JAARG. NO. I. VRIJDAG 15 NOVEMBER 1850. NO-53. j Buffalo Contante Kruideniers-en Provisie Winkel I Naast W. Seaman's Zadelmakerij. ïjeGetjgtw Wtmmfak. J. QUINTUS, Uitgever Redacteur. ABONNEMENTS-PRIJS. Voor IJ j;»ar - - - Voor con jaar - - - Voor zes maanden - Voor drie maanden - l.ó", 1,UÜ. 0,51). Alles volstrekt in vooruitbetaling. Verschijnt eenmaal per treek. I'IUJS I)ER ADVERT ENTTEN- Voor een jaar. niet boven dc 5 regel* - - j! Boven 8 lot l«i regels, voor de «ereiu i»kiai--iiig 1J1U. Voor 8 regels ot' minder, dit» ------ st 0,50. Voor elke volgende plaatsingf 0.25. Brieven en ingezonden .-tuks-ru franco. (Êenig organn bcr Xeöcïlnuöers in bToorb Amerika, aan ijet nieuws, bcit tocstanb cn be belangen uan !)ct ®ubc cn Kicuwc iiubcvüunb gewijb. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE, «ily Dntc-li (or Holland) paper iu the United States, is published every thursday, crate of $1,50 per annum or $1,00 for six months. Payable in udvance. jg2 Office: near the Sheboygan Foundry. tkrms of advertising: (S-ixlten Lines or less make a square.) ire, for I week $1.00 I Square, 6 months $5.00 *2 weeks 1,25 I one year 8,00 ness Cards of 5 Every «nhseqiièui sq. 4,00 or less|>er an. 5,00 One colutiiiuli mo'ihs 20,00 ic, 3 months 3,00 .,1 year 30,00 casual advertisements must he paid for iu advance, r Pomuasters throughout the Union are politely re ed to act as agents foi this paper, itersand Communication* to be prepaid. J. QU1NTUS. ichoygan, Wisconsin. Publisher A Editor. 'ADRCS-U'A^USeX. H0LLANDSCH LOGEMENT- WISCONSIN HUIS. 8ste straat Sheboygan, rriendefijke bediening en billijke prijzen, verzekeren dc "unst mijner geeerde bezoekers. JOSEPH SCHRAGE. L. TESTWUID eveelt xijnen vrienden. aLs ook het geeerde Holland- publiek, zijn nieuw en wel ingerigt logeuieut: HET KOSSUTH HUIS. Center Straat, Sheboygan, Wisconsin. n 30 HARRISON C- H0BART. Mvokant en llegts-R -adgever. Sheboygan. Wis, n 2 W R- GORSLINE. Wvokaat en Regts-Roadgcver. Office 8ste straat. Ilicboygan, Wis.n B. WILLIAMS. Ivokaat en Regis-Rnadgever, en Sollicileur in Kan- Kantoor aan Pennsylvania Avenue, eeue deur oosten van Harvey «V McKillip's winkel. n 32 D. U. HARRINGTON. Advokaat en Vredoregter. Kantoor digt bij dc Tele Office, Sheboygan, Wis.u 35. L V. VANDERPOEL. Advokaat en Regts-Raadgever,^ t oxer het Postkantoor. Buffalo, Ni.w-5 opv. W. SEAMAN. Zadel-, Gareel-, Koffermaker, Rijtuig Bckleeder Winkel aan Pennsylvania Avenue, bijua regt over -Merchant's Hotel, Sheboygan, (Wis.)n 3 A. P. LYMAN. leeft juist ontvangen een' grooten voorraad Nieuwe deren, welke hij goedkoop te koop aanbiedt voor ntant geld, Granen óf Huiden. De uttentie van Hol ders en Duitschers wordt met achting verzocht, door idergeteckende. N-.DEVILLE GEBROEDERS- kruideniers. Proviand en Variété Winkel. Hande- iu Fransch Duitsch Speelgoed, Banket, SteF- Dranken, Wijnen, Sigaren, enz-, tegenover _de -York Store, Sheboygan, (Wis)n 5 J. 0. WRIGHT. Bureau- en Stoel-maker; winkel eene dear west van ore Co 's store, Pennsylvania Avenue. Alle soor- van meubels naar de laatste smaak bestendig voor