<33 %6ötjpn J. OUINTUS, Uitgever Eedacteur. ABONNEMENTS-PRIJS Voor 1} jaar - - 2,00. Voor een jaar -1*50. Voor zes maanden1.00. Voor drie maandenI OJiQ. Aflet volstrekt in Tooroitbeulinj- le. JAARGANG. DONDERDAG Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIES- Voor een jaar, niet boven de 5 re eels - - - S,C0. Boven 9 tot 16 regels voor de eerste plaatsing 1,00. Voor 3 regels of minder, dito - 0,50. Voor elke volgende plaatsing- 0,25. Brieven en ingezonden stukken franco. 5 SEPTEMBER 1850. No. 43 Ccnig orgaan brr Xcberianbers in ïfoorb Amerika, aan Ijct nienns. ben locstanb cn ik bsiangen oan Ijes CD abc en Xientoe baberlanb gcoijb. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE, The only Dutch (or Holland) paper in the United States, is pcblishid evert thursday, av the rate of $1,50 per annum or $1,00 for six months. Payable in advance- ^£2 Office: near the Sheboygan Foundry. ttbw. of advertising". {Sixteen lines or less make a square.) Berigten oan (Enropa. Square, for 1 week $1,00 Square, 6 months $5,00 2 weeks 1,25 one year 8,00 Business Cards, of 5 Every subsequent sq. 4,00 lines cr less, per an. 5,00 One column.»? mo'ths 20,00 Square, 3 months 3,00 1 year 30,00 All casual advertisements must be paid for in advance. Letters and Communications to be prepaid. Postmasters throughout the Union are politely re quested to act as agents tor this paper. H J. QUINTUS. Shebovgan. Wisconsin. Publisher dc Editor. HOLLAND SCH LOGEMENT- WISCONSIN HUIS. 8ste straat Sheboygan. Vriendelijke bediening en bilfiike prijzen, verzekeren mii de gunst mijner geeerde bezoekers, al JOSEPH SCHRAGE. L. TESTWULU beveelt zijnen vrienden, als ook het geeerde Holland- «che publiek, zijn nieuw en wel ingerigt logement: HET KOSSUTH HUIS. Center Straat, Sheboygan, Wisconsin. n 30 HARRISON C- HOBART. Advokaat en Regts-R i ad ge ver. Sheboygan, Wis. n2 W- R- GORSLINE. Advokaat en Regts-Raadgever. Office 8ste straat. Sheboygan, Wis. n 2 B. WILLIAMS. Advokaat en Regts-Raadgever. en Sofficiteur in Kan- eelary. Kantoor aan Pennsylvania Avenue, eene deur ten oosten van Harvey «k McKiliip's winkel. Sheboygan, Wis. n32 D. U. HARRINGTON. Advokaat en Vrederegter. Kantoor öigt bij de Tele graaf Office, Sheboygan," Wis. n 35. L V. VANDERP0EL. Advokaat en Kegts-Raadgever, Ofjice over het Postkantoor. Buffalo, New-York. J- FRIEDMAN- Handelaar in Gemaakte Kkederen cn allerhande Kleeder-Stoffen voor Hee:en. Winkel, hoek van Penn sylvania Avenue en 7de straat. n2 DREISS Co., Handelaars in 't groot ea klein iu Kruidenierswaren en Levensmiddelen. Ook, Invoerders van Fransche en Duiische Wijnen en Likeuren; Limburgsche en Zwit- sersche Kaas, Galan tenen, enz. Contant geld wordt altijd voor alle country producten betaald. Sheboygan, Wis. 11 Julij 1850. n 35 w. SEAMAN. Zadel-, Gareel-, Koöêrmaker, Rijtuig Bekleeder enz. Winkel aan Pennsylvania Avenue, bijna regt over het Merchant's Hotel, Sheboygan, (Wis.) n 3 A P. LYMAN Heeft juist ontvangen een' grooten voorraad Nienwe Goederen, welke hij goedkoop ie koop aanbiedt voor Contant geld. Granen of Huiden. De attentie van Hol landers en Dnitschers wordt met achting verzocht, door de ondergeteekende. Sheboygan, 27 Nov. 1849. A. P. LYMAN. N- DE VTT.T.E GEBROEDERS- Kruideniers, Proviand en Variété Winkel. Hande laar in Franseh Duitsch Speelgoed, Banket, Ster ke Dranken, Wijnen, Sigaren, enz., tegenover de New-York Store, Sheboygan, (Wis) n 5 J. 0. WRIGHT. Bureau, en Stoel-maker; winkel eene deur west van Moore Co 's store, Pennsylvania Avenue. Alle soor ten van meubeb naar de laatste smaak bestendig voor handen, Hollanders, komt en ziet n31 j G. ARENS- Handelaar tn Wijnen en alle soorten van Sterke Dranken, onder welke Echte Holhadscbe Jenever, Ge zuiverde Ohio Wbiskv bij de Barrel. Winkel tegen over het Postkantoor, Sheboygan, Wis. n 35. H0PKINS0N CURTIS. Handelaars in 'l groot ea klein in Kruidenierswaren en Provisies, Schoenen en Laarzen, Wijnen, Sterke Dranken, enz. Winkel in de Empire blok, hoek van Pennsylvania Avenue en 8ste straat. Sheboygan, 1 AnguMu* 1850. n. 30. NEDERLAND, 's Graveshage 23 Julij. De synode der Ne- derlandsehe Hervormde kerk zal aanstaanden Vrijdag den 2 7sten dezer hare zitang voorloopig schorsen, om later de 'werkzaamheden voort te jo,w zetten. Aanstaanden Woensdag zullen de leder. 