\r JAARG. NO. ö7 VRIJDAG 27 DECEMBER 1850. NO. 57. J. QUINTU3, Uitgever Redacteur. ABONNEMENTS-PRIJ S. Voor 1| jaarVA00. Voor eon jaar -*$ 1.50, Voor zes maandenS KOU. Voor drie maanden0,50. Alles volstrekt in vooruitbetaling. X Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIE!*. Voor een jaar. niet boven de 5 regels - - - 5,00. Boven 8 tot 16 regels, voor de eerste plaatsing 1,00. Voor 8 regels of minder, dito0,50. Voor elke volgende plaatsing 0,25. Brieven en ingezonden stukken franco. (fenig orgaan bcr Xcbcrlanbcrs in Noort Amerika, aan bet niemns, ben tccstanb tn be belangen nan bet ffiubc en Xienroe babcrlanb gemijb. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE. BTho only Dutch (or Holland) paper in the Untied States is published every fkipay, git die rate of $1,50 per annum or "1,00 for six months, £5jp* Payable in advance. Office: near the Sheboygan Foundry. terms of advertising Sixteen lines or less make a square Eqnare,for 1 week "1,00 Square, 6 months 5,00 2 weeks 1,25 one year 8,00 ii-iaess Cards, of 5 Every .subsequent sq. 4,00 is or less, per an. 5,00 One eolumn,6 mo'tlis 20,00 ^Square, 3 mouths 3,00 1 year 30,00 Ml casual advertisements must be paid for in advance. Postmasters throughout the Union are politely re- Iquested to act as agents for ihis paper. —^etters and Communications to be prepaid. J. QUl.NTUS. Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor. aDaes-tïaauffiex. HO1DANDS0H I0GEMENT- WISCONSIN HUIS. 8ste straat Sheboygan. Vriendelijke bediening en billijke prijzen, verzekeren I mij de guust mijner geeerde bezoekers. I n 1 JOSEPH SCHRAGE. H e r i g 1 c n oan (0 n r o p s. I. TE5TWUID beveelt zijnen vrienden, als ook het geeerde HoUand- Ijcbe publiek, ziju nieuw en wel iugerigt logement: HET KOSSUTH HUIS. Center Straat, Sheboygan, Wisconsin. i» 30 HARRISON C- H0BART. Advoknot en Regis-ll iadgever. Shchoygrnt, Wis. n2 W R- GORSUNE. Advokaat en ltegts-Raadgever. Office 9ste straat. Sheboygan, Wis. B. WILLIAMS. IAdvokaaten Regts-Raadgever, eil Solliciteur in Kan- «olarv. Kantoor aan Ponnsvlvania Avenue, eene deur leu oosten van Harvey McKillip's winkel. n 32 D. U. HARRINGTON. Advokaat en Vredcregler. Kantoor digt bij de Tcle- j graal' Olliee, Shebovgnii, Wis.n 35. I. V. VANDESPGE1. Advokaat en Rcgts-Raadgever, Office over het l'osthanloor. Buffalo. Niav-Yoke. w. seamm.- Zadel-, Gareel-, Koffermnker, Rijtuig Bckkeder enz. Winkel aan Pennsylvania Avenue, bijna regt over I het Merchant's Hotel, Slteboygnu, (Wis.)3 A. P. LYMAN. Heeft juist ontvangen een' grooten voorraad Nieuwe Uoedcren, welke hij goedkoop ie koop aanbiedt voor Contant geld, Granen of Huiden. De. attentie van I lol- Ifindors en Duitschcra wordt met achting verzocht, door do ondergeteckende. N DE VILLE GEBROEDERS. Kruideniers, Proviand en Variété Winkel- Handc- Ilaar in Fransch Duitsch Speelgoed, Banket, Ster ke Dranken, Wijnen, Sigaren, enz., tegenover do New-York Store, Sheboygan, (Wis)n 5 G. ARENS- Handelaar in Wijnon en nlle soorton van Sterke Dranken, onder welke Ecliie Ilollandsche Jenever, Gc- zuiverdo Ohio Whisky bij do Barrel. Winkel tegen over het Postkantoor, Slieboygan, Wis. n 35. H0PKINS0N CURTIS. Handelaars in 't groot en klein in Kruidenierswaren mi Provisies, Schoenen en Laarzen, Wijnen, Sterke Dranken, enz. Winkel in dc Empire blok, hoek van Pennsylvania Avenue en 8sto straat. u. 38. FRANCIS RAITH" Horlogiemaekr