%Botj()ttn li ttwïiïoiw» J. öuintuS, Uitgever Redacteur. ABONNEMENTS-PRIJS. Voor Ij jaar 2.ÜU. Voor een jaar - -1,50, Voor zes maanden - - - 1,00. Voor drie maanden -----$ 0,50. Alles volstrekt in vooruitbetaling. ie. JAARGANG. DONDERDAG Verschijnt eenmaal per week, PRIJS DER ADVERTENTIES Voor eon jaar, niet boven do 5 regels - 5,00. Boven 8 tot 16 rogels. voor de eerste plaatsing 1,00. Voor 8 regels ot" miuder, dito - - - - -$ 0,50. Voor elite volgendo plaatsing ------$ 0.25. Brieven en ingezonden stukken franco. NOVEMBER 1850. ©enig orgaan ber Ncberlanbers in Naorb Amerika, aan fjet nientos, ben locstanb cn be belangen nan Ijet ®ubc en Nsenujc llabcrlnub gemijb. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE, leonly Dutch (or Holland) paper in the United States ts PUBLISHED EVERY THURSDAY, die rate of $1,50 per annum or $1,00 for six months, C3F Payable in advance. Office: near the Sheboygan Foundry. terms or advertising: (Sixteen lines or less make a square.) uare, for 1 week 1,00 „2 weeks 1,25 isiness Cards, of 5 es or less, per an. 5,00 uare, 3 months 3,00 Square, 6 months $5,00 one year 8,00 Every subsequent sq. 4, One column, 6 nió'ths 20,00 1 year 30,00 All casual advertisements must l>e paid for in advance. Postmasters throughout the Union are politely re- esied to act as agents for this paper. Letters and Commuuications to he prepaid. J. QUINTUS. Shebovgan, Wisconsin. Publisher Editor. stDues-ttAaua®*. H0LLAHBSCH LOGEMENT- WISCONSIN UUIS. 8ste straat Sheboygan. Vriendelijke bediening en billijke prijzen, verzekeren j de gunst mijner geeerdc bezoeken», nl JOSEPH SCHRAGE. L. TESTWTJID beveelt zijnen vrienden, als ook het geeerdc Holland- :lie publiek, zijn nieuw en wel ingerigt logement: HET KOSSUTH HUIS. Center Straat, Sheboygan. Wisconsin. n 30 HABBIS0N C- H0BAET. Advokaat en Regts-R ladgever. Sheboygo n. Wis. n i W R G0RSLINE. Advokaat en Regts-ltuadgever. Office 8ste straat Sheboygan, Wie. n 2 B. WILLIAMS. Advokaat en Regts-Raadgever, en Solliciteur in Kan- |larv. Kantoor aan Pennsylvania Avenue, eoue deur in oosten van Harvcv McKiUip's winkel. n 32 D. U. HARRINGTON. Advokaat eu Vrederegter. Kantoor digt bij de Tele- aaf Office, Sheboygan, Wie. n 35. L Y. VANDERP0EL. Advokaat en Regis-RuaUgever, Ijjice over hei tustkautoor. Buffalo, New-York. J W. SEAMAN. Zadel-, Gareel-, it KofFermaker, Rijtuig Bekleedor Winkel aau Pennsylvania Avenue, bijna regt over t Merchant's Hotel, Sheboygan, (Wis.n 3 u AP. LYMAN. Heeft juist ontvangen een' grooten voorraad Nieuwe »ederen, welke hij goedkoop te koop aanbiedt voor «ntant gold, Granen of Huiden. De attentie van Hol- ndera en Duitschers wordt met achting verzocht, door ondergeteokende. N DE YTT.T.E GEBROEDERS- Kruideniers, Proviand en Variété Winkel. Hamle- in Fransch Duitsch. Speelgoed, Banket, Ster- i Dranken, Wijnen, Sigaren, enz., tegenover de ew-York Store, Sheboygan. (Wis) n 5 n J. 0. WRIGHT. liureau- en Sto.el-makcr; winkel eene deur west van loore Co 's store, Pennsylvania Avenue. Alle soor- n Vfiu meubels haar de laatste smaak bestendig voor baden, Hollanders, komt en ziet. n3l I» G; ARENS- nandelaar m Wijnen en alle soorten van Sterke ranken, onder welke Echte Hollandsche Jenever, Ge- nverde Ohio Whisky bij de Barrel. Winkel tegen 'er het Postkantoor, Sheboygan, Wis. n 35. Berigten nan (E n r 0 p a. H0PKINS0N CURTIS. Handelaars in 't groot en klein in Kruidenierswaren 1 Provisies, Schoenen en Laarzen, Wijnen, Sterke ranken, enz. Winkel in do Empire blok, hoek van mnsjivania Avenue en 8ste straat. n. 38. FRANCIS RAITH Horlooiemaker Juwelier, Repareert alle soorten van horlogies en wil voor zijn eik instaan; ook maakt hij gouden ringen en alle ande- artikelen, die steeds bij hem te koop zijn, tegenover hot 'isconsin Huis. n 36 u JAY DEAN. Handelaar in alle soorten van Keuken-, Kamer* en rat Kagcbels; alsook de zelf regulerende Kamer Kag- rals, Manufaoturier van alle soorten van Blikken, Pan deken en Koperen waren, door hem zeiven vervaar de Koebellen, Nagels, enzNB. Eenig