8,00 op Wijkerbru?. onder Voorburg, eene geheel J vriendschappelijke bijeenkomst hebben, en daar den gewonen maaltijd houden. Vroeger geschied de zulks op invitatie van den minister van de Herv. eeredienst en binnen 's Gravenbage. doch biervan schijnt de regering te hebben afgezien. Het vo rige jaar,toen ook de minister der R.-K. ^eredienst daarbij tegenwoordig was. heeft die 2aak ook nog al tot verschillende meening aanleiding gegeven. Rotterdam, 22 Julij. Men verneemt, dat m den nacht van den 20sten op den 21 sten dezer is opgeligt de persnon van Gerritsen, vroeger redac teur van den Ooijeraar. Indien wii wel onder ligt zijn, moet bij heden naar 's Gravenbage zijn overgevoerd. (Naar men wil, wordt die man beschuldigd van eene beschikking van den thesaurier des Konings te hebben vervalscht en met dat vervalschte stuk in Belgie opligteni te hebben bedreven.) Rfixex, 20 Julij. Gisteren morgen h°eft zich de rietdekker J. ter B>wr alhier door ophangen van het leven beroofd. Hij werd door zijn' zoon, die van het land huiswaarts keerde, hangende ge vonden, doch te laat, dan dat de reeds gewekene levensgeesten konden worden teruggeroepen. Hij is als getuige gehoord geweest in de zaak van het Openb. Ministerie tegen Jon Zvriers alhier, we gens mishandelingen van wijlen J. K. Brinkman, ten gevolge waarvan deze beweerd werd gestor- ven te zijn. Men zegt. dat het getuigenis van ter Buur zoodanig was, dat hij daarover eene ernsti ge teregtwiizirg van den betrokken ambtenaar ontving. Na deswege een verwijt van een' zijner dorpsgenooten ontvangen te hebben, is hij neer- slagtig en malerig geworden en zijn zijne verstan delijke vermogens zeer verzwakt Wapserveek, 22 Julij. Hoe verblijdend het ook voor ons was onlangs te kunnen melden, dat de longziekte onder het rundvee door krachtda dige maatregelen geheel uit ons dorp, ja zelfs uit de provincie Drenthe was verdwenen, moeten wij nu weder mededeelen, dat bij den landbouwer R. A. Everts op nieuw eene koe door die besmet telijke ziekte is aangetast Groxtxgex. 25 Julij. Gisteren vierde het, se dert 60 jaren hier gevestigd Instituut voor Doof stommen zijn gewoon jaarlijksch feest Men verneemt, dat er bij eenige vrienden van volksonderwijs en volksopvoeding een plan bestaat, om binnen Groningen een Tijdschrift uit te geven, waarin met eenen vrijen, criüscben blik alles zal worden behandeld en beoordeeld, wat er tot dus ver in de laatste tijden is gedaan, thans nog wordt verrigt en verder moet gedaan en ver meden worden v«x>r de volksopvoeding in Neder land. Van dat tijdschrift zoude om de twee maan den een nommer verschijnen, en het zou voor ee nen geringen prijs worden verkrijgbaar gesteld, om de algemeene verspreiding onder het volk te bevorderen. Van Z. Em. den kardinaal Oreoli, prefect van de H. Congregatie der bisschoppen en der geordende geestelijkheid, daartoe g^raagtigd door eene speciale lastgeving van den Paus. Piüs ix, is eene circulaire uitgegaan, waarbij alle bisschop pen der wereld gemagtigd worden, om in den loop van dit jaar een' vollen aflaat af te kondigen, bij wijze van jubilee. BELGIE. Brussel. 