(jdiötfijrtU <3$ ieutuslioiV'. J. QUINTUS, Uitgever Eedacteur. ABONN EMENTS-PRIJS. Voor li jaar - - Voor een jaar - - - Voor zes maanden - Voor drie maanden - S 1.50, 1.00. S 0.50. Alles volstrekt in vooruitbetaling. Ie. JAARGANG. DONDERDAG Verschijnt eenmaal per week. PRIJS DER ADVERTENTIE*. Voor een jaar. niet boven de 5 regels - - - 5,00. Boven 8 tot 16 regels, voor de eerste plaatsing 1.00. Voor 8 regels of minder, dito - - - - - - 0,50. Voor elke volgende plaatsing ------$ 0,25. Brieven en ingezonden stukken franco. 22 AUGUSTUS 1850. No. 41. (Senig orgaan ber Xeberlanbcrs in Noorïr Amerika, aan l)ct memos, ben toestanb en bc belangen oan Ijet (Dnbe en Nienroe ttoberlanb getoijö. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE, The only Datch(or Holland) paper in the United States, is published every thursday, at the rate of $1.50 per annum or $1,00 for six months, Payable in advance. Office: near the Sheboygan Foundry. terms of advertising: Sixteen lines or less make a square.) Square, for 1 week $1,00 J Square, 6 months 2 weeks 1,25 j one year Business Cards, of 5 1 Every subsequent sq. 4,00 lines or less, per an. 5.00 One column.6 mo'ths 20,00 Square, 3 months 3,00 „1 year 30,00 All casual advertisements must be paid for in advance. Letters and Communications to be prepaid. £3§T Postmasters throughout the Union are politely re quested to act as agents for this paper. M J. QUINTÜS. Shebovsan, "Wisconsin. Publisher Editor. $3.00 8.00 HOLLANDSCH LOGEMENT WISCONSIN* HUIS. Sste straat Sheboygan. Vriendefijke liediewng en billijke prijzen, verzekeren niii de sufist mijner geeerde bezoekers, n I JOSEPH SCHRAGE. L. TESTWUID beveelt zijnen vrienden, als ook het geeerde Holland- sche publiek, zijn nieuw en wel ingerigt logement: HET KOSSUTH HOIS. Center Straat, Sheboygan, Wisconsin. n 30 HARRISON C HOBART. Advokaat en Regts-Raadgever. Sheboygan, 4V is W R- GORSLINE. Advokaat en Regts-Raadgever. Office 8ste straat. Sheboygan, Wis. n B. "WILLIAMS. Advokaat en Regts-Raadgever, en Solliciieur in Kan- selary. Kautoor aan Pennsylvania Avenue, eene deur ten oosten van Harvey McKillip's winkel. Sheboygan, Wis. u32 D. U. HARRINGTON. Advokaat en Vrederegter. Kautoor digt bij de Tele graaf Office, Sheboygan, Wis. u L Y. VANDERPOEL. Advokaat en Regts-Raadgever, Office over het Postkantoor. Buffalo, New-York. J- FRIEDMAN- Handelaar in Gemaakte Kleederen en allerhande Kleedcr-Stolfen voor Hceren. Winkel, hoek van Penn sylvania Avenue en 7de straat n2 DREISS Co., Handelaars in 't groot eu klein in Kruidenierswaren en Levensmiddelen. Ook, Invoerders van Fransche en Duitsche Wijnen en Likeuren: Limburgsche en Zwit- sersche Kaas, Galanterien, enz. Contant geld wordt altijd voor alle country producten betaald. Sheboygan, Wis. 11 Julij 1850. n 35 öcrigtcn oan Entopa. W. SEAMAN. Zadel-, Gareel-, KotFemiaker, Rijtuig Bekleeder enz. Winkel aan Pennsylvania Avenue, bijna regt over het Merchant's Hotel, Sheboygan, (Wis.) n 3 A. P. LYMAN. Heeft juist ontvangen een' grooten voorraad Nieuwe Goederen, welke hij goedkoop te koop aanbiedt voor Contant geld. Granen of Huiden. De attentie van Hol landers en Duitschers wordt met achting verzocht door de oudergeteekende. Sheboygan, 27 Nov. 1849. A. P. LYMAN. N- DE YULE GEBR0EDERS- Krnidenicrs, Proviand en Variété Winkel. Hande laar in Fransch Duitsch Speelgoed, Banket Ster ke Dranken, Wijnen, Sigaren, enz., tegenover de New-York Store, Sheboygan, (Wis) n 5 J. 0. WRIGHT. Bureau- en Stoel-maker; winkel eene deur west van Moore Co 's store, Pennsylvania Avenue. Alle soor ten van meubels naar de laatste smaak bestendig voor handen, Hollanders, komt en ziet n31 G. ARENS. Handelaar in Wijnen en alle soorten van Sterke Dranken, onder welke Echte Hollandsehe Jenever, Ge zuiverde Ohio Whisky bij de Barrel Winkel tegen over het Postkantoor," Sheboygan, Wis. n 35. H0PB3NS0N CURTIS. Handelaars in 't groot en klein in Kruidenierswaren en Provisies, Schoenen en Laarzen, Wijnen, Sterke Dranken, enz. Winkel in de Empire blok, hoek van Pennsylvania Avenue en 8ste straat. Sheboygan, 1 Augustus 1850. n. 38. NEDERLAND. 