53 'mmkbu sswar ss orrw?,ss •r JAARG. NO. 3. VRIJDAG 29 NOVEMBER 1850. NO. 55. %00t%m J. ttUnrniS, Uitgever Redacteur. ABONNEMENTS-PRIJS. Voor IJ jaar2,00. Voor een jaar1,50, Voor zes maanden S 1,00. Voor drie maanden - -0,50. Alles volstrekt in vooruitbetaling. Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIEN. Voor een jaar, niet boven de 5 regels - - - 5,00. Boven 3 tot 16 regels, voor de eerste plaatsing 1,00. Voor 8 regels of tuinder, dito ---•--§ 0,50. Voor elke volgende plaatsing0,25. Brieven en ingezonden stukken franco. Ccnig orgaan icr Xebcrlanbcrs in Koorb Amerika, aan Ijri nicnros, ben toestand cn be belangen oan 1)'' ®nbc en Xicnmc baberlanb gemijb. the 8he30vgaïï yitsuwsbode, 'heonly Dutch (or Holland) paper in the United Statos, IS PUBMSHEU F.VEttï FRIDAY, Ithe rale of $1,50 per annum or $1,00 for six months. Payable in advance. JjgS Office: near the Sheboygan Foundry. terms ok advertising: Sixteen lines or less make a square.) mm fori week $1.0" Sqom, 6 mmtb, $5,00 2 week» 1.23 one ycor 8.00 C'ardtr. of 5 Everv subsequent sq. 4.00 All casual advertisements must be paid for in advance. »«- Postmasters throughout the Union are politely re vested to act as agents for this paper. -Letters and Communications to ^j^glNTUS Shebovgan, Wisconsin. Publisher Editor. B e r i g t e n turn (0 it r o p a. H0LLA3USCU LOGEEENY- WISCONSIN IIUIS. 8ste straat Sheboygan. Vriendelijke bediening en billijke prijzen, verzekeren :;j 8„« mijner geeenl, gcHRAGE. L. testW Uil) beveelt zijnen vrienden, als ook het geeerde Holland- ciw publiek, zijn nieuw en wel ingerigt logement: P HET KOSSUTH HUIS. Center Straat. Shebovgan, Wisconsin, n 30 harrison C- hobart. Advokaat cn Regts-ll^adgever. Sheboygan, Wis, n 2 W R GORS LINE. Advokaat cn RcgU-Raadgevcr. Office 8sto straat. Sheboygan, Wis. n b. williams. Advokaat en Regts-Raadgever, en Solliciteur in Kan- Jorv. Kantoor aan Pennsylvania Avenue, eene deur !U oosten van Harvey McKillip's winkel.u_ d. u. harrington. Advokaat en Vrederogter. Kantoor digt bij de Tele- raaf Office. Sheboygan, Wis.35- l y. vanderpoel. Advokaat en Regts-Raadgever, Office orer het Postkantoor. Buffalo, New-Yohk. w. seaman. Zadel-, Gareel-, Koffermaker, Rijtuig Bekleeder nz. Winkel aan Pennsylvania Avenue, bijna regt over et Merchant's Hotel, Sheboygan, (Wis.) n 3 apTlyman. Heeft juist ontvangen een' grooten voorraad Nieuwe loedcren, welke hij goedkoop te koop aanbiedt voor .ontam geld. Granen of Huiden. De attentie van Hol- nd«s en Duitschers wordt met achting verzocht, door ondérgefcekeni' n- de ville gebroeders- Kruideniers, Proviand on Variété Winkel- Honde- in Frausch Duitsch Speelgoed, Banket, Ster- t Dranken, Wijnen, Sigaren, enz., tegenover de icw-York Store, Sheboygan,(Wis) j, 0. wright. Bureau- en Stoel-ntaker; winkel eene deur west van loore Co 's store, Pennsylvania Avenue. Alle soor- vau meubels naar de laatste smaak bestendig voor- andun, Hollanders, komt en ziet.