fjdwtjgan J. QUINTUS, "Uitgever Redacteur. ABONNEMENTS-PRIJS. Voor IJ jaar - Voor een jaar - - Voor zes maanden Voor drie 1 2,00. 1,50, 1,-jO. 0,50, Alles volstrekt in vooruitbetaling. Ie. JAARGANG. DONDERDAG Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVÉRTENTIEN. Voor een jaar, niet boven de 5 regels - - - 5,00. Boven 8 tot 16 regels, voor de eerste plaatsing 1,00. Voor 8 regels ot' minder, dito 0,50. Voor elke volgende plaatsing 0,25. Brieven en ingezonden stukken franco. 19 SEPTEMBER 1850. No. 45 (Ecnig orgaan ï>:r Jfcbcrlonbtrs in Xoorb Amerika, aan tjct nienms, ben toestanb cn bc belangen oan l)et ©ubc en Kimme babevlanb getoijb. THE SHEBOÏGAH NIEUWSBODE, The only Dutch (or Holland) paper in the United States, 13 published every thursday, at the rate of $1,50 per annum or $1,00 for six months, Payable in advance. „^2 Office: near the Sheboygan Foundry. terms of advertising: Sixteen lines or less make a square..) Square, for 1 week §1,00 J Square. 6 mouths 2 weeks 1,25 j one year $5,00 8,00 1 Business Cards, of 5 Every subsequent sq. 4,00 lines or less, per an. 5,00 I One column,to mo'th* 30,00 Square, 3 mouths 3,00 ..I year 30,00 All casual advertisements must bo paid for in advance. Cf?" Postmasters throughout the Union are politely re quested to act as agents for this paper. Loiters and Communications to be prepaid. J. vjUlXTLS. Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor. amites-RaauancJi. HOLLAHDSCH LOGEMENT WISCONSIN HOIS. 8ste straat Sheboygan. Vriendelijke bediening en billijke prijzen, verzekeren „ijd» p».gcHRAGR L. TESTWUID beveelt zijnon vriendeu, als ook het gecerde Holland- 8clie publiek, zijn nieuw en wel ingerigt logement: HET KOSSUTH HUIS. Center Straat, Sheboygan, Wisconsin, n 30 HARRISON C- HOBART. Advokaat en Regts-R adgever. Sheboygan, Wis. n2 W- R- GORSLINE. Advokaat en Regts-Raadgever. Office 8ate straat. Sheboygan, Wis. n B. WILLIAMS. Advokaat on Regis-Raadgever, en Sollicitenr in Kan- selary. Kantoor aan Pennsylvania Avenue, ceue deur ten oosten van Harvey <fc McKillip's winkel. Shobdygan, Wis. D. U. HARRINGTON. Advokaat en Vrederegter. Kantoor digt bij de Telo- graaf Office, Sheboygan, Wis. n 35. L V. VANDERP0EL. Advokaat en Regts-Raadgever, Office Veer het Postkantoor. Buffalo, Nlvv-York. DREI9S Go. Handelaars in 't groot en klein in Kruidenierswaren en Levensmiddelen. Ook, Invoerders van Fransche en Duitsche Wijnen. etfLiketSren; Limburgsche en Zwit- screche Kaas, Gafanterton, enz. Contant geld wordt altijd voor alle country producten betaald. Sheboygan, Wis. 11 Julij 1850. n 35 W. SEAMAN. Zadel-, Gareel-, Koffermaker, Rijtuig Bekleeder enz. Winkel ann Pennsylvania Avenue, bijna regt over het Merchant's Hotel, Sheboygan, Wis.n 3 A P. LYMAN. Heeft juist ontvangen een' grooten voorraad Niemve Goederen, welke hij goedkoop tè koop aahbiedt voor Contant geld, Granen of Huiden. De attentie van Hol landers en Duitschere wordt mot-échting vefzocht, door do ondergeteekende. N- DE VILLE Kruideniers, Proviand en Variété Winkel. Hande laar in Fransch Duit9ch Speelgoed, Banket, Ster ke Dranken, Wijnen, Sigaren, euz., tegenover do New-York Store, Sheboygan, (Wis) n 5 J. 0. WRIGHT. Bureau- en Stoel-maker; winkel eene dettr west van Moore Co 's store, Pennsylvania Avenue. Alle soor ten van meubels naar de laatste smaalt bestendig voor handen, Hollanders, komt en ziet. n31 ft ARENS- e Handelaar in Wijhen en alle soorten van Sterke Dranken, onder welke Echte Hollandsche Jenever, Ge zuiverde Ohio Whisky bij de Barrel. Winkel tegon over het Po tkantoor," Sheboygan, Wis. n 35. HOPKINSON CURTIS. Handelaars in 't groot en klein in K uidenierewaren en Provisies, Schoenen en Laarzen, Wijnen. Sterke Dranken, enz. Winkel in de Empire blok, hoek van Pennsylvania Avenue en 3ste 6traaL n. 38. FRANCIS