muu Voor IJ jaar - - - Voor een jaar - - Voor zes maanden Voor drie maanden - JAARGANG. DONDERDAG Bergss? Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIEN. Voor een jaar. niet boven de 5 regels - - - 5,00. lioven 6. tot 16 regels, voor de eerste plaatsing LOO. Voor 8 regels of minder, dito ------§ 0,50. Voor clké volgende plaatsing0,25. Brieven cn ingezonden stukken franco. 24 OCTOBER 1850. (Eenig orgaan her Ncbcrlanbero in Xoorb Amerika, aan Ijet nientos, ben toestand en* be belangen oan fr'ct (Dnöe en Nieuwe l)aberianb gewijb. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE, only Dntch (or-Holland) paper in the United States, IS PCSLISHKD EVERY THURSDAY, the raic of-§l,50 por annum or §1,00 for six months, Payable in advance. Office: near thB Sheboygan Foundry. TERMS OF ADVERTTrlXO: Sixteen lines or less make a square mare, for 1 week §1,00 j Square, 6 months 2 Weeks 1,25 one year usinesa Cards,' of 5 1 Every subsequent sq. 4,00 lesor less, p,er an. 5,00 I One column,6 mo'ths20.00 juarc, 3 months 3,00 «1 ?ear 30,00 All casual advertisements must be paid for in advance. Postmasters throughout the Uuibn are politely re- ïested to act as agents for this paper. •Lettorsand Communications to be prepaid. J. QUINTUS. Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor. §5,00 8,00 <Aï3il^Ö-tvA'(AU£&i\T. H01LANDSCH fOGEMENT^ WISCONSIN HUIS. 8sto straat Sheboygan. Vriendelijke bediening cn billijke prijzen, verzekeren nii de vunst mijner gererde bezoekers. - JOSEPH SCHRAGE. L. TE3TWUID beveelt zijnen vrienden, als ook het gcccrde Holland- iche publiek, zijn nieuw en wel ingcrigt logomeut: HET KOSSUTIi HUIS. Center Straat, Sheboygan, Wisconsin. n 30 HARRISON C- HOBART. Advokaat enRegts-R tadgever. Sheboygan, Wis. n 2 W- R- G0RSLINE. Advokaat ei Regts-Raadg'cver. Office 8ste straat. Sheboygan, Wis. n B. WTT.T.TA1VIR. Advokaat en Jlegls-Raadgevcr, cu Solliciteur in Kan- selarv. Kantoor aan Pennsylvania Avenue, eeno deur leu oosten van Hafvev McKillip's winkel. n 32 D. TJ. HARRINGTON. Advokaat en Vrodercgter. Kantoor digt bij de Tele graaf Office, Sheboygan, Wis. n 35. 3ugejoitïienë Stukken. OJlCC L L V. VANHER? OEI Advokaat en Rogts-Raadgevorv r hel Postkantoor, Bcffai.o,. Ne .'-York, W. SEAMAN. Zadel-, Gareel-, Kotferinakor, Rijffirg Bokleedef i/„ Winkel aan Pennss lvania. Avenue, bjjjna regt over het Merchant's Hotel, Sheboygan, (Wi-\) n3 MIJNHEER DE REDACTEUR! De van tijd tot tijd in uw geacht weekblad verschij nende artikelen betrekkelijk den Landbouw, doen mij onder verbetering veronderstellen, dat, naardien er nog geen blad in de Nederduitschc taal iu het aangenomen Vaderland der Nederlanders, over dal wetenschappelijk vak hèt licht ziet, het niet ondienstig zou zyn, eeno ru briek doarvap aan LamHbnvxo en Veeteelt tó wijdeu: het hoofddoel der Landverhuizing, in het algemeen geno men, is mijns inziens, beoefening dezer vakken, en de daaromtreqt van lijd tot tijd aan den dog gelegde belang stelling, doet mij vertrouwen, dat dozo rubriek steeds zal wordén aangevuld. Ik heb de eer mij met achting te noomon, UEd. Dvv. Dienaar, Cleveland, 2'5 Sept. 1850. van ALTENA. Astwoord van dë Redactie. Wij zullen binnen weinige nommera meer leesstof kun nen inededeelen, en willen derhalve volgaarne eone ze kere ruimte aan Landbouwen Veeteelt wijden, ons over tuigd houdende, dat zulks bij velo Nedorltmdscho land bouwers grooten bijval vinden zal, én otn hot nut der zaak zelve, én omdat velen hunner liet nimmer op die hoogte brengen zullen, met vrucht werken oVer dat on derwerp in de Engelschc taal to lezen. Het Aftoppen of Snoeijen van het Indiaanseh Koren. Ik ontwaar, dat ook bij sommigen in Amerika de zoo nuttige gewoonte bestaat, om de muis of Indiaanseh Koren af te toppen of te snoeijen. Naar het tijdstip, waarop zulks plaats heeft, te oordeelen, beschouw ik dat deze workzaamheid alleenlijk geschied, om het daarvan afkomend siroo. Daar dat werk, op