21 Julij. De berigten aangaande den oogst in Belgie luiden buitengemeen gunstig. Men heeft hier en daar reeds een begin gemaakt met den oogst Alles staat heerlijk te veld. Van aard appel ziekte is niets te bespeuren; van deze aard vrucht is dit jaar zooveel gepoot, dat het niet on waarschijnlijk is, dat zij in October en November tegen 1 franc per mud zal kunnen verkocht wor den. Zoo goedkoop zullen de aardappelen in geen 35 jaren geweest zijn. FRANKRIJK Parijs, 21 Julij. De President der republiek heeft eene nieuwe soort van veldgeschut uitge vonden. Te Metz is eene commissie van officieren der artillerie gevormd, om die uitvinding te onder zoeken. De luchtreiziger Godard heeft aangekon digd, dat bij eene luchtreis zal ondernemen met ten levend hert, even als de heer Poitevm zulks met zijn paard gedaan heeft. - Het bedrag der gelden door Frankrijk van Belgie geeischt, wegens uitgaven in 1831, 32 en 33 gedaan tot verdediging tegen Holland, is 15 railkoen 294 duizend 530 francs. Uit Rouaan wordt medegedeeld, dat aldaar een nieuwe tak van nijverheid is ingevoerd, en dat wel de kandel in vrouwen. Aldaar liggen name lijk vaartuigen zeilree, die naar Calitornie zullen overbrengen ongeveer 950 jonge vrouwen. Deze zijn bijkans alle uit de groote steden afkom stig en behooren tot die klasse van ongelukkige wezens, welke haar onderhoud in ontucht schijnen te moeten zoeken. Naar Calilbrnie zijn tot dus ver bijna uitsluitend mannen vertrokken, en eeni ge handelaren in Rouaan, vernomen hebbende, dat er aanzienlijke premien worden gegeven bij het overvoeren van vrouwen, zijn op het denkbeeld gekomen, om op die wijze hun voordeel te doen. DUITSCHLAND ex HONGARIJE. Neustadt, 21 Julij. De kommanaant van de sehroefetoom-kanonneerboot van der Taan," luitenant Bange, heeft in den tegenwoordigen oorlog het eerste voorbeeld van opofferende va derlandsliefde gegeven. Hij heeft n. 1. gisteren avond zijn schip zelf in brand gestoken en in de lucht laten springen, opdat het niet in de han den der Denen zoude vallen. Nadat een groot Deensch oorlogschip op de kanonneerboot jagt had gemaakt en dit zich eerst na^r Travemunde teruggetrokken had, üep de van der Tann we der uil, nam een Deensch koopvaardijschip en wilde dezen prijs te Travemunde opbrengen. Op grond van onzijdigheid weigerde men daar de op name, en wilde men zelfs niet toestaan, dat de kanonneerboot ook slechts voorloopig in de ha ven bleef Daar het haar nu onmogelijk was, het opgebragte Deensch schip naar Neustadt te brengen, moest het den prijs laten varen. Lui tenant Lange beproefde nu met de kanonneer boot naar genoemde haven te komen, maar on derweg geraakte hij slaags met Deensche oorlog- schepea en bleef ziju schip aan den grond vast zitten. Alle pogingen om het weder vlot te krijgen, waren te vergeefs. Slechts een middel bleef er overig, dat het niet in de magt der De nen kwam. Moedig nam hij tot dat uiterste mid del zijne toevlugt en stak den brand in het vaar tuig, dat weldra in de lucht vloog. De geheeie bezetting redde zich op de booten. ENGELAND. Londbs, 20 Julij. De oudste zoon van wij len sir R. Peel, is door de stemgeregtigden te Tamworth, in de plaats van deszelfs overleden vader, tot hunnen vertegenwoordiger in het Huis der Gemeenten gekozen. Een voorbeeld van ongehoorde wreedheid werd dezer dagen te Manchester door eene vrouw gegeven. De buren dezer vrouw ontdekten dat zij de vreesselijkste strafoefeningen hield over haar kind, oud zes jaren. Zij sneed het hier en daar het vleesch van het ligchaam en bestrooide die wonden met zout, waarna zij er een kleefpleis- ter over Leen legde.Deze ontaarde moeder kan volgens de engelsche wetten niet zwaarder ge straft worden, dan met eene geldboete van 5 De Grootste Bierdrinker in Alabama kan Reading wel aanwijzen. De heer Fischer [bij genaamd Gambrinus, de BierkoningJ kan binnen 8 uren een kwart barrel goed bier uit drinken, zonder beschonken te worden, ofschoon hetzelve daar zeer sterk is. Hij heeft reeds prceven ge geven, in welke hij zijne gewone maat van een vierde barrel oversteeg. Het merkwaardigste daarbij is, dat de heer Fischer een geboren Amerikaan is. Statistieke opgave van New-York. Wij vinden het volgende opgegeven aangaan de die groote wereldstad: Het aantal banken in deze stad bedraagt 30, met een kapitaal van ruim 27 millioen dollars. Er zijn 25 brand en marine—waarborg compag non. wier kapitaal 9 millioen dollars beloopt. Door middel van agentschappen, enz. worden er 31 compagnies vertegen wooriiigd.Er zijn 26 com pagnies van levensverzekering, kapitaal onge veer 2 millioen 506 duizend dollars.