agent voor Jews Se Co's Patent draaijende' SpBit-, Regenbak- en Welpompen. Pennsylvania Avenue, Sheboygan, n 9 NEDERLAND. Helder en Nieuwe diep, 28 Sept. Dezer da gen is binnen deze gemeente eene misdaad ge- igd, welke bij beschaafde volkeren onder de zeldzaamheden kan worden gerekend, en welligt daarom de algemeene aandacht nog al tot zich heeft getrokken. Een der ingezetenen namelijk, wiens echtgenoot reeds voor omtrent drie jaren, ter, zake van kuisselijke oncenigheid, de wijk naar Londen heeft genomen en thans daar met der woon gevestigd is, vermist Dingsdag j. L den 24 dezer zijn 12jarig dochtertje, en, nadat alle door hem zeiven aangewende pogingen om haar terug te vinden, vruchteloos zijn afgeloopen, vervoegt hij zich bij de poiicie,ten einde met haren bijstand zijne onderzoekingen voort te zetten. Het geluk te deze eenige aanwijzingen te bekomen, welke het vermoeden doen ontstaan, dat het bedoelde isje, in jongens-kleederen vermomd en verge zeld van een bejaard en hier ter plaats niet te huis behoorend persoon, in een rijtuig van hier vertrokken en waarschijnlijk den weg naar Alk maar ingeslagen is. Ijlings spoeden zich daarop de vader en de te dier zake tot zijne beschikking gestelde agent der policie, in het midden van den nacht, met een rijtuig naar laatstgenoemde plaats, van waar het meisje en haar vervoerder echter reeds in den vroegen ochtend van Woensdag de reis naar Haarlem hebben voortgezet Derwaarts met allen spoed vervolgd, worden zij in eene her bergen de nabijheid van Castrieum, aangetroffen, en is de vervoerder dadelijk in hechtenis genomen en aan den officier van justitie overgegeven, ter wijl het meisje door haren vader herwaarts is me degenomen. Uit hetgeen door het kind, ten aanzien barer ontvoering, wordt verhaald, blijkt het, dat zekere hier ter plaatse wonende vrouw, welke zij nu en dan bezocht, de gedachte aan hare voortvluglige moedor steeds bij haar levendig hield, en bij haai den. lust poogde op te wekken, om zich naar de ze, welke zich te Londen ophoudt, te begeven vooral, nadat die vrouw, zelve, voor omtrent 8 weken, een kortstondig bezoek in die stad afgelegd had. De voorspiegeling van de genoegens, wel ke haar aldaar wachtten, schijnt het meisje be wogen te hebben tot vermomming en ontvoering. Deze vrouw is in den nacht van Woensdag insgelijks in verzekerde bewaring genomen. De persoon, welke de ontvoering volbragt heeft, was daartoe door de moeder uit Londen afgezonden De juiste en krachtige maatregelen dpr policie in deze zaak, verdienen allen lof, vermits het daar aan alleen is toe te schrijven, dat deze beide per sonen, welke zich aan deze met crimiuele straffen bedreigde ontvoering cener minderjarige hebben schuldig gemaakt, zich in hechtenis bevinden en hunne welverdiende straf niet zullen ontgaan. Meppel, 1 Oct. In den nacht tusschen Zntur- dag cn Zondag is de woning van de landbouwer- sche wed. H. B. van den Bergte Witteltc, ge meente Diever, met alles wat er in was, afge brand, uitgezonderd: 2 paarden, 1 veulen, 2 koei- jen, 2 vette varkens en de schapen, welke alle men nog heeft kunnen redden; alle meubelen, 19 runderen, 1 paard, 5 a 6 varkens en 2 schapen zijn eene prooi der vlammen geworden.Dit onge luk is te grootcr, omdat er ook twee menschen- levens bij verloren zijn. Het lOjarig zoontje van eene schoondochter der weduwe wilde nog een paard losmaken, op hetzelfde oogenblik, dat de stal instortte; hoewëlmen hem om hulp hoorde schreeuwen, was men in de onmogelijkheid, hem die aan te brengen, en hij kwam mede ut de vlammen om. Hare andere schoondochter, bij haar inwonende en 4 dagen: oud kraams zijnde, heeft zieh met het kindje weten te reddert. Aan twee buitenlandsché werklieden was in de schuur nachtverblijf verleend; zij werden niet eerder wakker, voordat de schuur in vollen brand stond een is deerlijk gebrand, en, hoewel hij, ofschoon dan ook naakt, buitenshuis is geraakt, is hij kort daarna aan zijne wonden overledenhij behoorde in het vorstendom Lippe te huis. Dit is reeds de