Juwelier, Repareert allo soorten van horlogies en wil voor zijn werk instaan; ook maakt hij gouden ringen en allo ande re artikelen, die steeds bij heul te koop zijn, tegenover het Wisconsin Huis. n JAYDEAN. Handelaar in alie soorten van Keuken», Kamer- en Plaat Kogchels; olaook de zelf regelerende Kamer Kng- ehels, Manufacturier van alle soorten van Blikken, Pan- 'lneken en Koperen waren, door hem zeiven vervaar digde Koebellen, Nagels, enz.NB. Ecnig agent voor Down Co's Patent draai jende Spuit-, Regenbak- en Welpompen. Pennsylvania Avenue, Shoboygan. n 9 JOHN GRIFFITH. Buffalo Contante Kruideniore-en Provisie Winkel- Naast W. Seaman's Zadelmakerij. Heeft bestendig voorhanden. Hamburger Zoetcmelk- "che Kaas,Spek, Zout, Reuze!» Stroop. Bolw, Aardap pels, Rijst, Thee, koffij. Suiker, en olie andere Levens middelen voor familie gebruik. Sheboygan, 18 Julij 1850. "36 J. F. KUEHMSTAEDT. Handelaars in 't groot en klein in Manufacturen, Krui- aenicrewaren. Goud Zilver, "Yankee Noties," Ge» aakte kleederen en Heereustoffen. Winkel west van "et postkantoor. Sheboygan, 32 November 1850. j2n;J. NEDERLAND. Amsterdam, 3 Nov. Een bediende der Xc- derlandsehe Bank is dezer dagen met een delicit van ongeveer elf duizend gulden in de hem toe vertrouwde kas ontvlugt. Groningen, 4 Nov. De gedenkdag der her vorming werd gisteren op dc gewone wijze in de Protestantsclie kerken herdacht Te dezer gelegenheid werd in de Gereformeerde kerken gekollekteerd de som van 308,30. De Staatsraad, Commissaris des Koning? iu deze provincie heeft ter kennis van de ingeze tenen in dit gewest gebragt, dat van den 1 No vember afalle aan hem Commissaris des Konings of aan hoeren Gedeputeerde Staten gerigtc ver zoekschriften, brieven en andere stukkeu zullen moeten zyn gefrankeerd, terwijl bij gebreke daarvan zoodanige stukken zullen worden ge weigerd en de belanghebbenden aan zich zeiven zullen te wijten hebben de schaden en nadoelen, welke mogten kunnen voorvloeijon, uit het niet ten behoorlijken tijde kennis nemen van. hunne verzoeken eu voorstellen. Gr on. Ct.) Men schrijft aan de Arnh. Court, het vol gende uit liet Nieuwe Diep Men vernefcmt met zekerheid, dat binnen kort in Zweden de kiel zal worden gelegd voor een Hollandsch barkschip. Dit vaartuig zal, naar men meent, worden gebouwd, voor rekening der W. I. maatschappij gevestigd te Amsterdam, en alzoo het eerste schip zijn, dat in gevolge de nu ingevoerde scheepvaartwetten, op eene buitcn- landsche werf gebouwd, eene Ilollandsche vlag zal kunnen verkrijgen. Men meent dat het on derscheid in de kosten van aanbouw belangrijk zal zijn. Men zegt, dat de zeevarende natiën bin nen kort een' gemcensclmppelijkcn eersten me ridiaan zullen aannemen,die door Kaap Hom gaan zal. De Engdschen alleen hebben, uit volkstrots, tot nu toe zich tegen dat pian verzet, maar moe ten, wegens de vele uit de verscheidenheid der eerste meridianen ontstaande dwalingen eu on gelukken, eindelijk toegegeven hebben. Men schrijft ons uit Drenthe, dat in eelti ge gemeenten van die provincie thans adressen in gereedheid worths gebragt aan de Tweede Kamer der Staten Generaal, waarbij verzocht wordt, de accijns-wet op de brandstoffen niet op tc heffen, maar te zuiveren van die gebreken, welke dezelve hatelijk en ondoelmatig maken. 