p« CM JLees het! J. QTJINTUS, Uitgever Redacteur. ABONNEMENTS-PRIJ S. Voor 1| jaar2,00. Voor een jaar 1,50, Voor zes maanden - -.----.-3 1,00. Voor drie maanden 0,50. Alles volstrekt in vooruitbetaling. ie. JAARGANG. DONDERDAG Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIE!*. Voor een jaar, niet boven de 5 regels - - - 5,00. Boven 8 tot 16 regels, voor de eerste plaatsing 1,00. Voor 8 regels of minder, dito0,50. Voor elke volgende plaatsing0Ai- Brieven on ingezonden stukken franco. 31 OCTOBER 1850. No. 51. (Eenig orgaan bcr Jfcbcrlaniers in Xootb Amerika, aan l)ct nientos, ben locstasb cn bc belangen nart l)ct ©ube en Xicnoc feaberlanb genjijb. THE SHEB0YGAH HXEUWSBOEE, keonly Dutch (or Holland) paper in the United Statee, 13 published evïby thursday, t the rate of $1,50 per annum or $1,00 for six months, gff Payable in advance. Jj£3 Office: near the Sheboygan Foundry. terms op advertising: Sixteen tines or less make a sijuarc.) qunre, for 1 week $1,00 (I 2 weeks 1,25 ashless Cards, of 5 nes or less, per an. 5,00 quare, 3 months 3.00 $5,00 8,00 Square, 6 months one year Every subsequent sq. 4,00 One column,6 mo'ths 20,00 1 year 30,00 All casual advertisements must be paid for in advance. Postmasters throughout the Union arc politely re belled to act as agents for this paper. j-Lettersand Communications to be |re(gjjj^TUg Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor. 1®R<SS-UMB®€N. H0LLAKDSCH LOGEMENT- WISCONSIN HOIS, fete straat Sheboygan. Vriendelijke bedieuiug en billijke prijzen, verzekeren Lij de gunst mijner geeerdc bezoekers, n 1 JOSEPH SCHRAGE. I. TESTWU1D (beveelt zijnen vrienden, als ook het geeerde Holland- cho publiek, zijn nieuw en wel iugorigt logement: HET KOSSUTH HUIS. Center Straat, Sheboygan, Wisconsin. n 30 HARRISON C- H0BART. I Advokaaten Regts-R»adgever. Sheboygan, Wis. n 2 W E- GOKSUNE. \dvokaat en Regt3-Raadgever. Office 8»t© straat. uk. n2 Sheboygan, Wis. B. WILLIAMS. Advokaat on Regts-Raadgever, en Solliciteur in Kan- blary. Kantoor nan Pennsylvania Avenue, eeno deur |on oosten van Harvey JVÏcKil lip's winkel. n 32 D. U. HARRINGTON. Advokaat en Vrederegter, Kantoor digt bij de Tele graaf Office, Sheboygan, Wis.n I V. VANDERPOEL. Advokaat en Rêgts-Raadgever. Ofice over het Postlc&iüoor. Buffalo, New-York. "W. SEAMAN. Zadel-, Gareel-, Kofiermaker, Rijtuig Bekleeder tni. Winkel aan Pennsylvania Avenue, bijna regt over pet Merchant's Hotel, Sheboygan, (Wis.) n 3 A P. LYMAN. E Heeft juist ontvangen een' grooten voorraad IV ïeuwe Bocderen, welke hij goedkoop te koop aanbiedt voor fcontant jjeld. Grauen of Huiden. De attentie van Hol landera en Dnitacher» wordt met achting verzocht, door |e ondergeieekende. K- SEVILLE GEBEOpEBS- Kruideniers, Proviond en \ariéto Winkel. Hande laar in Frausch Duitsch Speelgoed, Banket, Ster fte Dranken, Wijnen, Sigaren, enz., tegenover d fciew-York Store, Sheboygan, (Wis) n 5 J. O. WRIGHT. Bureau— on Stoel-muker; winkel eono deur west van Nloore Co 'a store, Pennsylvania Avenue. Alle eoor- Acu van meubel» naar de laatste smaak bestendig voor- fiaadca, Hollander», komt en ziet. n31 G. AREN8. Handelaar in Wijnen en alle soorten van bterfce .Dranken, ondor welke Echte Hollandsche Jenever, Ge- f uiverde Ohio Whiaky bij de Barrel. Winkel tej J>rer het Postkantoor, Sheboygaq, Wis. n 35 HOPKINSON CÜBTIB Handelaars in 't groot en klein in Kruidenierswaren 1m Provisies, Schoenen en Laarzen, Wijnen, Sterke Dranken, enz. Winkel in de Empire blok, hoek van Pennsylvania Avenue en 8ste straat. n. 38. INTEEEENAARS OP DEN NIEUWSBODE: Het volgende artikel van onzen geachten en uit zijne bijdragen in ebt blad aan U allen beken den landgenoot H. v. d. K.te Chicago, eene lijst van zes nieuwe inteekenaars aan ons toezen dende, met belofte van meer, toont wat door de voorstanders van dit blad kat 1 gedaan worden, bij eenigc moeite en oplettendheid. Wij hopen dat velen