het juiste tijdstip ge schiedende, niet alleen de afgesnedenc stengels, groen of gedroogd, beter geschikt tot voeder voor het vee maakt, maar liet graan meer cu beter ge halte geeft, waarom eigenlijk het snoeijen meest i plaats hebben, wil ik daaromtrent het volgende mede deelën De mannelijke bloesem aan den top van den. daaraan van bladeren ontblooten stengel, laat, ha voleindigden groei der plant, deszelfs .stuifmeel op de lager aan den zelfden stengel zich bevindende L P. LYMAN. Ilecft juist ontvangen een' groeten voorrsnd Nieuw© Goederen, welke hij goedkoop te koop tjanbiodt voor Contant geld, Granen of Huiden. Do attentie van Hol landers en Duitechers wordt met achting verzocht, door de oftdergo'.ockende. N- DE miE GEBROEDERS- Kruideniers, -Proviand eu Variété Winkel. Hande laar in Franach Dihtsch Speelgoed, Banket, Ster ke Dranken, Wijnen,Sigaren, enz., tegenover de New-York Store, Shebövgan, (Wis) n 5 J. 0. WRIGHT. Bureau- eri Stoel-mafccr; winkel eeno deur west van Moofe Có 's store, Pennsylvania Avenue. Allo soor ten van meubels naar do laatste smaak bestendig voor handen,. Hóllanders, komt en ziet. n31 G. ARENS w Handelaar in Wijnen' en allo soorten van Sterke Dranken, onder welke Echte Hollandsche jenever, Ge zuiverde Ohio Whisky bij de Barrel. Winkel tegen óver het Postkantoor, Sheboygan, WiB. n 35. HOPKINSON CURTIS. Handelaars in 't groot en klein in Kruidenierswaren en Provisies, Schoenen on Laarzen, Wijnen, Sterke D rap ken, enz. Winkel in de Empire blok, hoek van Pennsylvania Avenue en 8ste straat. n. 38. ERANCIS RAITH- HORIOQIZMAKER JüWEUER, Repareert alle sóórten van horlogies en wil voot zijn werk instaan; ook maakt hij gouden ringen en alle ande- ro artikelen, die steeds bij hem te koop'zijn,"tegenover hot Wisconsin Huis. n 36 JAY DEAN. Handelaar in alle soorten van Kouken-,.Kamer- en Plaat Kagchels; alsook de zelf regelerendo Kamer Kag- chels, Manüfactoriorvan alle soorten van Blikken, Pan- doeken en Koperen Waren, door hem zeiven vervaar digde Koebellen, Nagels, enz.—NB. Eenig agent voor Dow» Co's Patent draaijende Spnit-, Regenbak- en Welpompen. Pennsylvania Avenue, Sheboygan, n 9 vrouwelijke bloesem, welke in lange, gekleurde en glinsterende zijdeachtige draden eindigt, val len en voltooit alzoo hét werk dor bevruchting: dit voleindigd zijnde, hetwelk''blijken moet uit bet droog en dof worden der zijdeachtige draden, is de mannelijke stengel'onnut geworden niet alleen, en ontrooft nu de planV vöedseldeclen die totmeer- dere ontwikkeling der vrucht zouden kunnen ver strekken. Dit nu is het regie tijdstip, om dien stengel tót op hot laatste blad boven de vrucht weg te némen, waardoor de voedende sappen ge- noodzaak^' wordén, zich tot eotcn moor beperkten omloop' tebepalén. Niets échter is meer af-té keuren, gelijk bij ve len dé schadelijke gewoonte heerscht,; om de plant te gelijkertijd van al devzolver bladeren tc berpo- vén. Men benadpelt daardoor de plant aanmer kelijk, daar de bladeren niet alleen dienen moe ten om ook nog voedende deelen uit de damp kringslucht te trekken, maar ook de plant, in het warme jaargetijde, de noodige vochtigheid te verschaffen: deze handelwijze stuit diensvolgens de gToeijing, vertraagt de rijpwording of wel belet de volkomene rijpmakihg en vermindert alzoo op eene onmerkbare wijze de qualiteit en quauti- teit van het productvan ALTENA. MATIG H E I D. Daar velen onzer Landgenooten niet genoeg zaam bekend, of door yooroordeelen tegen de Temperanee (matigheids genootschappen) zijn in genomen; anderen in geheele onverschilligheid desaabgaande verkeerenen nog andereu,helaas konden wij hét verbloemen van onze dierbare Landgenooten, die den ouden roem vaD Neder land, hier onder zop vele vreemde nation moes ten-—tfoor Attn openbaar leven moesten handha ven en doen eèrenzich somtijds in onmatigheid te buiten gaan, hun eigen geluk en dat hunner huisgezinnen verwoesten en een' blaam werpen op ons