teituis&öhe*, J. aUINTUS, Uitgever Redacteur. AB0NNEMENTS-PR1JS. Voor 1| jaar - - - - - 2,00. Voor eon jaar1 - S L50. Voor zes maanden I 1,00. Voor drie maanden- 0*50. Alles volstrekt in vooruitbetaling. te. JAARGANG. DONDERDAG Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIEN. Voor eón jaar. niet boven de 5 rebels - - - 5.00. Boven 8 tot 16 regels, tvoor de eerste plaatsing 1,00. Voor 8 regels of minder, dito 0,50. Voor olkc volgende plaatsing0,25- Brieven en ingezonden stukken franco. 12 SEPTEMBER 1850. Na 44 (Eenig orgaan bet -Xcberlanbers itt Xoorb 'Xmerika, aan Ijct nicnros, btn toestand cn bc belangen aan hat ®nbc cn Xiearoe lladrrtand gcroiib. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE, The only Dutch (or Holland) paper in the United States, IS PUBLISHED EVER! THURSDAY, at the rate of .$1,50 per annum or $1,00 for six months, Payable in advance. Jgl Office: near the Sheboygan Foundry. TERMS W'ADVERTISING: Sixteen lines or less make a square.) Square, for lwoek $1,00 I Square, 6 months $5,00 2 weeks 1,25 one year ri,U0 Business Cards, of 5 1 Every subsequent sq. 4.U0 lines or less, per an. 5,00 I One column,6 mo'ths 20.00 Square, 3 months 3,00 „1 year 30,00 I All casual advertisements must be paid for in advance. Letters and Comtminicntious to be prepaid. I Postmasters throughout the Union are politely re quested to act as agents for this paper. Qjjj^rgjjg Sheboygan, Wisconsin. Publisher Editor. <Al3ü©S-ttCAQVU<E@X. HOLLANDSCH LOGEMENT- WISCONSIN HUIS. 8ste straat Sheboygan. Vriendelijke bediening on billijke prijzen, vChtekeren mii de sruust mijnor geeerde bezoekers, n i JOSEPH SCHRAGE. L. TESTWUID beveelt zijnen vrienden, als ook het gecorde Mollnnd- sche publiek, zijd hieuw en wel iugerigt logement: HET KOSSUTH HUIS. Center Straat, Sheboygan. Wisconsin; n 30 HARRISON C HOBART. Advokaat en Regus-R tadgever. Sheboygan, Wis. n 2 W- R- G0RSLINE. 'Advokaat en Regts-Raadgever. Office 8ste straat. Sheboygan, Wis. n 2 B. "WILLIAMS. Advokaat en Regts-Raadgevcr, en Solliciteur in Kan- «elary. Kantoor aan Pennsylvania Avenue, eeue deur tea oosten van Harvey «fc McKillip's winkel. Sheboygan, Wit*. n32 D. HARRINGTON. Advokaat en Vrederegtcr. Kantoor «ligt bij de Tele graaf Office, Sheboygan. Wis. n 35. I V. VANDERPOEL. Advokaat en Regts-Raadgevor, Office or.cr het I'ost/cantoor. Bufpalo, New-Yokk. J. FRIEDMAN- Handelaar in Gemaakte Kleederen en allerhande Kleeder-Stoffen voor Hecien. Winkel, bock van Penn sylvania Avenue en 7do straat. n2 DREISS Co. t Handelaars in 't groot en klein iu Kruidenierswaren en Loveusmiddelen. Ook, Invoerders van Franscheen üuitache Wijnen en Likeuren; Limburgsche en ütvit- sersche Kaas, Galanterien, enz; Contant gold wordt altijd voor alle couutrv producten betaald» Sheboygan, Wis. 11 Jnlij i860. n 35 W. SEAMAN. Zadel-, Gareel-, Koffermaker, Rijtuig Bekk-eder enz. Winkel aan Pennsylvania Avenue, bijna regt over het Merchant's Hotel, Sheboygan, (Wis.) n 3 A P. I YUAN. Heeft juist ontvangen een' grooten Voorraad iS teuwe Goederen, welke hij góedkoop ie koop aanbiedt voor Contant geld. Granen of Huiden. De attentie van Hol landers en Duitschers wórdt met achting verzocht; door do ondergeteokende. Sheboygan, 27 Nov. 1S49. A. P. LYMAN. N- DE TOLE GEBROEDERS- Kruideniers, Proviona en Variété Winkel. Hande laar in Fransch Düitsch Speelgoed, Banket, Ster ke Dranken, Wijnen; Sigaren, eiiz., tegenover du New-York Store, Sheboygan, (Wis) n 5 1. 