«31 g. arens- Handelaar in Wijnen en alle soorten van Sterke •ranken, onder welke Echte Hollandscho Jenever, Ge- niverdc Ohio Whisky bij de Barrel. Winkel tegen ver het Postkantoor, Sheboygan, Wis. n 35. h0pkins0n curtis. Handelaars in 't groot en klein in Kruidenierswaren Provisies, Schoenen cn Laarzen', Wijnen, Sterke •ranken, enz. Winkel in de Empire blok, hoek van eiinsylvania Avenue en 8ste straat. n. 38. francis raith- Hori-ogikmaker Juwelier, Repareert alle soorten van horlogies en wil voor zijn erk iusiaau; ook maakt hij gouden ringen en alle ande- artikelen, die steeds bij hem te koop zijn, tegenover hot 'itconsin Huïb. n 36 JAY DEAN. Handelaar in alle soorten van Keuken-, Kamer- en 'laat Kagcheis; alsook de zelf regelerende Kamer Kag- Manufacturier van alle soorten van Blikken, Pnn- peken en Koperen waren, door hem zei ven vorvaar- j?de Koebellen, Nagels, enz.NB. Eenig agent voor Jovvn Co's Patent draaijeude Spuit-, Regenbak- on «elpompen. Pennsylvania Avenue, Sheboygan, n 9 john griffith. Buffalo Contante Kruideniers-en Provisio Winkel. Naast W. Seaman's Zadelmakerij. Heeft bestendig voorhanden, Hamburger Zoetemelk- he Kaas,Spok, Zout, Reuzel, Stroop, Boter, Aardnp- *7 Hijst, Thee, koffij, Suikor, en alle andere Levens middelen voor familie gebruik. Sheboygan, 18Juli]1850. n36 NEDERLAND. Assen, 22 Oct. Het gegoedste gedeelte van de inwoners der vesting Iioevorden is voornemens, zich per rekweste ttan Zijne Majesteit te wenden, om, zoo het mogelijk zij, denzolven te bewegen, dat het plan van ontmanteling dezer vesto niet worde uitgevoerd. Wordtin weerwil hiervan bet plan ten uitvoer gelegd, en verlaat het garnizoen deze stad, waarlijk dan is het vooruitzigt der in woners, van welken stand ook, zeer duister. Rotterdam, 23 Oct. Het plan van den heer Cores de Ur/es,om de gemeenschap met de ver schillende stations in Oost-Indie door eene regel matige stoomvaartdienst te onderhouden, wordt verwezentlijkt. Het eerste stoomschip daarvoor zal aan de werf van den heer F. Smit, aan den Kinderdijk, worden getimmerd en de machines ad ƒ50,000 aan de fabrijk te Feijenoord worden vervaardigd. \s Gravenuage, 14 Oct. In de zitting van de Tweede Kamer der Staten Generaal, op he den gehouden wordt gelezen een Koninklijk be sluit, waarbij de Minister van Finantien gemag- tigd wordt tot het aanbieden van de voordragt betrekkelijk de Staatsbegrooting voor 1851. Die Minister geeft, in de eerste plaats, eenige inlich tingen over *s Rijks liuantielo toestand in het algemeen, en treedt ten tweede in eenige alge- meene beschouwingen over deze begrooting in het bijzonder. Uit de eerstgenoemde inlichtin gen blijkt, dat bette kort van 1848, ten vorigen jare, op 9,818,969, 40 geraamd, na de defi nitieve sluiting der rekening gebleken is te be dragen 9,720,092. 714, maar, door de batige sloten van vroegere dienstjaren, en vooral door dat van 1849, op 1 Januarij 1850 niet meer dan/ 1,086.445. 094. Dit ongemeen gunstig slot is grootendeels toe te schrijven aan liet standvastig doorgezet stelsel van bezuiniging op de Staatsdienst. Het te kort van 1848 zal door de uitkomst van liet loopende dienstjaar denkelijk geheel gedekt kunnen wor den. Het gegrond vooruitzigt bestaat, dat de uitkomst der koloniale dienst de gemaakte ra ming overtreffen zal. Zijne Exc. gelooft te mo gen besluiten, dat 's Lands materiele toestand in het algemeen en die der algemeene geldmid delen in liet bijzonder allezins voldoende is. In het tweede gedeelte zijner rede heldert hij het verschil op, dat het gezamenlijk cijfer der begrooting, 69,808,778. 