HATCH. HoRLQGIEUABKh JUWELIER, Repareert olie soorten r?an horiogies en Wil voor ziin wérk instaan; ook mankt hij gouden rihgen en nlle njulc- re' artikelen, die steedB bij hem te koop zijn, tégenover liet Wisconsin Huis. n 36 De Burgerschapsregten. Eenmaal gevestigd en 11a afloop van den ver- eischten tijd van inwoning verlangt men billijker wijze, boven en behalve de bescherming, die de wet gelijkelijk aan allen waarborgt,de stellige reg- ten aan het burge rschap verhouden, deelachtig te worden. Men b hoort dus aan de wetsbepalin gen hiertoe betrekkelijk te voldoen, en het voigen- de moge strekkeu tot iniichling der lezers van dit blad. Ieder blank persoon van onbesproken zeden kan burger worden en beeft daartoe te doen, als volgt: Jtiij begeeft zich naar bet Circuit of District Court der Vereenigde Staten of naar een der Courts of Record m den Staat waar hij woont ot zich nederzet, en bezweert of verklaart, naar zijne geloofsbelijdenis medebrengt, het volgende "Dat het ter goeder trouw zijn voornemen is, "om burger der Vereenigde Staten te worden "en zich te ontslaan van alle onderdanigheid of "trouw aan iederen vreemden Vorst,Potentaat, "Statu of Gewest hoegenaamd en bijzonder van "alk onderdanigheid aan het Land ot' den Vorst "waarvan bij vroeger een onderdaan was." Men ontvangt d;uirop een bewijs der eedsafleg ging, en zij is hier in Wisconsin een volstrekt ver- eiscüte, daar men zonder haar ook na jaren in woning'door-de wet steeds als vreemd .ding be schouwd wordt. Het bewijs wordt bij stemmin gen niet altijd opgevraagd, om dat er veronder st.ld wordt, dut alle belanghebbenden aan hunne verpligtir.g daaromtrent,die eenvoudig en gemak kelijk is, zullen hebben voldaan. Zooveel nog- thans is zeker, dat men hetzelve bij aanvraag moet kunnen vertoonen, zoo men zich niet van de stemming wil uitgesloten zien. De Gronuwet van Wisconsin zegt iu Art III Sect I, uitdrukkelijk: "Ieder persoon van het mannelijk geslacht», 20 "jaren oud of daarboven,behoorende tot eene der "volgende klassen, die een jaar voor de te hou- "den verkiezing in den Staat zal zijn gevestigd "geweest, zal bij zoodanige verkiezing voov een "wettig kiezer worden gehouden. "Ie. bianke burgers der Vereenigde Staten. "2e. Blanke personen buitenslands geboren, die "hun voornemen, om burgers ie wordenhebben verklaard overeenkomstig de wetten der Ver- "eenigde Staten op het Stuk der Naturalisatie. •'3e. enz." leder dus, die de verklaring van voornenaen afgelegd en een jaar voor de te houden verkiezing in den Staat zal hebben gewoond, is burger en geniet alle voorregten daaraan verbondenhij is tot alle betrekkingen in de Staat,zelfs tot Gouver neur verkiesbaar. Minder van dadelijk belang is voor velen het burgerschap der Ver. Staten, hetwelk bij dj ver kiezing van den President cn Vice-President der Unie, en dus eens in de 4 jaren, tot dadelijke uit oefening van burgerlijke regten wettigt Het is nogthans gewigtig genoeg, tot de verkiezing der hoogste Ambtenaren in dit wereldrijk te kunnen medewerken en in alle regten van den geboren Amerikaan te deelenterwijl buitendien de ach ting van de inboorlingen voor den van elders her- komstigen burger aanzienlijk stijgt, wanneer deze eerlijk en getrouw zijne pligtcn nakomt en zijne regten uitoefent En t wat heeft men te doen ter verkrijging van het burgerschap der Unie? Niets anders, dan te voleindigen, wat men eenige jaren vroeger begonnen is. Men legt namelijk na indie ning van hut bewijs der verklaring van voornemen (declaration of intention) bij ecu der bovenge noemde Courts,den volgenden nieuwen eed of ver klaring af: "Dat men de Grondwet der V. S. zal naleven "en zich volstrekt en geheel ontslaat van en af zweert alle onderdanigheid en trouw aan ieder "vreemden Vorst, Potentaat, Staal of Gewest, "hoegenaamd en bijzonder alle