OÜ5 u'ttiiTs(jo6t% 2MAARG. NO. 2. VRIJDAG 22 NOVEMBER 1850. NO. 54. Keitlen, 13 Oct Te Mannhekn zijn in de jong ste dagen ioo vele vaartuigen direct uit de Ne derlanden aldaar aangekomen,- dat dezelve naau- ivelijks plaats in de haven vonden. J. QUINTUS, Uitgever Redacteur, ABONNEMENTS-PRIJS. Voor Ij jaar - 2,00. Voor ecu jaar 1,50, Voor zo3 maanden 1,00. Voor drie maanden - - 0,50. Alles volstrekt in vooruitbetaling. Verschijnt eenmaal pet week. PRIJS DER ADVERTENTIES. Voor con jaar, niet boven de 5 regels - - - 5,flO. Boven 8 tot 16 regels, voor de eerste plaatsing" 1,00. Voor 8 regels of minder, dito 0,50. Voor elke volgende plaatsing 0,25. Brieven en ingezonden stukken franco. (Ëcnig orgaan bcr Ncberlanbcrs in Noorïr Amerika, aan het nientus, ben tocstanb cn bc belangen mm Ijet ©nbc en Nicuroe babsrlanÜ gcroijb. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE, The only Dutch (or Holluud) paper in tlie United States, IS PUBLISHED EVKUY THURSDAY', at the rate of $1,50 per annum or $1,00 for six months, Payable in advance. J&Z Office: near the Sheboygan Foundry. terms of advertising! (Sixteen lines or less make a, square. Square, for 1 week §1.00 Square, 6 months $5,00 2 weeks 1,25 I one year 8,00 Business Cards, of 5 Every subsequent sq. 4,00 lines or less, per an. 5.00 I One column,mo'ths20,00 Square, 3 months 3,00 „1 year 30,00 All casual advertisements tnust.be paid for in advance. Postmasters throughout '-lie Union are politely re quested to act as agents for this paper. Letters and Communications to be prepaid. J. CiUlNTUS. Sheboygan, "Wisconsin. Publisher Editor. Scrigten uan n r o ji a. H0LLANDSCH LOGEMENT- WISCONSIN HUIS. 8ste straat Sheboygan. Vriendelijke bediening en billijke prijzen, verzekeren mij de gunst mijner geeerde bezoekers, u 1 JOSEPH SCHRAGE. L. TESTWULD beveelt zijnen vrienden, als ook liet geeerde Iloiland sche publiek, zijn nieuw en wel iugerigt logement: HET KOSSUTH HÜ1S. Center Straat, Sheboygan, Wisconsin, n 30 HARRISON C- H0BART. Advokaat en Regis-Raadgever. Sheboygan, Wis. n2 W- R. G0RSLINE Advokaat en Regis-Raadgcver. Office 8sle straat. Sheboygan, Wis. n 2 B. WILLIAMS. Advokaat en Regis-Raadgever, en Sollicitettr in Kan- •tfelary. Kuntoor aan Penhsvlvauia Avenue, eeue deur ten oosten van Harvey McKilIip's winkel. n 32 D. U. HARRINGTON. Advokaat on Vrederogter. Kantoor digt bij de Tele graaf Office, Sheboygan, Wis.11 35. L V. VANDERPOEL. Advokaat en Regts-Raadgever, Office crcer het Postkantoor. Bcfru.o, New-York. W. SEAMAN. Zadel-, Gareel-, Koll'erniaker, Rijtuig Bekleeder enz. Winkel aan Pennsylvania Avemie, bijna regt over het Merchant's Hotel, Sheboygan, (Wis.) n3 A. P. LYMAN. Heeft juist ontvangen eon' grooten voorraad Nieuwe Goederen, welke hij goedkoop te koop aanbiedt voor Contant gold, Granen of Huiden. De attentie van Hol landers eii Duitschcrs wordt met achting verzocht, door do. ondergeteekende. N- DE VHLE GEBROEDERS- Kruideniers, Proviand en Variété Winkel. Hande laar in Fransch Duitsch Speelgoed, Banket, Ster ke Dranken, Wijnen, Sigaren, enz., tegenover de New-Yqrk Store, Sheboygan, (Wis) n. 5 J. 0. WRIGHT. Bureau- en Stoel-mnker; winkel eene deur west vnn Moore Co 's store, Pennsylvania Avenue. Alle soor ten van meubels naar de laatste smaak bestendig voor handen, Hollanders, komt en'ziek n31 G. ARENS- Handelaar in Wijnen en alle soorten van Sterke