nden, Hollanden', komt en ziet. "31 H0PKINS0N CURTIS. Handelaars in 't groot en klein in Kruidenierswaren i Provisies, Schoenen en Laarzen, Wijnen, Sterke 'ranken, enz. Winkel in de Empire blok, hoek van ennsylvania Avenue en 8ste straat. n. 38. G. ARENS- lande]aar in Wijnen en alle soorten van Sterke ranken, onder welke Echte Hollandsche Jenever, Ge- liverde Ohio Whisky bij de Barrel. Winkel tegen rer het Postkantoor, Sheboygan, Wis.n 35. MOEDERPLIGT. Walde kunst ons af moog malen. Wat natuur ooit schittren liet. Niets kan bij het schouwspel halcu. Dat eo» lecdre moeder biedt: Die haar zuigling zorglijk koestert. Aan haar boezem kweekt en voedstort. Die geen huurlinge af wil staan Wat natuur haar heeft gegeven, En haar eigen bloed en leven In haar kind doet overgaan. Huislijkheid en vaderzegen. Door geen schatten op te wegen, Lngchon, op de levensbaan, Moeders! in uw beeld ons aan. Moog' de tijd het blosje rooven, Van het eerste maagdeschoon, Ware liefde zal niet dooven. Bij dc blceke mocderkroon: Moedermin en moedertrouw. Zijn het schoonst sieraad der vrouw. Vrouwen! die 't genot der wereld Boven moederpligt verkie^ En, mei valscheu glans ompereld, U we schoonste kroon verliest Ogij weet niet, wat gij mist. Als gij achtloos t' heil verkwist. Dat natuur u gaf (e smaken, Vliedt die ijdele vermaken. Slaat het regt dat God u gaf. Aan geen vreemden boezem af. Menig' moeder, die't moet derven. Gaf, inogt zij die gunst verwerven. Al haar schatten, ui haar goud. Om een enkele maal ie smaken, Wat gij roekloos blijft yerzaktn En aan audren toevertrouwt. 't Huislijk heil, de Vaderzegen, Moeders! is ten top gestegen. Als gij aan uw kuische borst, 't Pas geboren wichtje torsclit; Schoon lot onderhoud van 'tleven, Ruimschoots 'teene vreemde voed, Slechts de moedermelk kan geven Rein cu onverbasterd bloed. Clarence Hollow Erie Co. N. Y. J 5 Sept. 1850. W. v. p. Berg. B c r i j t e n nan (Enropa. FRANCIS EAITH Horloqiemaker &- Juwelier, fiepareert alle soorten van horlogies en wil voor zijn erk instaan; ook maakt hij gouden ringen en alle ande artikelen, die steeds bij hem te koop zijn, tegenover het ft'isconsiu Huis. n 36 JAT DEAN. Handelaar in alle soorten van Keuken-, Kamer- en laat Kagchels; alsook de zelf regelerende Kamer Kag- bels, Manufacturier van aJIe soorten van Blikken, Pan- oeken en Koperen waren, door hem zeiven vervaar- igde Koebellen, Nagels, enz.—NB. Eenig agent voor rewji Co's Patent draaijende Spuit-, Regenbak- en Vflpompen. Pennsylvania Avenue, Sheboygan, n 9 JOHN GRIFFITH. Heeft bestendig voorhanden, Hamburgsr Zoetemelk- fche Kaas,Spek, .Zont, Reuzel, Stroop, Boter, Aardap Rijst, Thee, koffij. Suiker, en alk andere Levens- niddelen voor familie gebruik. Sheboygan, 18 Julij 1850, n36 NEDERLAND." 