ljcliöl)()OH J. QUINTUS, Uitgever Redacteur. ABONNEMENTS-PRIJS. Voor 1J jaar$'9,0tf. Voor een jaar - - - -- «5 L5JJ» Voor zes maanden 1,130. Voor drio maanden0.50. Alles volstrekt in vooruitbetaling. Ie. JAARGANG. DONDERDAG Verschijnt eenmaal per week. - PRIJS DER ADVERTENTIES. Voor oon jaar. niet iJoven do 5 rcgcU - - - .V'O Boven 8 tot 16 regels voor de eerste plaatsing 1.00. Voor 8 regels of minder, dito ------ 0,50. Voor elke. volgende plaatsing ------ ij 0,25.' Brieven cu ingezonden stukken franco. 8 AUGUSTUS 1850. (Eeltig orgaan ih'r Xcbcvlanbcrs in Noori) Amerika, aan l)ct uicutos, ben locstanb cn bc belangen nan Ijet 0nbe en Xïeirac öabcrlanb gcmijb. THE SHEBOYGAN NIEUWSBODE, The only Dutch (or Holland) paper in the United States, is published every thursday, at the rate of $1.50 per annum or $1,00 for six months. Payable in advance. J§£2 Office: near the Sheboygan Foundry. terms of advertising: (Sixteen lines or less make a srjuare.) Square, 6 mouths $5.00 one year H,00 Even* subsequent sq. 4,00 One column,6 mo'ths 20.00 1 year 30,00 Square, for 1 week $1,00 2 weeks 1,25 Business Cards, of 5 lines or loss, per an. 5.00 Square, 3 mouths 3,00 All casual advertisements must lie paid for in advance. Letters and Communications to be prepaid. postmasters, throughout the Union are politely re quested to act as agents for this papen QUINTUg Shebovgan, Wisconsin. Publisher Editor. HOLLANDSGH LOGEMENT- WISCONSIN HUIS. 8sto straat Sheboygan. Vriendelijke bediening en billijke prijzen, verzekeren mii de gainst mijner gecordc bezoekers. I JOSEPH SCHRAGE. L. TE3TWUID beveelt zijnen vrienden, als ook het gceerdc HoHand sclie publiek, zijn nieuw en wel ingerigt logement: HET KOSSUTH HUIS. Center Straat, Sheboygan, Wisconsin. n 30 GROND tot ECHTSCHEIDING. Een landman had een schoone vrouw Gehuwd uit Hollands dreven. Hij bad hiervan ook geen berouw Maar smaakte 't zoet van 't lcvcu. Zijn ga nogthans, was steeds bedrukt; Niets kon haar hart verblijden. Zij scheen door kommer neergedrukt En klaagde: ach, laat ons scheiden. De regter sprak: mijn goede Trui, Gij hebt hiertoe geen rede, Dat is eon gril, een dolle bui 'k Voldoe nooit aan die bede. O Regter, 'k dank u voor uw raad: Maar 'k meen ik doe vorstandig. Want hier vindt troost noch bijstand baat: Dit oord is mij te zandig,"" G. v. d. l. President van den Senaat tot aan Let einde van Mr. Tyler's diensttijd. James K. Polk volgde op Mr. Tyler op den 4 Maart 1845, en sloot zijne administratie op den 3 Maart 1840. Eenige maanden later sloot Lij zijn leven vol gebeurtenissen. Generaal Taylor kwam tot het Presidentschap op den 4 Maart 1849 en overleed iu den nacht van den 9 Julij 1850, terwijl het Congres in zitting was. Hij is opgevolgd door Millard Fillmore, de tweede Vice President die de plaats eens over ledenen Presidents inneemt HARRISON C- H0BART. Advokaat on ltegis-R iadgevcr. Sheboygan, Wis.- n 2 W- R- GORSLINE. Advokaat eu Rcgts-Raadgever. Office 8ste straat. Sheboygan, Wis. 11 B. -WILLIAMS. Advokaat en Regts-Raadgever, en Sollicitcur in Kan- sclary. Kantoor tuin Pennsylvania Avenue, ceue deur ten oosten yau Harvey McKiliip's winkel. Sheboygan, Wis. "39 D. U. HARRINGTON. Advokaat eu Yrederegtcr. Kuutoordigt bij de tele graaf Oflico, Sheboygan, Wis. 11 35. L V. VANDERPOEL. Advokaat en Rcgts-Raadgever, Ojfice orer liet l'ostkaniour. Buffalo, New-York. J. FRIEDMAN- Handelaar in Gemaakte Kleederen en allerhande Kleeder-StolFen voor Heereu. Winkel, hoek van Penn sylvania Avenue eu 7do straat. nö DREISS Co. Handelaars in 't groot en klein iu Kruidenierswaren en Leveusmiddclou. Ook, Invoerders van Fransehe en Duitscho Wijnen en Likcitron; Limbnrgscho cn Zwit- serscho Kaas, Galanterie», enz. Contant geld wordt altijd voor alle countrv producten'betaald. Sheboygan, Wis. 11 Julij 1850^ n 35 W. SEAMAN. ZadelGareel-,/ Kotfbrmnker, Rijtuig Bekleoder enz. Winkel aan Pennsylvania Avenue, bijna rogt ovor het Merchant's Hotel, Sheboygan, (Wis.) n 3 A P. LYMAN. Heeft juist ontvangen ecu' groeten vporraad Nieuwe Goederen, welke hij goedkoop to koop aanbiedt voor Contant geld, Granen of Huiden; Dd attontio van Hol landers eu Duitschors wordt mot achting verzocht; door do otïdergeteolemde. Sheboygan, 27 Nov. 1849. A. P. LYMAN. N- DE VILLE GEBROEDERS- Kruideniers, Proviand en Variété Winkel. Hande laar iu Frausch Dnitsch Speelgoed, Banket, Ster ke Dranken, Wijnon, Sigaren, on/.., tegeuover de New-York Store, Shoboygunö (Wis) li 5 J. 0. WRIGHT. Bureau- on Stool-maker; winkel ceno deur west Moore Co 's store, Pónnsylvaniti Avenue. Alle ten van meubels nnnr do lantsto smuak bestendig voor- iiaoduq, Hollanders, komt en ziet. n31 G. ARENS- Handeloar in Wijnen on alle soorten van Ste-ke Dranken, onder welke Echte Ilollandscho Jenever, Ge zuiverde Ohio Whisky bij de Barrel. Winkel tegen over het Postkantoor, Sheboygan, Wis. n 35. H0PKINS0N CUETIS. Handelaasr in' 't groot en klein in Kruidenierswaren en Provisies, Schoenen en Laarzen, Wijnen, Sterke Dranken, enz..Winkel in de Empire blok,- hoek van Pennsylvania Avenue en 8ste straat. Sheboygan, 1 Augustus 1850. u. 35. Lijst van Presidenten. Generaals Harrison en Taylor zijn de twee eenige Presidenten, die gedurende den tijd voor welken zij verkozen waren, overleden. Generaal Taylor's lot is in dit opzigfc bijzonder, omdat het de eenige dood van een' President is, welke gedurende de zitting van liet Congres heeft plaats gegrepen; Het is derhalve de eeni ge, welke zoo vele- begrafcnisplegtigheden te beurt viel, die het Congres daartoe voorbereid had,en het is natuurlijk liet eenige voorval, welke de inhuldiging van zijn Vicc-Presidentialc op volger heeft veroorzaakt, om bijgewoond en be krachtigd te worden, onder de gelukwenschingen' der Senatoren en Vertegenwoordigers des Volks; Generaal Washington sloot zijne administra tie op den 3 Maart 1797 en overleefde die ge beurtenis bijna drie jaren, overlijdende op den 14 December 1799, in het 08ste jaar zijns leve'hs John Adams volgde Generaal Washington op, op den 4 Maart 1797 en zijne administratie ein digde op den 3 Maart 1801. Hij overleefde dit vijf en twintig jaren, daar hij te gelijk met Jeffer son,den laatsten adem uitblies op den 4 Julij 1826 Thomas Jefferson volgde op don 4 Maart 1801- en zijne twee termen(*)eindigdm op den 3 Maart 1809. Hij overleefde den afloop van zijn post zeventien'jaren,daar hij stierf op den 4 Julij 1826 in het 84ste jaar zijns levens. James Madison volgde zijnen beroemden vriend op den'4 Maart 1809 op. Op den 3 Maart 1817 eindigde zijne administratie en op den 28 Junij 1S36 zijn leven itt 85 jarigen ouderdom. James Monroe volgde. Mr. Madison op den 4 Maart- 1817 en sloot zijne administratie op den 3 Maart 1825. Hij overleed op den 4 Julij 1831, in het- 72ste jaars zijns levens. De administratie van John Quincy Adams, be gon op den 4 Maart 1825 eu sloot op den 3 Maart 1829. Hij blies den laatsten adem uit op den 23 February 1848. Generaal Andrew Jackson volgde Mr Adams op, den 4 Maart 182-0 en sloot zijne administra tie op den 3 Maart 1837. Hij overleed den 8 Junij 1845. Martin van Buren volgde den 4 Maart 183' en sloot zijne administratie op den 3 Maart 1841. Hij is nog in leven. Generaal W. H. Harrison begon zijne admini stratie op den 4 Maart 1841, welke slechts eene? maand duurdehij overleed den 4 April 1841 in het 69ste jaar zijns levens, te Washington, gedurende de opschorting van het Congres. John Tyler was dc eerste Vice President die door den dood des Presidents aan het President schap kwam. Hij volgde Generaal Harrison op in April 1841 en sloot zijne administratie op den 3 Maart 1845. Hij is nog in leven. Toen Mr. Tyler de fungerende President werd, werd