05. de raming van 1S49 met 200,667,SS overtreft. Verder noemt hij het eene grootc teleurstelling voor hem en de Regering, dat de menigvuldige werk zaamheden der vorige Zitting veroorzaakt heb ben, dat de voordragt tot wijzigingen in het be lastingstelsel niet gereed heeft kunnen zijn, om te gelijk met de begrooting te worden ingediend. Men vleit zich met de hoop, dat de deliberatien van don Staatsraad daarover nog spoedig ge noeg afgeloopen zullen zijn, om nog eene tijdige beslissing daarover te kunnen uitbrengen. Is dit het geval, dan zou de wet op de midde len dien overeenkomstig moeten gewijzigd worden. De raming der middelen toont aan, dat zij ruim toereikend zijn om de uitgaven te dekken, en zelfs een waarschijnlijk batig slot van 981,160. 49 overlaten. Vervolgens spreekt de minister in het kort on der anderen over de .werking van de wet op het postwezen, cn die op de inwisseling der gouden muntstukken. De werking der wet op het postwezen, te oor- deelen naar het kort begin, is gunstig en zal der schatkist eer voordeel dan nadeel afwerpen. Hij verzekert, dat het aantal brieven, die met de post verzonden worden, in de maand September met ruim 60 pCt is vermeerderd en voortdurend nog toeneemt De som der ingewisselde gouden muntstukken heeft bedragen, boven alle verwachting, ongeveer 50 millioen. Zulks heeft den minister genood zaakt bij de Nederl. bank ter leen te nemen de som van 6 millioen tegen 2 pCt 'sjaars, omdat het bedrag der muntbiljetten^ wettelijk vastge steld, ontoereikende was. Een bedrag van ruim 21 millioen is bereids verkocht, en mot den verkoop wordt voortge gaan; zoodat de Regering zich al spoedig in staat zag om de schuld aan de Nederlandsche Bank af te doen. Omtrent den eindelijken afloop dezer operatie, valt weinig te zeggenomdat do lage prijzen der beide metalen, goud en zilver, den afzet te genwerken. In alle geval, als het voorhanden goud op den tegen woordigen voet kan worden afgezet, dan zullen de fondsen tot deze inwisse ling toegestaan eene aanvulling noodig hebben, die, zoo als de minister meent, zal kunnen wor den gevonden uit de gewone middelen van het loopende dienstjaar. 's Gravenuage, 18 Oct. Door de regering wordt aan de Stilten-Generaal voorgesteld het registratie-regt voor alle voortaan uit te reiken brieven van naturalisatie te bepalen op 50, welke zullen moeten worden betaald alvorens de afgifte dier brieven kan geschieden. Utrecht 16 Oct In eene vergadering van studenten, eergisteren alhier gehouden, om te beraadslagen over de voorgenomen maskerade, heeft men zich bijna eenparig vereenigd met'het plan, om een optogt te houden, waarin eenige der beroemdste mannen uit dc vaderlandsehe ge schiedenis tot 1672, met hunne omgeving, zou den voorkomen. In dien optogt zouden, volgens het aangenomen plan, de vroegste tijden, voor gesteld door Claudius Chilis, de invoering van liet Christendom door Radboud, de kruistogten door Graaf Willem J, het middeneeuwsch hofle ven door Graaf F lor is V, het middeneeuwsch volksleven door de Rederijkers, de tijd van ver drukking door Vargas, dc vestiging der onaf hankelijkheid door eene allegorische verbeelding der Unie van Utrecht, eindelijk Hollands groot heid door Willem III als aanstaand stadhouder, voor den geest gebragt worden. BEURS van Amsterdam, 15 October. Ned. \V. S. 2i pCt 56,9-16; SpCts. 074; 4 pC'L 884. Graanmarkt. 