%lioi}<)aii CZ$ 'mmkhe J. dUINTUS, Uitgever Eedacteur. ABONNEMENT S-PR IJS. Voor IJ j®**- Voor een jaar1,50. Voor zes maanden - -L00. Voor drie maanden0,50. Alles volstrekt in vooruitbetuling. Ie. JAARGANG. DONDERDAG Verschijnt eenmaal per week PRIJS DER ADVERTENTIEN. Voor een jaar, niet boven de 5 regel» - - - 5.0Ö. Boven 8 tot 16 regels, voor de eerste plaatsing 1,0©. Voor 8 regels of minder, dito - - - - - - 0,50. Voor elke volgende plaatsing0,25. Brieven en ingezonden stukken franco. 29 AUGUSTUS 1850. Na 42. ©enig orgaan icr Jseicrlanicvs in Noori) Qlincrika, aan ijet nienros, icn tocstani cn ic belangen oan bet ©nbe en Nicume baberiani gemijb. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE, The only Dutch (or Holland) paper in the United States. is published every thursday, at the rate of $1.50 per annum or $1,00 for six months. Payable in advance. Office: near the Sheboygan Foundry. terms of advertising" (Sixteen lines or less make a Square.) Square, 6 months $5,00 one year 8.00 Every subsequent sq. 4.00 Square, for 1 week $1.00 2 weeks 1,25. Business Cards, of 5 lines or less, per an. 5.00 Square. 3 months 3,00 One column.6 irfo'ths 20,00 year 30,00 All casual advertisements must be paid for in advance. Letters and Communications to be prepaid. Postmasters throughout the Union are politely re- ouestod to act as agents for this paper. J. QUINTUS. Sheboygan. Wisconsin. Publisher Editor. <ADUe5-iraATO<£N. H0LLANDSCH LOGEMENT- WISCONSIN HUIS- 6ste straat Sheboygan. Vriendelijke bediening en billijke prijfeen, verzekeren mij a, g.m* mijuCT gtcerde «gtefc SCHR_tóE. Öcrigtcn oan (Ouropa. L. TESTWTJID beveelt zijnen vrienden, als ook het geeerde Hollnhd- Fche publiek, zijn -nieuw en wel ingerigt logement: HET KOSSUTH HUIS. Center Straat, Sheboygan, Wisconsin. 11 30 HARRISON C- HOBART. Advokaat en Regis-Ra ad gever. Sheboygan. Wis. n 2 W- R- G0RSLINE. Advokaat en Regts-Raadgever. Office 8ste straat. Sheboygan, Wis. n 2 B. WILLIAMS. Advokaat cn Regts-Raadgovcr, en Solliciteur in Kan- sclarj'. Kantoor aan Pennsylvania Avenue, eene deur ten oosten van Ilarvey AlcKillip's winkel. Sheboygan, Wis. «32 D. U. HARRINGTON. Advokaat cn Vredoregtcr. Kantoor digt bij de Tele graaf Office, Sheboygan, Wis. n 35. L V. VANDERPOEL. Advokaat en Itegts-Raadgever. Office orrr het Postkantoor. Buffalo. New- York. J. FRIEDMAN- Handelaar in Gemaakte Kleedéren cn allerhande •Kleeder-Stoileu voor Heeren. Winkel, hoek van Penn sylvania Avenue cn 7de straat. n2 DREISS Co. Handelaars in 't groot en klein in Kruidenierswaren td Levensmiddelen. Chk, Invoerders van Fransche 5u ibuitsche Wijnen en Likeuren; Limburgscho en Zvrit- eersche Kaas, Galanterien, enz. Contant geld wordt altijd 'voor alle country producten betaald. Sheboygan, Wis. 11 Juüj 1850. n 35 W. SEAMAN. Zadel-, Gareel-, Koöermaker, Rijnlig Bokleéaer 'enz. Winkel aun Pennsylvania Avenue, bijna regt over het Merchant's Hotel, Sheboygan-, (Wis.) n3 A. P. LYtóN. Heeft juist ontvangen een' grooten voorraad Nictiwe Goederen, welke hij goedkoop 10 koop aanbiedt voor Contant geld, Granen of Huiden. De attentie van Hol landers en Duitschere wórdt mei achting verzocht, door de ondergoteékende. Shebovgan; 27 Nov. 1849. A. P: LYMAN. N. DE TOLE GEBROEDERS- Kruideniers, Proviand en Variété Winkel. Hande laar iu Fransch Duitsch Speelgoed, Banket. Ster ke Dranken; Wijnen, Sigaren, enz., tegenóver de New-York Store, Sheboygan, (Wis) n 5 J. 0. WRIGHT. Bureau- en Stoel-maker; winkel eene deur west van Moore Co 's store, Pennsylvania Avenue. Alle soor ten van meubels naar do laatste smaak bestendig voor handen, Hollanders, komt en. ziet n31 J1 G. ARENS- Handelaar in Wijnen en alle soorten van Sterke Dranken, onder welkè Echte Hollandsche Jenever, Ge zuiverde Ohio Whisky bij de Barrel. Winkel tegen over het Postkantoor, Sheboygan, Wis. n 35. HOPKINSON CURTIS. Handelaars in 't groot en klein in Kruidenierewaren en Provisies, Schoenen en Laarzen, Wijnen, Sterke Dranken, enz. Winkel in de Empire blok, hoek van Pennsylvania Avenue cn 8sto straat. Shebovgan. 