CW5 mwfake J. ÖTHNTUS, Uitgever Redacteur. ABONNEMENTS-PRIJS. Voor IJ jaar- - - - 2,00e Voor een jaar1.50, Voor zes maanden - - - - - - - 1,00. Voor drie maanden - - - ----•$ 0,50. Alles volstrekt in vooruitbetaling. Ie. JAARGANG. DONDERDAG Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIES Voor een jaar, niet boven de 5 regels - - - 5,00. Boven 8 tot 16 regels, voor de eerste plaatsing 1,00- Voor 8 regels of minder, dito ■»----$ 0,50. Voor elke volgende plaatsing0,25 Brieven en ingezonden stukken franco. 26 SEPTEMBER 1850. No. 46 (Eenig orgaan ier Ncberianbcrs in Noorb Amerika, aan l)tt nicums, ken tocstatii) en bc belangen aan Ijct ©nbe en ÜCienroc taberlanb geni)b. THE SHEBOYGAN MLEUWSBODE, The only Dutch (or Holland) paper in the" United States, is published every thursday, at the Tate of $1,50 per annum or $1,00 for six Oionths, Payable in advance. Office: near (ho Sheboygan Foundry. terms op advertising: {Sixteen lines or less make a Square.) Square, for 1 week $1,00 2 weeks 1,25 Business Cards, of 5 lines or less, per an. 5,00 Square, 3 months 3,00 $5,00 8,00 Square, 6 months one year Every Bubsequentsq. 4,00 One column,6 mo'ths20,00 l' vear 30,00 All casual advertisements must be paid for in advance, jgp* Postmasters throughout the Union'are politely re quested to act as agents for this paper. Letters and Communications to be prepaid. j. QUINTUS. Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor. HBLLAJJBSCH LOGEMÏNT WISCONSIN HUIS. 8ste straat Sheboygan. Vriendelijke bediening en billijke prijzen, verzekeren mij de gunst mijner geeerde bezoekers, n 1 JOSEPH SCHRAGE. L. TESTWTJTD beveelt zijnen vrienden, als ook het gecorde Holland- iche publiek, zijn nieuw en wel ihgerigt logement: HET KOSSUTH HUIS. Center Straat, Sheboygan, "Wisconsin, n 30 HARRISON C HOBART. Advokaat en Regis-Raad gever. Sheboygan, Wis. n '2 W R- G0RSLINE. Advokaat cn Regts-Raadgcver. Office 8ste straat. Sheboygan, Wis. n B. WILLIAMS. Advokaat en Rogts-Raadgever, en SoHiciteur in Kan- selary. Kantoor aan Pennsylvania Avenue, eene deur ten oosten van Harvey McKillip's winkel. Sheboygan, Wis. n3: D. U. HARRINGTON. .Advokaat en Vrederegter. Kantoordigt bij de Tele graaf Office, Sheboygan, Wis. n 35. L V. VANDERPOEL. Advokaat en Jtegts-Raaiigever, OJjice over het Postkantoor. Bcfealo, New-York. DRFISS Co. Handelaars in 't groot en klein iu Kruidenierswaren en Levensmiddelen. Ooit, Invoerders van Fransche en Duitsche Wijnen en Likeuren; Limburgsche dn Zwit- sereche Kaas, Galonterien, enz. Contant geld wordt altijd voor alle couutrv producten betaald. Sheboygan, Wis. 11 Julij 1850. n 35 W. SEAMAN. Zadel-, Gareel-, Koftermaker, Rijtuig Bokleeder enz. Winkel aan Pennsylvania Avenue, bijna regt over het Merchanfö Hotel, Sheboygan, (Wis.) n 3 A P. LYMAN. Heeft juist ontvangen een* grooten voorraad Nieuwe Goederen, welke hij goedkoop te koop aanbiedt voor Contant geld. Granen of Huiden. De afl&ntie van Hol landers en Dnitschers wordt met achting verzocht, door de ondergeteokende. .N- DE VILLE GEBROEDERS. Kruideniers, Proviaud en Variété Winkel. Hande laar in Fransch Duitsch Speelgoed, Banket, Ster ke Dranken, Wijnen, Sigaren, enz., tegenover de New-York Store, Sheboygan, (Wis) n 5 J. 0. WRIGHT. Bureau- en Stoel-maker; winkel eone deur west van Moore Co's store, Pennsylvania Avenue. Alle soor ten van meubels naar de laatste smaak bestendig voor handen, Hollanders, komten ziet. n31 3 O. ARENS- Handelaar in Wijnen en alle soorten van Sterke Dranken, onder welke Echte Hollandsche Jenever, Ge zuiverde Ohio Whisky bij do Barrel. Winkel tegen over het Postkantoor," Shobovgan, Wis. n 35. H0PKINS0N