C$3 J. QUINTU9, Üitgêver Sc Redacteur. ABONNEME.NTS-PRIJS. Voor IJ jaar - -S 2,00. Vöör eön jaar 8 1,50, Voor zee maanden1,00. Voor drie maanden - -•-•--•-8 0,50. Alle» volstrekt in vooruitbetaling. Ie. JAARGANG. DONDERDAG Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIES. Voor een jaar, niet boven do 5 regelq - - - 5,00. Boven 8 tot 16 regels, voor de eerste plaatsing 1,00. Voor 8 regels of minder, dito0,50. Voor elke volgende plaatsing ------$ 0,25. Brieven en ingezonden stukken franco. 10 OCTOBER 1850. No. 48. genig orgaan tier Xebcrlanbcrs in JToorti Amerika, aan Ijct nicnos, ben toestanb en be belangen turn bet (Dnbe en Xicnmc babcrlanb gcroijb. THE SKEBOYOAN NIEUWSBODE, The only Dutch (or Holland) paper in the United States, 13 fübll5hed evert thursday, at the rate of $1,50 per annum or $1,00 for six months, JST Payable in advance. J&2 Office: near the Sheboygan Foundry. terms op advertising: Sixteen lines or less make a square.") Square, for 1 week $1,00 j Square, 6 months $5;00 „2 weeks 1,25 one year 8,00 Business Cards, of 5 Every subsequent sq. 4,00 lines or less, per an. 5,00 One column,^ mo'ths 2U.U0 Square, 3 months 3,00 «1 year 30,00 All casual advertisements must be paid for in advance. Postmasters throughout the Union are politely re quested to act as agents lor this paper. Letters and Communications to be prepaid. J. QUINTUS. Shebovgan, Wisconsin. Publisher Editor. H0LLANDSCH LOGEMENT- WISCONSIN HUIS. 8ste straat Sheboygan. Vriendelijke bediening en billijke prijzen, verzekeren mij de gunst mijner geeerde bezoekers, n 1 mor' JOSEPH SCHRAGE. L. TEST WK ID beveelt zijnen vrienden, ais ook het geeerde Holland- ache publiek, zijn nieuw en wel ingerigt logement: HET KOSSUTH HUIS. Center Straat, Sheboygan, Wisconsin, n 30 HARRISON C- H0BART. Advokaat enRegts-R .adgever. Sheboygan, Wis. n 2 W R GORSLINE. Advokaat en Regis-Raadgever. Office 8sto stront. Sheboygan, Wis. n 2 B. WILLIAMS. Advokaat en Rdgts-Raadgevor, en SolKciteur in Kan aelary. Kantoor aan Pennsylvania Avenue, eene deur ten oosten van Harvev McKiliip'a winkel. n 32 D. U. HARRINGTON. Advokaat en Vredoregter. Kontoor digt bij de Tele graaf Office, Sheboygan, Wis. n 35. öerigten a n (Enrojja. L V. VANDEBÏOEL. Advokaat en Regts-Kaadgever, i over het Postkantoor. Bitfalo, New-Yors. W. SEAMAN. Zadel-, Gareel-, Koffermaker, Rijtuig Bekleeder enz. Winkel aan Pennsylvania Avenue, bijna regt over het Merchant's Hotel, Sheboygan, (Wi9.) n 3 A P. LYMAN. Heeft joist ontvangen een' grooten voorraad Nieuwe Goederen, welke bij goedkoop le koop aanbiedt voor Contant geld. Granen of Huiden. De attentie van Hol landers en Duitschera wordt met achting verzocht, door de ondergetekende. N- DE VULE GEBROEDERS Kruideniers, Proviand en Variété Winkel. Hande laar in Fraosch Duitsch Speelgoed, Banket, Ster ke Dranken, Wijnen, Sigaren, enz., tegenover do New-York Store, Sheboygan, (Wis) n 5 J. 0. WRIGHT. Bureau- en Stoel-maker; winkel eene deur west van Moore Co 's store, Pennsylvania Avenne. AUe soor ten van meubels naar de laatste smaak bestendig voor handen, Hollanders, komt en ziet. n3l G. ARE NS- Handelaar in Wijnen en alle t oorten van Sterke Dranken, onder welke Echte Hollandsche Jenever, Ge zuiverde Ohio Whisky bij de Barrel. Winkel tegen over het Postkantoor, ShebOygAM', Wis. n 35. H0PKINS0N CURTIS. Handelaars in 't groot en klein in Kruidenierswaren en Provisies, Schoenen en Laarzen, Wijnen, Sterke Dranken, enz. Winkel in de Empire blok, boek van Pennsylvania ^venue en 8ste straat. n. 38. PRANCIS RAITH- Hordooiemaber Juwelier, Repareert alle soorten van horlogies en wil veor zijn werk instaan; ook maakt hij gouden ringen en alle ande re artikelen, die steeds bij hem te koop zijn, tegenover het Wisconsin Huik n 36 JAY DEAN. Handelaar in alle 'sóórten van Keuken-, Kamer- en Plaat Kagcbeta; alsook de zelf regelerende Kamer Kag- cfcelé; Maharactarièr vah alle soörtéri vRn Blikken, Pan- doeken :éa- Koperen Waren, door hem.zeiven vervaar digde Koebellen, Nagels, enz.