1 Augustus 1850. n; 38. NEDERLAND. 's Gravenhage, 19 Julij. De baron James v. Rotschild met zijne echtgenoot zijn alhier aan gekomen, ten einde de verkooping van het kabi net van schilderijen van wijlen Koning Willem II bij te wonen. Alle voorname Fransche lief heb bers begeven zich insgelijks herwaart?. Men verzekert echter, dat de rijke bankier een' ducb- tigen concurrent zal ontróoeten in den Keizer van Rusland, die insgelijks zeer belust is op den aankoop van dit kabinet Amsterdam, 20 Julij. Blijkens de tabellen omtrent de bevolking der hoofdstad, opgemaakt overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van den 24 Oct 1849, bedroeg die bevol king op den 19 Nov. jl. 102,638 mannen,122,311 vrouwen, totaal 224,949. Van deze behooren tot de Hervormde gods dienst 110,245; Waalsche id. 2935; Presbyte rianen 200; Schotscbe gemeente 67; Episcopa- len 261Lutherschen 24,755Herstelde id. 7088 Doopsgezinden 3180;Remonstrauten 830 Hern hutters 9; Afgescheidenen 593: R-Katholijken 49,085Oud-Roomschen 426Grieken 15Ned. Israëlieten 22,426; Portug. id. 2747; tot geene der genoemde Gezindheden behoorende 54. Er zijn te Amsterdam 22,875 huizen, 51,435 huisgezinnen, 309 onbewoonde huizen, 41 ker ken, 6 synagogen, 14 pachthoeven, 90 lusthoven, 254 stallen, 168 schuren, 1308 pakhuizen, 107 koetshuizen, 291 werkplaatsen, 131 fabrijken, 7 magazijnen. Maastricht, 16 Julij Het provinciaal Geregts- hof heeft heden uitspraak gedaan in de zaak van Johanna Maria Severing, huisvrouw van Gerard Schuil, Aan de misdaad van manslag op hare wettige moeder en alzoo van vadermoord, welke haar bij de akte van beschuldiging was ten laste gelegd, schuldig verklaard, is zij veroordeeld tot de straf des doods. Het hof heeft bevolen, dat zij ter strafplaats op de Groote Markt gebragt zal worden; in het hemd, barrevoets en met een' zwarten siuijer over het hoofd, dat zij te pronk zal staan op het schavot terwijl een deurwaarder liet strafvonnis den volke zal voorlezen, dat ver volgens haar de regterhand zal worden afgekapt en zij onmiddelijk daarna door middel van de guillotine ter dood zal worden gebragt. De ver oordeelde heeft deze verschrikkelijke uitspraak met schijnbare onverschilligheid aangehoord De voorzitter was daarehtegen bij de voorlezing van het arrest diep geroerd, waardoor zijne treffende toespraak aan de Veroordeelde nog des ie meer indruk maakte op de aanwezigen. Breda, 20 Julij. Heden morgen te elf uur had alhier een verschrikkelijke zelfmoord plaats: De zich voor ecnige weken ten derde male in het huwelijk begeven hebbende S7jarigen grijs aard C. L. dc Veije, gepensionneerd Oost-In disch hoofdambtenaar, had zich even buiten de Waterpoort begeven, en zich daar ter plaatse, na zich alvorens eenige diepe wonden aan den hals te hebben toogebragt, in de vrij diepe vest ge stort en alzoo een einde aan zijn leven gemaükt; Middelburg, 22 July: Ook wij meenen te kun nen verzekeren, dat de Tweede Kamer, hoewel ernstig over die zaak bij het ministerie gehandeld is, niet zal worden ontbonden, daar geen der re denen bestaat, waarom dén Koning de ontbinding der Tweede Kamer zou kunnen worden voorge dragen. Verder vernemen wij, dat de heer A. J. Duymaer van Twist tot commissaris des Ko- nings in Zeeland benoemd is of spoedig benoemd zal worden. Zeeuwsche Ct.) Leeuwarden, 25 Julij. Overeenkomstig de reglementaire bepalingen in Vriesland is wedër last gegeven tot het doodtn van 11 runderen, makende met de laatst gedane opgaaf een to taal van 731 runderen. In Roden (Drenthe) heeft voor eenige dagen iemand tweemalen getracht zich door op hanging van het leven te beroovcn, maar werd telkens daarin verhinderd door zijne dochter. Men schrijft dezen zelfmoord toe aan dweepzucht geheel wanhoopig namelijk over