CURTIS. Handelaars in 't groot en klein in Kruidenierswaren en Provisies, Schoenen en Laarzen, Wijnen, Sterke Dranken, enz. Winkel in de Empire blok, hoek van Pennsylvania Avenue en 8ste straat n. 38. FRANCIS RAITH. HoRtOGIEMAKER JüWELIER, Repareert alle soorten van horlogies en wil voor rijn werk instaan; ook maakt hij gouden ringen en alle ande re artikelen, die steods bij hoen te koop zijn, tegenover het Wisconsin Huis. n 36 Voor den Sheboygan Nieuwsbode DE GELUKKIGE JONGELING. door H. van der Kolk. Aan suze! Ontvang nu mijn lieve! den dank van mijn harte; d' Erkentnis voor 't heil dat uw liefde mij schenkt! Die liefde zoo teeder, zoo innig, zoo hart'lijk. Vervrolijkt het leven, hoe bittor, hoe rampvol. Vee! meer dan men denkt. Uw liefde, mijn lieve.' was mij zoo 'n behoefte, Mijn hart zoo vol liefde verlangde er zoo naar: Het smeekte den Hemel zoo vaak om dezelve En Hemel! Gods goedheid verhoorde mijn bedert En schonk ons elkaar! Bcrigten aan Enroga. Hem dank ik in 'teenzaam.U wijd' ik deez verzen, Als 't offer van 't edelst, van 't zaligst gevoel: Maar ach! wat zijn woorden waar't harte zoo vol is? Ontvang ze, miju Dierbre! verschoon het gebrekkig En let slechts op 't doel. Dat doel toch is edel, is zuivor, is liefde. Is liefde voor 't welzijn van u die ik min. Uw weg zij langs rozen of doornige paden Uw lot steeds te deolen en heilzaam te maken. Mijn lust en mijn zin. In druk en in droefheid U minzaam te troosten, Uw hart op te beuren, het leidend tot God. Iu lagcheude dagen, U 't loflied ten Hemel Te leeren verheffen tot eer van Jehova Zij steeds mijn genot! Uw Geest naast de mijne, zoo steeds te volmaken Ons beiden te oefenen in Hemelsche deugd! De zonde te vlieden, en steeds als te wandelen Nuar 't land onzer erve, door Jezus verworven: Zij steeds al mijn vreugd. Gelovend en hopend, zoo zaroen te leven In vrede en liefde, in eendragi en rust. Geduldig te dragen elkanders gebreken; En blijde elkanders geluk te bevorderen Mijn hoop en mijn lust. Zoo zal ik mijn lieveuw echtvriend dan wezen Vertrouw U dan veilig aan 'tliefdevol hart! Ik zal van uw koontjes de tranen wegkussen- Die 'tlot dezer wereld U mogteu doen schreijen In droefnis of smart. Vertrouw U mijn lieve, gerust in mijn hoede. Vertrouw uwe Jeugd en uw leven mij vrij, Ontsluit vrij uw harte, gekneld aan mijn boezem En vlieg in mijn' armen om raad en bescherming Ik geef'tU al, blij! En treén wij dan eerlang in 't huwelijksbootje Wij nemen blijmoedig de wereldreis aan. Als trouwe on liefde maar 't roer blijven sturen. Dan moge hel hotsen en zweuken eu schom'len: Dan zal 't niet vorgaau. Dan mogen de baren zich dreigend verheffen, d' Orkanen vrij woeden vol gramschap en spijt, Geen nood, onze God houdt het oog op ons huikje En zegeutzoo mild'lijk waar liefde blijft wonen Trots afgunst eu nijd. Geluk dan, mijn lieve! miju dierbare Suze! Geluk met uw keuzezij rouwe U nooit. Ik hooptemij dacht het, ik zag 't aan uw Ionkeu Maar nu heeft uw mond mij zoo hordijk gesproken Mijn vreugde voltooid. Nu weet ik bij 't zalig, bij 'tzoetvo! omhelzen Zoo innig genoeg'lijk voor 't minnend gemoed: Dan knel ik geen vreemd; maar mijn Ega aan 't harte, En drukk' mijn Verloofde den kus op de lippen Zoo teeder en zoet. 'k Omstrengel verrukt don do vreugd van mijn leven, Mijn Meisje wier boezem van weerliefde slaat. Ik zie dan 't geluk ook haar' oogjes ontgluren En liefde schaamachtig haar koontjes doen blozen Om 't minvol gelaat. Kom Meisje! mijn lieve! mijn heil en mijn vreugde! Kom, snel in mijne armen, 'k omhels u zoo graag! Kom draal niet, gij hoeft u voor mij niet te schamen; 'k Ben immers nw eigen, en gijzijt mijn alles Wier lot ik voorts draag. Chicago. ID. Aug. 1850. NEDERLAND. Vereenigde Vergadering van de Beide Kamers der Staten Generaal. 