%B0tjgan teüiU56ó6e0 J. QUUJTUS, Uitgever Eedacteur. ABONNEMENTS-PRIJS. Voor IJ jaar - - r -------- 2,00. Voor een jaar- - - 1,50, Voor zes maanden 1,00. Voor drie maanden - -- -- -- - - 0,50. Alles volstrekt in vooruitbetuling- le. JAARGANG. DONDERDAG Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DF.R ADVERTENTIE*. Voor een jaar, niet boven de 5 regels - - - 5,00. -Boven 8 tot 16 regels, voor de eerste plaatsing 1,00. Voor 8 regels of minder, dito -----$ 0,50. Voor elke volgende plaatsing0,25. Brieven en ingezonden stukken franco. 17 OCTOBER 1850- (Eenig nrgaan bcr Xcberlaitbers in Noarb Amerika, aan Ijct nieutns, ben toestanb en bc belangen nan Ijet tDuèc en Nicmoe ilaberlanb gexmjb. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE, "he only Dutch (or Holland) paper in the United States, is published every thursday, tthe rate of $1,50 per annum or $1,00 for six months, Payable in advance. J&Ï Office: near the Shoboygan Foundry. terms op advertising Sixteen lines or less make a square.) Square, 6 months $5.00 ono year 8,00 Every subsequent sq. 4,00 One column,6 mo'ths 20,00 1 year 30,00 quaro, for 1 week$1,00 2 weeks 1,25 lusiness Cards, of 5 s or less, per an. 5,00 Square, 3 months 3,00 All casual advertisements must bo paid for in advance. Postmasters throughout the Union are politely re- mested to act as agents for this paper. -Letters and Communications to bo prepaid. J. QUINTUS. Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor. HOLLANDSCH LOGEMENT- WISCONSIN HUIS. 8sto straat Shoboygan. Vriendelijke bediening on billijke prijzen, verzokeren hij de gunst mijner gecerde bezoeker». „I JOSEPH SCHRAGE. amaee-KaauacdtJf. L. TESTWUID beveelt zijnen vrienden, als ook het geeerde Ilolland- sclie publiek, zijn nieuw en wel ingerigl logement: HET KOSSUTH I1U1S. Center Straat, Sheboygan, Wisconsin, n 30 HARRISON C- HOBART. Advokaat en Regts-Roadgcvcr. Sheboygan, Wis. n 2 W- R GORSLINE. Advokaat en Ibegus-Raadgever. Office 8ste straat. Sheboygan, Wis. n 2 B. WILLIAMS. I Advokaat en Regts-Rnadgever, en Sollicitenr in Kan- I wlary. Kantoor aan Pennsylvania Avenue, ecno deur ten oosten van Harvey McKillip's winkel. n 32 D. U. HARRINGTON. Advokaat en Vrederegter. Kantoor digt bij ile Tele graaf Office, Sheboygan, Wis. n 35. L V. VANDERPOEL. Advokaat en Regts-Raadgever, Ojjior. orer het Postkantoor. Buffalo, Nfav-York. W. SEAMAN. Zadel-, Gareel-, Koffermaker, Rijtuig Bekleeder enz. Winkel aan Pennsylvania Avenue, bijua regt over het Merchant's Hotel, Sheboygan, (Wis.) n 3 A. P. LYMAN. Heeft juist ontvangen oen' grooten voorraad Nieuwe Goederen, welke hij goedkoop te koop aanbiedt voor Contant geld. Granen of Huiden. Do attentie van Hol landers en Duitschers wordt met achting verzocht, door <lc ondergeteekende. N- DE VTT.T/E GEBROEDERS- Kruideniers, Proviand en Variété Winkel. Hando- laar in Fransch Duitsch Speelgoed, Banket, Ster ke Dranken, Wijnen, Sigaren, enz., tegenover de New-York Store, Sheboygan, (Wis) n 5 J. 0. WRIGHT. Bureau- en Stool-maker; winkel ceno dour west van Moore Co 's store, Pennsylvania Avonue. Alle soor ten van meubels naar de laatste smauk bestendig voor handen, Hollanders, komt en ziet. n31 G. ARENS Handelaar in Wijnen en allo soorten van Sterke Dranken, onder welke Echte Hollandsche Jenover, Ge zuiverde Ohio Whisky bij do Barrel. Winkel togea over het Postkantoor," Sheboygan, Wis. n 35. H0PKINS0N CURTIS. Handelaars in 't groot en klein in Kruidenierswaren on Provisies, Schoenen en Laarzen, Wijnen, Sterke Dranken, enz. Winkel in dc Empiro blok, hoek van Pennsylvania .Avenue en 8ste straat n. 38. FRANCIS RAITH- Horlogiemaker Juwelier, Repareert alle soorten van horlogies cn wi! voor zijn werk instaan; ook maakt hij gouden ringen en alle ande re artikelen, die steeds bij hem te koop zijn, tegenover hot Wisconsin Huis. n 36 JAY DEAN. Handelaar in alle soorten van Keuken-, Kamer- en Plaat Kagchels; alsook