allen, zoo.gevoele ik mij als Nederlander gedrongen, door middel van den Nieuwsbode, die onder den Goddelijken zegen zoo sterken opgang heeft geraaakt,raij door vertaalde stukken,(f)over deze zoo hoogst belangvolle zaak tot mijne Lands lieden te rigten, piet het dringendst verzoek tot kun aller nut, dezelve onpartijdig eu onbevooroor deeld te overlezen en te overwegen; hun eigen ge zond verstand, christenzin en ondervinding betrek kelijk dit onderwerp te raadplegen oh zoo ver- trouwe ik van God, dat mijn arbeid niet ijdel zal zijn, tevens hopende, dat somtaige mijner Chris ten Landgenooten ook het hunne zullen willen toebrengen, ter bevordering van eene Goede zaak die voor duizenden en duizenden reeds het mid del is geweest ter hunner toregtbrenging van de doolpaden des ongeluks en des verderfs tot God en de Deugd, Veel,|a zeer veel kwaads en afschuwelijke zon den orimoetén wij hier, waarvan sommigen onzer in het vaderland slechts naauwelijks den naam hebben gekend. Schaamteloosbedrijft men ze hier voor onze oogenen wanneer wij zien op den slavenhandeldo sabbat schendingde mode van vloeken en zweren, en niet te vergeten de Dron kenschap dezer polken, dan is Nederland een van God gezegend oord boven Amerika, maar daar entegen is hier ook zeer veel goeds, zoowel als in Nederland, en, om maar alleen, en niet anders te noemende weldadige inrigüngen en genoot schappen, die men hier zoowel als in Nederland vindt Onder deze munten.de In- en Uitlandsche Zendeling-, Bijbel- en Traktaatgenootschappen uit De groote sommen gelds die hieraan maandelijks worden, gegeven zijn verbazend. Deze zijn daadzaken dio ontegenzeggelijk bewijzen, dat er ook zeer veel goeds, ja veel Christenen in Ame rika wonen, on in den rang na dézen kunnen vrij nu gerustelijk plaatsen het Matigheids Genoot schap. Laat ons dan den naam van Nederlan ders waardig en wat nog meer zegt, den naam van Christenen waardig, medewerkers zijn van het goede en bestrijders van het kwaad. In sommige onzer Kolonies heeft m3n in de zaak van matigheid, zoo ik verneem, goede maat regelen, genomen. Om hen hierin aan te moedi gen en anderen ter opwekking eu vermaning,laat ik lüer nog eene gelijkenis volgen, toegepast op' het zendeling genootschap, doch door mij op dat der matigheid overgebragt "Vier kinderen waren spelende aan den oever eener s*ioomende rivier. Een derzelve gleed en viel.in het water, dat gelukkig na aan den wal niet zeer diep was. Zijn oud.ere broeder springt hem óogenblikkelijk achter na, grijpt hem en behoed dat hij niet terstond door den stroom werd weggevoerd,waarna de derde in allerijl kwam toe-, geloopen en zij nu met vereende krachten hun. broertje in veiligheid op het strand sleurden. Het vierde kind, een lief meisje van vijf jaren, was ge zien hare handjes ten Hemel uitstrekkende. In haast wend zich nu het viertal naar huis, niet wei nig verheugd over de gelukkige redding en gered te zijn. Zij ontmoeten liet eerst hunnen Rcgt- geaarden Vader, die,, iets buitengewoons iu hen ziende, terstond op hen toeloopt en vraagt wat ,cr gebeurdmogt zijn, waaropzij hem de eene dit.eu de andere dat gedeelte van het gebeurde met geestdrift vertelden. Eindelijk vroeg hij aan zijn dochtertje, dat hij aireede mede in zijne armen sloot: "En gij Mienlje, wat hebt gij gedaan Waarop het meisje antwoordde:" Ik heb gebe den Vaderdal mijn broertje gered mogt worden De van blijdschap verrukte vader beurt haar op zijnen arm en baar wegdragende roept hijZeer goed! Zeer goed! Gij hebt allen het uwe bijge dragen, komt in huis jongens, uwe. liefde wil ik beloonen! En hen met zich nemende, verhaalt zijne huis-, geuooten hunne vertelling, laat hen reinigen er van schoone kleederen voorzien, geeft hun de voor hen naar hunne vatbaarheden kostelijkste geschenken, en neemt hen allen in zijnen wagen tot eon pleizier reisje naar hunne geliefde familie. Verstaat gij wat gij leest Chicago, III. H. v. d. K. [t] Het hier