dit voorbeeld zullen navolgen, en hou den ons verzekerd, dat alleen medewerking er aanbeveling gevorderd wordt, om ons blad aan honderden te doen toekomen, die nu naauwelijks eene copie gezien hebben. Gelooft het vrij, vrien den het vereischt van allen slechts eenige pogin gen om lusteloozen of onbekenden met den Nieuwsbode, tot inteekening over te halen cn ons blad zal goed kunnen bestaan en de weg tot ver grooting gebaand worden, zoodat wij een blad in onze moedertaal bezitten, dat in schoonheid en voorkomen voor geen der Amerikaanscho bladen behoeft onder te doen. Elke naam telt Aan J. Quïntds, te Sheboygam. Zes van de Twee Honderd. Mijnheer Redacteur! In een der nommers van het Kleinood onzer moedertaal in Ame rika," (de Nieuwsbode) vond ik door u den wensch geuit, dat de tweede jaargang met twee honderd inteekeDaars mogt vermeerderd worden, om verschillende redenen, waaronder ik die, om eer van Nederland en die van ons zeiven als Nederlanders in Amerika te handhaven en te bewaren, niet voor een der geringste houde, en hiertoe als Nederlander mij niet slechts verpligt gevoelende, maar gaarne willende medewerken, zend ik u in dezen de inteekenings gelden voor. mij en de andere onderstaande namen, en wel als een goed voorbeeld voor onze geachte landgenoo- ten, die tot nog toe hierin achterlijk zijn gebleven. Immers, ofschoon men naar waarheid zegt, dat eigen roem niet wel riekt, zoo mag ik toch ook wel naar waarheid zeggen, dat ik dagelijks om ringd ben van Engelsche couranten, zoo dat ik ze allen uit gebrek aan tijd niet eens lezen kan ten anderen woon ik bij een' vriend in huis,die le zer is van den Nieuwsbodeen ten derden heb ik het genoegen, wekelijks van u eene copie gratis te ontvangen, uit edele erkentenis voor de gerin ge pogingen, mijner medewerkingen, door het in zenden van eenige artikels, waarvoor' ik reeds door do goedgunstige opname beloond was. Zoo dat ik het voor mijn personeel behmg onnoodig zou kunnen achten en deze gelden sparen, ware ik niet doordrongen van mijne verpligting als Nederlander, (op welken eernaam ik waarlijk trotscb benjegens mijn dierbaar Vaderland mijne Waards Landgenooten in Amerikaen jegens mij zeiven, te doen wat in mijn vermogen is, voor ons algemeen belang als inwoners van dit land, voor ons als Nederlanders in het bijzon der, en, als kinderen eener kleine natie, hoog in achting bij alle volken der aarde. O mogten al onze landgenooten meer of minder in dezen hun ne dure verpligtingen beseffen, wij zouden meer onzer afkomst waardigen ons nog tegenwoor dig Vaderland waardig, dat nog als een toonbeeld van orde, eer en deugd daar prijkt voor alle na- tien van Europaonze nationaliteit gevoelen en doen gelden onder de verschillende vreemde vol ken, onder welke wij hier verkeeren, die ons al len eene hoofdneiging van eerbied toevoegen,zoo dra wij hun zeggen aat wij Nederlanders rijnf*^ FRANCIS RAITH- HoRLOOIUAKXR Ju weu KR, Repareert allo aoorton van horiogiw en wil voor rijn iwerk insta,»»; ook maakt bij gouden ringen en alle ande- ire artikelen, die steeds bij bem te koop zyn, tegenover het Wisconsin Huis. n 36 Handelaar in alb^aorte? va^ Keukep-, Kamer- 1'floot Kagchel»; alsook de »lf regeleronde Karijer Kag- ichela, Manufacturier van ahe soorten van Blikken, Pon- |docken en Koperen waren, door hen^zelwajvervaar- Indien UEd. ook mijn tegenwoordig schrift een plaatsje in nwen Nieuwsbode mogt waardig achten, wil ik in een volgend schrijven (zoo de goede God mij leven en gezondheid zal verieenen) n voor den Nieuwsbode eene proeve toezenden, ton de ter en achting icaarin ons Vaderland nog heden ten dage hij de meest geachte vol ken der aarde staal, waaruit gevolgelijk de vraag zal oprijzen, of wij, wij Nederlanders afstammelingen dier beroemde nntie en inboorlingen van dat eervol en bewon derenswaardig plekje grondt, nog verpligt zijn, dien ge boortegrond te eeren, of door