zijne zonden en diepe Verdorvenheid; begreep de ongelukkige, dat er voor hem geene uitkomst mogelijk was en wilde hij daarom sterven. Groningen, 30 Julij. Nopens het voorgeval lene op cn met het Groningsche kofschip Char- lotta, kapt. Mulder, van Bergen naar Petersburg gedestilleerd, deelt de JV. R. Ct. thans de volgen de bijzonderheden mede, welke naar er wordt bij gevoegd uit den mond van een' der gered de manschappen zijn vernomen. Van af het tijdstip dat de Charlotta Bergen verliet, bemerkte de equipage, dat de kapitein Mulder ongesteld was. Steeds vriendelijk en van een vrolijk en opgeruimd humeur zijnde, be vreemdde de matrozen vooral de sombere ge moedsstemming,waarin de kapitein verkeerdeee ne naargeestigheid, tVelke al meer en meer toe nam, zoodat liij weldra bijna altijd in de kajuit zat te peinzen (waarover, weet men niet) en zeer wei nig op het dek kwant Op zekeren dag, dat de stuurman eenig scheepswerk verrigtte, had deze het origeluk in zee te storten en verdronk op eene jammerlijke wijze, zonder dat iemand iets ter zij ner redding konde bijbrengen. Of dit ongeluk den kap'tein nu nog zwaarmoediger maakte, daar hij zich steeds beklaagde, "zijn' besten man te hebben verloren," is te vermoedenzeker is het echter; dat de toestand, waarin hij verkeerde, se dert nog verergerde, om eindelijk in volslagen krankzinnigheid te veranderen. Immers om eene weinig beteekende oorzaak, of liever zonder oor zaak, viel hij een' der matrozen aan en vermoorde hem door middel van een mes "De drie toen nog overige manschappen of jon gelingen namen daarop de vlugt, door den kran- zinnige achtervolgd, totdat zij eindelijk in het wand de wijk namen, waar de kapitein'hen, na eene korte vervolging, met rust liet Het duurde niet l ing of de drie matrozen kregen een zeil in het oog; ten einde uit hunne gevaarlijke positie te ge raken, vertoonden zij een noodsein, dat door het aankomend schip begrepen werd, immers hot zet te onmiddelijk koers naar de Charlotta. Intus- schen was de kapitein verdwenen, doch de matro zen hoorden hem, onder in het schip, hard klop pen. Wat hij daar deed, heeft niemand gezien, doch de wijze waarop hij later met de Charlotta verging, doen maar al te zeer vermoeden, dat hij toebereidselen maakte om het schip to doen zin ken. Weldra was het vreemde vaartuig zeer na bij de drite matrozen zochten hunnen kapitein op en deden alles wat zij konden om hem te bewe gen met hen op het andere schip over te gaan, waar men den krankzinnige dan zoude hebben kunnen bedwingen en daarna veelligt ook nog de Charlotta kunnen redden. Doch te vergeefsde matrozen begaven zielt daarna in eene boot en be reikten behouden den tot hunne redding opgedaag- den bodem, Naauw waren zij op denzelven aan gekomen, toen de Charlotta met den ongelukki- gen krankzinnigen kapitein zonk, on voor altoos in de grondelpoze diepte verdween." De Nederiaudsche consul te Philadelphia heeft onder dagteekening van den 2den dezer, aan Zijner Majesteits zaakgelastigde te Washing ton berigt; "dat een gedeelte der actiën van de voormalige, in 1811 geliquideerde bank der Ver- eenigde Staten, toebeboorende aan Nederlandsfche ingezetenen, niet teruggevorderd zijn, en mitsdien ter beschikking der actionarissen blijvenoüder bijvoeging, dat dezen zich te dien einde zullen kunnen wenden tot hunne agenten of den Ne- derlandschen consul, mits hunne gevolmagtigden voorziende van eene notariële procuratie power of attorney). Onder de voorschreven actionaris sen en de hun aankomende gelden merken wij de navolgende opdoll, cent Jacobus van der Steeg, van Groningen. 