's Grayexhage, 12 Oct. Z. M. heeft den heer mr. A. J. Duymaer van Twist benoemd tot voor zitter van de Tweede Kamer der Staten Gene raal gedurende de tegenwoordige zitting. Die heer heeft heden genoemde betrekking met eene toepasselijke aanspraak aanvaard. Men verzekert, dat onder de verbeteringen in het belastingstelsel, waarvan in de Troonrede gewag gemaakt wordt, zoude behooren eene af schaffing, geheel of ten deele, van sommige ac- cijnsen, en wel inzonderheid van die op de brand stoften, tlfrwijl men daarentegen bedacht zou zijn op de invoering van eene belasting op de coupons. C Handelsblad. Men zegt, dat zich te Rotterdam eene maatschappij zal vestigen, met het doel, om eene geregelde schroefstoomboot-vaart tusschen die stad en New-York te onderhouden. Op aanstaanden Vrijdag den 18 October, zal voor den hoogen raad bepleit worden de zaak van den heer B. Leon tegen Z. M. Koning Wil lem III en Z. K. H prins Hendrik der Neder landen, in hunne hoedanigheid als mede-erfge namen van wijlen Z. M. Willem II. De vordering strekt tot betaling van de ver vallen termijnen eener jaarlijksche toelage, door den overleden Koning aan den eischer voor zijn leven toegezegd, wegens bewezen diensten, bij onderhandsche akte van den 13 Dec. 1848. Voor den eischer zullen optreden de heeren mrs. A. de Pinto en D. Leon. Amsterdam, 13 Oct. Men verzekert, dat tot de veranderingen in het belastingstelsel, die eer lang aan de Staten Generaal zullen worden voor- fed ragen, ook zal behooren eene verhooging van e accijnsen op het gedisteUeerd. Breda, 9 Oct. Eergisteren avond zijn in on ze stad verscheidene ingezetenen het slagtoffer geworden van een voorval dat gelukkig tot de zeldzame behoort, maar ter voorkoming waarvan men 'echter geenc voorzorgen genoeg kan aan wenden, en dat derhalve zco hier als elders ter waarschuwing kan strekken. Eene koe van den slagter Bol naar het slagthuis geleid wordende, j vermoedelijk door het een of ander voorwerp o! j geluid verschrikt, rukte zich eensklaps los van het touw zijns geleiders, en liep woedend een aantal i straten door, zonder dat het kon gelukken haar te vatten, waartoe de avond voorzeker het zijne bijdroeg; al wie het wilde dier op zijn' weg om-1 moetic, liep het overhoop, wierp of stiet lret nu 11 de hoorns,zoodat verscheidene personen deels zeer zwaar, deels minder gevaarlijk gewond cn ge kneusd werden, onder anderen, eu wel zeer ern stig, de weled. gestr. lieer van den Heuvelpre sident der arrondissements-rtgtbank, een ten min ste zeventigjarige grijsaard. Na ginds en her te hebben geloopen en door het water gezwommen te zijn, heeft het dier zich des nachts op het erf van den mr. metselaar HuUermans opgehouden, is gisteren morgen van daar door de haven ge zwommen en eindelijk op den vestingwal geko men, waar het dour eenige militairen doodge schoten werd. Kokvorden, 7 Oct De teerling over het be staan of niet bestaan dezer aloude veste is dan ge worpen Van de vestingwerken zullen geene dan de binnenwallen blijven bestaan, terwijl de bui tenwerken ten dienste van den landbouw zullen verkocht worden. Voor dat wij van deze tijding zeker waren, wilden wij daarvan geen berigt leveren. Van wegc liet departement van oorlog is door bemiddeling van dat van binnenlandsche zaken, aan ons stedelijk bestuur de vraag tot overname van eenige landsgebouwen gedaan, bestaande in twee kazernen, Tiet laboratorium, enz.terwijl ;wee avance-wichtbuizen, aan