's Hsrtogexboscii, 12 Nov. Al dc werken van den dichter Bilde rdijk en diens gade, met ccnigc losse dichtstukjes en manuscript, zijn gis teren avond alhier ter boekverkooping van de hoe ren gebr. Muller verkocht geworden voor de aan zienlijke sont van/ 430, waarvan de heer dc Jon ge van Hikmeet, te Oostkagclie, eigenaar is ge worden. Rotterdam, 15 Nov. Gisteren avond had in de kerk der Remonstrantsch Gereformeerde ge meente alhier eene eenvoudige en aandoenlijke plegtigheid plaats. Mejufvrouw L. L. M. van Mcdenbach Waklccr, van Warnsfeld bij 2utphen, door de vrouwen-vereeniging ter bevordering der evangelisatie van China te Rotterdam in staat gesteld om aJs zendelinge derwaarts te vertrekken, ontving een openlijk afscheid. Ds. 1'. v. d. Goot, Pz. leeraar der doopsgezinden te dezer stede, door de genoemde vereeaiging daartoe uitgenoo- digd, wier bcstuurderessen zich om eene tafel schaarden, sprak, nadat gcz. 43 der Hervorm den vers 1 en aangeheven was, eerst in hot algemeen over de zending naar China, door eene vereeniging van Europesche krachten, die de be roemde Gutzlaff zoo vurig wensoht en reeds aan vankelijk ondernomen ziet, en rigtte vervolgens een hartelijk en treffend woord van ernst, zelfbe proeving, liefde en bemoediging tot de vertrek kende, die vervolgens door de talrijk vergaderde schaar, onder voorgang des leeraars, na het zin gen van gezang 99 vers 4Och heilig haar dan in uw waarheidenz. plegtig. in den gebede Gode werd aanbevolen. Na door het zingen van gez.96 den Apostolischen zegen over haar tc heb ben uitgesproken, verliet de gemeente het kerk gebouw. Middelburg, 16 Nov. De dag van gisteren was voor 4e leden der Christelijk-Afgcschcidene- Gereformeerds gemeente dezer stad en omstreken, een dag van ware vrejigde,daar in den namiddag. in eene plegtige godsdienst-oefening, de bevesti ging en des avonds de intrede plaats had van den herwaarts uit Gorinchem beroepen herder en lee raar den Weleerw. heer Ds. H. A. Middel. Bei de godsdienstige plegtighedcn werden door eene talrijke schare van toehoorders bijgewoond.De bevestiger, Ds. Gardeniersprak naar aanleiding van Coll. 4 vs. 17, terwijl de bevestigde tot tekst had gekozen 2 Cor. 2 vs. 14 tot IG ingesloten. Zijn weleerw. wenschte vuriglijk al te doen wat in zijn vermogen is om de belangen der gemeente voor- tcstaan en kan het zijn, met vrucht onder hen te arbeiden, terwijl hij zich en de zijnen in de be scherming der overheid van Middelburg aanbeval en met toepasselijke aanspraken eindigde. Moge deze gemeente,die sedert het vertrek van ds. Klein naar Michigan in Noord-Amerika, (nu ruim 14-jaar geleden en thans beroepen naar Mil- waukie,W isconsin.) van een eigen leeraar is ver stoken geweest, zich lang in het bezit van dezen verblijden,is gewis den wensch van velen. (Z. Ct.) Men schrijft van den Helder II Nov. het volgendeReeds zeer vroeg jn den morgen en gedurende den gacschen dag heerschte langs het strand en op de zee eene sombere en akelige be drijvigheid, uithoofde het visschen naar wrakhout, door een groot getal boots-en sloepliedcn. Eene Spaanschc en eene Engelsche brik, de eerste be laden mot sigaren, tabak en suiker, de andere met steenkolen, zijn gisteren avond op de Haaks, be noorden het Westergat, geloopen en tengerolge daarvan reddeloos vergaan. Omstreeks twee uren des nachts bemerkte men nog op ecu der schepen een noodvnur, hetwelk spoedig daarna verdween.1 Bij het aankomen van den dag beproefde men mot een sloep de wrakken te naderen, hetgeen echter bij de woedende branding en het gevaarlijke der i plaats