onverschilligheid en on dankbaarheid te miskennen en te booneu. Maar dit besef van dure verpligtingen kan, im-1 ne vergeven en Willem van Oranje's God, nog mers mijns inziens, niet opgewekt worden en be stendig werken, zoolang wij niet tot de erkentenis komen, dat wij het Vaderland onregt hebben aangedaan door het te verlaten op zulk eene wijze en in zulk een' tijd als wij gedaan hebben. Wat was toch de eigenlijke de rede waarom wij de meesten onzer—den zoo moeijelijken zeetogt aannamen naar een vreemd land, dat wij niet ken den Dat een ieder onzer het zijn geweten af- vrageimmers bij de meesteu onzer niet zoo zeer om der Godsdienst wille, als wel, om de rampen en jammeren te ontvlugten die het Vaderland, ne vens geheel Europa en nog veel minder dan ve le andere landen, troffen? En waaraan schreven wij de rampen, waaronder wij met geheel Neder land zuchteden, toe? Hoofdzakelijk aan eene slechte regering en de goddeloosheid van het volk en wij vergaten, helaas dat wij zelve behoorden onder diegenen, die den God onzer vaderen als het ware noodzaakten, (door morrende ontevre denheid en luide klagten, onwillig zijnde de alge- meene onheilen mede te dragen) noodzaakten, steeds zwaardere kastijdingen te zenden, opdat wij ons mogten vernederen en Nederland behou den worden. Indien er toch eene zonde is die de Eeuwige Liefde tot kastijdingen dringen moet, dan toch moet het Ondankbaarheid en Ontevre denheid jegens de Hoogste wijsheid en liefde te vens zijn, inzonderheid in hen,die zich Christenen noemen. En buitendien waren wij toch ook geene heiligen. Maar neen, zonder vernedering wilden wij ons liever door eene gewaagde onderneming die jammeren onttrekken, door ons mede toedoen over ons dierbaar vaderland gebragt, om in een vergelegen land een beter heenkomen te zoeken. Was dat Vaderlandsliefde was dat Christelijk gehandeld Van onze zijde beschouwd, en naar mijne begrippen van Godsdienstzin en Vader landsliefdeneen En met welk een' geest ver lieten wij het dierbare erf onzer vaderen De meesten onzer met een geest van verachting en schamperen hoon, een gevoel van wrekende zelfevoldoening, als of ons niets dan ODregt ware aangedaan,en wet en wettige overheid niet aoorden God onzer Vaderen over ons gesteld ware; of an ti ers,als of wij dien magtigen Opperheer als kastij der ook voor onze eigene zonden in een vreemd land konden ontvlugten. Gelukkig echter voor 1, dat wij allen meer of min ondervinden, dat Zijne slaande hand ook tot hiertoe reikt, indien wij namelijk komen tot de erkentenis, dat wij die slagen tienduizend werf hebben verdiend, alleen slechts door ontevredenheid daar en ook hier. Ja, met regt zou men kunnen vragenWaar is de tevredene Nederlander van hen, die in de laatste jaren overgekomen zijn, in Amerika Zij, die het daar niet waren, zijn het helaas? ook nog hier niet en kunnen het met worden, voor dat zij wezenlijk gevoelen, dat zij zelve mede oorzaken waren der Vaderlandsche rampen die hen troffen, zoowel als dergene, die hen treffen in dit geze gend maar ganschniefc door de tuchtigende hond des Heeren onbezocht land. Hoe was het mogelijk, dat wij het Vaderland in zulk een' tijd en op zulk eene wijze onzer af komst onwaardig, konden verlaten, indien den echt Vaderlandslie venden geest en vromen chris ten zin onzer edele vaderen ons had bezield? Zouden wij niet liever hebben geleden en geduld en gearbeid tot herstel van het Vaderland begin nende met en in ons zeiven? Zij, die zoo deden zien reeds hunne pogingen met heerlijke vruch ten bekroond en Nederland nog niet verlaten van een God wiens kastijdingen lieme zijn. O 1 dat al onze landgenooten in Amerika tot de erkentenis mogten komen en tot een ernstig voornemen van vergoeding van het ongelijk en de schande het edele plekje gronds onzer geboor te aangedaan, door zoo veel m ons is te werken voor deszelfs eer en ter handhaving van deszelfe alouden roem, onder