de Bentheimer en Vreesche poorten, aan het"3ep. van finantie zul len worden overgedragenhet eerste voor een ontvangerskantoorthans daar naast cn van hout gebouwden het andere om te dienen tot een commiezen wachthuis. Eene kazerne, het groote gewelfde kruidmagazijn, en eene kleine kazernehet kanonniersblok genoemdzullen ten dienste van oorlog blijven bestaan, a'smede een gedeelte van het arsenaal. Zeer waarschijnlijk zal de stad van de gedane aaubiedinggeen gebruik kunnen maken, eensdeels uit gebrek aan fonds, en anderdeels doordien, daar de vesting ontmanteld wordt, de bezetting tot op een klein getal manschappen zal vermin deren, waardoor vele inwoners hun middel van bestaan zullen missen, een beter heenkomen zul len moeten zoeken, eu menig huis onbewoond zal blijven zoodat de landsgebouwen op den duur toch voor afbraak zouden verkocht moeten worden. Groningen, 14 Oct. In de vorige week had er te Nieuwe Pekela een diefstal plaats, welke de algemeene verontwaardiging gaande maakte. Een behoeftig huisgezin, waarvan de man, door blind heid bezocht, sinds eenige jaren niet meer in staat was te werken, bezat nog eene koe, welke hem zeer tot steun en veraangenaming des levens verstrekte, en ziet, deze vond men des morgens in het landgeslagt. De beenderen met circa 100 pond vleescb, dat er nog aan zat, was alles, wat men er 's morgens nog van vond. Het is ons een genoegenzegt onze berigtge- verhierbij te kunnen voegen dat eenige ingeze tenen, een paar dagen daarna, zooveel bijeenge- bragt hebben, dat de bestolene blinde, wien bo vendien binnen eenige jaren 8 schapen en lam meren ontstolen zijn, eene dergelijke koe weder kan bekomen, en daar hij de 100 pond vleesch bovendien voor den winter ingezouten heeft, zoo is hetgeen menschen hem ten kwade dachten,door God ten goede bestuurd. Wij wenschen daarom echter niet minder hartelijk, dat de onverlaten ra handen der justitie geraken eu hunne geregte straf niet mogen ontgaan. Gron. Ct.) Middelburg, 3 Oct In de vergadering der prov. staten is heden 800 toegestaan ten behoe ve van het landhuishoudkundig congres, zullende vergaderen te Goes. Zeeuw. CL Men mag van de provincie Groningen zeg gen, dat de oogst van ae granen en dc meeste voedselgewassen zeker wel een derde minder dan in 1849 zal bedragen, maar dat er evenwel nog eene aanzienlijke hoeveelheid voor den uitvoer zal overblijvendat de koulzaadbomv op' verrewee de meeste plaatsen zeer voordeeüg is geweest e; dat er. behalve ten aanzien der Varkens, met d veeteelt hier geen belangrijke tegenspoed ondc vonden is. $t. Ct. van de vorige maam Algemeene Verkiezingen. De Provinciale Staten van Friesland heb! t«>i lid der eerste kamer verkozen jhr. T. A. A. v. Aiulrinyu de Kempenaer. Zameustelling der Gedeputeerde Staten in geheel het Rijk. Noord-Brabant: rnr. G. Buysen; II. T. J. va der Ven; mr. van Gilse; mr. T. F. van Cooth. mr. Brouwers; B. J. Mutsairs:(bui tengewoon). Gelderlandjh:\ C. E. J. J. van Nispen var Pannerden; dr. A. Brants; O. W. G. J. H. baroi Brantzen van de Zyp; mr. G. W. baron van Zuv- len van Nyevelt; mr. R. W. banw