onmogelijk bleek te zijnhet gelukte even wel om twee zwemmende matrozen op te nemen, terwijl een derde, toen men item wilde grijpen,on der de sloep verdween. Beide schipbreukelingen,Spanjaarden naar hun ne taal, zijn in liet hospitaal opgenomen en men twijfelt niet aan hun behoud.De zee was ge durende den ganschen dag als bezaaid met wrak hout,kisten met sigaren,balen met tabak enz. Een opgevischt naambord droeg den naam van Guade loupe en een opgevischte sloep voerde den naam van Henry Symons, London, the Golden Eagle, liet naambord, vermoedelijk afkomstig van het Spaansche brikschip Guadeloupe, kapt. D. Pan te - leo Arena, gekomen van Havanah, bestemming onbekend,, en de sloep waarschijnlijk toebehoord hebbende aan het schip Golden Eagle, kapt. Sy- mun>, vanDohm nam Hamburg bestemd geweest. Wijlen de baron W. IF. J. van Westreenen van Ticllandt, den 22 November J84S te 's Gra- venhage overleden, heeft bij uiterste wilsbe schikking zijne verzameling boeken, handschrif ten, kaarten, platen, penningen, munten, oudhe den, schilderijen en zeldzaamheden nagelaten aan het Rijk der Nederlanden, opdat die verza melingen, in het huis dat hij bewoonde behoor- lijk gerangschikt en tot een geheel gebragt, zou den vormen en uitmaken het Museum Meennanno Westreenianum; onder nadere bepaling, dat zij aldaar ten. gebruike zullen verstrekken bij wijze van bezigtig'tng, lezing, doorbladering en raad pleging, doch nimmer van uitloening. Het op perbestuur over dat museum werd door den erf later opgedragen aan den tijdojijken bibliothe caris der Koninklijke bibliotheek te 's Hnge. Bij Koninklijk besluit van don 2 Julij 1849, No. 71, werd de minister van binncnlandsche zaken gemagtigd, die nalatenschap te aanvaar den, en in de maand September daaraanvolgen de zyn de daartoe behoorende verzamelingen overgegeven aan voornoemden bibliothecaris. Winschoten, 8 Nov. Dezer dagen heeft eene schaking plaats gehad- 2ckerc ondermeester op een dorp in Drenthe,had betrekking meteen meis je aldaar aangeknoopt, hetwelk onder voogdij schap stond. De voogden waren echter ten sterk ste tegen alle verdere verkeering en waakten daar voor. Het gelukte eekter aan het meisje hunne waakzaamheid te ontsnappen en met genoemden ondermeester over Assen en Groningen naar de B de geboorteplaats van den ondermeester, te vlugten, waar zij bij zijne ouders intrek namen. Van de zijde der familie zijn reeds pogingen aan gewend om hen te scheiden, maar de ondermees ter protesteert daartegen ten sterkste en heeft reeds werk gemaakt,om haar mondig te doen ver- khtrf n. Men zegt, dat- zij 9000 medebreng t. DUITS CHLAND. Berlijn, 9 Nov. De Kolnisehe Zeitung van heden maakt eene opmerking, die echter reeds elders gemaakt is, namelijk dat de^burgeroorlog in Duitschland wel in een religie oorlog zou kun nen ontaarden. Wee ons! indien dit het geval is, en indien de krijg los breekt,dan is dat maar al te zeer te vree zen; want Oostenrijk zal zijne benden niet kun nen aanvoeren in den naam van liet despotismus. en Pruissen, met het tegenwoordige gouverne ment aan het hoofd, zal zekerlijk niet te velde trekken in den naam der vrijheid Het zal dus een onmenschelijk bloedbad zijn tusscken Katho lieken en Protestanten (De Londensche Times laat zich over de te genwoordige Duitsche aangelegenheden weder met juistheid uit. Bij het zien, dat in Duitsch land legers worden opgerigt, sterker en magti- ger dan die in 1S15 