—NB. Eenig agent voor Down Go's Patent draaijende Spuit-, Regenbak- en Welpompen. Pennsylvania Avenue, Sheboygan- i NEDERLAND. Amsterdam, 28 Augs. De expeditie tegen Algiers door de vereenigde Engelscli-Nederland- sche vloot, tenjare 1816, is een van de heldenfei ten ter zee, die de NederL vlag haren inde 17de eeuw verkregen roem waardiglijk doen handhaven De herinnering aan den dag van den 27sten Augustus 1816, zoo levendig gebleven in ieder vai e landsch hart, is voorzeker niet uitgewischt bij hen,die,door hunne deelneming aan dien togt, zoo krachtdadiglijk hebben bijgedragen tot den schitterenden uitslag der expeditie, en het is dan ;x»k niet te verwonderen, dat een zee-officier, die destijds over een' der Nederlandsche bodems be vel voerde,met andere officieren volgaarne gehoor gaf aan de uitnoodiging van eenigen hunner, om gisteren, zijnde de verjaardag van den strijd,door eene reünie, de feestelijke herdenking daaraan te vieren. De 39 nog in leven zijnde wapenbroeders van de 122, die den togt naar Algiers hebben me- d -gemaakt, zijn alzoo grootendeels gisteren bij eengekomen in den tuin de Nederlandenbuiten de Leidsche poort alhier, alwaar de reünie heeft plaats gehad. Amsterdam, 3 Sept Door de Nederlandsche Handelmaatschappij zijn weder bevracht Sschept n Rotterdam, 30 Augs. Men verneemt dat in deu stedelijken raad alhier eenstemmig tot afschaf fing van de broodzetting besloten is, behoudens de goedkeuring der Gedeputeerde Staten van de ze Provincie. Wordt deze goedkeuring ontvan gen,dan zal de uitvoering van het besluit met een streng toezigt op de hoedanigheid van het brood vergezeld gaaD. 's Gravenhage, 31 Augs. Sedert eenige we ken bevinden zich hier te lande de Hannoversche W sserbau-director Peener en de heer Er kielen, ministerieel referent bij het dep. van binueni. za ken te Hannover. Het voorname doel hunner z -nding is eene verbinding tusschen de Nederland- .-che en Hannoversche waterwegen voor te berei den. Tot bereiking van dat doel heeft de Hanno versche regering de tusschenkomst van het Ne- d ilandsche gouvernement ingeroepen, en moeten genoemde heeren inlichtingen hebben ontvangen nopens de hier te lande bestaande plannen van ka nalisatie in de provincie Overijssel en Drenthe, en zullen zij ach op de plaats zelve vergewissen win de wijze, waarop die werken zullen worden onderno- m n en uitgevoerd, in verband met de plannen, die in Hannover, ter verlenging dier waterwegen tot de Eems mogten bestaan of kunnen worden ontworpen. Men mag zich 'van die zending, in het belang van handel en scheepvaart,tusschen Ne derland en NoordDuitschlaudveel goeds be'o. en. Zwolle, 28 Augs. Het gerucht is hier alge meen verspreid, dat onze gouverneur,de staatsraad Brucede betrekking van gouverneur-generaal van Neerlandsch Indie heeft aangenomen en reeds in het begin t an de maand October aanst der waarts zal afreizen. CAls zijn opvolger in deze proviocie worden reeds a a genoemd, de heeren Duynzaer van Twist, herkozen lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal, cn van Sonsbeck, minister van buitcnlandsche zaken.) Men verhaalt verder, dat Z.H.E& Gest rich zoude doen vergezellen door den heer 1). van Schreven, thans commies r.an het provinciaal gou vernement en geheim secretariseen man, wiens kunde en scherpzinnigheid hier door iedereen op grooten prijs wordt gesteld en van wiens werkza- men ijver 't gouvernementen moeijelijke betrekkin gen, de voldoendste uitkomsten mag verwachten. LEEbwAKDEN, 29 Augs. In Vriesland is we der last gegeven tot het dooden van 9 runderen, makende met de laatst gedane opgaaf een totaal