van Lynden; mr. C. B. Dutry van HaeftenG. H. Andres (bui tengewoon). Zuid-Holland: mr. baron llackayyhr. A. L. van Heteren Gevers; jhr. mr. J L. Cveiner van der Bergh van HeemstedeD. van Koetsveld mr. C. B. NederburghE. H. baron Rengers van Warmenhuizen ;mr. H. C. J. Hoog (buitengewoon). Noord-Holland: de Lange van Wijngaar den jhr,Teding van BerkhoutC. van Bom mel Kaars Sypensteinrnr. D. A. PortieljeJ. H. Cordes; D. J. van Lennepfbuitengewoon). Zeelandjhr. P. Damas van Cittersmr. H. du Buisson BeeiusC. VisB. BommeJ. F. Schuuc- beque Boeyemr. S. van der SwalmeD. Uytten- hooven (buitengewoon). Utrecht: J. baron van Amerongen van Nate- wischmr. H. A. Laanmr. W. G. Story van Blokland; mr. P. de Beaufort; G. Duuring;C. H Cordes; prof. J. Ackersdyck (buitengewoon). Friesland: jhr. mr. P. 5. B. Vegelin van Claer- bergenR. J. yan der Ley M. Kingsma Hz.H. B. van der Haer; J. G. HéTfveldopC. J. van der Veen;J. van der Veen. (buitengewoon). Overijssel: J. A. Saudberg; mr. J. F. Roesing Udink; J. A. baron van Fridagh; J. B. Helmich; mr. P. H. J. Yssel de Schepper; mr. J. Cornelis- senmr. J. N. J. lleerkens (buitengewoon). GroningenH. H. de HaanJ. HomanK. K. de Waard; S. P. van der Tunk;W. G. Schilthuys; H. Smidmr. A. J. van Royen [buitengewoon]. Drenthe: mr. G. Vos; R A. van Echten van Holthe; mr. II. J. Kymellmr. J. Tonckens; J. de Jonge Snr. (buitengewoon). Limburg: Jhr. R. H. O. Sandberg; jhr. K. E. M. Ruys van BeerenbroekW. F. F. CortenBon- temps; F. CornellCorbeymr. Schous (buiten gewoon.) B E L G I E. Brussel, 11 Oct H. M. de Koningin der Belgen is heden morgen te Ostende overleden aan eene borstkwaal. Zij was ruim 38 jaren oud, en is baren vader, Lodewijk Philips, Koning der Franschen, spoedig in het graf gevolgd. Zij had zich door mildheid, minzaamheid en vroomheid, algemeene achting en toegenegenheid hier te lan de verworven. [Bijzondere correspondentien deelen mede, dat de Koningin, na het ontvangen der laatste sacra menten, in den laatsten nacht haren gemaal, ha re kinderen en de overige leden der familie tot zich riep en met kalmte en tegenwoordigheid van geest van allen afscheid nam. Aandoenlijk was dit tooneel voor alle omstan ders, vooral hetgeen tusschen de Koningin Ame- Ue, gemalin van wijlen Lodewijk Philips en ha renschoonzoon voorviel. Deze laatste gaf zich, toen het einde des levens der Koningin steeds meer en meer naderde, aan de diepste droefheid en verslagenheid over, en terwijl hij hare sponde met heete tranen bevochtigde, rigtte Koningin Ainelie, die ook in dezen oogenbük hare kalmte en grootheid van ziel niet verloer, en als het ware eigen leed vergat, hem deze woorden toe; "Mijn waarde Leopold! ons betaamt alleen stille on derwerping. Het is de voorzienigheid Me zulks wil. Wij zullen haar daar wederzien DUITSCHLAND en HONGARIJE. Altona, 3 Oct Friedrichstad is nog niet door de Holsteiners veroverd, doch wordt op den duur gebombardeerd. Tijdens het aftsenden der laat ste berigten, brandde de stad op verschillende punten. De burgers hadden de stad voor het

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 1