bedoelde artikel een uittreksel tan een rapport der commissie van het Am. Matigheids genoot schap, konden wij om deszelfs uitgebreidheid nu onmo gelijk plaatsen. Wij willen later zien. Volgens de maandelijkscbe opgaven van de Ame rican Messenger is in het laatste halljaar, zijnde van 1 Nov.l849tot den laatsten April dezes jaars,voor 'tAmeri- can Traktaat' genootschap te New-York ingekomen, §161,276,27 en te Boston §35,728,16. Te aamen§197, 6U4;43 rents. Honderd zeven cn negentig duizend en vier Dollars en 43 centen. Laat valsche verdenking zwij gen, waar daden spreken. jïST Met.de mail van 18 October hébben wij zoo veel couranten uit Nederland ontvangen,van welke de jongste van 24 September, dat wij ons, om plaats te winnen voor Amerikaansch nieuws, hoofdzakelijk bepalen tot de berigten van NEDERLAND. Numegen, 3 Sept. Zeker kiesgeregtigde in dit hoofd kiesdistrict beging heden, bij de vervui ling van zijnen eersten bur^erpligt, eene vrij zonderlinge vergissing. Tot het uitbrengen zij ner keuze van leden voor de Provinciale Staten dezer Provincie zich ten raadhuize alhier vervoegd hebbende, bemerkte hij' bij zijne te huiskomst, tot zijne niet geringe ontsteltenis, dat zijn stem briefje nog op tafel lag, en dat hij in zijn ijver voor de behoudende partij in stede van dit docu ment eene kleedcrmakersrekcninj in de bus had gestoken. Zwolle, 8 Sept Met gespannen verwachting ziet men hier den uitslag te gemoet der nieuwe keuze voor de tweede kamer, die Woensdag 11 Sept zal plaats hebben, of namelijk de aristocra tie zal zegepralen door de benoeming van den heer Groen, die in naauwe aansluiting met |en heer v. Halt het tegenwoordig ministerie langs alle wegen tracht te ondermijnen, dan of de be kwame en vrijzinnige candidaatder kiezers-ver gadering, de heer van Diggelen, zal' benoemd wordenmet andere woorden of op oós district vier jaren lang de smet van teruggang zal kle ven, dan of Zwolle rijn ouden roem van vooruit gang zal handhaven. Haarlem, 11 Sept In dé afgeloopene week waren alhier in eene herberg twee lieden, die met elkander twist kregen. Zij verwijderden zich echter van daar, doch op de Nieuwe Gracht al hier rees de twist zoo hoog, dat zij handgemeen werden, met dat gevolg, dat de een den anderen een oor afbeet Hiervan werd aangifte gedaan bij den commissaris van policiemen zocht l>et af gebeten opr, dat nog steeds op de Nieuwe Gracht was liggende, op en transporteerde hét als stuk van overtuiging naar de griffie van dë arrondisse- ments regtbank. Rotterdam, 11 Sept Den 7 dezer vertrok ken van Sneek naar Amsterdam, om vervolgens naar Noord Amerika te verhuizen, dé vrouw en kinderen van P. Konst. vroeger kleermaker én herbergier aldaar. De man zelf was, nu onge veer twee jaren geleden, naar Noord-Amenta vertrokken om aldaar een beter bestaan te zoëken, terwijl zijn gezin, dat hij in ver van ruime omstan digheden achterliet, hem zoude vólgen, zóodra zij ne pogingen in de nieuwe wereld met eenen guustigen uitslag gekroond werden. Hij heeft het tot nog toe niet verder kunnen brengen dan kleedertnakerskoecht, doch heeft evenwel eeni^e dagen geleden 280 tot reisgeld voor zijn gezin overgezonden. (Waar woont hij?) Middelburg, 9 Sept Men leest in de Staats courant van 7 dezer: Bij kon. besluit van 1 Sept 1850,isTiet kantoor der registratie en domeinen voor het 3de en 4do kanton van het lste arrondissement der provincie Zeeland, thans gevestigd to Oostburg, hoofdplaats van het 4de.kanton, verplaatst naar Sluis, hoofd plaats van hèt Sde kanton. Middelburg, 14 Sept Ih hef Handelsblad van gisteren, leest mén het vólgende: De heer van Hall herkozenzeer eervol is in- tusschen de overwinning niet, wanneer men na gaat,. dat meer dan 1500 kiezers door hunne af wezigheid bij dé herstemming getoond hebben, op die herkiezing geen prijs te stellenen nog bijD® 700 kiezers aan zijnen tegenstander dë voorkeur

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 1