—Er zijn 14 spoorweg, 26 expres en 9 telegraaf compag nies. Het getal stoombootlijnen is 58. Het aan tal dagelijksche en wekelijksche nieuwsbladen is 106; even zoo veel maandwerken. Men telt er 445 hotels. Kerken 229, van welke 42 Pro testant Episcopaal, 31 Methodist Episcopaal, 31 Baptist (Doopsgezinden) -34 Presbyteriaan, 19 Roomsen Katholijk. 14 Hollandsch Gereformeerd, 10 Congregadonaal en 10 Synagogen. Het aantel omnibus lijneu is 25, met 425 plaat sen waar de rijtuigen afrijden. Er zijn ook 90 lij nen van zeil-en paketbootea, 101 verzendingslij- nen, 169 districts en publieke scholen en 120 ze- deljke en liefdadige gestichten. De gemiddelde waarde van roerende en onroerende goederen wordt geschat op 2-54 millioen 493 duizend 527 dollars. Gedureude het verloopene jaar zijn er 1818 huizen gebouwd. Hiermede kan men eenïg denkbeeld .vormen van de grootte en pracht dier stad, maar om dit juist te doen, schieten woorden, ja zelfs eenige dagen oponthoud in die stad te kort. Democratie. Democratie is een heerlijk woord; er zijn maar weinige in de wijde wereld die er tegen kunnen opwegen. Het is het lievelingswoord des armen mans, want hij weet dat hij uit den nederigea toe stand, in welke zijne verdrukkers hem laten zou den. opgeheven en in staat gesteld wordt, om zijn aangezigt op te slaan en God te danken dat hij een vrij man is. Democratie kent geen ver schil tusschen mensch en menschzij plaatst ieder een op het uitgestrekte gebied van gelijkheid. In dien de een tegen de andere zegt: Ik ben meer der dan gij," dan zegt hem deze dochter des he mels, hoe meent gij dat?" En wanneer het niet in de meerderheid van deugd en hoogere talen ten bestaat, zoo verklaart zij zijne aanmatiging als de grootste lastertaal en tevens voor verfoeije- lijken hoogmoed. De democratie leert, dat geen mensch meer kan wezen als een ander, indien hij niet deugdzamer en wijzer is; en zelfs dan schenkt aj hem geene politieke voorregten. op welke de andere niet even zoo veel aanspraak heeft. De weegschaal welke democratie in hare hand houdt, helt geen haar breedte meer naar de zijde des rijken en hoog geplaatsten over, als naar die des armen en nedrigen. Even als de heldere, zuivere zon, spreidt zij hare stralen over allen ge lijkelijk uit. Zij leert met het Boek der boe ken," dat wij alle uit dezelfde klei gemaakt,— dezelfde adem in een ieder onzer ingeblazen was. De arme man moest Democratie lief hebben, want zij is de eenige rots aan welke hij zien kan vast klemmen, wanneer al het andere hem be geeft,hij moest diegenen aanhangen die hare gevoelens voorstaan; want zij zijn zijne eenige vrienden. Wij willen tegen dit onschatbaar juweel zeggen: Gij zijt de onze, en wij zijn de uweeerder zal onze regterhand vergeten wat zij geleerd heeft, eer wij u vergeten of ophouden zullen wel van u te spreken.Wisselblad) Voor meisjes.Eenige dagen geleden hoorden wij het volgendeEene moeder 's avonds in den huisselijken kring over de veranderingen der for tuin sprekende, nnerkte aan, "dat in hare jonge jaren, op een gezelschap waar muzijk en dans was, een jongeling haar tot den dans uitnoodigde Zij weigerde echter en dacht hem eigenlijk wat* hoog ziende, want hij was de zoon van een' smid en zij de dochter van KapiteinEr was een verschil van stand in de maatschappij." Die jongeling is de tegenwoordige gouverneur van Massachusetts?

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 1