Dranken, onder welke Echte Hollandscho Jenever, Ge zuiverde -Ohio Whisky bij de Barrel. Winkel tegea •over het Postkantoor,* Sheboygan, Wis. n 35. H0PKCNS0N CURTIS. Handelaars in 't groot en klein in Kruidenierswaren -en Provisies, Schoenen en Laarzen, Wijnen, Sterke Dranken, enz. Winkel in de Empire blok, hoek van Pennsylvania Avenue en 8ste straat. n. 38. FRANCIS RAITH HoRLOGtEMAKER JüWELIER, Repareert alle soorten van horlogies en wil voor zijn werk instaan; ook maakt hij gouden ringen en alle ande- se artikelen, die steeds bij hem te koop zijn, tegenover hot "Wisconsin Huis. n 36 JAY DEAN. Handelaar in-alle soorten van Keuken-* Kamer- en •Plaat Kagchéla; alsook de zelf regulerende Kamer Kag- •chéls, Manufacfurier van alle soorten van Blikken, Pan- doeken en Koperen waren, door hem «elven vervaar digde Koebellen* Nagels, enz.—NB. Eenig agent voor Down Co's Patent draaijende Spuit-, Regenbak-en Welpompen. Pennsylvania Avenne, Sheboygan, n 9 JOHN GRIFFITH. Buffalo Contante Kruideniers-en Provisie Winkel. Naast W. Seaman's ^adelrakebij. Heeft bestendig voorhanden, Hamburger Zoetemelk- ache Koas,Spek, Zont, Reuzel, Stroop, Boter, Aardap pels, Rijst, Thee, koffij, Suiker, en atte andere Levens middelen voor familie gebruik. Sheboygan, 18 Julij 1850, n3C NEDERLAND. Amsterdam, 15 Oct Dö" heer mr. C. Bac ker heeft een' brief aan den heer burgemeester dezer stad gezonden, welke, als voornamelijk ook de kiezers betreffende, op verzoek van den schrij ver, door de AmsL Cl. wordt medegedeeld. Wij ontkenen daaraan de volgende regelen "Het heeft Z. M. behaagd mij te benoemen tot Hoogst-deszelfs Commissaris in Overijsseleene ambtsbetrekking door mij niet gevraagd cn waar aan ik zelf nimmer had gedacht. Op deze bij voeging stel ik bijzonderen prijs,opdat mijne me deburgers weten mogen, dat ik zelf op geenerlei wijze aauleiding gezocht heb om mij uit eene be trekking te verwijderen,waarin de kiezers uit Am sterdam mij op eene zoo vereerende wijze hadden geplaatst Daarvoor betuig ik aan Ued. Achtb. daarvoor betuig ik aan al mijne stadgenooten den hartelijksten dank en met mijne verwijdering zul- leu, zoo ik hoop,de betrekkingen van vriendschap n van welwillendheid niet verminderen,welke mij, van mijne jeugd af aan, aan die stad en hare in woners hebben verbonden. "Het zij mij vergund te eindigen met den wensch, dat Amsterdam moge welvaren en onder de leiding van een verlicht bestuur vooruitgaan in eene rigting, welke, te midden van zooveel veran deringen, door de kennis des tijds en der omstan digheden wordt aangewezen. "Moge staatkundig beleid, trouw aan Vader land en Koning en de ware beoefening van Gods dienst en deugd Amsterdam steeds blijven verhef fen als het voorbeeld onzer steden." De Duitsche bladen (tegen welker niet al tijd zeer onpartijdige bcrigten in deze, wij den le zers bij voorbaat waarschuwen) melden heden het volgende uit Rendsburg, dato tien 11 den Octo ber: "Verscheidene Iloilandsche cn 0*st-Vrie- sche schippers,'t kanaal afkoelende,ankerden eer gisteren met hunne vaartuigen boven Friedrieh- stadL Voorzien van eene7 parlementaire vlag,be gaven zich T scliippers met 3 roei-knechton in ee ne boot,naar den kommandant van Friedrichstadt, om te vragen, of het hun geoorloofd was, de Ei der afwaarts te passeren. Zonder acht te slaan op de vlag, werden echter de arme lieden, die, steunende op hunne