de zelf regelerende Kamer Kag- chels, Manufactnrier van alle soorten van Blikken, Pan koeken en Koperen waren, door hem zeiven vervaar digde Koebellen, Nagels,' enz.NB. Eenig agent voor Dowh Gó'e Patent draaijende Spuit-, Regenbak-en Welpompen. Pennsylvania Avonue, Sheboygan, n 9 Voor den Sheboygan Nieuwsbode. HET VOOROORDEEL. Dat de vooroordeelen ten allen tijde de goede instellingen en voor den mensch nuttige voort brengselen hebben tegen gewerkt, zal wel nie mand in twijfel trekken, zelfs niet diegenen, wel ke nog-heden ten dage met dezelve belicht zijn. Tot bevestiging dezer waarheid behoef ik slechts te wijzen op het zoo algemeen verspreid on nuttig aardgewas, hetwelk dagelijks door millioenen van menschen tot een heilzaam voedsel gebruikt wordt,, den aardappel. Immers jong en oud,rijk en arm, allen zegenen die gave des Hemels En dit wel dadig geschenk werd evenwol langen lijd door de vooroordcelen met een versmadend oog als ecne slechte kost aangezien. Volgens sommigen in den jare 1565 door Hawkins van Amerika naar Europa overgebragt en het allereerst in Ierland, vervolgens in Engeland, Nederland, Frankrijk, Duitschland en Zwitserland aangekweekt;voIgens anderen eerst in het jaar 1586 door den Engel- schen Admiraal Francis Drake het eerst naar Europa overgevoerd, werd deze zoo geliefkoosde aardvrucht eerst in het midden der achttiende eeuw, in alle standen der maatschappij als cene dierbare spijze voorgezet, en nog eerst moest eenen Parmenfcier in Frankrijk zich aan liet hoofd plaatsen,om door uitgestrekte beplantingen en liet bewaken derzelve de algemeene belungstelliug in en nieuwsgierigheid naar die vrucht optewekken, en door het geven van gelegenheid tot ontvreem ding de algemeene verspreiding te bewerkstelligen. Zoo lang werkte dus ook hierop de magt des vooroordeels Geene overredingen, maar slechts eenen slimrnen vond was in staat de verspreiding te verhaasten, en het bebouwen van toen af aan van duizende akkers met die vrucht, voltooide de zegepraal van den aardappel. Een ander.maar in onze dagen niet minder be langrijk voorbeeld is de Koepok-inenting of Vac cine. Hoe is het mogelijk.dat in eene eeuw als de tegenwoordige, de vooroordcelen ook liierop hun nen invloed uitoefenenMen sluit niet alleen zijne oogen voor het gezond verstand, maar men beleedigt zelfs de Goddelijke Majesteit, naardien het Opperwezen aan den sterveling het zuiver oordeel geschonken, en der natuur hare regten gegeven heeft, om den mensch het ware cn goede aan te duidenwaarvoor hot ondankbare schep sel, met vooroordeelen behebt, de goedheid van het Opperwezen miskent, en volhardt, zich blind te houden, daar hij klaar ziet dat het de wil zijns scheppers is. Maar dezulke zien dan ook hunne teedere en geliefde spruiten misvormd en liet meerendeel het slagtoffer worden eener vernielen de ziekte, om welke uit te roeijen, het den ont- sterfelijkën Jknner alleen vergund was, het heil zame middel daarvoor aan de oude wereld be kend te maken; en na hem Noord-Amerika aan den als staatsman en geleerde hooggeschattenPre- sident der Vereenigdo Staten, Jefferson, aan wien zijn vaderland de invoering daarvan ver schuldigd is, welke hij tevens onder dc stammen der wilden trachtte te verspreiden. En wanneer onze dierbare panden, door die verderfelijke ziek te aangetast,van gelaat geschonden, of het slagt offer geworden zijn, dan verscheurt zich het ou derlijke hart, dan doet men elkander bittere ver- wijtingen, en gevoelt men berouw over zijne dwa ling, waartoe de vooroordeelen aanleiding gege ven hebben Deze voorbeelden doen ons zien dat, hoe sterk de vooroordeelen ook zijn mogen, zij echter niet bestand zijn tegen den magbgen arm des tijds, die ze voor en na ten onder brengt Zij doen ons ook zien dat degenen, die deze op eene slaaf- sche wijze aankleefden, zich naderhand over hun ne zwakheid (zoo niet eigenzinnigheid) beklaagd hebben. Indien echter de