32.40 R. H. de Vosvan Steenwlik,van Drenthe 72.10 Assen, 25 Julij. Ingevolge de bekende cir culaire van z. exc. den minister van justitie, voor- loopig belast met het departement voor de zaken der Hervormde eerediensten, enz. aan allo Israëli tische hoofdsynagogen en groote kerkeraden ge zonden, houdende verzoek, om langs wettigen wég te benoemen en te doen verkiezen afgevaar digden naar eene te 's Hage bijeen te komen ver gadering, aan welke de taak zal wOrden opgedra gen een reglement daar te stellen voor bet be stuur der Israëlitische kerk in Nederland, over eenkomstig de bedoeling der Grondwet en den geest des tijda, hebben de meeste leden der Isra ëlitische gemeente alhier, uitgaande van het be ginsel dat de bedoelde reorganisatie, afgescheiden van elke godsdienstige hervorming, van louter ad ministratieven aard is, tn vermits daartoe eene ruime kennis wordt veréisebt en van den Grond wet en van het ringreglëment voor het beheer der Israëlitische kerk, zij grootendeels tot de werk zaamheden van regtsgelëerden behöort, besloten hunne stemmen uit te brengen op de volgende dertien leden, als De hoeren en mrs. S. P. Lipman, A. S. van Nie- rop, M. H. Godefroi, lid van de Tweede Kamer, J. E. Nijkerk, E. J. Asser, Ph. A. de Haas, Az.al len van Amsterdam; A. de Pinto en M. J. van Gigh van 'sGravenhage; J. E. Goudsmidt, van Leiden;J. Cohen, van Assen; L. Hertzveld, van Zwolle; J. L. Schaap, van Groningen, en S. J. van Lier, van Utrecht Zij hopen dat vele Israëlitische gemeenten in ons Vaderland, van dit beginsel doordrongen, de ze poging, om des ministers doel, in voormelde circulaire ontwikkeld, te doen gelukken, ernstig zullen ondersteunen, door hunne stem op deze voor eene zoo moeijelijke taak welberekende man nen te tereenigen. F R A N K R IJ IC Parijs, 8 Julij. Men wil dat de president der republiek zeer ontevreden is over het be kend worden van den tegen hemgerigten moord aanslag, hetwelk toe te schrijven is aan eene indiscretie van de politie. De president had lie ver gehad, dat de zaak verborgen ware gebleven. Den 16 Julij. Het Aunnaire de Noblesse doet opmerken, dat Alphonse de Lamartine ei genlijk heet Alphonse Praten dat hij zijnen tegenwöordigen naam slechts aangenomen en ontleend heeft van een' zijner ooms, die Mar tin heette, en wiens weduwe hem een stuk land naliet, dat onder den naam van la marline be kend was geweest. olgens brieven nit Leonards zouden zich Lode wijk Philips, zijne gemalin en de hertog van Nemours bepaald verklaren voor eene vev- eoniging der JS our bons; de hertogin van Orleans, door den Koning en de Koningin der Belgen en prinses Clementine ondersteund, wijst alle aan zoeken daartoe standvastig van de hand. De her tog van Montpcusier, wiens meeninggevraagd is, heeft zich nog niet verklaard; de prins van Join- ville en de hertog van Aumale behouden zich hunne opinie voorzij verklaren zich ronduit voor rcDublikeinsch-gezind en men twijfelt niet, of zij zullen na den dood van hunnen vader offieielè stappen bij de Fransche republiek doen, om in Frankrijk te mogen tenigkeeren. DUITSCHLAND en HONGARIJE. W èenen, 15 Julij. Eene telegrafische depe- che uit Pesth van gisteren meldt, dat generaal Haynau, in het blad dier stad eene verklaring bad laten drukken, waarin hij zich bij Belisarius vergelijkt, de beschuldiging van ongehoorzaam heid stellig tegenspreekt, tegen de Reichs-Zei ltuig polemiseert en zijn' val ids een gunstige kans voor de partij van omverworping aanduidt." Keulen, 16 Julij. De Wurtembergsche Staats Am. deelt nadere bijzonderheden mede omtrent het door den gearresteerden boekdrukkers-leer ling Parr ontworpen plan tot omverwerping der dynastie. Het bestond daarin, om des nachts de policie-directie te overvallen, over het dak van dat gebouw in het paleis binnen te dringen, en den Koning tot concession te dwingen, onder be dreiging van hem te vermoorden. Farr verklaar de besloten te hebben, ingeval de Koning wei gerde, de geheele koninklijke familie om het le ven te brengen. Deze jongeling is slechts 15 ja ren oud; men gelooft dus ook niet, dat dat plan van hem afkomstig is. Men doet onderzoek naar medepligtigen. (Zie Verder vierde bladzijde.)

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 1