2aeJAARG. NO. 4. VRIJDAG 6 DECEMBER 1850. NO. 50. fpktmn C&3 J. QUINTUS, Uitgever I& 'Redacteur. ABONNEMENTS-PRIJS. Voor 1$ jaar - - - Voor een jaar - Voor Z69 maanden Voor drie maanden - 2,00. 1,50, - 1,00. 0,50. Alles volstrekt in vooruitbetaling. mmfabu Verschijnt eenmaal per week. PRUS DER ADVERTENTIES. Voor een jaar, niet boven de 5 regels - - - 5,00. Boven 8 tot 16 regels, voor de eerste plaatsing 1,00. Voor 8 regels of minder, dito - 0,50. Voor elke volgende plaatsing - - - 0,25. Brieven en ingezonden stukken franco. Eenig orgaan £>;r Jïcbcrlanbcro in Koorb Amerika, gan l)d nirnrós, ben lotstanb en bc belangen trnn bet ffinbe en Xietrae Oaberlanb gemijt». THE SHEB0YGA NIEUWSBODE, The only Dutch (or iioll .mi) paper in the United States, IS FUitl'IiHü.D i.Vi.RÏ FRlDAï, tl the rate of $l,5d per annum or ^Sl.'JÜ lor six mpnths, ♦y Payable in advance. Office: uear the Sheboygan Foundry. TERMS OF ADVBRTinSO: (Sixteen l.nes ór less viuke a square.) Square, for 1 week $1,00 1 Square, 6 mouth9 $5,00. 2 weeks 1,25 one year «,Ü0 Business Cards, of.5 Every subsequent sq, 4,00 lines or Ie »s, per an. 5,00 j One eolumn,6 mo'ths 20,00 Square, 3 mouths 3,00 1 yoar 30,00 All casual advertisements must be paid for in advance *2f" Postmasters throughout the Union are politely re quested to act as'ageuts lor ihts paper. Letters aud CourmuuiCatious to be prepaid. J. ttUlNTUS. Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor. svDues-UAAuam. HOLLANDiCH lOGEMEljT- WISCpSs'tN HÜ1S. 8ste straat Sheboygan. Vriendelijke bediening en billijke pri'zen, verzekeren mij de gunst mijner geeerdo bezoekers, n 1 JOSEPH SCHRAGE. L. TE3TWTJII) beveelt zijnen vrienden, als ook het geeerde Holliud- acbe publiek, zijn nieuw en wel ingerigt logement: HET KOSSUTH HUIS. Center Straat, Sheboygan, Wisconsin. n 30 HARRISON C- HOBART. Advokaat en llegts-lf adgever. Sh'ebqvg n, Wis, n 2 W* R GORSIINE. Advokaat en Regis-Raadgever. Office 8ste straat. Sheboygan, Wis,n B. WULIAMS, Advokaat eii Regis- Raadgever, eu Solliciteur in Kan* eelary. Kautoor aan Pennsylvania Avenue, eeue apur ten oosten van Harvev McKillip's winkel.n 32 rraaf D. U. HARRINGTON. Advokaat eu Vrederegter. Kantoor digt bij de Tele* taf Office, Sheboygan, Wis. n' 35. I. V. VANDERP0EL. Advokaat en Rcgts-Itaadgpver, IJice aver het Postkantoor. Buffalo, New-York. W- SEAMAN. Zadel-, Gareel-, Kolferniaker, Rijtuig Bekleeder enz. Wiukel aan Pennsylvania Avenue, bijna regt over het Merchant's Hotel, Sheboygan, (Wj?.)q3 A P. LYMAN. Heeft juist ontvangen een' grooten voorraad Nieuwe Goederen, welke hij goedkoop te koop aanbiedt voor Contant geld, Granen of Huiden. De attentie van Hol- jaaJers en Duitschevs wordt met achting verzocht, door de onderge.aoken e. N- DE VILLE GEBROEDERS- Kruideniers, Proviand en Variété Winkel, Haijde- iiar iu Frausch 'Duitsch S.ieelgoed, Banket, Ster- ;e Dranken, Wijnen, Sigaren, enz., tegenover' New-York Store, Sheboygan, (WL) n 5 "J. 0. WRIGHT. Bureau- en Stoel-maker; wiukel eene deur west van Maore Co 's store, Pennsylvania Avenue. AUe soor ten van meubels naar de laatste smaak bestendig voor handen, Hollanders, komt en ziet n31 G. ARENS* Handelaar in Wijnen en alle soqrten van Sterke Dranken, onder welke Echte Holhndsche Jönever, Ge zuiverde Ohio Whisky bij de Barrel. Winkel tegen over het Postkantoor, Sheboygan, Wig.n 35. HOPKINSON CURTIS. Handelaars in 't gróót en klein in Kruidenierswaren .en Provisies, Schoenen en Laarzen,' Wijnen, Sterke Dranken, enz. Winkel in de Ernpiip blok, hoek van Pennsylvania