mensch zich zeiven vraagde wat vooroordeel zeggen wil, en deze vraag naar behooren onderzocht, zoude bij in de eerste plaats bevinden, dat hetzelve niet anders beteekent dan een ongegrond oordeel,eene dwaze vooronderstel ling of vooringenomenheid of liever een oordeel, hetwelk men velt voor dat men alles onderzocht heeft;terwijl bij in de tweede plaats, de schade lijke gevolgen daarvan inziende, zich alzoo wach ten zou, om aan ligte oordeelvellingen gehoor te geven. Een bevooroordeeld mensch is dus ie mand, welke zonder kennis van zaken durft oor- deelen,cn schier alles naklapt,wat hem door een' tegenstrevenden geest in den mond gelegd wordt, die, hoezeer ook van de waarheid overtuigd, ech ter uit eene soort van eigenzinnigheid, of uit ei genbelang, zulke zwakke menschen noodig heeft om zijn oogmerk te bereiken. Uit het eene en andere besluite men echter niet, dat wij al wat nieuw is blindelijk moeten vol gen. Neen, de natuur heeft ons met verstand en oordeel begaafd, om alles te onderzoeken en te doorgronden, waartoe de rede ons hare behulp zame hand biedt Yihdt men zich tot deze na- vorschingen te zwak, dan verlaat men zich op de ondervinding van die mannen, welke, zonder met vooroordeelen behebt te zijn, door hunne kunde en geleerdheid het vertrouwen der maatschappij eu in dezelve een' eervollen stond verkregen heb ben. Zoo ziet men ook, en dit is zeer natuurlijk,dat alle nieuwe instellingen met vooroordeelen te kam pen hebben. Men wijkt niet gaarne van de oude af, voor dat men wete of de nieuwe beter zijn. Doch wanneer iemand van het goede derzelve overtuigd iswanneer hij het nut er van gezien en ondervonden heeft en nog blind is voor de waarheid, dan kan men van zulk een' niet zeg gen dat hij bevooroordeeld, maar dat hij koppig of eigenzinnig is; en daarbij dikwijls de verwaand heid heeft, om op losse gronden te beweren, dat het zijne, hoe gebrekkig het ook zijn mag, altijd beter is dan het andere. Zoo is het gelegen met alle nieuwe uitvindin gen zoo is het ook hier met de invoering van een nieuwsblad iu de Nederduitsche taal. Het goede ondervond steeds tegenwerking. Men verliest,be- vooroordeelt het eigenaardige, van bij den vreem de een blad in eigen taal te kunnen lezen, uit het oog, cn offert die zoete gewaarwording, die de nog niet van den geboortegrond losgerukte ziel gevoelt, aan het vooroordeel op. Men waant dat in het aangenomen vaderland het lezen van zulk een nieuwsblad overtollig is, daar men met een weinig kennis der Hoogduitscke en Engelsche talen de berigten en nieuwstijdingen waaraan men het meest behoefte gevoelt, in de alhier zoo menigvuldig verschijnende dagbladen bijna kos teloos kan lezen.LandgenootenBroeders dat ziju wij immers allen, als kinderen van een gemeenschappelijk vaderland, kan, mag dat zoo blijvenNeen, verzaakt in dezen, alwat naar voor oordeel of onverschilligheid zweeft, en bedenkt, dat een orgaan in onze moedertaul, het Neder- landsch nationalismus ook aan deze zijde vau den Atlantischen Oceaan,in het Mississippi dal en aan de boorden van den Ohio kan doen in stond hou den. Bedenkt, dat een blad in de taal geschre ven, waarin wij het eerst den zoo dierbareu va dernaam leerden stamelen, de betrekking met dat vaderland kan doen onderhouden, in weer wil dat landen en zeeen ons van hetzelve schei den; met dat Vaderland, hetwelk wij allen als Vaderland met weemoed verlieten met dat Va derland, waar eens onze wieg op stond en waar wij dachten dat eens ons graf zou staanwaar wij dierbare betrekkingen, bloedverwanten en welmeenende vrienden moesten achterlatenwaar de graven liggen onzer kinderen en nabestaanden, Bedenkt, dat het lezen van zulk een blad, met en benevens godsdienstige en burgerlijke vcreenigin- gen, onderling liefde, vertrouwen en eensgezind heid verwekt, waardoor alleen eenen hechten band tussclien Landgenooten kan gevormd worden. Neen, ons Nationalismus mag hier op vreemden