0. WEIGHT. Bureau- en Stoel-maker; winkel eene deur west van Moore Co 's store, Pennsylvania Avenue. Alle soor ten van meubels naar do laatste smaak bestendig vóór- handen, Hollanders, kómt en ziet n3l Gi ARENS- Handelaar in Wijnen en allo soorten van Sterke Dranken, onder welke Echte Hollandsche Jenever, Ge zuiverde Ohio Whisky bij dé Barrel. Winkel tegen over hel Postkantoor, Sheboygan, Wis. n 35. H0PÖNS0N CUETIS. Handelaars in 't groot en kloin in Kruidenierswaren en Provisies, Schoenen en Laarzen, Wijnen, Sterke Dranken, enz. Winkel in de Empire blok, hoek van Pennsylvania Avenue en 8ste straat Sheboygan, 1 Augustus 1050. n. 38. DE GALG EN HET STERFBED. Plaats ti op gindsch dak en zie naar beneden Een galg staat bij cene gevangenis. Een gemom pel en dof gedruiscli gonst door den morgennevel naar omhoognaar omhoog als uit een' üuivelen- poelen danbabbelende spotternij, gejoel,gods lastering, gelach! Een man zal ter dood gebragt worden, om, door liet leven te verbeuren, in d.e doodworste- ling het bewijs te leveren, van al het zondige van te dooden. De overheid ruwt een offer aan :s menschen levenslicht brengen, door hetzelve met den voet te vertreden De morgenzon straalt over de huisdaken. De mist trekt op, en in akelig zwarte naaktheid, staat daar de ontbloote galg. De klok iuidt; beneden u ligt een opgeheven plaveisel steenen aangc- zigten. Eene oreede massa van digt op een ge drongen menschen, met tien duizend verscheiden heden een vervaarlijk naar boven starend mons ter, met duizende feustgierige oogen. Nog wacht de eenzame galg. In deze tusschcn poos aanschouwt de verbeelding eene schim in mensehengedaante, gezeten op het schavot ls het de schim van L'ain, van den eersten moor denaardoor God geteekend, opdat de moorde naar NIET ZOU WOKDEN DOODGESLAGEN; Opdat elke hartklopping van den brocdermoorder, ee- ncu ontzaggelijken eerbied voor het menschelijk leven zou leeren 1- De witte toppen der roeden verschijnenen daar hebt gij den dienaar van Christus; niet eene schim, maar in den vleesche; met de eigen ivoor- den van Christus; welsprekend, zangrijk, be zield met ontsterfelijke muzijk; woorden diestar- renkroonen beloieu aan het boetvaardige hoofd; bloedrood door manslag geschandvlekt met moord. Nog een oogenblik, en zoo een innig berouw hem opbeurt, zal hij, van ivien zijne me- demenschen een' afschuw hebben, in stede van verworpeling en hclgeest, onder de zaligen zijn. De zaligheid zal worden vooruitgeloopen dooi de onverbiddelijke wreedheid, en het luik van de galg zal het voorportaal zijn van hot verblijf der heerlijkheid. Want de beul hangt niet in naam der andere wereld. Het Christendom, dat nergens bloed stort, ten blijke der kostbaarheid van vergoten bloed, bekroont den berouwhebbende. En menschen ivct, met hare deftige knocijcrijmet hare plegtstatige, ingewikkelde gangendoet slechts den boosdoener spoeden naar de verwe zenlijking zijner hoop. Het zwaard der gereg- tigh'cid snijdt ettelijke jaren van. hartzeer in de ze wereld af; terwijl de opbeurende priester eeuwige vreugde toespreekt aan het berouwvol le hart. Nog een paar oogenblikken, dan zal liij, daar bij zelfs nu siddert voor vernietiging, niets meer zijn dan oen klomp stof, het aardse he overschot eens moordenaars. In ivelk kapittel, in welk vers, in welke woorden uit het boek des Chris tendoms, leert de gebrilde wet, dat zij het regt heeft; om dien met bloed bevlekten aan den dood over te leveren, zijn verwijderd uur van na tuurlijk verscheiden vooruitloopende, dat, met zijn langzaam naderen, welligt een' verzachten den invloed zou medebrengen en een hart van steen tot vleesch vermurwen? De leeraar gaat voort. De beul hoort het signaaleen bijbel woord de bout wordt weggenomen, en de man is door 's menschen vermetelheid, buiten 's men schen werkkring geslingerdop 't oogenblik een deel van de ontzagwekkende toekomst!En de wet is gehandhaafd! en der menschheid wordt verkondigd,hoe heilig het leven is; ja! nog wordt het plegtig verkondigd door dat slingerende lijk, nog niet koud uit de vergeldende handen van beulen-gcregtigbcid. Ja, voorwaar! wel is het menöchelijk leven heilig. Honderd duizend mcnschelljke oogen aan schouwen er de bewijzen van. De beulake lige kwakzalver!moge op zijn schavot met grimmige voldoening naar zijn werk blikken, cn luide roepen brave Christenmenschenhet leven is heilig. Gij moogt er niet aan twijfelen want