neutraliteit, niets ergs ver moedden, en onder eerbiediging der formaliteiten an het volkcnregt, naderden, nogtans door de Deensclic posten met kogels begroet, waardoor de kok van een der schepen, de Boer, in de borst jewond iverd. Bij den voortgezetten kogelregen bleef hun niets anders over, dan zich zoo snel mo gelijk te verwijderen. Later tegen den avond is hun door een Deensch parlementair de vaart tot Tonningen toegestaan. (Amst. Ct.) Rotterdam, 13 Oct Men verneemt dat door de nieuwe maatschappij ter daarstelling eenor ge regelde schroefstoomvaart op Amerika, slechts honderd actiën zullen worden uitgegeven, elk a 10,000, en de houders, behalve uitkeering hun ner dividenten, eenmaal 'sjaars zullen kunnen gebruik maken eener vrije passage heen en weer naar de nieuwe wereld. Utrecht, 15 Oct De heer Jut, op den hui ze Bethseda te Laag-Soeren (3 uren van Zui- phen), heeft aldaar in de duinen bronwater ont dekt, hetwelk door deskundigen zeer heilzaam voor het menschelijk ligchaam wordt geacht. Hij wil er een badhuis stichten, waarvan het bouwen voor 29,600 is aanbesteed. Groningen, 17 Oct. Tc Leeuwarden is gis teren, tot lid van de Tweede Kamer verkozen: de heer mr. A. Ypey, officier van justitie bij de arr. regt bank aldaar. Groningen, 21 Oct Donderdag LL had hier het jaarlijksche Bijbelfecst plaats. Des morgens te 12 uur was er vergadering der leden, waarin, van wege het Bestuur der Afdeelmg Groningen, verslag werd gedaan over den toestand des Ge- nootschaps en dezer Afdeeling. Daaruit bleek, dat het Genootschap in 't algemeen in bloei toe neemt en in deze Afdeeling althans niet achter uitgaat Onder de berigten over de werkzaam heid des Genootschaps in het groot trok wel de meest algemcene aandacht, 't geen vermeld werd over de graagte, waarmede op Java het gelukkig vertaalde en fraai gedrukte Javaansche Nieuwe Testament wordt ontvangen, bij Mohamcdanen, zoowel als Christenen, bij Vorsten en Regenton niet minder dan bij daglooners. Onder 'tgcen over de Groninger Afdeeling werd gezegd, be hoorde, dat de Zondagscholen, leesvereenigingCD, Bijbellezingen en dergelijke inrigtingen ton nutte der armere klasse, van 't Genootschap ten deele of geheel uitgaande, haar nut blijven bctoonen. Des avonds hield de heer Biest Lorgion ceac krachtige opwekkende rede. Hij wees op de on gunstige teekenen des tijds, toenemende verar ming, zinnelijkheid, omwcntelingzucht en onge- loovigheid, en hoe de doelmatige Bijbelversprei ding, die alleen God als Vader in Jezus Christus doei kennen, daartegen het beste hulpmiddel is. (Gron.Ct.) Den 17den October werd te Delfzijl de ge wone herfstmarkt gehouden. Begunstigd door liet schoone weder, was er eene betrekkelijk groo- te massa volk opgekomen om dezelve bij te wo nen. Meer dan 550 runderen, waaronder veel vet vee, werden ter verkoop gepresenteerd. Nie mand herinnert zich, ooit zoo veel vee ter markt aldaar te hebben zien aanvoeren. Uit Meppel wordt het volgende geschre ven De berigten omtrent den aardappelenoogst, in deze omstreKen zijn zeer gunstig. Wel is waar zijn de aardappelen over het alge meen niet zoo menigvuldig, als in de jaren toen men geene ziekte ontwaarde,en ook niet zoo groot van stuk ;echier maken enkele soorten hierop ook uitzondering. De ziekte bepaalt zich het ergst bij dc sedert ja ren aldaar gewoonlijk verbouwde soorten, zooals de vroege