onderdanigheid "en trouw aan den Staat of Vorst, waarvan men "vroeger een onderdaan was." Daarop wordt het burgerschaps-certifikaat uit- g ;reikt en men is burger in den ruirosten omvang ues woords en tot alle posten in de V.S. met uit- zondering van President en V ee-President der Unie, benoembaar. Zij, die bij hunne komst hier te lande de ver klaring van voornemen (declaration of intention) niet hebben afgelegd,kunnen dit nog altijd bij een der opgegeven Courts doen, en hebben zij langer dan een jaar in dezen Staat gewoond,dan worden zij daardoor dadelijk burgers van Wisconsin. Heb ben zij drie jaren öf langer in de Vereenigde Sta ten gewoond, dan mogen zij twee jaren na de eerste eedsaflegging tot de tweede worden toege laten, zijn dan burgers der Unie en hebben bij de eerstvolgende Presidents keuze reeds het regt tot medestemming. Ik vertrouw, dat liet bovenstaande duidelijk eenvoudig is en daarbij zoo belangrijk, dat ieder, wien het aangaat, zich eerlang ter opgegevene plaatse zal begeven, ten einde de regten deelach tig te worden, waarop alle Amerikanen en tevens de Duitschers, Noorwegers en anderen hier te lan de zoo hoogen prijs stellen. Milw. 8 Sept. 1850. v. S. J3 c r i 9 t c n v a it <E u r o p a. Courts of Record bevinden zich in d© hoofdplaats van iedere County. NEDERLAND. Amsterdam, 8 Augustus. Uit de boekzaal blijkt, dat de II. E. G. Heer Groen van Prinsle- rcr, ambachtsheer van Ursem (onder Hoorn),ver zocht heeft, bij de openbare vermelding van eene daar plaats gchadhebbende beroeping, ter alge- medne kennis te brengen, dat Z. II. E. doordron gen van het beginsel van de onafhankelijkheid der kerk en met achterstelling van alle bedenkingen aan het voorstaan daarvan, voor eens en voor al- tjd afstand gedaan heeft van het regt van agreatie en voornemens is dezen afstand op legale wijze te bekrachtigen. Amsterdam, 13 Augs. De maatschappij Tot nul van t Algemeen, hield heden morgen, iu de kerk der Doopsgezinden alhier, hare 66ste jaar- lijksche algemeene vergadering. Middelburg, 8 Augustus. Dg ziekte onder de aardappelen neemt in het vierde district dezer provincie op schrikbarende wijze toe. 'sGuavemiage, 13 Augs. Uitgevondene aan tekeningen blijkt, ditt do galerij van schilderijen van wijlen Z. M, Koning Willem II gekost heeft 7,160.000. Zwolle. 12 Augs. In eene vergadering van vérveeners, te Declemsvaart in den loop dezer wt ek gehouden, zijn de prijzen van den turf be paald voor het loopende jaar, alsLaagten turf f 30, Hoogten ƒ27, per dagwerk. Eene praam inhoudende IOOO tonnen ƒ113. De grreede aftrek van dén fabrijksturf, en de omstandigheid, dat er dit jaar minder turf is gegraven, doordién er geen genoegzaam getal arbeiders zich hebben aangeboden, zijn de oorzaken van die prijsver- hooging. Het is voor de verveeners ook wel wensclielijk. dat er eens weder een goed jaar komt, want de beide laatste jaren zijn zeer slecht geweest Assen*, 12 Augs. Men schrijft uit Koevor- den, van den 9 aan de Lr. Ct. het volgende ,-, Werd ons hart voor een tweetal weken wee moedig aangedaan, toen wij te Ann in Overijs sel, twee uren van hier, den bekenden markies de Thouars, in lompen gehuld, aan den weg vón den zitten, zich vergastende aan een stuk brood hem door de weldadigheid uitgereikt;heden ontviel ons oog een traan, toen wij bij hét lijk stonden van den eenmaal gevierd en dichter, dt n naneef van den hertog de Petit de T ovars n van den edelen Coligny. Wat was de overlede ne en wat had hij kunnen zijn! [De Thouars was indertijd ook page van Willem I, en later officier bij het Nederlandsche leger.] Gisteren gaf hij in het Laar, Koningrijk Hannover, op een ellendig leger in eene vervalletje oude boeren t tip, aan eene bejaarde weduwe toebehoorende, den geest Van allen uitgestoten, nam deze weduwe hem in, en verzorgde hem van