's Gravenhagh, 12 Julij. De commissie be noemd om den minister van koloniën voor te lich ten omtrent de vraag, in hoever het wensche- lijk is, om de tinmijnen van Banka, en de mijnen in het algemeen in Indie over te geven aan de parrikuliere industrie, zal eertsdaags haar verslag aan de regering indienen. Bijzonderheden zijn daarvan nog niet bekend.Alleen schijnt het zeker, dat al de leden der commissie eenstemmig den ken omtrent het wenschelijke om de mijnen in Indie aan de partikuliere industrie over te geven. Men verzekert, dat de brievenbestellers, bij het in werking komen van de nieuwe wet op de brievenposterij, met den 1 September aanstaande een costuum zullen verkrijgen. De catalogus der planten van wijlen Z. M. Koning Willem II is thans in het licht versche nen. Hij telt 3667 noramers. Uit den inhoud zou kunnen blijken, indien dit niet reeds alge meen bekend was, dat die verzameling eene der schoonste is, welke zich ergens bevinden. De publieke verkoop is bepaald op den 22 Augustus en volgende dagen. 's Gbavexhage, 16 Julij. In de conditiën, waarop de in en bij 's Gravenhage gelegen vaste goederen van wijlen Z. ML Koning Willem II door de erven zijn in verkoop gebragt, komt o. a. ook voor, "dat de kooper voor elk perceel aan bet Her vormd armbestuur drie gulden moet geven. Van den 11 den. De Staats-Courant van heden bevat een staat van de opbrengst der mid delen in de eerste zes maanden van 1850, tegen over de opbrengst van de eerste zes maanden van 1849. Totaal in 1S50 ƒ25,459,426,434, in 1849 ƒ25,236,362.49, meerder in 1850 dan in 1S49 ƒ223,063, dik Utrecht, 10 Julij. De 8 Julij 1850 zal voor het dorp Linschoten eenen onvergetelijkcn da<_ blijven. De baron von Arnim en zijne nog min derjarige dochter, de toekomstige ambachtsvrou- we, deden hunne intrede in het voorouderlijk slot Overal was groen gemaakt, stonden eere- bogen en wapperden vaderlandsche vlaggen, waarbij 2 Pruissisehe. Eene eerewacht te paard, bestaande uit 70 ruiters, en eene te voet met mu- zijk aan het hoofd, had rich met blijden wedijver gevormd. Op de grenzen der gemeente werden de nieuwe slotbewoners ingehaald. De aanvoerder der eerewacht te paard was de tolk der feestvierende gemeente. In de korte, doch boeijende toespraak was zeker niet het minst treffende de uitdrukking, dat, hoezeer de heerlijke regten thans afgeschut waren, deze geheel önverpligte huldiging getuigen kon van eenen goeden geest en van ae hartelijke toegene genheid van het dorp voor de familie Stride van Linschoten, sedert eeuwen de weldoeners der gemeente." De baron von Arnim bekleedt sedert 20 jaren in Pruissen den raog van staats-ministerhij was 10 jaren in Parijs en 5 jaren in Brussel als Pruissisch gezant Bij de omwenteling in Parijs werd hij naar Berlijn teruggeroepen,waar hij den rang van president van den ministerraad bekleed de, welke betrekking bij in het najaar van 184S nederlegde. Thans is hij op den Duitschen Rijks dag Pruissisch afgevaardigde. Hij was gehuwd met'jonkvr. Stride van Linschoten, welker doch ter thans vrouwe van Linschoten is geworden. Amsterdam. 15 Julij. Volgens het naamre gister der predikanten, onlangs weder verschenen, waren er toen 1455 dienstdoende predikanten in de NedL Herv. kerk. De oudste van hen trad in dienst op den 9den Mei 1790, en vervulde dus reeds zestig jaren het predikambt Er waren 194 emeriti-predikanten. In de Overzeesche bezit tingen waren 23 predikanten werkzaam, nmL 16 in O.-en 7 in W.-Indie. Het aantal kandidaten bedroeg 112, tegen 56 vakante standplaatsen. 