%êo\%m J. CtULNÏuS, Uitgever Eedacteur. ABONNEMÊNTS-PRUS. Voor 1| jaar2,00. Voor een jaar - - -1.50, Voor zes maanden- - - - 1,00. Voor drie maanden 0,50. Alles volstrekt in vooruitbetaling. Ie. JAARGANG. DONDERDAG immhbu Verschijnt eenmaal per week, PRJJS DER ADVERTENTIEN. Voor een jaar. niet boven de 5 regels - - - 5«00- Boven 8 tot 16 regels, voor de eerete plaatsing 1,00. Voor 8 regels of minder, dito - - - - - - 0,50. Voor elke volgende plaatsing0,25. Brieven en ingezonden stukken franeo. 3 OCTOBER 1850, No. 47. (Eenig orgaan bcr Jfcbcrlanbcrs in Noorb Amerika, aan i)et nicmoo, ben toestand en 5e belangen oan bet ©abe en JCientoc baberlanb getoijb. THE SHEB0YQAU NIEUWSBODE, The only Dutch (or Holland) paper in the United States, is published evert thursday, it the rate of $1,50 per annum or $1,00 for si* months, {If Payable in advance. Office: near the Sheboygan Foundry. terms op advertising: {Sixteen Ixnes or less make a square.) Square, for 1 week $1,00 2 weeks 1,25 Business Cards, of 5 lines or less,' per an. 5,00 Square, 3 months 3,00 Square, 6 months $5,00 one year 8,00 Every suhsequeut sq. 4,00 One column,6 mo'ths 20,00 1 year 30,00 All casual advertisements must be paid for in advance. Postmasters throughout the Union are politely re< quested to act as agents for this paper. —Letters and Communications to be prepaid. J. QUINTUS. Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor. ara«e6-Kaaaa:eai. TTOT.T.A fi llSllH L06ESEST* WISCONSIN HUIS. 8ste straat Sheboygan. Vriendelijke bediening en billijke prijzen, verzekeren mii de ranst mijner veeerde bezoekers. o 1 JOSEPH SCHRAGE. NEDERLAND. 's Gravenhage, 26 Augs. De heer Bruce commissaris des Konings in de provincie Overijs sel, bevindt zich bij voortduring in deze residen- Hij houdt drukke conferentien met den mi nister voor de Koloniën, hetgeen het in omloop zijnde gerucht schijnt te bevestigen, dat die heer in aanmerking zou komen voor de betrekking van gouverneur generaal van Nederl.-Indie. De nieuwe scheepvaartwetten treden met den 15den Sept. van dit jaar in werking, doch voor de Koloniën eerst met den lsten January 1851. Men heeft ons verzekerd,zegt de 's Gra- venh. Nieuwsbode dat ook aan de staatsraden, commissarissen des Konings in Noord-Brabant en Zeeland, de heeren mr. A. J. Borret en mr. L. baron van Vredenburck3eervól ontslag zal worden verleend. Medembiik, 26 Augustus. Dezer dagen is alhier het volgende rekwest, met verscheidene honderden handteekeningen voorzien, aan Z. M. L. TESTWUID beveelt zijnen vrienden, als ook het geeerde Holland- sche publiek, zijn nieuw en wel ingerigt logement: HET KOSSUTH HUIS. Center Straat, Sheboygan, Wisconsin, n 30 HARRISON C- H0BART. Advokaat en Regts-Raadgever. Sheboygan, Wis. n2 W- R GORSLINK Advokaat en Regts-Raadgever. Office 8ste straat. Sheboygan, Wis. n B. WILLIAMS. Advokaat en Regts-Raadgever, en Solliciteur in Kan- selary. Kantoor aan Pennsylvania Avenue, eene deur ten oosten van Harvey McKillip's winkel. Sheboygan, Wis. n32 D. U. HARRINGTON. Advokaat en Vrederegter. Kantoor digt bij de Tele graaf Office, Sheboygan, Wie. n 35. L V. VANDERPOEL. Advokaat en Regto-Raadgevcr, Office over het Postkantoor. Buffalo, New-York. DREISS Co. Handelaan in 't groot en klein in Kruidenierswaren en Levenemiddelen. Ook, Invoerders van Fransche en Duhaehe Wijnen en Likeuren; Limburgsche en Zwit- eersche Kaas, Galanterien, enz. Contant geld wordt altijd voor alle country producten betaald. Sheboygan, Wis. 11 Julij 1850. n 35 W. SEAMAN. Zadel-, Gareel-, Koffermaker, Rijtuig Bekleeder enz. Winkel aan Pennsylvania Avenne, bijna regt over het Merchant's Hotel, Sheboygan,-(Wtó.) «8 A P. LYMAN. Heeft juist ontvangen een' grooten voorraad Nieuwe Goederen, welke hij goedkoop te koop aanbiedt voor Contant geld. Granen of Huiden. De attentie van Hol landers en Duitschera wordt met achting verzocht, door do ondergeteekende. N DE VULE