deze mensch heb ik gedood, opdat gij weten zoudt wat een ontzaggelijk iets het leven is-en hoe heilig- hoe zeer heilig menschenbloed." De man is behoorlijk omgubragt En met de daad die den aardbodem van zijne verfoeide te genwoordigheid zuivert, schijnt het, als of er ge durende eene poos eene vernieuwde vrijheid op de wereld is nedergedaald. Wij herademen, als of wij bevrijd zijn van eene akelige beangstheid. Wij zijn het hinderlijk bijzijn ontsnapt van eene dagelijks verpestende boosheid, welke de lucht die wij inademden scheen te besmetten,den maat- schappelijken luchtkring te vergiftigen. De her innering aan de euveldaad drong zich wel eens opeene huissclijke nachtmerrie. Wij houden ons overtuigd, dat de gedachte aan dezen afgrijssclijken man, gedurende den laatsten nacht zijns levens, den slaap van menig deugd zaam mensch, in menige deugdzame woning, ge stoord moet hebben. Zeker zijn wij er van. dat velen, zelfs achter heerlijke bedgordijnen, zich mwillekeurig gedwongen voelden om de uren te tellen van den veroordeelden.Zoo gebiedend was de gedachte aan moord onder ons gewor den zoo onafscheidelijk en gemeenzaam was zij onze dagelijksche herinneringen opgedrongen. En veel Van dit alles hebben wij te danken "aan den toekomstigeh beul en de handlangers van het schavot. De moordenaar doodt eeu mensch en de wet, door wettig den moordenaar te doo den, stelt degenen die van de galg eene specula tie maken, in de gelegenheid allo maatschappe lijke kieschhcid on betamelijkheid te vermoorden. Dagen lang omhullen zij ons verschiet met een' bloednevel. Het uur is om, en het schouwspel is ten einde. De levende man, die een uur geleden, flaauw en waggelend de enge ladder opstrompelde, zijn lot te gemoet, wordt nu neergelaten gemakkelijk te behandelen met het zegel van 's menschen geregtigheid op het stoffelijk gelaat. Eu de dood zelfs de sehandedood vergoedt niets van de boosheid, welke hem nog een poosje geleden ver kankerde, want het is nu het afgelegde omhulsel van ecnen onsterfelijken geest; en ivat is zijne be stemming, en wat is hij nu? Juist de vraag die het stof u ingeeft, pleit met ongedachte liefderijk heid voor het stof zelf. Zou de wijsheid der men- schclijkc wet niet eenigzins verlegen staan bij het aanschouwen van het rustige gelaat van een scha- votlijk, het zwarte werkstuk der wet zelve, die hoogt op eigene laatdunkendheid. Laat deze doode lippen aan de wet vragen: "waarom hebt gij mijne ziele uitgezonden in de eeuwigheid Volgens welk Christelijk voorschrift hebt gii de heiligheid van den dood verkracht, door den dood tot een schandvlek te maken En ons bedun kens, weten wij niet,waar de wet een verontschul digend antwoord zal vinden. De menschelijke ge regtigheid staat ontwapend bij het aanschouwen van het lijk eens moordenaars. Er is geene weeg schaal zoo juist, dat zij menschelijk bloed vermag te wegen. gen wij den moordenaar open beide met den zegen des berouws, drinken evenzeer het eeuwige leven. En door deze onkunde (wij zeg gen het met nederigheid) is het altijd onze mee- ning geweest, dat de heiligheid van den dood gehoond is; dat aan 't plegtige van den zali gen,heiligenden dood eene beleediging wordt aan- trodrtau, wanneer men hem zijn zeker doel doet missenwanneer hij omgekocht wordt door den mensch, om een schandvlek voor zijn' mede- raensch te rijn. Want de schande is slechts in de omstandighedende mensch zelf veroordeelt de vermetelheid, die de straf zou willen uitstrek ken buiten het rijk des doods. De mensch de wetgevende mensch!zoo ootmoedig, zoo ge nadig, wanneer hij flaauw tuurt op het onge kende - het onmogelijke! Den braven zal men aanstaanden Zondag met treurzang en weeklagen naar rijn eervol graf dragen de moordenaar zid nog dezen avond, zonder gebeden, in een gevangenis-hol gestopt worden; tot voedsel van brandende balk, die den worm te kort doet; en toch ligwen al len in hetzelfde uitgebreide bed. De dooüTmaakt