bodem niet verloren gaan. Dat Vaderland, die taal mag ons niet onverschillig worden. Dat Va derland, waaraan zulk een grootseh verleden is verhonden, dat zoo veel edelen teelde, waarvan wij ons met trotschheid het nakroost mogen noe men, die onder de eerste waren in ons werelddeel, welke in volheid en zuiverheid den naam van mensch en christen hebben godragen, en waar van Helmers naar het hart van Neerlands volk Mijn zoon zoo ge eenmaal zwerft in vergelegen oorden. Dóar hoort een* onverlaat, die, bassend uit zijn niet. Op Hollands grootheid schimpt, op ons zijn zwadder schiet! Uw ziel zij op den worm niet straks in toom ontstoken Noem slechts de Ruijters naam! en Neerland is gewroken- Die taal, waarin de Vorst der Nederlandsche Barden de nooit volprezene Vondel', overvloei- jende van liet edelste gevoel voor het schoone en groote, de stoutste 'en heerlijkste beelden maalde 1 Die taal, waarmede die verheven zanger reeds tooverde, toen Frankrijk nog geen Corneille kende, de Britten niet dau wausuiaak hoorden, en Duitschland voor de kunst als in een diepen nacht begraven lag. Nog eens dan, Broeders Nederlanders slui ten wij ons als een eenig man aan, aan al dat ge ne wat ons Nationalismus kan doen bewaren, de betrekkingen met onzen geliefden geboortegrond kan doen onderhouden, de taal onzer vaderen kan doen blijven beoefenen. Maken wij gebruik van al de ons daartoe ten dienste staande middelen. Dan eerst voorzeker zullen wij door de beoefe ning dier echte burgerzin, op Amerika's vrijen bodem liet ware Burgerheil kunneu deelachtig worden. Ten slotte roep ik met den verdienstelijken van Someren uit, behoudens eene kleine veran dering; De taal, die zalige ouders spraken, Zal die een deugdzaam kind verzaken Neen, Broeders Landgenooten neen! Reeds snoeren ons de liechtste banden, Leest slechts de taal der Nederlanden. En niets rukt ooit dien band van eeu Op dan, o Edele Kunstgenooten Bouwt Neerlands taal met moed en kracht. De taal, uit uwe pen gevloten, Vergaat niet in der eeuwen nacht. Neen dankbaar zal nog lang na dezen, Uw nakroost eens dat schrijven lezen, Wijl nog hun borst als de uwe brandt; En de eigen zucht, die ons doet blaken, Zal dan uog luid' hun boezem slaken Lang leev' de taal van Nederland Cleveland, Sept 1S50. van Altsna. jöcrigien oan (Europa. NEDERLAND, 's Gravenhage, 7 Sept. Van wege de Com missie van Landbouw in Gelderland wordt,onder dagteekening van den 27sten Augustus j.l.be- rigt dat, na gedaan onderzoek, dc bekende aard appelziekte zich alom in dat gewest, in meerde re of mindere mate heeft geopenbaarddat tot heden slechts op weinige plaatsen het bederf zich tot den knol uitstrekt ;dat 't gepote op zware gron den en hij groote bemesting het meest lijdende is, doch overigens algemeen de goede kwaliteit ge roemd worat van die aardappelen, welke niet door de ziekte zijn aangetast, en thans uitgedolven en gebruikt worden, al zijn ze zelfs met aange stoken knollen vermengd en dus aan dezelfde in vloeden blootgesteld geweest, terwijl dit vroeger niet het geval was, daar alstoen ook de nog bruik bare van mindere kwaliteit waren. Op de hoogere gronden vertrouwt men alge meen, dat de ziekte weinig schade zal veroorza ken, daar zij zich, ten gevolge der weersgesteld heid, zeer laat ontwikkeld heeft. Daar dit jaar de aardappel in groote hoeveel heid is uitgepoot geworden, bestaat er vooralsnog geene vrees,dat er gebrek aan dit algemeen onont beerlijk voedsel zal ontstaan. Staats- CL Ten blijkedat de gezondheids-toestand van H. M. onze geliefde Koningin niet zoo gunstig is als Duitsche nieuwstijdingen en andere berigten schijnen te willen doen gelooven, meldt men wis, dat Z. M. de Koning den heer Éverard vat Brus sel heeft ontboden.ten einde omtrent den toestand dier Vorstin geraadpleegd te worden. Wijders vernemen wij van eene zeer geloof- Zie verder vierde bladzijde.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 1