GEBROEDERS- Kruideniers, Proviand en Variété Winkel. Hande laar in Fransch Dnitsch Speelgoed, Banket, Ster ke Dranken, Wijnen, Sigaren, enz., tegenover de New-York Store, Sheboygan, (Wis) n 5 J. O. WRIGHT. Bureau- en Stoet-maker; winkel eene deur west van Moore Go '8 store, Pennsylvania Avenue. Alle soor ten van menbelB naar de laatste smaak bestendig voor banden, Hollanders, komt én ziet. n31 G. ARENS- ^Handelaar in Wijnen en alle poorten van Sterke "ranken, onder welke Echte HollandBche Jenever, Ge- zuiverde Ohio Whisky bij de Barrel Winkel tej «ver het Postkantoor, Sheboygan, Wis. n 35 H0PE3NS0N CURTIS. Handelaars in 'i groot en klein in Kruidenierswaren wt Provisies, Schoenen en Laarzen, Wiinen, Sterke Dranken, enz. Winkel in de Empire blok, hoek van Pennsylvania Avenue en 8ste straat. n. 38. FRANCIS RA2TH- Hokloguemakxr Juwelier, Repareert alle soorten van horlogies en wil voor zijn werk instaan; ook maakt hij gouden ringen en alle ande re artikelen, die steeds bij hem te koop zijn, tegenover het Wisconsin Huis. n 36 SerigUit a n (Ênropa. 'Sire! Het besluit van U. M., d.d. 11 den Augustus j.t, heeft al de ingezetenen van Medem biik in de grootste verlegenheid gebragt; wij zijn als verpletterd, daar eene opheffing van het Ko ninklijk Instituut voor de Marine tevens een dood vonnis is voor ruim tweeduizend uwer trouwe on derdanen. Gedurende meer dan eenentwintig jaren heeft deze geheele bevolking de behoeften geregeld naar die van de belangrijke inrigting, welke de wijsheid van Z. M. Willem had goedgevonden bier te vestigenvalt zij weg, dan is alles hier uit het verband gerukt Wanhopend zien wij de toe komst te gemoet; onze ondergang ware onvermij delijk. De waarde onzer eigendommen, waarvoor wij jaren lang de grootste opofferingen deden, is vernietigd; armoede alleen blijft ons over; honder den meer, zoo onbemiddeld als wij zijn, komen on verwijld aan de armenkas, voor duizenden is de toekomst ellende. 'Sire Nog eenmaal smeeken wij om behoud van Medembiik,behoud van hetgeen het ruim twin tig jaren dankbaar heeft genoten. Zonder dit is hier schier niemand, die kan blijven bestaan. Sire Schenk dus genade aan eene wanhopende bevol king, door Uw besluit, immers, wij zien het, niet Uw vast besluit, in nadere overweging te nemen, en mogt 't zijn,vooreerst buiten werking te stellen, 't Welk doende, Uwe getrouwe onderdanen. Steenwijk, 26 Augustus. Onder de runde ren, meerendeek cjp de woldmeence loopende, is in dê vorige week eene ziekte uitgebroken,genoemd het miltvuur, waaraan reeds een zevental koeijen gestorven, nog eenige laborerende en onder ge neeskundige behandeling zijn. Dit is voor de vee houderij dezer stad een groot ongeval, omdat die koeijen voor het grootste gedeelte aan geringe landlieden behooren. Groningen, 29 Augustus. Wij vernemen, dat mr. L. G. A. graaf van Limburg Stirum, bij Zijner Majesteits besluit van den 22sten dezer, no. 1, benoemd tot Commissaris des Konings in deze provincie, reeds heden middag alhier is aan gekomen,ten einde zijne nieuwe betrekking te aan vaarden. De onverwachte tijding wegens het ontslag van den heer W. F. L. baron Jèengers, sedert eene reeks van twintig jaren gouverneur dezer provincie, heeft bij de ingezetenen dezer stad en, zoo wij geenszins twijfelen, ook bij die ten platten lande een' diepen indruk gemaakt, en hoezeer wij ons gaarne overtuigd houden, dat de opvolger van den thans ontslagen' gouverneur in allen dee- le waardig zal zijn, om aan het hoofd van dit be- langrijk gewest te staan, zoo betreuren wij echter het gemis van een' man, die, wegens zijne braaf heid, zijn deugdzaam karakter en eerlijke beginse len, het vertrouwen der ingezetenen in volle mate bezat en gedurende den tijd van zijn bestuur ge toond heeft de belangen dezer provincie, in over eenstemming met eed en pligt, op alle wijzen te willen bevorderen Qron. Courant Uit het algemeen verslag, uitgebragt in de