van 767 runderen. Groningen, 2 Sept. Zekere Wiebrand Dijk man, van beroep timmermansknecht, uit Leer in Oostvriesland, tijdelijk alhier werkzaam, heeft Vrijdag morgen LI. een einde aan zijn leven ge maakt, door rich in een' stal, waar hij werkzaam was, te verhangen. De redenen, welke hem tot dit besluit hebben gebragt, rijn onbekend. Hij stond bekend als een goed en oppassend werkman en was ongehuwd. De heer Gouverneur dezer provincie heeft 1.1. Zaturdag, den laatsten dag waarop hij als zooda nig nog in functie was, atscheid genomen van de ambtenaren ter griffie van deze provincie. Allen waren bij dat plegtig afscheid getroffen. De nieuw benoemde Commissaris des Kooings in deze provincie heeft heden, in eene buitenge wone vergadering van Gedeputeerde Staten, het voorzitterschap over dat collegie aanvaard. Groningen, 5 Sept. De circulaires van den 31 Aug. 1.1. en den 2 dezer, waarbij de afgetre den Staatsraad, Gouverneur dezer provincie aan de plaatselijke besturen in dit gewest mededee- ling heeft gedaan van het aan denzelven verleend eervol ontslag uit de betrekking van Gouverneur dezer provincie,en de nieuw benoemde Staats raad, Commissaris des Konings aan dezelfde be sturen kennis geeft van 't aanvaarden van die be trekking, luiden als volgt: 1). Het heeft Z. M. den Koning behaagd, bij besluit van den 22 dezer, no 1mij, met den 1 September eerstkomende, eervol ontslag te ver- leenen uit mijne betrekking van Gouverneur der provincie Groningen, onder dankbetuiging voor de door mij gedurende vele jaren in die betrekking bewezen diensten. Mij verpligt achtende, UEd. hiervan bij de ze kennis te geveu, gevoel ik mij tevens gedron gen, UEd mijnen opregten dank te betuigen voor de welwilleude medewerking, mij door UEd. in de vervulling mijner ambtspligten, gedurende een tijdvak van twintig jaren bewezen, terwijl ik de eer heb mij in uw vriendelijk aandenken aan te bevelen." 2). Door Zijne Majesteit benoemd zijnde tot H.D. Commissaris in deze provincie, geef ik mij de eer UEd. te informeren, dat ik op gisteren de ze betrekki.ig heb aanvaard. De eer, welke mij hierdoor is te beurt geval len, wordt verhoogd door het genoegen van daar door met UEd. iu betrekking te komen. Ik zal mijne pogingen bij de uwe voegen, om voor Vaderland en Koning nuttig te zijn, en meer bijzonder te behartigen de belangen van dit aan zienlijk gewest, terwijl ik mij tot dien einde in uwe welwillende medewerking aanbeveel. Men leest in den Kaleidoskop: Een kluch tig incident heeft, naar wij vernemen, met de stembus van Dinxperlo plaats gehad. De heer Baldaar belast met de overbrenging der stemming naar de hoofdplaats van het distrikt, leidde zijn weg hem voor een gedeelte over Pruis- sisch grondgebied. Naauwelijks hierop aangeko men, werd hij door eenige Prtiissische commie zen aangehouden, om te onderzoeken, of hij ook contraband bij zich had. Men wilde weten wat hij vervoerde, en roet zijne verklaring, dat het de kiesbos met Wahhettel was, werd geen genoe gen genomen. Of er nu redenen bestonden, om den heer B. van smokkelen te verdenken, of de vrije verkiezing in de oogen der ambtenaren van Friedrich Wilhelm contraband is, weten wij niet; doch de heeren Pruissen namen dc stem bus in beslag en wilden die met geweld openen, om den inhoud te onderzoeken. Slechts met de grootste moeite gelukte het den heer B. dit te verhinderen, en niet dan door de bus in bewaring der commiezen te laten, tot ltij den burgemeester en verdere autoriteiten zou opgehaald hebben, om de waarheid zijner bewering te staven, en de onschuldige stembus van alle verdenkiug van smokkelgoederen te bevatten, te hebben gezui verd. Er was voorts alle inspanning noodig, om de stembus op den bepaalden tijd ter plaatse liarer bestemming te krijgen." Utrecht, 1 Sept. De afgetredene Gouver neur