's Hertogenbosch, 15 Julij. Gisteren moet te Driel een tete-a-tete van een paar gelieven op eene gruwelijke wijze zijn gestoord gev Naar men verhaalt, had een boerenjongen een' geheimen liefdehandel aangeknoopt met een meis je daar ter plaatse en bezocht het steeds als de vader des m orgens ter kerke was. Deze daarvan onderrigt, nam den schijn aan om volgens zijne gewoonte de mis te gaan bijwonen, doch keerde op zijne schreden terug, kwam door den stal, al waar hij zich van een' drietanden mestvork voor zag, trad daarmede in huis en vond de gelieven bijeen. In zijne verbolgenheid bragt hij den jon geling met zijn verschrikkelijk wapen een' woe denden stoot toe en wondde hem vreesselijk. Ge neeskundige hulp werd den lijder onmiddeiijk toe- gebragt, doch men is niet zonder vrees voor rijn leven. Leeuwarden, 11 Julij. In Vriesland is weder last gegeven tot het dooden van 3 runderen, ma kende, met de laatst gedane opgaaf, een totaal van 720 runderen. Zwolle, 12 Julij. Naar luid van berigteu uit Italië, komt onze geliefde leeraar dr. G. H. van Senden, binnen 14 dagen in zijne gemeente terug'. Rijk is de oogst van wetenschappelijke ont dekkingen in het Heilige Land door den geleer den man opgedaan, welke door hem op onzen bodem voortgeplant, niet zonder rijke opbrengst zullen blijven. Ten aanzien van het gewas in deze provin cie kunnen wij het volgende meldenAlgemeen staan alle vruchten uitmuntend te velde en be loven-eene buitengewone uitkomst; de rogge staat op enkele plaatsen dun, doch zwaar van koren beladen.De boekweit is op sommige ak kers bevroren, deels echter bijgekomen, doch ook op eenige akkers doodgevroren. Ruim een jaar geleden, vestigde zich voor de gemeente den Ham (in deze provincie) onder eenparige medewerking der ingezetenen, eene Maatschappij tot wering der bedelarij en opbeu ring der armoede, waarvan dezer dagen bij eene algemeene vergadering van commissarissen, door derzelver bestuur verslag werd uitgebragt Aan vankelijk heeft deze inrigting gunstig gewerkt, alle bedelarij heeft hierdoor opgehouden, rij die zich daaraan overgaven, vinden thans hun onder houd in de belooning voor nuttig werk, dat doel matig en genoegzaam te vinden is. De kosten ter bestrijding van het een en ander worden gevonden uit de vrijwillige giften, die maandelijks bij de ingezetenen worden opge haald en niet het derde bedragen van hetgeen men vroeger aan aalmoezen uitgaf, alsmede uit den afkoop van hand- en spandiensten, waarvoor de wegen en waterleidingen door de werklieden in behoorlijken staat gehouden worden. Groningen, 15 Julij. De op beden alhier ge houden paardemarbt was tamelijk goed door paarden bezeter vertoonde zich echter weinig levendigheid, ongetwijfeld doordien de meeste landlieden het thans te druk liaddeu om de markt te gaan bijwonen. De prijzen waren zeer uiteen loopend, maar toch werd er, naar het aantal koo- pers te oordeelen, nog al tamelijk veel aangekocht, vooral door een'Franschen handelaar, die vrij aanzienlijke aankoopen gedaan en goede prijzen betaald heeft Den 10 Julij werd te Veendambij de Doopsge zinde gemeente van Veendam en Wildervauk, tot herder en leeraar beroepen de weleerw. zeer gel. heer A. Winkeler Prins, thans predikant te Tjallebert, prov. Vriesland. Aan den Horenschen Dijk, nabij Haren, is j.L Donderdag het volgende ongeluk gebeurd. De landbouwer v. d. V.uit Paterwolde, bezig zijnde den ponterboom over het hooi vast te sjor ren, brak de knop van den boom, waarop de man achterover stortte en oogenblikkelijk dood was. De ongelukkige was slechts 24 jaren oud en laat eene diep bedroefde zwangere vrouw en een kindje na. De geneesheer en predikant, die zich dadelijk naar de plaats des ongeluks bega ven, vonden echter reeds een lijk, en bragten nu zamen der weduwe berigt van de ramp, die haar Men meldt uit Wildervauk, van den 12 dezer; "Als eene bijzonderheid mag worden aan gemerkt, dat eene weduwe hier ter plaatse, ruim 94 jaren oud en nog in het bezit van eenige kin deren, voor eenige dagen het zeldzaam genoegen heeft mogen smaken van hare kleindochter.groot