16 Oct. Tarwe 7,25 a 7,50. Rogge 5,25 a 5,50. Winter-gerst 4 ,10 a 4,25. Zomer-dito 3,75 a 4.00. Haver 2,25 a 2,50. Groene Erwten 6,50 a7,00 Paardeboonen ƒ4,50 a 4,60. B E L G I E. Brussel, 15 Oct. Gisteren heeft de over brenging plaats gehad A an het lijk der Konin gin naar de kerk vim Laeken. Overal, waar de lijkstoet voorbijkwam, was de volksmenigte toe gestroomd, om eene laatste hulde tc bewijzen aan de Koningin, die door hare deugden en ha re weldaden zich de liefde en achting van allen had verworven. Het opschrift van de lijkkist luidt aldus: Hare Majesteit Louise Marie Thcrese Caroline van Orleans, Koningin der Belgen, geboren te Pa lermo, den 3den April IS 12, overleden te Os- tende den II den Oct. 1850. F R A X K R M K- Parijs, 20 Oct. Het Engelsche blad /'Exa miner maakt de volgende woordspeling,beweren de dat de middelen.die eenmaal de grootc JVapo- leon gebruikte om de sympathie der troepen te verwerven, slechts eene enkelo letter verschilden van die, welke thans daartoe door den President der republiek worden gebezigd. De oom bood zijne soldaten de aanlokkelijkheid van een cam- 2>aign (veldslag), de neef b edt het leger het ge not van champaign (Champagne) nan; do oom schonk hun liet genoegen van den battle (strijd), de neef dat van den bottle füesuh). De luchtschipper Poitevin, heeft hier eeni ge dagen geleden, met goeden uitslag, een' zon derlingen togt met den luchtbol gedaanaan het schuitje hingen namelijk, door oen zoo veel mo gelijk aan het oog onttrokken toestel,drie paardrij ders met vleugels op den rug en krooneu in de handdc arme schepsels moesten personen uit de oude fabelhistorie voorstellen. Het toeschouwen de publiek was opgetogen van bewondering!! Parys, 15 Oct. De luchtreizigers Godard hebben Zondag jl. uit bet Hippodrome te Parijs hunne eerste opstijging ondernomen met de on langs vervaardigde groote ballon la Ville de Paris. Zij werden op hunnen togt vergezeld door den graaf Gaston de JS'icolai, dr. Turgan, den heer Louis Reschamps en den heer Mazen. Hun voornemen was eene verre reis te doen. Zij verlieten het Hippodrome 23 minuten over 5 ure en dreven langzaam in de rigting van Neuilly.doch onder het stijgen kwamen zij in een anderen lucht stroom, die hen van rigting deed veranderenzij vlogen dan snel over Asnieres en Enghien,en ver volgens nagenoeg in de rigting van den Noorder spoorweg. Zij passeerden Clermont, Boves,Ar ras, Douai, Rijssel, Turcoing en Roubaix Wel dra waren zij in Belgie en onderscheidden nabij de grenzen de lichten van elf of twaalf steden. Na nog eenigen tijd in den donkeren avond voortge dreven te zijn bemerkten zij tot hun niet gerin- gen schrik,dat zij de Noordzee naderden en acht ten hel raadzaam de nederstijging te bewerkstel ligen. Dit volvoerden zij ten laatste nabij Gits tusschen Brugge en Oostende,op slechts drie mij len afstands van de zee. Op dat oogenblik was een sterke wind opgekomen, die de ballon tegen de toppen van een boseh wierp,waardoor de lucht reizigers in levensgevaar geraakten en de ballon zwaar' beschadigd werd. Al deze omstandighe den maakten de nederdaling uiterst moeijelijk en gewaagd,doch het beleid der heeren Godard wist deze operatie gelukkiglijk te bewerkstelligen met geen ander nadeel dan een scheur in den luchtbol, het kwetsen der handen ven