dezer provincie, de heer F. van de Poll, heeft openlijk aÉcheid genomen uit zijne betrek king, bij eene toespraak, waarvan de aanhef luidt als volgt: "Aan de Ingezetenen der Provincie Utrecht "Krachtens 's Konings besluit van den 22sten LL, op heden mijne functien als gouverneur der provincie Utrecht eindigende, gevoel ik behoefte een laatst vaarwel aan de ingezetenen van bet zel ve toe te brengen, en de verzekering te geven, dat ik hen met leedwezen verlaat, en dat, wat ook sommige dagbladen goedgevonden hebben, tegen, alle waarheid aan, te verspreiden, nimmer bij mij het denkbeeld is opgekomen mijn ontslag uit de ze mijne betrekking te vragen, of mijne functien uit mij zeiven neder te leggen. Integendeel,toon de Minister vanBinnenlandsche zaken mij op den 17den Aug. naar 's Ha ge hed opontboden, en mij het voorstel deed, dat ontslag uit mij zelvcn te vragen,bëb ik dien staat ambtenaar, alzoo het mij niet bleek, dat dat voorstel mij op 's Konings last gedaan werd, zeer kort en stellig mijne weigering te kennen gegeven, met bijvoeging, dat er bij my daartoe geene dc minste reden bestond, dat ik te zeer gehecht was aan de ingezetenen van dat ge west, en dat ik zoude meenen, te kort te doen aan het vertrouwen, mij door drie Vorsten uit het Huis van Oranje gedurende 37 jaren bewezen, indien ik in deze oogenblikken vooral, mijnen Koning ver- lietDat ik van dit mijn stellig voornemen aan Z. M. zeiven zoude kennis geven, zoo als zulks dan ook door mij is gedaan.Wel verre dus dat ik eene poging gedaan zoude hebben tot nederleg- gmg mijner functien, is het daartoe door den mi nister van binnenlandsche zaken gedaan voorstel stellig afgeslagen en van de hand gewezen. Dat ontslag is mij intusschen, op de rappor- van dien Minister, toegezonden,eervol en onder dankbetuiging voor mijne gedurende vele jaren bewezene diensten en ik moet s Konings besluit eerbiedigen cn gehoorzamen. Uitslag der Algemeene Verkiezingen van Leden voor de Tweede Kamer der Staten GeneraaL Verkozen in het Hoofd-Xiesdistrict Groningen, Een lid. Herstemming tusschen de heeren Blaupotten Calo en mr. B. Wichers. Hoofd-Kiesdifitricl Appingedam, Twee leden. De heeren J. F. Zijlker en dx. R. Westerhoffi dito Zuidhoro, Een lid. De heer Geert Reinders. dito Assen, Twee leden. De heer mr. J. L. Graaf van Heiden Reinestein. Voor hot tweede lid herstemming tusschen de heeren mr. P. van der Veen en N. L. Graaf van Randwijk, dito Leeuwarden, Twee leden. De heer mr. J. Dirks. Voor het tweede lid herstem ming tusschen de heeren dr. W. R, Baron van Hoevell on mr. A. F. Jongstra. dito Sneek, Twee leden. De heeren mr. H. U. Huguenin en mr. A. F. Jongstra, dito Dokknm, Een lid. De heef J. T. ter Bruggen Huhenhoitz. dito Stecnwijk, Een lid. De heer mr. A. J. Duijmaer van Twist dito Zuiphen, Twee leden. Do heeren mr. J. P. P. baron van Zuylen van Nije- volt en mr. W. A. Dullert dito Amersfoort, Twee leden. De hoeren mr. A. W. Engelen en mr- S. van Wal- chren. dito Alkmaar, Twee leden. De heeren mr. H. J. Smit en S. A. de Moraaz. dito Hoorn, Twee leden. De heeren mr. W. J. C. van Hasselt en mr. D. van Akerlaken. dito Dordrecht, Twee lerion, Do heeren mr. J. S. Lotsij. Herstemming voor het tweede lid tusschen de heeren mr. P. Blussé van Oud Alblas eu A. Vogelsang. dito Eindhoven, Tweo leden. De heeren J. F. van dér Heide en mr. J. B. Bots. dito Boxmeer, Een lid. De heer mr. J. B. Hengst dito Maastricht Twee leden. De heeren mr. Ed. Borrel en mr. C. de Lbnpens. dito Roermond, Twee leden. Herstemming tusschen de heeren de Lom de Berg; van Wijlich; Leclerc en Bontamps. dito Middelburg, Twee leden. De heeren mr. J. J. Slicber van Domburg en mr. D. van Eek. dito Zierikzee, Een lid. De heermr. S. H. Anernaet Zie verder vierde bladzijde.)

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 1