Avenue en 8ste straat.n. 38. FRANCIS RAITH- JjiOBLOeUtalAKER J llWELIEIt, Repareert alle soorten van horlogies en wil.vo.or rijn werk instaan: ook maakt hij gouden riugen en alle ande re artikelen, die steeds bij hem te kpop zijn, tegenoyer het Wisconsin Huis. n 36 JAY DEAN. Handelaar in afle sqorten van Keuken-, Kamer- en Plaat Kagchels; alsook c"e zelf regelerende Kamér Kag- chels, Mannfacturier van alle sootten van Blikken, Pan- doebeu en Koperen waren, door hem zelven vervaar digde Koebellen, Nagels, enz.NB. Eenig agont voor Down Co'a Patent draoijonde Spuit-, Regenbak-en Welpompen. Pennsylvania Avenue, Shoboygap. n 9 JOHN GRIFFITH. Buffalo Contante Kruidoniers-en Proyisie Winkel. Naast W. Seaman's Zadelmakerij. Heeft bestendig voorhanden. Hamburger Zoetemelk; «che Kaaa,Snek, Zont, Rèu*el, Siroop, Boter, Aardap"^ pels. Rijst, Thee, koffi.i. Suiker, en .alle andere "jLeveo^- middelen voor familie gebruik. Sheboygan, 18 July 1850. n3f I^E STAATSPARTIJEN. In alle Staten der beschaafde wereld butaan min of meer scherp afgebakende politieke par tijen. Engeland heeft zijne Whigs en Tories, Frankrijk zijne Republikeinen en Monarchalen, Nederland zijne Liberalen en Conservatieven. De volle waarheid is nimmer alleen aan de'eene, onregt en leugen nimmer geheel aan de andere zijde. De verschillende partijen hebben dikwijls dezelfde grondstellingen, maar wijken van el kander af in de toepassing. Daarom zeide Tho mas Jefferson, de ontwerper der Constitutie voor de Unie'; Verscheidenheid in raeenin- gen be.wijst geen verschil in grondstellingen. Broeders, die in liet wezen de.* zaak dezelfde overtuiging met ons deelen, hebben andere na- men erlangd, maar wij zijn allen Ri-publikei- nen, wij zijn allen Federalisten." Zoo spra ken ook Washington, Jackson, John Qcincy Adams, en zij allen waarschuwden tegen den in vloed van hartstogtelijkheid. Ieder wenscht het g§luk en den vooruitgang van het land zijner geboorte of inwoning, maar ter verwezenlijking van dit doel \vordeii verschil lende wegen ingeslagen, die met kalmte gevolgd, wel onderzocht en vergclekcrj, tot nieuwe en heilzame ontdekkingen op het void der Staathuis houdkunde leiden. Onze regering, zegtHex- rv Clat) moet versterkt en bevestigd worden door verdraagzaamheid, vrijzinnigheid, gezond verstand en wederkeerige fbvgcefelijkhfid. De vrees voor geweldige schokken en botsingen zal, wanneer deze overtuiging wordt levendig gehouden, als een droom verdwijnen." Gelijk geen twee schepselen in het rijk der natuur volkomen overeen stemmen in uiterlijke gedaante, zoo is het ook met de innerlijke, den geest. Er heerscht ook daar eene zoo oneindi ge verscheidenheid, dat men naauwelijks twee personen zal vinden van zoó gelijken aanleg, dat zij ter bereiking van een en hetzelfde oogmerk juist dt-nzelfdpn weg zouden inslaap. Partijen zijn daarom natuurlijk et} door de wrijving van denkbeelden, die zij beyprderen, nuttig voor het geluk en *den vooruitgang der volken, zoo zij met- bedaarden zin en verstandigen ijver het grapte doel, de zedelijke en stoffelijke welvaart der Natie en der bijzondere personen beoogen, en gelijk Clav te regt tuin bevoelt, naai eisch van omstandigheden weten toe te geven. In de Vereenigdo Staten zijn do staatspartijen geregelder georganiseerd en is de deelneming aan dezelve algemeener, dan in ecqig ander lalid ter jvereld. Zoodanige burgers, als men in het land onzer geboorte stillen in dén lande noemt, zijn hier onbekend. Een hoop luije en domme nullen Wórdt veeleer voor equ vioek geacht, dan dat men