. Hij was een trouw echtgenoot,een liefderijk vader, een raadgever, wiens raad zelden faalde, en in den nood een helper, die van zijne bezittingen niet gaf om te schitteren, maar om te helpen, en daarom meer gaf, dan aan anderen bekend werd. De nagedachtenis van zulk een man zal bij ve len lang in gezegend aandenken blijven. Qr.Qt.) Tilburg, 20. Nov. Indien men geloof mag hechten aan de loopende geruchten, dan zal in het aanstaande voorjaar alhier een aanvang wor den gemaakt rpet den verkoop van een gedeelte dergóederen tot de nalatenschap van wijlen M. Willem II belioorende, en waaronder ook het ka zerne gebouw met de daarbij gelegen stallen en manege zouden zijh begrepen. Middelburg, 25 Nov. Eene telegrafische de- peche te Weonen ontvangen meldt, dat dé sultan Abdul Medschild door vergif om het leven is ge- bragt Vele lezers zullen dezer dagen met ons hef: verlies betreurd hebben van dien achtingswaar i: gen grijsaard, den heer Le Rog, predikant te Ou de Tonge. Zeer lange jaren had de Heer der gemeente, ook in nadruk zijn Heer, hem in Zijne kerk doen arbeiden. De nu van zijn post ontsla gen vriend gaf met waardigheid en grondige wijs- geerige kennis, der waarheid getuigenis, in eenen tijd, toen zulk eene getuigenis, naarmate zij zeldza mer was, des te booger behoorde te worden ge schat Zijn bloei valt in dien tijd,.waarin ook Bilderdijk zijn doornig pad bewandelde, een tijd, waarin ware verdiensten en Christendom 'zoo zeldzaam waren, dat zij slechts door weinigen als zoodanig werden herkend. Le Rog zag den treurigen tijd voorbijgaan en zijne geslachten plaats maken voor anderen, voor wie een beter lot en eene helderder toekomst zich openden. Hij behoorde tot hunne voorloopers. Zijn aandenken blijve in gedurige zegening en zijn voorbeeld rij vruchtbaar en heilzaam voor velen in ons vaderland. F R A N K R IJ K. Parijs, 18 Nov. De buitengewone militaire maatregelen, bestaande in de wapening van 40, 000 soldaten, schijnen geen grooten indruk te maken. Men gelooft er bijna in het geheel niet aan, dat de vrede in Uuropa zal gestoord wordeB, en dat Pruisen en Oostenrijk niet ten slotte het eens zullen worden. Deze gebeurtenis brengt dan ook geene verandering in den toestand, door de boodschap des presidents te weeggebragt Een ieder houdt zich op zijne hoede e;i verdubbelt zij ne waakzaamheid. De legitimisten keuren den buitengewonen militairen maatregel evenzeer goed als zij zulks ten opzigte van dc boodschap gedaan hebben. De Orleanisten toonen zich wel eenig- zins verwonderd over dezen maatregel, zonder evenwel in ontevredenheid te vervallen. Het J. d. Debats uit den wensch.dat het minis terie aau de wetgevende vergadering inlichtingen moge geven omtrent dezen maatregel, dien het blad ten minste voorbarig noemt, en welke aan de Duitsche regeringen, nu zij op het punt staan van het eens tè worden, slechts reden tot onge rustheid kan geven. Men maakt ook de opmerking, dat Engeland, hetwelk op dit oogenblik op het staatkundig gebied een ongelijk grooteren invloed uitoefent dan Frankrijk, niet den minsten maatregel van voorzorg neemt, ofschoon zijne finanüen weliigt niet zoo dringend als die van Frankrijk alle buitengewone uitgaven verbieden. Te Genua zijn kisten met moordtuigen, waaronder 6000 dolken, in beslag genomen. Dit geschenk was voor Rome bestemd. ENGELAND. Londen. 17 Nov. Eene vrouw in de omstre ken van Manchester, wier man voor een aantal ja ren tot transportatie op een der voor misdadigers ingerigte schepen te Woolwich veroordeeld is,zond hem eenige dagen geleden den volgenden troost rijken brief: "Lieve man, ik neem deze gelegen heid waar om u deze weinige regelen te 'schrij ven, hopende dat zij u in goeden welstand mogen aantreffen, zoo als ik dien ook genieten mag. Lie ve man, ik ga mijne wijze van leven veranderen, in de hoop dat dit goed voyr mij zijn zal. Ik moet u vertellen dat ik ga trouwen, en hoop dat gij er niets tegen zult hebben, want gij weet dat gij mij niet behandeld hebt zoo als hel een' echtgenoot past; gij cn uwe familie hebben mij zeer slecht be handeld; maar iedereen weet dat ik u nooit aan leiding daartoe gegeven heb. Ik heb de wijk meesters geraadpleegd, en die vonden ook beter dat ik een' andereu man nam, omdat ik niet voor zag dat gij ooit terug zult komen. Gij moet er niet boos om worden, noch u eenigzins verontrus ten over hetgeen ik zeg, want ik kan u verze keren, dat het waar is. De wijkmeesters van het kerspel zullen den man tien ponden sterling ge ven, om mij uit het kerspel tê brengen. Ik heb uwen broeder Robert op de bruiloft genoodigd, en ik wenschte dat gij te huis waart, om erbij te wezen. Ik moet u ook nog zeggen dat de man William heet—Gij behoeft mij om dit alles niet te vergeten, en als gij ooit komt waar ik ben, dan hoop ik dat gij mij zult komen bezoeken. Hier eindig ik,en blijf streeds: uwe liefhebbende vrouw Catherine." Een nieuw bewijs van den ijver, om het Katholismis in Engeland tegen te werken, werd dez<w dagen weder te Peckham gegeven.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1851 | | pagina 1