den heer Mazen,die liet ankertouw poogde vast te houden,het verbrij zelen van een kostbaren barometer, enz. Ten 10 ure, 5 minuten zetteden zij den voet weder op den vasten grond, en zij berckenden,dat zij,het heen cn wederdrijven mede tellende,eenen afstand van nagenoeg 100 mijlen door het lucht ruim hadden afgelegd. Dikwijls waren zij gedu rende hunnen togt zoo nabij den grond, dat zij aan het landvolk konden vragen, boven welk ge bied en nabij welke plaats zij zich bevonden, de hevigheid van den wind was echter menigmaal oorzaak.dat zij het antwoord niet konden verstaan. Den volgenden dag keerden de luchtreizigers met den spoortrein naar Parijs terug. DUKESCHLAND EN- HONGARIJE. Hamburg, 21 Oct. Volgens een' brief, in de Bcrl. Zeil. geplaatst, zijn gedurende het beschie ten van Friedrichstadt tien inwoners gedood en 13 gewond. Van de 506 huizen der stad zijner 137 geheel afgebrand, ter waarde van 364,720 M. C.285 huizen zijn beschadigd, welker scha de wordt berekend op 153,030 M. C. Al de ove rige huizen zijn ook min of meer beschadigd ;slechts 2 zijn oer nbeschadigd gebleven. ENGELAND. Londen, 20 Oct. De Morning Chronicle, die niet slechts in liet Engelsch, maar ook in het Franseh en Duitsch al de bijzonderheden mede deelt betreffende de groote tentoonstelling van 1851, behelst o. a. het volgende: "Het is buiten twijfel,dat wij op onzen rijperen leeftijd de sprookjes,waarin wij op onze kindsheid zoo veel behagen schopten, tot de werkelijkheid zullen zien overgaan. Door den geniu9 van den arbeid wordt thans in Hyde Park een gebouw opgerigt, welks pracht en uitgestrekte afmetingen die tooverpaleizen overtreffen,welke dc geniussen der tooverwercld voor Aladin bouwden. Men ziet het reeds, dat wij liet heerlijke gebouw bedoe len, dat bestemd is om de onuitputtelijke schatten op te nemen, die, uit alle oorden der wereld,naar de groote tentoonstelling zullen toevloeijen. "liet glazen paleis, dat stoute denkbeeld van den heer Pagton, zal op zich zelf een der grootste wonderen van 1851 zijn. Het z:d eene ruimte beslaan van IS acres of 753.984 vierkante voe ten en uit vijf verdiepingen van ongelijke afmetin gen bestaan, de eerste breeder dan de tweede, en zoo vervolgens, terwijl het drie reusachtige trap pen zal vormen, die door een stelsel van holle ko lommen en ijzeren bogen ondersteund zullen worden. "Voor die constructie zullen niet minder dan 900,000 vierkante voeten glas, wegende te zameu 400 tonnen, gebruikt worden. De lengte van het gebouw zal 1S4S voeten zijnniet minder dan 600 Ned. ellen. De middelste galerij zal 66 voe ten hoog en 72 voeten breed zijn. De rotonde zal eene hoogte van 108, eene lengte vau 400 en eene breedte van 72 voeten hebben. "Als men de galerijen raederekent, dan zal het paleis der tentoonstelling een terrein van omstreeks 21 acres beslaan. Het moet binnen drie maan den, dat is den lsten Januarij, voltooid zijn. En dit is voorwaar niet hot minst merkwaardige van dit reuzenwerk. De heer Wyld, lid van het parlement en eigenaar van eene groote fabrijk van landkaarten, is voornemens eene aardglobe van 56 voeten dia meter naar de groote tentoonstelling te zenden. In dezen bol zal oen behoorlijke in-en uitgang wezende verschillende landen der wereld allien

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 1