der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, is on deranderen gebleken,dat de maatschappij dit jaar eereblijken heeft toegekend aan 97 personen, die zich, door het bedrijven van edelmoedige en menschlievende daden of trouwhartig dienstbe toon, deze hadden waardig gemaakt. Wij vernemen, dat op Dingsdagden 24sten September eerstkomende,aan de Koninklijke Stoe terij op hetLoo, nabij Apeldoorn, publiek en zon der beraad zullen worden verkocht al de rijpaar den en veulens toebehoorende aan Z. M. den Ko ning, ten getale van ongeveer 20 stuks. Gr. Ct. B E L G I E. Brussel, 18 Augs. Men verneemt, dat de vermaarde Lola Monies zich thans in Belgie, waarschijnlijk te Brussel, bevindt, werwaarts zij gevlugt is ten gevolge eener opligting op groote schaal, welke zij te Parijs heeft gepleegd. Toen zij Spanje verliet, waar haar echtgenoot, de heer Heald, zich van haar gescheiden had, kwam zij te Parijs en huurde daar voor den tijd van 20 jaren een prachtig hotel b de Champs Ely sees, hetwelk zij op de meest schitterende wij ze meubeleerde. De behanger, die de meubele- ring aannam, kon geen huisraad vinden dat prach tig genoeg naar haren smaak was. Boule en b- gelegd werk, Venetiaansche spiegels,Saksisch por- ceieb, Smirna tapijten, waren schier nog te gering voor de dame. Haar ledikant alleen, dat uitgedreven en verguldbronswerkbestond,kostte 16,000 fr., zonder dat er nog het minste bedde- goed in was. De sprei had aan de kiezerin Ma ria Louisa toebehoord en was een meesterstuk in point d'Alencon, gewerkt met figuren van ho ningbijen en met de naamcijfers van de keizerin en van Napoleon-, in het vorige jaar was die sprei te Parijs voor 14,000 fr. verkocht door de kame niers aan welke de keizerin (overleden als herto gin van Parma) haar nagelaten had. Men zal zich een denkbeeld van de pracht die in het hotel heerschte, kunnen vormen, wanneer men verneemt dat b de 6 kamers van het ho tel voor 480,000 fr. meubelen aanwezig waren. Zij had den behanger eene geringe som op re- kenbg gegeven en zou den 18 dezer maand de geheele schuld afdoen. Hij vervoegde zich op dien dag ten harent, maar bemerkte met schrik dat een deel der kostbare meubelen spoorloos ver dwenen was. Lola wist hem met eenige vertelsels gerust te stellenzij verhaalde hem echter, dat zij zich buiten de mogelijkheid bevond om nu de geheele som af te doen, maar dat zij hem toch eene aanzienlijke som op rekening zou geven. De behanger bewilligde er bzij trad een zijkamertje in om net geld te halen maar vergat terug te komen. De schuldeiscber liet het hotel van onderen tot boven doorzoeken, maar Lola was niet te vinden. Zij was ontvlugt en had daarbij de gemelde kostbare sprei medegenomen. Er werd een bevel van gevangenneming tegen haar uitgevaardigd; doch na een kort verblijf bij eene voormalige actrice van het Odeon,eene vrien din, nam zij te Pontoise plaats op den spoortrein, en moet jl. Woensdag morgen hier te Brussel zijn aangekomen, met het paspoort eener dienstmaagd, zekere Clarisse Haudun, wier signalement echter zeer webig met het hare overeenkomt, daar de ze vrouw schier twee malen ouder is dan zij. Men houdt het voor waarschijnlijk dat Lola ook Belgie reeds weder verlaten heeft, ofschoon het haar moeijelijkzal vallen om een veilig oord te bereiken, want Pruissen, Engeland, Spanje en Frankrijk zijn voor haar gesloten. Men rekent de waarde van hetgeen zij onder de hand verkocht kan heb ben op 150,000 fr. de sprei van Maria Louisa was nog niet betaald. Ais eene aardigheid deelt men ook mede, dat een vruchtenverkooper in de rue Montaigne te Parijs 68 fr. van haar moet heb ben, alleen wegens pruimen. Brü88EL, 25 Aug&Een man van 84 jaren, sedert 25 jaren weduwenaar, heeft eenige dagen geleden eene weduwe van 93 jaren ten huwelijk gevraagd; deze heeft twee jaren bedenkenstijd verzocht, waarin de trouwlustige grijsaard heeft toegestemd. Dit voorval, hetwelk veel van een