hen als brave en rustige burgers prijzen zou. Ieder Amerikaan voelt, dat hij een deel is van het groote" geheel qn dat in de maat regelen van bestuur en wetgevjng zijn belang ge mengd en' zijne medewerking yereiseht is; hij is dus als man en burger verpligt, overeenkomstig gevoelens en itizi^len, gegmiid op verk regen e kennis en onderzool}, partij Éo kiezen, te meer, omdat hij weet, dat baatzuchtige en beginselI00//.6 volksleiders door onwetende en yerlei(|ae vreem delingen gesteund, 0111 zich zelven te verheffen, verwarring en orakeering in de hanJ werken. De begrippen onjtrent 's lands regering loe pen hier niet zoo ver uit een als in Europaied» r een is voorstander der Republikeinsche Volksre gering; allen gelooven, dat de regering voor, door en bij het volk moet zijn; nogthans zijn sommige vraagstukken van ver uitziende gevol gen en benevelen den gezigteinder als onheil zwangere wolken, gelijk ïiog onlangs dat be- tveffendó de grenslijnen en slavernij in Cali fornia, Nieuw Mexico, Texas en Utan, hetwelk de Unie begon te bedrtigt n, maar thans door de wijsht jd van het Congres naar hef genoegen der groóte meerderheid bi sh cht is. De twee partijen, die elkander den voorrang betwisten, worden Whigs en Democraten ge noemd. De laatste winnen het over het alge meen in getalssterkte, terwijl de meerderheid der geboren Amerikanen de eerste is toegedaan. Uit ae namen* ze|ve kan de vreemdeling, die zich hier vestigt, zich geen bepaald denkbeeld omtrent de bedoelirgi n dier twee groote afdce- lingen 'des volks vormen. Democratie is een Griekscb woord en beteekent Vulksretering; zij die zicK ^en naam Democraten geven, belijden daardfior*hunne overtuiging, dat alles m dit land op last en ten nutte van bet volk moet worden geregeld ep bestuurd, maar de Whigs, Freesoi- lers, Lundrefurmers enz. zijn het hierin met de Democraten volkomen eens, en geene pa. tij heeft die syaarheden ooit betwist; alle Amerika nen zijn inderdaad Democraten, hoewel slechts éene hoofdafdeeüng des volks dien naam als partij naam draagt; de Whigs en Freesoilers, die zeer wel den invloed van het woord op onkundigen kennen, noemen zich daarom niet zelden Whig- Democrats en Free-Democrats; en hun aan spraak op dien naam, als 'uit h^t bovenstaande blijkt, is onbetwistbaar. De naam Whigs is in den zin, waarin hij thans gebruikt wordt, van jonge dagteekening. Het woord zelf is uit Engeland herkomstig en duid de daar altijd in tegenoverstelling van de Tories, de vrijzinnige partij aan, die zich tegen de aan matigingen van de Staatskerk verzette, het Ko ningschap in zijne voorregten besnoeide en het land die vrijzinnige instellingen'heeft gegeven, waardoor Engeland boven alle overige Euro- pesche Staten uitmunt De Amerikaansche kamp vechters voor de vrijheid, de gyuote mannen der revolutie namen daarom dien naam aan,terwijl de getrouwe onderdanen van het Engolsche moe derland Tories génoemd werden. Sedert dien rijd is de naam verdwenen en eerst ten rijde van Generaal Jackson als onderscheidings leus weder ingevoerd. De namen Whigs en Demo craten, leeren ons dus niet, wie de ware of beste voorstanders van het volksbelang zijnde eenig. weg, die ons in staat stelt, daaromtrent tot eeuig besluit te komen, is de vergelijking van de uit- eenloopende gevoelens der partijen ten opzigte van die gewigtige vraagstukken, waaromtrent de verdeeldheid heerscht. Ik heb mij voorgenomen het bedoelde verschil aant.jwij.jen, en tevens met een woord te spreken over Freesoilers, Abolitionisten en Ltindreformers. In het algemeen