Mr. Southard de fungerende Vice President; bij zijnen dood werd Mr. Mangum, een der tegenwoordige Senators van Noord Carolina, verkozen en bleef Zonderbare Broederen. V\ ie onzer lezers heelt niet gehoord vhn dc in dit land zoo zeer aanwezige Zonderbare Broederen,in het Engelsch Odd Felloics genaamd? Welligt niemand;'' want bijnu in elke plaats bestaat eeno afdcclingdior orde, welko ge woonlijk zeer vele leden telt. Maar wat doen die mon- schcn? Ja, geachte lezers, dat is ccuo vraag, die wij van ons zeiven niet kunnen beantwoorden. De Hoer C. Edwards Lester zegt er hot volgende van in de Wheeling Argus, en wij latou hot aan u ovor, oen oordeel over hunne handelingen te vellen. Het grooto vooroordeel, dat tegen dergelijke instellingen bestaat, komt voornamelijk uit do onbekendheid met den aard en de strekking hunner handelingen voort o'n hotvolgoude mo ge dus dienen om u to doen zien, of gij in uw oordeel al of niette ligtvaardig geweest zijt. Niemand boköeft ech ter te denken, dat wij dit artikel hel'bon opgenomen ter verdediging hunner zaak, maar wel om [als hot zijn kan] do nieuwsgierigheid van velen te bevredigen De drieeenigheid der menschelijkheid is vriendschap, liefde en waarheid. Sedert bijna vier duizend jaren hebben de kinderen van Abra ham jaarlijks hun pinksterfeest gehouden, om de bevrijding huuner vaderen te vieren. De Grie ken stelden hunne Nationale spelen in, om de overwinningen liunner helden te gedenken en de geboortedag dezer natie zal door alle tijden heen gevierd worden,om de gedachtenis der republiek te vereeuwigen. Ieder geloof heeft zijnen tempel en elke God heid hare vereerderswaarom zouden wij der menschelijkheid geenen tempel bouwen en op zij ne altaren wierook branden De wereld heeft lang hare republiek der geleerdheid en hare repu bliek der vrijheid gehad het is tijd, dat zij ha re republiek der menschelijkheid bekome. De Odd Fellow-Orde ontstond om de behoef ten der menschen: niet om het verblèekende ge sternte des adels nieuwen glans bij te zettenniet om rich met verdichte belangens bezig te houden of er over te mijmeren. Dezelve werd gesticht, om wezentlijke aanspraken des levens te bevredigen, om in werkelijke behoeften te voorzien. Eene krachtdadigere weldadigheid was in do wereld van noode, ora ellende op te sporen, won den te heelen, kommer te verzachten, den honge- rigen te spijzigen, den naakten te klecdcn, den gevangenen te bezoeken, weezen op to voeden, weduwen te beschermen, stervenden te vertroos ten en dooden te begraven. De rnensch behoefde eerie naauwcre kennis met de menschen op dc gansche aarde. Tot dit hei lig doel trad deze orde in leven, en haren loopbaan is verheugd geworden door don zoeten glimlach der dankbaarheid, door de bewustheid der pligt- vervulling en door den zegen Gods. Het Odd Fellowschap was het Christendom nimmer vijandelijk en kan dit ook nimmer zijn,- want het is gegrond op dezen hoofdregel-de lief de. Hetzelve tastte nooit de kerk aan, want gees telijken en goede menschen van alle geloofs be kentenissen behooren tot onze vereeniging. Ge ne is echter aangegrepen geworden, omdat zij of niet verstaan werd,of uit eenen veel slimmeren be weeggrond. Wij maken geene aanspraak op de regten of voorregten eener goddelijke instelling wij matigen' on3 geene priesterlijke voorregten aan; wij dringen met tót de instellingen der gods- dienstin; wij vieren geeneharerverborgenheden; Wel nemen wij niemand in onze orde op, die niet aan eenen Almagtigen en Goeden Vader des Ilcelals gelooft; die niet het gezegde des Verlos sers; "wat gij wilt, dat men u zal doen, doet dat ook aan hen" als het eenige ware en zekere rigtsnoer des levens erkent Wel zingen wij bij onze te zamenkoms tin koorgezangen tot dankzeg ging en wij smeeken den zegen des Hemels af. dat al onze handelingen de wet der liefde mogen nakomen.Maar