zoo velerlei vreemde natiën, door een voorbeeldig eerlijk, matig en strikt chris- N eer lands God, ons, deszelfe zonen, zegenen in al ons doen. O! dat alle onze landgenooten dan ook de waarde, het belang en de verpligting hiertoe inzagen, tot medewerking van eeu weekblad in onze moedertaal, als de Nieuwsbode is en worden kan; daarom eiken regtgeaarden Nederlander reeds dier en waard, omdat het in onze moeder taal tot ons komt, en er daarbenevens geen blad in Amerika gevonden wordt, dat ons zoo veel van onze Ouders eu Broeders en Zusters en Vrienden en speelgenoot en onzer jeugd en Bato's erfdeel in 't algemeen berigten kan. Of is dit alles ons onverschillig? dan zijn wij bastaard Bataven en hebben ten eenenma- je den eernaam van Nederlanders, ja van inenschen verbeurd. Schaamte bedekke dan on- aangezigten voor Indiaan en Neger, en hoe veel te meer voor eenen beschaafden Amerikaan Maar neen zoo verre zullen Nederlanders zich niet vergeten Het edele vuur moge voor eenen tijd zijn verdoofd geweest, uitgebluscht kan het niet zijn, en het moet op nieuw luisterrijk ont vlammen, wanneer ons slechts de namen van zoo vele edelen worden genoemd en herinnerd, als onlangs geschiedde door een onzer waarde land genooten in den Nieuwsbode, die onze kindsheid reeds als halve Goden heeft vereerd en bemind. Onwillekeurig moet dan onze lippen ontvloeijen: Ook Nederland blijft mij steeds heilig; Der vnd'ren grond, zoo rijk aan eer." En met Hklmers zingen wij: Dat hij verga, die, diep verbasterd. Den vaderiandschen grond miskent. Den grond van zijn geboorte lastert, Eu 't heilig graf der Vad'ren schendt Hij loev', maar leve een slaaf der slaven Ziju rif, verworpen, onbegraven, Zij 't aas, waarop 't gevogelt' brast Zijn naam zij elk een vloek in de ooren. En 't kroost, don onverlaat geboren, Zij eeuwig met dien vloek belast Inmiddels verblijf ik met achting, UEd. Dienaar eu Vriend. Chicago, 16 Oct. 1850. H. v. d. KOLK. 8 e r i g t c n oan u r o p a. teliik leven, door onderlinge liefat onder elkander, en algemeene belangstelling je gens allen, waar rij rich ook bevinden. Het dier baar Vaderland zouons onze misstappen volgaar- NEDERLAND. Amsterdam, 16 Sept Heden had binnen onze muren eene van die belangrijke plegtigbe- den plaats, welke tot dusver in ons land tot de zeldzame behooren en vooral voor deze stad nieuw genoemd worden.Wij bedoelen het Nederlandsch letterkundig congres, waarvan de eerste ritting heden ochtend in het gebouw der maatschappij Felix Mcritis gehouden werd. Met een gevoel van opregte vreugde mogen wij roededeelen, dat het denkbeeld, om zulk een feest, hetwelk voor de eerste maal iu het afgeloopen jaar binnen Gend plaats had,ook in ons vaderland,eu wel in de hoofd stad des rijks te vernieuwen, met den besten uit slag is bekroond, zoo als blijkt uit bet groote aan tal van belangstellenden, die zich tot leden van dit congres hadden doen inschrijven en welke bijna alle standen en betrekkingen vertegenwoordigden, om te toonen, dat rij de pogingen tot bevordering van Nederlandsche taal-ènletter-kunde wenschen te ondersteunen. Onder de tegenwoordige leden merken wij niet alleen stadgenooten op,maar ook bewoners van verschillende oorden van ons vader land en onderscheidene zuidelijke broeders uit Belgie. Amsterdam, 20 Sept. De heeren C. E. van Haü en Corap. alhier, die een banner vennooten naar California gezonden hebben, ten einde om standige en juiste berigten uit dat goudland, ten behoeve van den handel van daar ie kunnen ont vangen, hebben thans bij eene circulaire, waarin zij aankondigen, dat rij zich met de consignation aan fabrijkanten en kooplieden belasten, gevoegd eene lijst der meest gezochte handels-artikelen m Californie, met den vermoedelijk en aftrek derzel- ve„ alsmede eene teekening der scboone haven van San Francisco. Het is waarlijk te «erwon-

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 1