raag men aannemen, dat bet karakter der Whigs' conservatief of behoudend, dat der Democraten meer met nieuwe Theorien ingenomen en hervormingsgezind is. Behalve deze algemeene rigting in de twee groote partijen to ipen de strijdpunten vooral over het Bankwe zen, het Handelstarief en de Souvereine* Staats- regten. De leer van den geldsomloop is een der vraag stukken, die hoogst moeijelijk voldoende zijn opte lossen en waaromtrent de knapste mannen in ge voelen verschillen. Gebrek aan edel metaal, goud en zilver, heeft eeuwen herwaarts naar andere en gemakkelijke hulpmiddelen ter bevordering van handel en industrie doen uitzien; zoo is het credit stelsel, zoo het Bapkwezen in de wereld gekomen. Do banken zijn van Indiaanschen oorsprong en hebbenden verwonderlijken bloei derZuid-Europe schg Republieken in dc Midde'eeuwen grootelijks bevorderd; zij zijn daarna in alle andere Europe- sche landen, zeer vroegtijdig iu de Nederlanden, en jn later tijdperk alimimc in Amerika ingevoerd. De Constitutie van Wisconsin veroorlooft derzeJ- ver oprigting niet, 'maar geeft aan de wetgeving de magt, om bij gelegenheid der algemeene ver kiezingen de volksstem op dit onderwerp te ver nemen en alsdan overeenkomstig dezelve te han delen. Banken zijn alzoo (zie Art. XI Sect- 4 5) thans onwettig en al wat "èr in Wisconsin, b. v. in Milwaukee en Racine, van dien aard Bestaat is ongeoorloofd, maakt de Constitutie illusoir, is zon der eenige waarborg en stélt den burger blootaan het verlies van al de vruchten van zijnen arbeid. E..*n dier wettelq jze instellingen te Milwaukee, dc Heipenway-bank, heeft in den afgeloojfen winter zijije betalingen gestriktde banknoten zijn thans niets waard en de houders bedrogen. Eene goe de wet op het Bankwezen in dén zin der Whigs zou de oprigting van banken met Sqliede waar borgen en ruim kapitaal ten gevolge hebben en den rentemaatstaf, die thans dikwijls 3,4, 5, en 6 percents 's maands istoteene redelijke verhouding, waarschijnelijk 10 a 22 percent 'sjaarsdoen afdH- len. Ondernemingen in handel en nijverheid zqu- den daardoor grootelijks worden bevorderd, de landman zou iri staat worden gesteld, om zonder al te groote opoffering zijne hoeve te verbeteren, en de ambachtsman, om zich een huis en lot te verschaffen en van het overschot z'jner verdien sten langzamerhand het geleende aftubetalen ter wijl het onbekende, onsoiiede, nagemaakte bank papier, dat thans uit alle S'iaten aer Unie, ja, uit Britlisch Amerika herwaarts vloeit en den houder aan aanmerkelijke,soms vernielende vprliezenblqot- stelt.meer uit den omloop zou verdwijnen en voor het gewaarborgde, bekende en soliede plaats ma ken.De theorie der Democraten, dat het ruil middel edil metatl en nie.^ ande.s rijn moet,moge weliigt in alsoluten zin <je eenige ware zijn, doch in de bestaande omstandigheden .overstroomd van wettg en wetteloos, in-en buiteufandsch, goed eu valsen papier zou de instelling van goede Danken eene ware weldaad zijn. De Destaaude wet wordt ontdokenen ieder weet en erkent het,dateen ver standig Staatsbestuur nimmer eeue wet uitvaar digt, die het niet kan ten uitvoer leggen. t;and- having dqr Constitutie en eerbied voor de wet zijn de grondslagen voor de weivaart van iedere burgermaatschappij. Van even groot gewigt en weliigt nogbelangrij- ker voor alle burgers dezer landen is de questie betreffende het handelstarief De Whigs zijn de voorstander^ van het beschermende stelsel,de De mocraten die van den vii en handelallen komen nogthans in zooverre overeen, dat goederen van vreemde havens naar de V. S. gebragt met een regt van invoer behooreti belast te worden, ten eihde de schatkist van het alg.