derde maal, dat deze woning is afgebrand, zonder dat men weet waar door de brand is ontstaande woning had nu bijna 14 jaren gestaan; dezelve was verwaarborgd. Leiden, 3 Oct. lieden had bij gelegenheid van de gedachtenisviering aan het ontzet der stad, het volksfeest plaats, dat door de ijverige be- moeijingen van heeren commissarissen der fees telijkheden in de maand Julij 1.1. zou gegeven worden, bestaande in mastklinmien en zakken- loopen op liet groote ruineplein. Bij het schoon ste weder, lokte dit feest duizende aanschotiwers. De gedachtenisviering van het ontzet der stad faat natuurlijk gepaard met de herinnering aan e slichting der oudste hoogeschool in ons vader land, die weldra bij de ganschc geleerde wereld en alle landen zoo roemrijk bekend werd, eu steeds buiten 's Lands haren roem bleef handha ven. Dit werd in den loop der vorige maand nog weder bewezen door den toevloed van vele bui- tenlandsche geleerden, die onze hoogeschool met een bezoek vereerden. Wij zagen liier dc hoog leeraren Hyrtl en Schuh uit Weenen, Simpson uit Edinburg, Goepptrtr\i\t Breslau, Koliikcr uit Wurzburg.en Bisschoff uit Giessen; dr. Czertnak uit Praag, de marquis dr. Coris uit Turin en sir Robert Brown uit Londen, die uit zucht om Lei- deus hoogeschool te bezoeken,zich herwaarts had den begeven, met de meeste belangstelling al hare merkwaardigheden en de uitstekende mu seums van natuurlijke historie en van oudheden hebben bezigtigd, en alzoo wederom getuigenis, gegeven van de voortdurende vermaardheid die zij buiten 's lands blijft behouden. Zwolle, 3 Oei Betrekkelijk den staat der besmettelijke longziekte onder het rundvee in de ze provincie, moeten wij tot ons leedwezen ver melden, dat deze ziekte bij voortduring in de ge meenten Kampen, IJsselmuiden,Grafhorst, Zwol lerkerspel en Ambt Vollenhoven blijft heerschen, en dat zij zich dezer dagen ook onder de gemeen ten Kaalte cn Heino heeft geopenbaard. Wanneer wij nagaan, dat alleen gedurende de zen zomer,op de algemeene stads-weiden te Kam pen, reeds meer dan honderd koeijen aan deze ziekte zijn gestorven, behalve nog wat door par- tikulieren, zoo als Kamper-E3ander boeren, is verloren, cn onder IJsselmuiden een' veehouder gedurende dezen zomer, reeds vijf-en-dertig run deren zijn afgestorven, kan men zich een denk beeld maken van de aanzienlijke verliezen, welke ons nationaal vermogen aanhoudend door deze ramp ondergaat. Deze zaak is nu in vele streken als het ware bandeloos, en geheel aan zich zelve overgelaten er bestaat zelfs geen toezigt op veemarkten meer, en men raakt thans ook niet zoo goed als vroeger, met het voorkomen der ziekte in haren gebeelen omvang bekend. Leeuwarden, 5 Oct Den 30 Sept. 1.1.des namiddags te twee nur, werd alhier op het Hee- renwalletje executie-boelgoed gehouden bij ie mand die geweigerd had den aanslag van 1,50, wegens verbouwing, enz. der Gereformeerde ker ken, waartoe hij zich als lid der Doopsgeziude ge meente niet gehouden achtte, te voldoen. Met den kickslag van 2 uur zag men een' deurwaar der het hu:s binnentreden, vergezeld door een' klerk, oproeper enz.en gevolgd van drie poli- ciedienaren. Kort na aankomst van de genoemde perso- naadjes werd een oud en gebrekkig' tafeltje, dat stellig geene tien centen waard was, ter verkoop aangeboden. Het eerste bod was een cent "Een maal, andermaal" "Twee centen."—"Eenmaal andermaal." "Drie centen." En zoo ging het voort, tot dat het meubelstuk eindelijk voor 42,00 werd toegewezen. De oproeper gaf daar bij te kennen, dat men kontant moest betalen, ofschoon dit niet in de artikels van den verkoop, die vooraf met al de formaliteiten waren voorge lezen, voorkwam. Hierna werd bekend gemaakt, dat dc verkoop was geëindigddit werd door een hoera van het publiek gevolgd,en alles is ove rigens in de beste orde afgeloopen. Men verneemt, dat vólgens de bekomene berigten, zich sedert onze laatste opgave, weder om in deze provincie gevallen van de besmettelij ke longziekte onder het rundvee hebben voorge daan,. en is, naar aanleiding