negenwekere, stoelenmatters, muisje--, lipkers, enz.terwijl daarentegen de meer drooge son-ten, b. v. de bleekroode marija-aardappel, de roode en vooral de lijne blaauwe aardappel, het minst zijn aangedaan. Die aardappelen,waarvan men de poters uit an dere oorden heeft ontvangen, en die alzoo van grond en luchtstreek zijn veranderd, waat ingeene ziekte bespeurd is, zijn het best gelukt; daarom is het aan te raden, om telken jare van oorspronke lijke aardappelpootors te verwisselen, ten einde eenmaal de Mem der ziekte w eg te nemen. Het best zou zijn,dat men uit liet vaderland der aard appelen nieuwe poters en zaden bekomen kon. 's Gravenhage, 15 Oct. Uit de beraadsla gingen, die heden in dc Eerste Kamer gehouden zijn, is o. a. gebleken, dat de regering bedacht is op het voordragen van algemecne maatregelen tot wering der longziekte onder het vee, en dat er ook maatregelen beraamd worden tot reorganisa tie van de veeartsenijschool. 's Gravenhage, 18 Oct. Volgens de St.-Cou rant, hebben de in- en uitgaande regten, scheep vaart-, vuur-, tongelden, enz. in 1850 meerder opgebragt dan in 1849 ƒ218,469,28 de accijn- sen 595,105,50^; de registratie-, enz. 403, 953,304-regt van waarborg enz. 18,334,52. Totaal/' 1,235,862,71. De directe belastingen hebben in 1850 minder opgebragt dan in 1849 ƒ178,058,88; de posterijen ƒ18,111,19,; de lote rij 1,393,95. Totaal ƒ197,564,02.Meerder 1,038,298,02. Zwolle, 10 Oct. De troonrede heeft hier bij velen eenen zeer gunstigen indruk gemaakt. De daadzaken die daarin medegedeeld worden geven tevredenheid, de toon waarin het geheele staats stuk is gesteld, vertrouwen ;terwijl de ontbreken de toezeggingen van verscheidene wetsontwerpen, die men daarin te gemoed had gezien, de hoop doen ontstaan, dat het ministerie Thorbecke niet alleen andere beginsels is toegedaan dan zijne voorgangers, maar ook eene geheel andere leus heeft aangenomen, namelijk die vanvooral niet te veel te beloven, maar veel te doen. DUITSCHLAND en HONGARIJE. Frankfort, 16 Oct Te Kissingen, in Beije- ren, begon men in 1832 een' artesische put te boren, ten eindë eene wel te bereiken van zout water, hetwelk men hoopte tot boven den bega- nen grond te doen oprijzen. In Junij 1849 was men tot eene diepte van 560 Nederlandsche ellen gekomen, na verscheidene zoutlagen, gescheiden door granietklompen, doorboord te hebben. Toen ontmoette men eene eerste laag van koolzuurgaz, weder gevolgd door massa's graniet Den 12 Sept. j. 1 eindelijk greep plotseling eene ontplof fing plaats, die het afdek boven den put omwierp en bijna op hetzelfde oogenblik zag men een' wa terstraal van 12 NederL duimen in doorsnede met groote kracht tot eeue hoogte van 30 Neder landsche ellen uit den put opschieten. Het wa ter komt helder als kristal, met eene warmtc- van 66 graden Fahrenheit, uit den grond cn bevat 3j- petzuiver zout De put geeft elke minuut eene hoeveelheid van 12 kubieke Nederl. ellen water, hetwelk omhoog gestuwd wordt door een' ondcraardschen dampkring van koolzuur gaz, werkende met de kracht van vijftig gewo ne dampkringen. De put is thans 630 Nederl. ellen diep. Men berekent, dat deze bron jaar lijks drie milliocn Nederl. ponden zout zal op leveren, hetgeen voor de Beijersche schatkist eene jaarlijksche winst zal zijn van 300,000 11 Volgeas officiële berigten, is dc groote hit te, die in Rusland geheerscht heeft, gunstig ge weest voor