'sGravenhage, 20 Augustus. SLUITING DER ZITTING en ONTBINDING DER KAMERS. Voorzitter de heer L. G. A. graaf van Lim- burg Stierum. De vergadering geopend zijnde, wordt door den griffier voorlezing gedaan van het Koninklijk besluit van den 9 dezer, waarbij de zitting der Staten Généraal wordt gesloten en de tegenwoor dige Kamers der Staten Generaal worden ont bonden. De heer minister van binnenl. zaken, in de ver gaderzaal binnengeleid, plaatst zich voor den troon en houdt de volgende rede. Mijne Heeren! Uwe werkzaamheden gedurende deze zitting hebben zich evenzeer door haar bijzonder gewigt, als door verscheidenheid gekenmerkt Behalve de begrooting, werden door U vele ontwerpen aangenomen tot verbetering van het slaatshuishouden en van onderscheidene takken van bestuur. De wetten tot regeling van de brievenposte- rij, en van de belangen der NedcrL scheepvaart inzonderheid, hebben teregt de meest algemeene deelneming gaande gemaakt Het gouvernement houdt ach verzekerd, dat zij, bij eene wakkere, ondernemende nijverheid, rijk zullen zijn in wel dadige gevolgen voor het binnen- en buitenland- sche handelsverkeer. Ons staatsregt heeft eene beslissende ont wikkeling erlangd door de wetgeving tot uitvoe ring van art 7 der Grondwet aangaande het regt van enquete der Tweede Kamer, het kies- regt en de vorming en magt der Provinciale Staten. De invloed, dien deze instellingen op onze maatschappij zullen uitoefenen, blijft aan den geest en de vaderlandsliefde des volks met vertrouwen overgelaten. Uwe verrigtingen hebben zich niet tot wet geving bepaald. Menig verslag, menige vraag, van uwe zijde aan bet gouvernement gerigt, heeft uwe steeds waakzame zorg voor 's lands welzijn doen blijken, en tot beraadslagingen geleid, waar door het gemeen overleg is bevorderd. Bij den aanvang der zitting wekte de onzeker heid,uit't aangeboden ontslag van de verantwoor delijke raadslieden der kroon geboren, uwe be kommering. Zoodra zij was opgeheven, hebt gij het door den Koning geroepen ministerie in de vervulling zijner zware pligten met ernst en ijver ondersteund. Hetgeen door U als hoofdvereisch- te eener vaste regering was aangeprezen, ,eon- dragtige zamenwerking van regering en verte genwoordiging, hebt gij aan 's Konings gouver nement in hooge mate laten ondervinden. Het is dan ook geenszins eene der gewone re denen tot ontbinding eener vertegenwoordiging, welke dien maatregel ten aanzien uwer vergade ring heeft doen nemen. De Kamers der Staten Generaal worden ontbonden, niet om eenig ge brek aan overeenstemming of vertrouwen, maar om de natie aanstonds op de meest volledige wij ze in het genot van haar wettig kiesregt te brengen. Zij kan nu, door hare vertegenwoordigers, welke zij wordt geroepen allen op nieuw te kie zen, in geheele vrijheid medewerken tot vol- tooijing der taak, door de Grondwet reeds voor eene vroegere zitting bestemd. De Koning heeft mij gelast, M. H.u zij ne erkentelijkheid te betuigen voor uwe trouwe behartiging van de belangen des Rijks. In naam des Konings, verklaar ik deze ver gadering der Staten Generaal te sluiten." Hierna wordt de minister door gemelde com missie uitgeleid en gaat de vergadering uit een. 