daarvan,overeen komstig de reglementaire bepalingen tot wering der verspreiding van gedachte ziekte, last gege ven tot het doodfen van 7 runderen, makende in-1 de vorige opgaven een totaal van 807. De volgende statistieke bijzonderheden, ontleend aan den mond van den gewezen secreta ris van- Ierland, lord Merpeth, strekken ten be wijze, in welk eene raate de afschaffing van ster ken drank totdc zedelijke verbetering eener bevol king kan bijdragenHet aantal gevallen vnii moord, misdrijven tegen personen, ligehamelijke beleedigingen met verzwarende omstandigheden, slagen en verminkingen in Ierland, klom in 1837 tot 12095in het volgende jaar was zulks 11051 maarinlS39, toen de bekende vadet*' Maiheiu zijne afschaffingsbemocijiBgen begon en, vele (lui zende Ieren tot afstand van den sterken drank bewegende, hen iu het matigheidsgenootschap opnam, in dat jaar bereikte het getal- dier mis drijven slechts het cijfer van 1097, en-in het jaar 1840 was het tot op 173 gedaald. Binnen twee jaren derhalve van 11051 op 173. Het natuur lijk gevolg was dan ook,dat er in 3 voorname ste den van Ierland, in Limerick, Waterford cn Kil kenny, assises (criminele teregtzittingon) worde?* gehouden zonder gevangenen. 's Hertogenbosch, 1 Oct Men verneemt, dat bij het gouvernement het plan zou bestaan om de roodkoperen centen en halve centen in te trekken en die door geel koperen mimi te doen vervangen, en dit wel voornamelijk ten einde de circulatie van Belgische centimes en halve centi mes te weren. FRANKE IJ E- Parijs, 2 Oct Men schrijft uit Madrid, dat het groote vraagstuk van luchtschepen, zijne op lossing nabij schijnt te wezen. De Spaansehc luchtreiziger J Montemajor heeft met zijn lucht schip Aeolus proeven daarvan afgelegd, die met de meest voldoende uitkomsJ bekroond zijn ge worden. Ten gevolge hiervan is thans bepaald, dat hij den 15 dezer, te Madrid met zijn lucht schip zal opstijgen, zonder zich aan voor of tegen wind te storen, Frankrijk overtrekken en naar Lon den zal zweven, om er van het Britsch gouverne ment de premie te ontvangen, die het uitgeloofd heeft aan dengenen, die, tegen eiken luchtstroom in, eene luchtreis zou weten te volbrengen. DUITSOHLAND kn HONGARIJE. Hamburg, 1 Oct Friedrichstad is door dc Sleeswijk-Holsteinsche troepen omringd, nadat onderscheidene schansen veroverd waren en een parlementair van den kommandant Latour du Pin afwijzend was teruggezonden.Het bombardement werd heden morgen verwacht-De Koning van De nemarken is den 28sten bij het leger aangekomen (Het voornaamste doel van den tegenwoordigen aanval is de bevrijding van 7 Zuidwestelijk deel van Sletswijk,Eider stedt,uit de kanden der Denen. Het gevecht bij Friedrichstadtis zeer hevig ge weest, het begon 's morgens te 8 uur en was 's a- vonds te 10 uur, tot zoo ver deze berigten loopeu, nog niet geëindigd.De Deenschestelling (deover ste Latour du Pin heeft aldaar het kommandoj is door de iu de Eider liggende kanoneerbooten en de landtroepen tegelijk aangetast, door dc De nen echter, zelfs nadat hunne voornaamste schan sen verloren waren, zoo hardnekkig verdedigd,dat de Sleeswijk-Holsteiners de stad moesten bombar deren eene treurige noodzakelijkheid. Friedrich- stadt moet als de gewigtigste stelling van den reg- ter Deenschen vleugel genomen worden „cn zij 2al het tot iederen prijs," voegen de Duitsche dag bladen er bij, zonder groote opofferingen echter zal men de overgave niet kunnen verkrijgen. Een tweede slag ter bevrijding, van Eidersfcedt is reeds geschied. Tonningen is den Denen ontno men en bezet, deze hebben ach toen naar Gar- ding terug getrokkea) Te Wies, eene bedevaartsplaats in Stior- marken.Duitschlami, zijn door een' brand, die jn het huis van dgn bakker van het dorp uitbrak,een honderdtal bedevaartgangers omgekomen. Men had hen tegen den nacht opgesloten in schuren, welke men van buiten met een slot had gesloten, ten einde geen hunner zich zou kunnen verwijde ren, zonder zijn nachtleger te betalen.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 1