allen gelijk; maar wij herhalen het, de heilig heid van den dood wordt door geweld verkracht. Wij zouden de straf des levens willen. De levende uren zouden wij den moordenaar tot geessel willen maken: van de loopende zand korrels, verzengende seconden. Elk uur moest met zijn vol gewigt aankomen, en bet graf van den moordenaar moest goed verdiend worden. Niet omdat wij onbezonnen meewarigheid heb ben met de misdaad, willen wij den booswicht sparen, maar omdat wij de heiligheid van deu dood niet ontheiligd willen hebben; van den dood, die, wanneer de menschen beter onderrigt zijn, zich zal openbaren als eene waarachtige wel daad: als bevrijder, niet als dwingeland. Ten slotte,waarin bestaat ons regt om den dood te belasten met ons eigenzinnig handwerk Wij kunnen geen geschreven waarborg daarvoor in het Christendom vinden ofschoon er een Chris- t ndom is dat gereed staat Urim en Thummim bij te halen, om het te verkouden. In elk geval, wanneer wij een offer willen brengen aan de hei ligheid van het leven, moeten wij dan een man op hangen om de heiligheid van het aanzijn te staven En gij zoudt dan den moordenaar willen laten leven Gewisopdat door zelfs zijn leven te eer biedigen, men der menschheid predike, hoe out- zaggelijb het leven is. Maar rijn verder leven moet aanhoudende vernedering gedurige boe tedoening zijn. Even als de zonnewijzer in hei zonnigste weder, moet zijne ziel het tegenwoordi ge uur alleen kennen door de schaduw, die er op valt. Verplaats u nu naar die heuvels, boom, dio zaehtjes wiegelt voor dat raam. Er is iets rustigè om dat huis,want de dood talmt even, voor dat hij den drempel overtreedt In de kamer ligt een oud man te sterven. Hij is omstraald met den glans van een schoon leven. Zijne dagen zijn tevens voordeelig geweest voor zijn' evenmensen en voor zijne eigene ziel. Ver wanten en vrienden wachten en waken rondom zijne legerstede. Elke traan die er valt, is een zoet offer aan den doodeene schatting aan zijne bekroonende heiligheid van des stervenden hoop. De man heeft een bang leven doorgeworsteld voor de kalme heerlijkheid van dit oogenblik - voor de heiligende schoonheid van dit uur des verscheidens. En die heerlijkheid daalt op hem en om hem neder, en het gemompel der aarde zwijgt over gaande in onsterfelijke muzijk. En dit is de dood, het onvermijdelijkeGoddank! onvermij dclijke—lot van den regtvaardige, wiens leven voorbeeldig is geweest En toch maken wij dezen dood de beste belooning der braafsten in onze laatdunkend heid tot de ergste straf van den slechtston. Den zelfden beker. Waaruit de heilige drinkt drin- Het is niet zoo algemeen bekend als dit behoorde te zijn, dat gestootert aluin in een vat water gestrooid, (het water te gelijker tijd om roerende) na verloop van eenige uren, door de onzuivere deelen naar den bodem te doen zak ken, het water zoo zuiveren zal, dat het bijna al de frischheid en helderheid bezit van het zui verste fonteinwater. Met eene theelepel gestooten aluin kan men een emmer, bevattende vier gallons water, op deze wijze zuiveren. Een blad van New-Hampshire zegt: "Een man van Litchfield ging naar Nashua, bocht eene doodkist, bragt deze naar Litchfield, maakte een graf, plaatste de kist in hetzelve, ging zelf in de kist liggen, nam opium in, werd den volgenden morgen wakker en bevond rich levend, stond op en verhing zich zelve. Hij liet eenen brief na be vattende 5 dollars, om voor de toemaking van zijn graf te betalen.'' Jammer, dat hij ook dit niet zelf doen kon. De koets welke gebruikt zal worden bij de krooning van den Keizer van Oostenrijkfzegt een brief uit Weenen] werd gemaakt in de rege ring van Karei, voor het huwelijk zijner dochter Maria Theresia. Sedert dien tijd werd rij altijd tot dat einde gebruikt Het vergulden alleen kost 180,000 galden. De schilderstukken op de deuren zijn van Rubbcns en kosten 60.000 gulden.

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 1