het noo- dige, zonder dat er eenig uitzigt vóórhaar bestaat, dit ooit vergoed té krijgen. Ook is zij belust met de ter aarde bestelling, welke morgen avond zal plaats hebben. Mogt deze arme weduwe voor hare weldadigheid schadeloos gesteld worden Assen 15 Augs. In deze provincie is de win terrogge genoegzaam binnengehaald, dezelve hee t dit ja ir veel minder stroo en ook zooveel rogge niet opgeleverd als een der beide voorgaan de jaren, hoewel de rogge zeer goed van kwali teit is, behalve die, welke voor de gevallen re gens niet is binnengehaald kunnen worden, en welke op enkele plaatsen reeds is begonnen uit te loopen. Met het oogstt n der zomerrogge is men op vele plaatsen nog bezig. De zand- en veen- boekweit staat over het algemeen uitmuntend, en belooft tot nog toe een' zeer goeden oogst De ziekte onder de aardappelen neemt toe, men hoort echter nog uiet, dat de knol aangetast is. Nijmecen, 15 Augs. De drukkende warmte van den dag (88 gr. Fahr.) werd heden avond opgevolgd door een allerontzettendst onweder, dat van uit onderscheidene windrigtingen, om streeks half negen, boven deze stad en omstreken in al deszeifs hevigheid losbarstte en zonder tus- schenpoozen met dezelfde kracht meer dan twee uren aanhield. De benedenstad was letterlijk be vaarbaar en honderde woningen zijn geinunderd. Van ongelukken door den bliksem veroorzaakt verneemt men tot dusver gelukkig niets. Leeuwarden, 15 Augs. In Vriesland is we der last gegeven tot het dooden van 8 runderen, makende met de laatst gedane opgaaf een totaal van 747 runderen. Groningen 19 Augs. Zaturdag laatstleden is door de commissie voor de feestviering, ter ge legenheid van de inwijding van het nieuwe Aka- demiegebouw alhier, uitbesteed hel maken van een en houten tempel met toebehooren, welke ge plaatst zal worden op de Viscbmarkt voor de Ko renbeurs, ten dienste van de illuminatie bij ge noemde feesten. Dit werk is aangenomen door den timmerman W Mulder en den verwer Koch alhier, voor de som van 838,88. GRAANMARKTEN. Oostburg, 7 Aug. Tarwe f 7.50 a 7,60. Nieuwe Rogge ƒ4,90 ar" 5,10. Jarige dito4,80 ƒ4,90. Jarige Gerst 3,70 a 3,90. Nieuwe dito 3,70 a 3,80. Haver 2,40 a 2,70. Koolzaad 9,50 a 10,00. Paardenbooi.cn 3,80 a ƒ4,00. Niauwe Groene Erwten 5,00 a 5,25. Jarige dito 4,25 a ƒ4,50. Axel, 10 Augs. Tarwe 7,56^ 7,84; Rog ge 4.7 6-/4,95Wintergerst3,55-f 3,73 ;Ha- ver 2,38-f 2,43Paardeboonen 4,01-/4,20: Duivebootien f 4,29-f 4,39; Boekweit 4,29- 4,39; Koolzaad 9.33-/10,27. Rotterdam, 12 Augs. Tarwe: Zeeuwsche, Vlaamsche en O Verm, ging heden tot ruim vo rige prijzen gereedelijk van de handgoede en puike 7,70 a 8,00; mindere ƒ0,40 af 7,60; jarige 7,50 a 8,00; Rogge: ƒ4,70 a 5,40: Gerst: ƒ3.30 a 3,SO. Amsterdam, 16 Augs. Tarwe met weinig han del alleen aan cons, verkocht: 129 ft» b. Pools. ƒ292; 127 1b Rijn 242; 116 ïb N.-Holl. 245; 124 Ib Vries, ƒ215, 220; 133 ft» Kubnnka 252.Rogge by partij en tot vorige prijzen verkocht: 221 ib Pruiss. 100, bij groote partij 118 ft» Odessa 148; 119, 123 ft» lnlandsche 148. 158 aan de Zaan110, 111 ft» ger. gedr. 125 op veilitigsconditie. Gerst tot hoogcre prijzen met redelijken handel100, 105 tb Vries. Winter 124, 134, 107 ft» Manh. 136Ha ver ruim prijshoudend85 ft» Fijne 9890 ft» Dikke 105.Boekweit hield prijs112 ib zwar te Gron. Zand. 130. beteekent pond.] Groningen, 16 Augs. Tarwe: Oude Bak. 72 ft» ƒ7,00; N. Oml. 70 ft» 6,60; Old. 08 ib ƒ5,90; Rogge: Inlands. 66 ib 4,60; Boekweit: Gr. Zand 6'i p. 3,85Zw. Zand 64 pond 4,00 Veen 64 pond ƒ4,00; N. Gerst; Winter 54 pond ƒ3.60; Haver: Dikke 41 pond 2,15; 50 pond ƒ2,90; Paurdtboonen 8,90 a 4,20. BEURS: Amsterdam, 17 Augs. Nederl- Werk. Schuld. 2^- pCt 57£Dito C'ert 3 pCt- 68£Dito dito 4 pCt 88^. -— Belgie, bij Roth schild 2| pCt 47,11-16—

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 1