het graangewas in. de Russische Oost zee-provincien en in de meeste gewesten van het. binnenland. De oogst der Rogge en Gerst ir reëels afgeloopen en goed uitgevallen. De aard appelen zijn van uitstekende hoedanigheid cu be loven eene vrij ruime opbrengst. Het lijnzaad zal, naar het zich laat aanzien, overvloedig en deugdzaam zijnten gevolge der hitte, zal het eene maand eerder d:tn gewoonlijk kunnen wor den uitgevoerd. Dc gesteldheid van den vlas stengel doet vlas van eeue goede hoedanigheid verwachten. SLEESWIJK-IIOLSTE IN. Uit Koppenhage meldt men van den i j October, dat de Koning voor dc ongelukkige be woners; van Friedriehstadfc 2000 rijksd. heeft aangewezen. [De stad Friedrichstadt bestaat niet meer, of liever, zij bestaat uit cenige puinhopenwant de. weinige gebouwen, die nog zijn blijven staan en- welke het vuur spaarde, zijn door de kogels zoo gehavend, dat ze er mede als ruinen uitzien. Het oostelijk gedeelte der stad is geheel door den brand vernield, zoo ook het zuidelijke gedeelte tot aan de 'markt; alleen van dc zodgenoemdo ach-- terstad is iets staan gebleven. Inwoners ziet men er bijna niet meer. Ook moeten de drie groote* sluizen,door welke de Trcene in de Eider wordt afgeleid, geheel vernield zijn. Kortom, men kan zeggen, uat Friedrichstadt opgehouden heeft te bestaan. Bekommerd over den jammerrollen toestand der Iloilandsche gemeente dezer stad, die door uitgewekene Hollanders is gesticht,en waarin ge durende meer dan twee eeuwen vrijheid van gods dienst gehandhaafd bleef, en overtuigd, dat velen in Nederland gaarne een offer hunner deelne ming en christelijke liefde zullen brengen, om ha re ellende te lenigen, vragen de volgende heeren giften voor die gemeenteprof. A. des Amorie van der Hoeven,ds. A. A. Staart, prof F. J Bo- mela Nieu/venhuis, ds. J. Boeke, J. E. de Voogten C'.A. Spin, alle tc Amsterdam, verder ds. S. Bonga,te Rotterdamds. J. J. van Vollen- hoven, te Utrecht, en ds. L. J. van Bhijn, te Chaam.] Friedrichstadt heeft nog eens eene bestor ming ondergaan en welden 12den February 1714 door de Russen. Eene andere merkwaardigheid van deze plaats is, dat LoJeioijk Philips zich daar eenigen tijd heeft opgehouden, namelijk in 1796, voor hij naar Amerika vertrok. F R A N K R IJ K- Parijs, 18 Oct Het Elysee geeft de zaak der verlenging van des Presidenten regeringsjaren niet op,in weerwil dat het besloten had, niets des wege in de boodschap van den President op te nemenden heeren Mole en Thiers is die last nu opgedragen, en beide invloodrijke mannen zullen het daarheen zoeken te brengen, dat Louis Na poleon nog 4 jaren President blijft, opdat Frank rijk gedurende dien tijd rust moge genieten. Moeijelijk is trouwens de tegenkanting der legi tieme partizaan welks hoofd de heer de Berrijer staat ;aan haar zullen zich de bergmannen sluiten, en ongetwijfeld de leden der Thiers-partij, zoodat de heeren Thiers en Mole een bolwerk zullen te veroveren hebben, dat sterk genoeg is, om als bij na onoverwinnelijk beschouwd tc worden. Sedert eeuige dagen treedt er eene staat kundige partij op, die sterk wordt en zich overal uitbreid en die als leus heeft: "handhaving der constitutie van 1848,en benoeming van een' nieu wen President in 1S52." Deze partij van orde beschouwt Louis Napo leon niet als het cenige anker waarop Fraokrgk rust.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 1