-meene Gouverne ment te stijven en beschouwen deze wijze van be lasting als eene der billijkste, omdat iéder daar door in verhouding van zijn verbruik betaalt. De Wljgs nogthansg,an verder, bewerende, dat de iuvóer der vreenme goederen tevens belast moet worden, ten einde de biunenlandsehe nijverheid ;e bevorderen. De beh.s.ing maakt natuurlijk de goederen duurder ;en hoé hooger zij is,hoe gemak- keiijker held n inlandsche fabriek..nt moet vallen, niet alleen de buitenlandsche concurrentie het hoofd te bieden, maar ook om in verhouding met di verhooginggrouter winsten te realiseren. Wan neer de invoerregten tot zeker bedrag zijn opge voerd, wordt de invoer der zwaar belaste artike len minder, en minder en de bron van inkomsten voor het Algemeene Gouveruement, het hoofd doel der bekisting, droogt opde verbruiker moet zich alsdan bij ilen inlaïidsclxen voortbrenger ter voldoening zijner behoefte voorzien en dikwijls voor slechte artikelen hooge prijzen betalen. Het Whig beginsel Beperkt dus het vrije verkeer tus- schen de volken en geeft den belastingsprijs,niet aan het Gouvernerajnt.m iar aan den achterlijken fabriekant, die tevens dén spoorslag mist om zijn fabriekaat te verbeteren en den vreemdeling op zijde te strevea.De bescherming, waar zij he.*rscht wordt gewonelijk tot den cenen tak van volksvlijt meer, tot den anderen minder uitgebreiden dit is eene nieuwe onbillijkheid;want Welk regt.heeft; een Gouvernement, hetwelk allen gelijkelijk be hoort te beschermen, om aan alle burgers zekere Hoeveelheid gelds te onttrekken,ten einde het aan eenige weinige begunstigde individuen uit te rei ken Wat was het gevolg der graanwetten in Nederland? De bescherming, in schijn aan den landman gegeven.werddoorde gezamenlijke bur gers van alle rangen en standen aan de grondbe zitters, die de pachtloonen verhoogden,uitbetaald. Indien het billijk is, dat de grondbezitter derge lijke ondersteuning erlangt, dan is het tevens bil lijk, dat iedere andere voortbrengende klasse in d-zelfde verhouding gehotpen wordt, en indien alle op. die wijze geholpen worden, dan houdt het weder geheel op eèue ondersteuning te zijn, ter wijl men daarenboven 't voordeel van den bui.ten- landschen handel langzamerhand verliest In som- mige gevallen nogtbaus kan bescherming nuttig zijn, b. v. wanneer men de bianenJandsche voort brenging van een fabrikaat in het oog heeft, waar toe alle grondstoffen én de vereischte bekwaam heid aanwezig is; hét jnvoeren eéner nieuwe in dustrie gaat altijd met zwarigheden gepaard en eene tijdelijke bescherming van eenige jaren kan de vestiging van etablissementen ten gevolge heb ben, die later doof eigene levenskracht kunnen bloeijen en eene belangrijke mate van welvaart over het geheele land verspreiden. In dezen zin was de beroemde en liberale Nederlandsche Staat huishoudkundige Gusbert Kakel van Hogen- dorp een voorstander van bescherming, maar ook onder soortgelijke omstandigheden alleen is zij te billijkt n. De derde der groote strijdpunten is die betref fende de Souvereine regten der bijzondere StateD. De Unie is oorspronkelijk zamengesteld uit 13 Staten,die ieder hunne eigene Souvereiniteit kon den uitoefenen, doch eenige hunner regten voor het algemeen welzijn hebben afgestaan, in somn i- ge opzigten niet ongelijk aan de oude Republiek aer 7 Provinciën. Allengs hebben zich uieuwq

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 1