puff heeft, is niettemm volkomen waar. De huwelijksgezbde oude man is pachter en grondeigenaar te Pont de Celles b Henegouwen, en de dame rentenierster te Vïesville. FRANKRIJK, Parus, 24 Augs. De reis van den President der republiek blijft nog aller aandacht trekken en is steeds het hoofdonderwerp van alle dagbladen. Op het platte land werd hij, dit is buiten twijfel, door de bevolkbg met de meeste geestdrift en zelfs met blijken van gehechtheid ontvangen. Doch de geest van socialisme, die de steden van den Elsas en van den Opper- en Benedenrijn ver kankert, en waarmede niet alleen het volk, maar zelfs de gezagvoerders en de nationale garde be smet zijn, valt evenmin te ontkennen. Van den lósten. Eene tot dusverre onbeken de ziekte treft de wijngaarden in de omstreken van Parijs, en zal misschien menig wijngaardenier aanzienlijke schade berokkenen. Deze ziekte is niets anders dan eene soort van schimmel,die zich met eene verbazende snelheid over de trossen, bladeren en ranken verspreidt Dagelijks wint de ziekte veld; te Passy is de oogst bijna geheel ver loren, men vreest geen enkelen tros te zullen kun nen redden. Van den 2Qsten. De berigten omtrent de reis des Presidents bevatten weinig nieuws en weinig belangrijks. De ontvangst te Saarburg, Lune- vüle en Nancy schijnt hartelijker geweest te zijn dan te Besaneon, Colmar, Mulhausen en Straats burg. Maar wat hiervan ook zij, onpartijdigen zijn het eens, dat over het geheel de ontvangst zich door zekere koelheid en onverschilligheid ken merkt; alle hooggestemde verwachtingen zijn aan merkelijk gedaald, gelijk duidelijk genoeg uit den. gedwongen toon van de organen van het Elysee blijkt De hoop op een keizerrijk schijnt geheel en al in rook vervlogen, na de ondervindbg, die men ten opzigte van de stemming der provbcien heeft opgedaan. DUITSCHLAND en HONGARIJE. Berlun, 24 Augs. De Oostenrijksche rege ring heeft ebdelijk aan haren gezant te Londen lastgegeven, om het door Frankrijk, Rusland,En geland,Zweden en Denemarken vastgestelde pro- tokol betrekkelijk de Deensche aangelegenheden te onderteekenen. (Dat protokoi strekt,gelijk men weet,om de landen, die thans het Deensche rijk uitmaken, bij den dood van den tegenwoordigen Konbg(al» wanneer de kroon in eene zijlinie van het rege rend geslacht overgaat) onder eenen schepter ver- eenigd te houden. Pruissen weigert eene overeen komst te bekrachtigen, waarhij vreemde mogend heden zich in eene Duitsche aangelegenheid men gen, en beslissen dat een Duitscn land (Holsteb) een integrerend deel is van Denemarken,en waar bij alleen de betrekkingen, niet de regten van Duitschland op Holsteb worden erkend Oosten rijk heeft kunnen besluiten,tot eene voor Duitsch land zoo vernederende en zoo nadeelige overeen komst toe te treden.) Keulen, 25 Augs. In de derde zitting van het Vredes-Congres te Frankfort heeft het hoofd van den Noord-Amerikaanschen Indianen-stam der Ottoway's de heer Na- Ge- Ga- Gah-Bowh, onder luide bijvals-betuigingen het woord ge voerd, en, ten bewijze zijner bgenomenheid met de grondstellingen dezer vereemging en van zijn voornemen, om die in de daad op te volgen, aan den voorzitter eene door hem uit Amerika medé- gebragte Vredesbazub ten geschenke aangebo den, welke door dezen onder uitbundige toejui ching aangenomen is. [Ka- Ge- Ga- Gah-Bowh,de redenaar met den zonderlingen naam," spreekt zeer goed Engelsch hij begon met te verhalen, hoe hij voor 15 of 1-6 jaren nog b zijne wildernissen ronddoolde, niet denkende dat hij immer eenige andere taal, dan die van zijnen stam zou leeren en hoe hij thans naar een zoo ver afgelegen land was overgeko men, hetwelk in het wetenschappelijke eene zoo verheven stelling bhield. Voorts ter zake komen de, meende hij, dat de geheele vraag des alge- meenen vredes zijne oplossing in deoeschavbg vbden moest. Alles toonde dit aande buiten-

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 1