de velden van Waterloo ver vulden, vraagt liet blad zich angstig af, welke daarvan de onvermijdelijke gevolgen zijn zullen Hetzij het inderdaad tot oorlog kome, hetzij het gevaarlijke en kostbare spel van observatie-legers nog lange voortdurc, zal uf revolutie of bankroet liet treurig uiteinde zijn. Oostenrijk is met schul den overladen en buiten staat zoo mag tig leger te onderhoudenPruissen minder belast maar nog jeugdig, verteert zijne beste krachten in heillooze twistenzijne jongelingen en mannen worden in hunnen besten leeftijd aan den landbouw, de nij verheid en den handel onttrokken en zullen later buiten staat wezen hunne werkzaamheden tc her vatten. Welk ander gevolg kan uit dien toestand voortvlooijen, dan verval en ondergang, ten voor dode zijner natuurlijke mededingers, Rusland en Frankrijk Oorlog,"dus eindigt het blad. is geen natuurlijke toestand, en steeds wreekt do natuur zich op hen, die haar vcrwaarloozen. Het is voorde natiën evenwaar als voor de bij zondere personen, dat zij, die liet zwaard opne men, door het zwaard zullen omkomen. Zoo zij hunne wapeningen boven noodzakelijkheid uit strekken dan zal zulks slechts strekken, om zich ill den afgrond te werpen, uien zij traektou te ontvlieden." J Te Konstantinopel is door den Fransellen gezant den generaal Aupick een overeenkomst getroffen met het Ottomaniseh gouvernement, tot voegzame herstelling van eenige vereerde plaat sen te Palestina, waarbij bepaald is dat liet heili ge graf, hetwelk thans aaa de beschermende bewaring van den Patriarch van Jeruzalem is too- vortromvO, onda» .Wrlon -i«l gon™*»®-Jv-u om het iu den staat te brengen, waarin het ge weest is onder de regering der Christenkoningen in dc Igde en 13de eeuw. Even zoo zullen de graven van Godfried van Bouillon en van zijnen broeder Bahhünus, welke door de Grieksehe monniken verwoest zijn, hersteld worden. Het is den heer Botta, die de bouwvallen van Ninive ontdekt heeft en zich thans als consul te Jeru zalem ophoudt, gelukt de overblijfselen van die graven weer te vinden; en deze zullen nu ge bruikt worden lot de voorgenomene herstellingen. ENGELAND. Londen, 10 Nov, Te Liverpool is dezer da gen mot de pakketboot Constant ine komende uit Amerika, aan land gestapt eer. zekere I fend riek Box Brown, voortvlugtige slaaf uit Richmond, in Virginie. De wijze waarop hij ontsnapte was even zonderling als stout. In eene kist, ter lengte van drie voet, ter hoogte van 2te en ter breedte van 2 voet, wist bij zich neder te vlijen,en liet ach van Richmond naar Philadelphia,ecn afstand van 350 Engelsche mijlen, vervoeren Gedurende 27 uren was hij genoodzaakt met de voeten in dc hoogte en het lioefd in de laag te iu dc kist te blijven liggen, in weerwil der aanbeveling van het adres om de kist toch met- onderste boven te keeren. Te Philadelphia aan gekomen, won hij zijn brood met een panorama van de voornaamste tooueelen uit zijn slavenle ven aan de inwoners te laten zien. De wet te gen de voortvlugtige slaven dwong Box. echter het Amcrikaansohe grondgebied te verlaten. Hij ging daarop niet een' meagezol scheep naar Li verpool, waar beideu behouden, doch in behoot- tigen toestand, zijn aangekomen. Men heeft een middel uitgevonden, om aan boord dergroote schepen de zeilen der raas te bergen, zonder dat het ncodig zij de matrozen in de masten te zenden; dit beslaat alleenlijk

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 1