'sGravenhage, 21 Augustus. Op gisteren is van de galerij van wijlen Z.M. Koning Willem j II,van de teekeningen onderanderen verkocht no. 109 (Raphael) f 1050: 125 Michel Angela ƒ1200; 136 L. da Vinci f 1025; 139 Corregio 1100; 158 Af. Angelo/1S00] 169/1300; 174 Raphael 2000. De opbrengst van het tot nu toe verkochte be- drangt 1,209,183. De schilderijen hebben opgebragt ƒ1,105,465 de beelden 24,57 5de teekeningen 92,183 te zamen 1,222,223. Dezer dagen heeft Z. M. bewilligd in de oprigting eener electro-magnelische-telegraaf- maatschappij, tusschen Amsterdam en den Hel der, onder bestuur van eenen directeur, den heer E. Wenckebach, te Amsterdam, en van vier comtoissarissen. Amsterdam, 20 Augustus. Naar men ver neemt, verkeeren de Goudsche pijpenfabrijken tegenwoordig bijzonder in bloei, hetgeen bij liet aanzienlijk minder gebruik der pijp, ten gevolge van het bijna algemeen rooken van sigaren, wei opmerking verdient, en is toe te schrijven aan de bij uitstek groote bestellingen, die genoemde fa- brijken uit Noord-Amerika ontvangen. Breda, 16 Augustus. Dezer dagen liet de korenmolenaar B.,'in het naburig dorp Etten, een aan hem toebehoorendbouwvallig pand slech ten, waarbij men veel moest graven. Twee der werklieden stieten eenige malen, toen zij reeds eene aanmerkelijke diepte hadden bereikt,op har de voorwerpenal aanstonds ook bevestigde zich dit inderdaad weldra, want men vond drie ouder- wetsche steenen kannen, met allerlei figuren aan den buitenkant voorzien, die gevuld waren met gouden muntspeciën en penningen,waarvan som mige de grootte hebben van een Louis d'or; naar men zegt, zouden op eenige dier stukken de woor den te lezen zijnIn het jaer Eenduizend on- zes hciren Jezv.rn Christian. Assen, 19 Augustus. Volgens de laatste op gave bedroeg het aantal lijders aan de roodvonk- ziekte inde gestichten te Veenhuizen 126, waar van 62 hersteld en 2 ov erleden zijn, zoodat het getal aan die ziekte lijdenden nog was 62. Zwolle, 11 Aug. Gisteren avond zijn alhier met wagens aangekomen, om morgen per schip over Rotterdam naar Amerika te vertrekken, uit de gemeente Staphorst 5 huisgezinnen, bedra gende 29personen; uit Hellendoorn 1 huisgezin, sterk 7 personen, en 1 huisgezin uit Dalfsen van 5 personen; dus te zamen 41 zielen. Zij behoo- ren tot den middelbaren boerenstand en schijnen door voorspiegeling, van door minder werk meer dere voordeelen te zullen genieten, aan hunnen geboortegrond onttrokken te worden. Leeuwarden, 22 Augustus. In Vriesland is weder last gegeven tot het dooden van 11 run deren, makende met de laatst gedane ojpgaaf een totaal van 758 runderen. Groningen, 22 Augustus. Eenige Gelder- sche gemeentebesturen hebben besloten, geene posten van uitgave voor de Koloniën van Welda digheid meer op hunne begrootingen te brengen, "als zijnde de betrekkelijke Kon. besluiten onwet tig, nadeelig voor de gemeenten en bevorderlijk voor de onbeschaamdheid der armen." Groningen, 26 Augustus. Bij besluit van den 22 dezer heeft Zijne Majesteit goedgevonden, met den lsten September aanstaande aan den staatsraad in buitengewone dienst W. F. L. ba ron Rengers eervol ontslag te verleenen uit zijne beirekking van gouverneur der provincie Gronin gen, onder dankbetuiging voor de door hem ge durende vele jaren in die betrekking bewezen diensten.en te benoemen tot commissaris des Konings in deze provincieI. G. A. graaf van Limburg Stirum Ook aan den staatsraad in buitengewone dienst mr. F. van de Foil is eervol ontslag verleend als gouverneur der provincie Utrecht, en in zijne plaats benoemd mr. S. baron van Heemstra. Dit ontslag is hier gisteren avond algemeen onverwacht vernomen. Wel wist men, dat ook dc heer Gouverneur dezer provincie naar 's Gra- venhage was opontboden, maar op dit ontslag, hoe eervol ook, was men niet voorbereid. De heer graaf van Limburg Stirum, de nieuw benoemde commissaris des Konings in deze pn> (Zie verder vierde bladzijde

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 1