wie wil beweren, dat het vrome en dankbare hart niet zijn overstelpt gemoed: iu mttzijk uitstorten mag, of dat in eene wereld, die door de tranen des Zoons bevochtigd werd, du dwalende niet zijne oogeu tot den blaauwen he mel opheffen en den zegen zijns Vaders afsmec- ken mag'? Wij beijveren ons jegens anderen te doen, wat de barmhartige Samaritaan den gewond den en beroofden reiziger deed, dien de Levieten de Priester gevoelloos voorbij gingen. Onze pligten zijn duidelijk voorgeschreven; Elkander als broeder te bejegenen en ingeval van droefenis of nood de behoeften van anderen te be vredigen en den lijdenden allen troost te schenken Wij houden niets anders geheim, als wat noodig is, ont de orde werkzaamheid en duur te verleenen, door bewaring harer eenheid cn door derzelver bescherming voor bedrog. Schoone gei»acute.Het kan niet wezen.dat de aarde alleen 's menschen verblijfplaats is; het is niet mogelijk, dat ons leven eene waterbel zij, opgeworpen uit den oceean der eeuwigheid, ont eenige oogenblikken op den wind te zweven, en dan itt donkerheid ea in het niet te verzinken waarom is het anders, dat verlangens, welke ge lijk engelen uit de tempels onzer harten opstij gen, voor altijd onvoldaan ontdooien? Waarom is het, dat de regenboog en de wolk over ons komen met eene'schoonhoid, die niet van de aar de is, dan weder verdwijnen en ons over hunne vervlogene schoonheid in gedachten verzonken laten Waarom is het, dat de sterren, welke hun nen feesttijd vieren rond den middemachtstroon, zoo verre boven het bereik onzer begrensde ver mogens verheven zijn, ons altijd met hunne on genaakbare glorie bespottende? En eindelijk, waarom is het,dat heerlijke gedaanten van men- schelijke schoonheid voor onze verbeelding ge steld worden, dan van ons weggenomen worden, eu de duizende stroomen onzer aandoening laten, om uit het harte weg te vloeijcu, gelijk koude Alpen stroomen?Wij zijn geboren tot eene hoogere bestemming dan die dezer aarde. Daar is een land waar de regenboog nimmer ver dwijnt; waar de sterren voor ons zullen uitge spreid zijn, gelijk eilanden sluimerende in den oceaan; en waar de schoone wezens, welke hier nis gezigten voorbij gaan, eeuwig in oüze na bijheid blijven zullen. Dood.Denk eraan, hoe achteloos en vlug het woord dood wordt uitgesproken! Wie kan zeggen, wat een dag zal voortbrengen Heden zijn wij hier, maar morgen misschien onder de dooden gerekend; Waar zijn uwe vaderen? Om de juiste uitdrukking te bezigenzeventig zand korrels uit den onmetelijken oceaan genomen, vertegenwoordigen liet gewone aantal van jaren den mensch toegeschikt. Maar wat sterveling kan bij de eeuwigheid vergeleken worden Het zand van het grenzolooze diep,ja, en van ontel bare werelden in de onmötelijkste ruimte, alles zoude te kort schieten, bij de vergelijking van dit enkele woord Eeuwigheid! Sta stil,- lezer! Elke polsslag welken gij voelt slaan is eene haastige schrede naar de eeuwigheid. Wees daarom be reid voor de geestelijke wereld en eindelooze eeu wigheid, hetzij voor een gelukkig of rampzalig lot New-York.In de maand Julij zijn ruim 20 duizend landverhuizers hier aangekomen. Hun getal bedroeg in de jaren wij leggen het geweten geenen Men wet© dat een President voor vier jaren be- loofsdwang op; wij maken nimmer aanspraak op noemd wordt eu na verloop van dien term in zijn gan- namen eener inrigting der barmhartigheid; wij scho leven nog eenmaal kan horkozen worden. Dit - 1;®. J was het geval met Mr. Jefferson, Madison, Monroe-en I z^|ien'^chls onzen pligt jegens anderen te ver- Jackaon. i vullen.— 1835 35,303 1836 60,541 1837 57,327 1838 25,581 1839 48,152 1840 62,797 1841 57,33? 1842 74,649 1843— 46,302 1844 61,002 3845— 82,960 1846 115,290 1847 166,116 3848 191,909 1849 221,790 1850 reeds 120,000

Krantenbank Zeeland

Sheboygan Nieuwsbode | 1850 | | pagina 1