moeder te zien worden." Groningen, 18 Julij. Te Loppersum heeft zich een horologiemaker, door. middel van een scheermes, den hals afgesneden. Nadat hij deze daad verrigt had, is hij onder de bedstede gekro pen, en kneep hij met beide handen de wonde digt In dien toestand werd hij gevonden. Men heeft dadelijk geneeskundige hulp ingeroepen, doch vreest hem niet in het leven te zullen hou den. Concurrentie en achtei uitgang schijnen aan leiding tot die wanhopige daad gegeven te hebben. De Staats- C't. deelt het volgende berigt me de, dat hoofdzakelijk op de scheepvaart van onze provincie betrekking heeft: "Gedurende de eerste zes maanden van dit jaar zijn 205 Nederlandseke schepen het Sleeswijk- Holsteinsche kanaal doorgevaren. Zij behoorden meest alle ia de noordelijke provinciën van Neder land te huis, en gingen naar of kwamen van ver schillende Oost- en Noordzee-havens. "De ladingen uit de Oostzee bestonden grooten- deels uit gerst, haver, rogge, tarwe, erwten, lijn zaad, lijnkoeken, hout, teer, pik, brandewijn eu lompen. "De ladingen voor de Oostzee bestonden uit stukgoederen, dakpannen, steenen, cement, gips, steenkolen, suiker, tabak, ijzer en oud ijzer." Daar de nieuwe wet op het brievenvervoer vau den 12 April j.L, ingevolge Z. M. besluit van den 2Ssten Junij j. 1.met den lsten Sept. e.k. in werking zal komen, is het niet ongepast het vol gende uit de Hij v. Ct. mede te deelen: Een brief van 15 Ned. wigtjes en daar bene den kost voor een afstand van 30 Ned. mijlen of daar beneden 0.05; een afstand van 30 tot en met 100 Ned. mijlen ƒ0.10een afstand boven de 100 Ned. mijlen ƒ0.15. F R A N K R IJ K. Parijs, 9 Julij. De zitting der wetgevende Vergadering van heden was niet minder onstui mig dan die van gisteren. Victor Hugo opende de voortgezette discussion over de perswet met eene redevoering, welke eindigde met de navol gende bewoordingen: "Om u te bewijzen, tot welk een uiterste men u wil drijven, welke geweldige tegenstanders gij zult moeten bevechteu, vergunt mij u het navol gende te doen opmerken. Van alle rijden gaat de kreet op, dat dc zedelijke wanorde op eene schrikbarende wijze toeneemt; men beschuldigt Frankrijk; men beschuldigt Parijs. Men handelt verkeerd. Ik voor mijik ken slechts eenen schul dige, den menschelijken geest namelijkdien geest, welke dan eens is genoemd Johannes Him, die geenszins is gestorven op den brandstapel te Con- stanz; dan eens Voltairedie het geloof heeft on dermijnd dan weder Mirabeau, die het koning schap heeft omgeworpen ;den menschelijken geest, die zich beurtelings heeft geopenbaard te Baby- Ion, Jerusalem, Rome en Parijs. Welaan, ik wend mij tot de groote partij in Europa, die bestempeld kan worden met den naam van de partij der vrees- achtigen. Bedenkt gij allen wel, wat gij gaat doen. Als gij de drukpers hebt vernietigd, zult gij niets hebben gedaan. Als Parijs is ten onder gebragt, Frankrijk vernietigd, is er nog niets uitgerigt. Er zal altijd iets overblijven, 't welk tegen u zal opstaandat iets, 't welk al de boe ken, alle kunsten en wetenschappen heeft voort- gebragt. Altijd zult gij stuiten op den onverzette- ïijken slagboom, dien ontembaren tegenstander, den menschelijken geest." Parus, 14 Julij. Eugene Sue maakt rich ge reed om bij deze gelegenheid in het strijdperk te treden tegen de Kathohjke vertegenwoordigers, die bij monde van Henri de Riancey een amendement hebben voorgesteld, om elke roman-feuilleton in eeu dagblad voorkomende, met een zegel van 5 centimes per no. te bezwaren. Het zal niet on belangrijk zijn, den schrijver van de Joodsche wandelaar en de Verborgenheden van Parijs man tegen man te zien strijden tegen de hoofden der Katholijke vertegenwoordiging. De heer Poitevin heeft heden namiddag te 5% uur zijne tweede luchtreize ondernomen. Begunstigd door het schoonste weder, steeg hij an-

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 1